30.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1011/2014

z dnia 22 września 2014 r.

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 41 ust. 4, art. 102 ust. 1, art. 112 ust. 5, art. 122 ust. 3, art. 124 ust. 7, art. 131 ust. 6 i art. 137 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 184/2014 (2) ustanowiono przepisy niezbędne do przygotowania programów. W celu wdrożenia programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych („EFSI”) konieczne jest ustanowienie dodatkowych przepisów dotyczących stosowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Aby ułatwić uzyskanie całościowego obrazu i dostępu do tych przepisów, należy je określić w jednym akcie wykonawczym.

(2)

W celu zapewnienia spójności i jakości informacji przekazywanych Komisji przez instytucję zarządzającą, w tym wyraźnych stanowisk na temat wykonalności inwestycji i trwałości ekonomicznej dużego projektu, należy określić standardowy wzór ustanawiający jednolite wymagania dotyczące struktury i treści informacji, które mają zostać przekazane Komisji w celu powiadomienia o wybranych dużych projektach.

(3)

W celu zwiększenia skuteczności i przejrzystości wdrażania programów finansowanych ze środków EFSI należy określić wzór służący do przekazywania danych finansowych, wzór wniosku o płatność oraz, zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wzór stosowany przy przekazywaniu Komisji dodatkowych informacji dotyczących instrumentów finansowych wraz z wnioskiem o płatność, a także wzór zestawienia wydatków w ramach programów operacyjnych.

(4)

W tym samym celu należy określić wzór opisu funkcji i procedur instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej, a także wzór sprawozdania i opinii niezależnego podmiotu audytowego. W tych wzorach należy określić charakterystykę techniczną każdego obszaru należącego do systemu elektronicznej wymiany danych. Ponieważ wzory te będą tworzyć podstawę opracowania systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, powinny one również określać sposób, w jaki dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych będą wprowadzane do systemu elektronicznej wymiany informacji.

(5)

Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące zakresu i charakterystyki systemów wspierających elektroniczną wymianę informacji między beneficjentami a instytucją zarządzającą, instytucją certyfikującą, instytucją audytową i instytucjami pośredniczącymi, tak aby państwa członkowskie miały pewność prawną co do zobowiązań, których muszą dotrzymać w przepisowym terminie określonym w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(6)

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne beneficjentów w sposób dla nich skuteczny, wydajny i satysfakcjonujący przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnej, skutecznej i bezpiecznej elektronicznej wymiany informacji, należy zdefiniować określone podstawowe wymagania i charakterystykę techniczną systemów, o których mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(7)

Należy również określić zasady i obowiązujące przepisy dotyczące przekazywania dokumentów i danych za pośrednictwem przedmiotowych systemów w odniesieniu do identyfikacji strony odpowiedzialnej za zamieszczanie dokumentów i ich uaktualnianie, w tym alternatywne rozwiązanie na wypadek działania siły wyższej uniemożliwiającej użycie systemów.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać praw podstawowych i powinno być zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami. Do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie zastosowanie ma dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i podmioty unijne oraz swobodnego przepływu takich danych zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

WZORY I FORMAT, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE PRZY PRZEKAZYWANIU KOMISJI OKREŚLONYCH INFORMACJI

Artykuł 1

Format powiadomienia o wybranym dużym projekcie

Powiadomienie o wybranym dużym projekcie kierowane przez instytucję zarządzającą do Komisji w myśl art. 102 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 sporządza się zgodnie z formatem określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wzór służący do przekazywania danych finansowych

W przypadku przekazywania Komisji danych finansowych do celów monitorowania zgodnie z art. 112 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 państwa członkowskie stosują wzór określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wzór opisu funkcji i procedur instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej

1.   Opis funkcji i procedur instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku gdy do kilku programów operacyjnych stosuje się wspólny system, można sporządzić pojedynczy opis funkcji i procedur, o którym mowa w ust. 1.

Artykuł 4

Wzór sprawozdania niezależnego podmiotu audytowego

1.   Sprawozdanie z audytu niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku gdy do kilku programów operacyjnych stosuje się wspólny system, można sporządzić jedno sprawozdanie z audytu, o którym mowa w ust. 1.

Artykuł 5

Wzór opinii niezależnego podmiotu audytowego

1.   Opinię niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku gdy do kilku programów operacyjnych stosuje się wspólny system, można sporządzić jedną opinię, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 6

Wzór wniosku o płatność zawierający dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych

Wniosek o płatność, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 131 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia; w stosownych przypadkach zawiera on dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych.

Artykuł 7

Wzór zestawienia wydatków

Zestawienie wydatków, o którym mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przedkłada się Komisji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYMIANY INFORMACJI MIĘDZY BENEFICJENTAMI A INSTYTUCJAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, CERTYFIKUJĄCYMI, AUDYTOWYMI I POŚREDNICZĄCYMI

Artykuł 8

Definicja i zakres systemów elektronicznej wymiany danych

1.   „Systemy elektronicznej wymiany danych”, o których mowa w art. 122 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oznaczają mechanizmy i instrumenty umożliwiające elektroniczną wymianę dokumentów i danych, w tym nośników informacji audiowizualnych, zeskanowanych dokumentów i plików elektronicznych.

Wymiana dokumentów i danych obejmuje sprawozdawczość z postępów, wnioski o płatność oraz wymianę informacji związanych z kontrolami zarządczymi i audytami.

2.   Systemy elektronicznej wymiany danych umożliwiają weryfikację administracyjną w odniesieniu do każdego złożonego przez beneficjentów wniosku o refundację, o której mowa w art. 125 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz przeprowadzanie audytów opartych na informacjach i dokumentach dostępnych za pośrednictwem systemów elektronicznej wymiany danych, o ile wymiana tego rodzaju informacji i dokumentów odbywa się w formie elektronicznej zgodnie z art. 122 ust. 3 tego rozporządzenia. Właściwe instytucje mogą wymagać dokumentów w wersji papierowej jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, oraz tylko pod warunkiem, że takie dokumenty są prawdziwym źródłem zeskanowanych dokumentów, które zostały zamieszczone w systemach elektronicznej wymiany danych.

Artykuł 9

Charakterystyka systemów elektronicznej wymiany danych

1.   Systemy elektronicznej wymiany danych zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnienie osoby wysyłającej zgodnie z art. 122 ust. 3, art. 125 ust. 4 lit. d), art. 125 ust. 8 i art. 140 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Systemy elektronicznej wymiany danych są dostępne i operacyjne w standardowych godzinach pracy i poza nimi, z wyjątkiem przerw na obsługę techniczną.

2.   Jeżeli państwo członkowskie z własnej inicjatywy nakłada na beneficjentów obowiązek korzystania z systemów elektronicznej wymiany danych, zapewnia, aby charakterystyka techniczna takich systemów nie zakłócała sprawnego wdrażania funduszy polityki spójności ani nie ograniczała ich dostępu dla beneficjentów.

Wymóg ten nie dotyczy systemów elektronicznej wymiany danych, które państwo członkowskie uczyniło obowiązkowymi dla beneficjentów w poprzednim okresie programowania i które spełniają inne wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu.

3.   Systemy elektronicznej wymiany danych są wyposażone co najmniej w następujące funkcje:

a)

formularze interaktywne lub formularze uprzednio wypełnione przez system na podstawie danych zapisywanych na kolejnych etapach procedur;

b)

automatyczne obliczanie (w stosownych przypadkach);

c)

automatyczne zintegrowane kontrole, które w miarę możliwości ograniczają wielokrotną wymianę dokumentów lub informacji;

d)

generowane przez system komunikaty, które informują beneficjenta o możliwości podjęcia określonych czynności;

e)

śledzenie statusu on-line, które umożliwia beneficjentowi monitorowanie bieżącego statusu projektu;

f)

dostępność wszystkich poprzednich danych i dokumentów przetworzonych przez system elektronicznej wymiany danych.

Artykuł 10

Przekazywanie dokumentów i danych za pośrednictwem systemów elektronicznej wymiany danych

1.   Beneficjenci i instytucje, o których mowa w art. 122 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, umieszczają dokumenty i dane, za które odpowiadają, a także ich wszelkie aktualizacje w systemach elektronicznej wymiany danych w formie elektronicznej zdefiniowanej przez państwo członkowskie.

Państwo członkowskie określa szczegółowe warunki elektronicznej wymiany danych w dokumencie określającym warunki wsparcia dla każdej operacji, o której mowa w art. 125 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.   Wymiana danych oraz transakcje są opatrzone podpisem elektronicznym odpowiadającym jednemu z trzech rodzajów podpisów elektronicznych określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE (5).

3.   Data przekazania dokumentów i danych przez beneficjenta instytucjom, o których mowa w art. 122 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz przez instytucje beneficjentowi uznawana jest za datę elektronicznego przekazania informacji, które są przechowywane w systemach elektronicznej wymiany danych.

4.   Dokumenty i dane dotyczące tej samej operacji mogą zostać przekazane za pośrednictwem systemów elektronicznej wymiany danych tylko raz, o czym jest mowa w art. 122 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, dla wszystkich instytucji wdrażających ten sam program.

Instytucje te współpracują ze sobą na poziomie prawnym, organizacyjnym, semantycznym i technicznym w celu zapewnienia skutecznej komunikacji oraz wymiany i ponownego wykorzystania informacji i wiedzy.

Pozostaje to bez uszczerbku dla procesów umożliwiających beneficjentowi aktualizację błędnych lub nieaktualnych danych bądź nieczytelnych dokumentów.

5.   Systemy elektronicznej wymiany danych są dostępne albo bezpośrednio przez interaktywny interfejs użytkownika (stronę internetową), albo przez interfejs techniczny umożliwiający automatyczną synchronizację i przekazywanie danych między systemami beneficjentów a systemami państw członkowskich.

6.   Podczas przetwarzania informacji systemy elektronicznej wymiany danych zapewniają ochronę prywatności danych osobowych w przypadku osób indywidualnych i tajemnicy handlowej w przypadku podmiotów prawnych, zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE (7) oraz dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

7.   W przypadku działania siły wyższej, w szczególności gdy systemy elektronicznej wymiany danych działają wadliwie lub gdy brak jest stałego połączenia transmisji danych, zainteresowany beneficjent może przekazać właściwym instytucjom wymagane informacje w formie i za pomocą środków przewidzianych przez państwo członkowskie w takich sytuacjach. Niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej państwo członkowskie zapewnia, aby dane dokumenty zostały umieszczone w bazie danych zintegrowanej z systemami elektronicznej wymiany danych.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 za datę przekazania wymaganych informacji uznaje się datę przesłania dokumentów w wymaganych formatach.

8.   Państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy beneficjenci mogli korzystać z systemów elektronicznej wymiany danych, o których mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, łącznie z beneficjentami operacji będących w toku w dniu, w którym systemy elektronicznej wymiany danych staną się operacyjne oraz do których to operacji zastosowanie ma elektroniczna wymiana danych.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 7).

(3)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12).

(6)  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11).

(8)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).


ZAŁĄCZNIK I

Wzór powiadomienia o wybranym dużym projekcie

POWIADOMIENIE KOMISJI O WYBRANYM DUŻYM PROJEKCIE ZGODNIE Z ART. 102 UST. 1 AKAPIT PIERWSZY ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE

Tytuł projektu [„”]

CCI []

CZĘŚĆ A:

Informacje wymagane na mocy art. 102 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

A.   PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU

A.1.   Instytucja odpowiedzialna za powiadomienie o projekcie (tj. instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca)

A.1.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent  (2) )

A.2.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Czy przedmiotowy projekt jest etapem realizacji dużego projektu  (3) ? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić opis celów fizycznych i finansowych całego projektu.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Czy Komisja wcześniej zatwierdziła którąkolwiek część przedmiotowego dużego projektu? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać numer CCI zatwierdzonego dużego projektu.

<type='S' input='M'>

Jeżeli przedmiotowy projekt jest częścią dużego projektu, którego pierwszy etap został zrealizowany w latach 2007–2013, proszę przedstawić szczegółowy opis celów fizycznych i finansowych poprzedniego etapu, w tym opis realizacji pierwszego etapu, oraz potwierdzić, że jest on gotowy lub będzie gotowy do wykorzystania w określonym celu.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Czy ocena jakości wykonana przez niezależnych ekspertów została ukończona i czy ich sprawozdanie zostało załączone w części B? <type='C' input='M'>

Tak

Nie (4)

B.   OPIS INWESTYCJI, JEJ LOKALIZACJA, HARMONOGRAM I OCZEKIWANY WKŁAD DUŻEGO PROJEKTU W REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA DANEJ OSI PRIORYTETOWEJ LUB OSI PRIORYTETOWYCH

B.1.   Kategoryzacja działań związanych z projektem  (5)

 

Kod

Kwota

Udział procentowy

B.2.1.

Kod(-y) dotyczące wymiaru zakresu interwencji

(Należy podać więcej niż jeden, jeśli zgodnie z wyliczeniem proporcjonalnym istotnych jest kilka zakresów interwencji)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Kod wymiaru form finansowania

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden — wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Kod wymiaru terytorialnego

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden — wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Kod terytorialnego mechanizmu wdrażania

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Kod wymiaru celu tematycznego

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden — wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Kod wymiaru rodzajów działalności gospodarczej (kod NACE (6))

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden — wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Kod wymiaru(-ów) lokalizacji (NUTS III) (7)

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden — wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Charakter inwestycji (8) (należy wypełnić tylko w przypadku inwestycji produkcyjnych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Przedmiotowy produkt (9) (należy wypełnić tylko w przypadku inwestycji produkcyjnych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Program operacyjny (programy operacyjne) oraz oś priorytetowa (osie priorytetowe)

B.2.1.   Wskazanie programu operacyjnego (programów operacyjnych) oraz osi priorytetowej (osi priorytetowych)

CCI PO

Oś priorytetowa PO

Fundusz współfinansujący

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO1<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO1<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO2<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO2<type='S' input='S'>

EFRR/FS

<type='S' input='S'>

B.3.   Opis projektu

a)

Proszę przedstawić krótki opis projektu, jego główne cele i elementy dużego projektu.

W przypadku inwestycji produkcyjnych należy również przedstawić krótki opis techniczny.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Proszę przedstawić mapę określającą obszar projektu oraz dane georeferencyjne (10).

c)

Proszę przedstawić poniżej harmonogram opracowywania i realizacji dużego projektu.

 

Data rozpoczęcia

(A)

Data zakończenia

(B)

1.

Studia wykonalności (lub w przypadku inwestycji produkcyjnejbiznesplan):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Analiza kosztów i korzyści:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Ocena oddziaływania na środowisko:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Studia projektowe:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Opracowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Postępowanie (-a) o udzielenie zamówienia:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Nabycie gruntów:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Zezwolenie na inwestycję:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Etap budowy/umowa budowlana:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Etap operacyjny:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Proszę przedstawić szczegóły dotyczące oczekiwanego wkładu dużego projektu w osiągnięcie wskaźników rezultatu w ramach celów szczegółowych odpowiedniej osi priorytetowej (odpowiednich osi priorytetowych) programu operacyjnego (programów operacyjnych).

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   CAŁKOWITE KOSZTY I CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

C.1.   Proszę wypełnić poniższą tabelę według formatu przedkładania informacji określonego zgodnie z art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

 

EUR

Całkowite koszty projektu

(A)

Koszty niekwalifikowalne

(B)

Koszty kwalifikowalne

(C) = (A) – (B)

Odsetek całkowitych kosztów kwalifikowalnych

 

 

Wkład

Wkład

Obliczone

Obliczone

1

Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Zakup gruntów

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Roboty budowlane

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Instalacje, maszyny i sprzęt

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Nieprzewidziane wydatki

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Dostosowanie cen (w stosownych przypadkach)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Promocja

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Nadzór budowlany

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Pomoc techniczna

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Suma cząstkowa

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(VAT)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

RAZEM

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Proszę podać kurs wymiany i odniesienie (w stosownych przypadkach)

<type='S' maxlength='875' input='M'>

O ile jest to konieczne, proszę wyjaśnić wyżej wymienione elementy.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Zgodność z zasadami pomocy państwa

Jeżeli projekt wiąże się z przyznaniem pomocy państwa, proszę wypełnić poniższą tabelę (12).

 

Wysokość pomocy (EUR) w ekwiwalencie dotacji brutto (13)

Całkowite koszty kwalifikowalne (EUR) (14)

Intensywność pomocy (w %)

Numer pomocy państwa/numer rejestru pomocy podlegającej przepisom o wyłączeniach grupowych

Zatwierdzony program pomocy lub zatwierdzona pomoc ad hoc

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pomoc podlegająca rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pomoc zgodna z decyzją dotyczącą usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (15) lub rozporządzeniem dotyczącym publicznego lądowego transportu pasażerskiego (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Nie dotyczy

Całkowita kwota przyznanej pomocy

<type='N' input='G'>

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

C.3.   Obliczenie całkowitych kosztów kwalifikowalnych

Proszę wybrać właściwą opcję oraz uzupełnić informacje według formatu przedkładania informacji określonego zgodnie z art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Metoda obliczania potencjalnego dochodu operacji

Proszę zaznaczyć „x” tylko w jednym polu

Obliczanie zdyskontowanego dochodu operacji

<type='C' input='M'>

Metoda stawek zryczałtowanych

<type='C' input='M'>

Metoda zmniejszonej stopy dofinansowania

<type='C' input='M'>

Obliczanie zdyskontowanego dochodu (art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

 

 

Wysokość

1.

Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskontowania)

<type='N' input='M'>

2.

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (w %) (w stosownych przypadkach)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskontowania) = (1)*(2)

Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy państwa oraz z całkowitą kwotą przyznanej pomocy, wskazaną powyżej (jeśli dotyczy)

<type='N' input='M'>

Metoda stawek zryczałtowanych lub metoda zmniejszonej stopy dofinansowania (art. 61 ust. 3 lit. a) i art. 61 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

 

 

Wysokość

1.

Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskontowania)

<type='N' input='M'>

2.

Stawka zryczałtowana dla projektów generujących dochód zdefiniowana w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub aktach delegowanych (SZ) (w %)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskontowania) = (1)*(1-SZ)*

Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy państwa oraz z całkowitą kwotą przyznanej pomocy, wskazaną powyżej (jeśli dotyczy)

* W przypadku metody zmniejszonej stopy dofinansowania wzór ten nie ma zastosowania (stawka zryczałtowana jest odzwierciedlona w stopie dofinansowania dla osi priorytetowej, co skutkuje niższym finansowaniem w ramach EFRR/FS), a całkowite koszty kwalifikowalne odpowiadają kwocie wskazanej w pkt (1).

<type='N' input='M'>

D.   PLAN FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA POSTĘPÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA

D.1.   Źródła współfinansowania

Źródło finansowania całkowitego kosztu inwestycji (EUR)

 

W tym (dla celów informacyjnych)

Całkowity koszt inwestycji

[C.1.12.(A)]

Wsparcie Unii

Krajowe publiczne (lub równoważne)

Krajowe prywatne

Inne źródła (określić)

 

Finansowanie z EBI/EFI:

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które mają zostać zadeklarowane Komisji (wskaźnik finansowy służący do monitorowania postępów)

Całkowite wydatki kwalifikowalne, które mają zostać zadeklarowane Komisji, proszę przedstawić w postaci procentowego udziału rocznego w EUR. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednego programu operacyjnego proszę przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdego programu operacyjnego. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej proszę przedstawić roczny plan z podziałem na osie priorytetowe.

(EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Całkowite wydatki kwalifikowalne

Oś priorytetowa PO1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Oś priorytetowa PO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa PO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa PO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Wskaźniki produktu  (17) i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

W przewidzianej tabeli proszę wymienić wskaźniki produktu, w tym wspólne wskaźniki określone w programie operacyjnym (programach operacyjnych) oraz inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów. Ilość informacji będzie uzależniona od złożoności projektów — proszę przedstawić tylko najważniejsze wskaźniki.

PO i oś priorytetowa

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa dużego projektu

Rok docelowy

<type='S' input='S'>

Wspólne:

<type='S' input='S'>

Inne:

<type='S' input='M'>

Wspólne:

<type='S' input='S'>

Inne:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Ocena ryzyka

Proszę przedstawić krótkie streszczenie głównych zagrożeń uniemożliwiających skuteczne wdrożenie projektu pod względem fizycznym i finansowym oraz zaproponowanych środków zmniejszających ryzyko.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z NIEZGODNOŚCIĄ Z PRAWEM UNIJNYM? <TYPE='C' INPUT='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje oraz uzasadnić zaproponowany wkład z budżetu Unii na rzecz przedmiotowego projektu w tym kontekście:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BYŁO LUB JEST OBJĘTE PROCEDURĄ (18) ODZYSKIWANIA WKŁADU UNIJNEGO W NASTĘPSTWIE PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ POZA OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM LUB POZA UNIĘ? <TYPE='C' INPUT='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje oraz uzasadnić zaproponowany wkład z budżetu Unii na rzecz przedmiotowego projektu w tym kontekście:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych proszę podać szczegółowe informacje na temat oczekiwanego wpływu projektu na zatrudnienie w innych regionach Unii oraz określić, czy wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

CZĘŚĆ B:

Sprawozdanie z niezależnej oceny jakości

Niezależni eksperci oświadczają, że:

1.

Spełnili wymagania określone w art. 23 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.

2.

Przeprowadzili ocenę projektu zgodnie z wszystkimi kryteriami określonymi w załączniku II do przedmiotowego rozporządzenia.

Państwo członkowskie

 

Region i lokalizacja projektu

 

Nazwa projektu

 

Beneficjent

 

Instytucja zarządzająca

 

Dane referencyjne niezależnych ekspertów

 


[IMIĘ i NAZWISKO oraz STANOWISKO]

Niezależni eksperci

Podpis:


DATA

 

Proszę potwierdzić, że spełnione są wszystkie następujące warunki: dana operacja jest dużym projektem w rozumieniu art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; dany duży projekt nie jest operacją zakończoną w rozumieniu art. 2 ust. 14 i art. 65 ust. 6 tego rozporządzenia; duży projekt jest objęty właściwym programem operacyjnym (właściwymi programami operacyjnymi).

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę podać szczegółowe informacje

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU I POTENCJAŁ TEGO PODMIOTU

Proszę streścić istotne informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za realizację dużego projektu oraz potencjału tego podmiotu, w tym potencjału technicznego, prawnego, finansowego i administracyjnego.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

Proszę streścić istotne informacje dotyczące opisu inwestycji i jej lokalizacji.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   WYJAŚNIENIE NA TEMAT ZGODNOŚCI DUŻEGO PROJEKTU Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU OPERACYJNEGO (PROGRAMÓW OPERACYJNYCH) ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU DUŻEGO PROJEKTU W REALIZACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW TYCH OSI PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU W ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Proszę streścić istotne informacje dotyczące celów projektu i jego zgodności z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz przewidywanego wkładu projektu w realizację szczegółowych celów i rezultatów tych osi priorytetowych oraz przewidywanego wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego programem operacyjnym, a także środków przedsięwziętych przez beneficjenta w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury w fazie operacyjnej.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   CAŁKOWITE KOSZTY I CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

4.1.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące całkowitych kosztów, obliczania kosztów zarówno pod względem całkowitych kosztów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów, jak i pod względem kosztów jednostkowych, a także całkowitych kosztów kwalifikowalnych, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Proszę przedstawić informacje dotyczące zgodności z zasadami pomocy państwa oraz tego, w jaki sposób zasady pomocy państwa zostały uwzględnione przy obliczaniu całkowitego wkładu publicznego na rzecz projektu.

4.2.1   Proszę udzielić informacji, czy niezależni eksperci, zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, lub państwa członkowskie skonsultowały się z Komisją w istotnych kwestiach związanych z pomocą państwa.

Jeżeli odbyły się konsultacje z Komisją, proszę podać datę konsultacji i dane referencyjne konsultacji oraz datę udzielenia odpowiedzi i dane referencyjne odpowiedzi, a także streścić wynik konsultacji.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   Jeżeli nie odbyły się konsultacje z Komisją, proszę przedstawić następujące informacje:

Czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt wiąże się z przyznaniem pomocy państwa? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, na jakiej podstawie zapewnione jest przestrzeganie zasad pomocy państwa. Proszę przedstawić taką informację w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów pomocy państwa, na przykład, w przypadku infrastruktury — właścicielowi, konstruktorom, operatorowi i użytkownikom infrastruktury.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jeżeli nie, proszę szczegółowo wyjaśnić, dlaczego uważają Państwo, że przedmiotowe wsparcie nie stanowi pomocy państwa. Proszę przedstawić taką informację w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów pomocy państwa (na przykład, w przypadku infrastruktury potencjalnymi beneficjentami pomocy są: właściciel infrastruktury, konstruktor, operator i użytkownicy infrastruktury) (19). W stosownych przypadkach proszę wskazać, czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt nie wiąże się z pomocą państwa, ponieważ: (i) projekt nie dotyczy działalności gospodarczej (w tym działalności w sferze publicznej) lub (ii) beneficjent(-ci) pomocy działa(-ją) na zasadzie monopolu prawnego w kontekście odpowiedniej działalności i nie prowadzi(-ą) działalności w żadnym innym zliberalizowanym sektorze (lub będą prowadzić oddzielne księgi rachunkowe — w przypadku beneficjenta(-ów) działających w dodatkowych sektorach).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   WYKONANE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZA WARIANTÓW I ICH WYNIKÓW

5.1.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące wykonanych studiów wykonalności oraz wyników w odniesieniu do następujących aspektów: instytucjonalnych, technicznych, środowiskowych, w tym związanych ze zmianą klimatu (w odpowiednich przypadkach), i innych aspektów.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy popytu (lub biznesplanu w przypadku inwestycji produkcyjnych).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy wariantów i wyboru najlepszego wariantu.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA, ORAZ OCENA RYZYKA

6.1.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy finansowej, w tym głównych wskaźników analizy finansowej, tj. FRR (finansowej stopy zwrotu) i FNPV (zaktualizowanej finansowej wartości netto), obliczania dochodu i jego wyniku, strategii taryfowej i dostępności cenowej (w stosownych przypadkach) oraz wykonalności finansowej (trwałości).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 oraz czy jest zgodny z metodyką analizy kosztów i korzyści opisaną w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr […]/2014 (20) i powiązanymi wytycznymi oraz metodą obliczania dochodu, o której mowa w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 15–19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy ekonomicznej, w tym głównych wskaźników analizy ekonomicznej, tj. ERR (ekonomicznej stopy zwrotu) i ENPV (zaktualizowanej ekonomicznej wartości netto), oraz głównych korzyści ekonomicznych i kosztów.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 oraz czy jest zgodny z metodą analizy kosztów i korzyści opisaną w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr […]/2014 (20) i powiązanymi wytycznymi, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące oceny ryzyka, w tym głównych rodzajów stwierdzonego ryzyka, i środków zmniejszających ryzyko.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 oraz czy jest zgodny z metodą analizy kosztów i korzyści opisaną w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr […]/2014 (20) i powiązanymi wytycznymi, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIA SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

7.1.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy oddziaływania na środowisko.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Proszę streścić istotne informacje dotyczące dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia skutków zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   PLAN FINANSOWY UWZGLĘDNIAJĄCY CAŁKOWITĄ PRZEWIDYWANĄ KWOTĘ ŚRODKÓW FINANSOWYCH I PRZEWIDYWANE WSPARCIE Z FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI, EBI I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA POSTĘPÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA

Proszę streścić istotne informacje dotyczące planu finansowego wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi stosowanymi w celu monitorowania postępów, z uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów ryzyka, oraz informacje dotyczące obliczenia wkładu Unii, w tym metody tego obliczenia.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   HARMONOGRAM REALIZACJI DUŻEGO PROJEKTU

Proszę streścić istotne informacje dotyczące harmonogramu realizacji dużego projektu (lub jego etapu, jeżeli okres realizacji wykracza poza okres programowania), w tym dotyczące zamówień publicznych.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

 

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

WNIOSKI Z NIEZALEŻNEJ OCENY JAKOŚCI

 

 

 

 

Czy na podstawie informacji udostępnionych przez beneficjenta projektu na potrzeby niniejszej niezależnej oceny jakości oraz na podstawie analizy tych informacji zgodnie z art. 23 i załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 niezależni eksperci pozytywnie oceniają przedmiotowy duży projekt i potwierdzają jego wykonalność i trwałość ekonomiczną?

 

Tak <type='C' input='M'>

 

Nie <type='C' input='M'>

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

 

CZĘŚĆ C:

Oświadczenie właściwej instytucji krajowej

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.

Potwierdzam, że sprawozdanie z niezależnej oceny jakości nie straciło ważności w związku z wprowadzeniem jakichkolwiek zmian wpływających na przedmiotowy duży projekt pomiędzy datą przedłożenia sprawozdania końcowego państwu członkowskiemu a datą powiadomienia Komisji o tym projekcie, które to zmiany nie zostały uwzględnione w tym sprawozdaniu.

NAZWA:

PODPIS: (podpis elektroniczny za pośrednictwem systemu SFC)

ORGANIZACJA:

(INSTYTUCJA(-E) ZARZĄDZAJĄCA(-E)

DATA:


(1)  Legenda dla właściwości pól:

 

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

 

maxlength (maksymalna długość) = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami.

(2)  W przypadku operacji realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie partner prywatny ma zostać wybrany po zatwierdzeniu operacji i ma być beneficjentem zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, niniejsza sekcja powinna zawierać informacje dotyczące podmiotu prawa publicznego inicjującego daną operację (tj. organu zamawiającego).

(3)  Duży projekt rozpoczęty w okresie programowania 2007–2013, którego jeden lub kilka etapów zakończono w tym okresie programowania i którego niniejszy projekt jest etapem, który zostanie zrealizowany i zakończony w okresie programowania 2014–2020, lub duży projekt rozpoczęty w okresie programowania 2014–2020, którego niniejszy etap jest etapem, który zostanie zakończony, podczas gdy kolejny etap zostanie zakończony w obecnym lub następnym okresie programowania.

(4)  Projekty objęte art. 103 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nie wymagają przedłożenia sprawozdania z niezależnej oceny jakości.

(5)  O ile nie określono inaczej, załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

(6)  NACE-Rev.2, 4-cyfrowy kod: rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1) z późn. zmianami. Proszę stosować najbardziej szczegółowe i adekwatne kody NUTS III. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszczególnych poziomów obszaru NUTS III, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS III lub wyższych.

(8)  Nowa budowa = 1; rozszerzenie = 2; konwersja/modernizacja = 3; zmiana lokalizacji = 4; utworzenie w wyniku przejęcia = 5.

(9)  Nomenklatura scalona (CN), rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(10)  Proszę przedstawić dane georeferencyjne w formacie wektorowym, wraz z wielokątami, liniami lub punktami, tak aby zaprezentować projekt w jak najlepszym formacie pliku.

(11)  Legenda dla właściwości pól:

 

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

 

maxlength (maksymalna długość) = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami

(12)  Złożenie takiego wniosku nie zastępuje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu. Wydanie przez Komisję pozytywnej decyzji w sprawie dużego projektu na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem pomocy państwa.

(13)  Ekwiwalent dotacji brutto oznacza zdyskontowaną wartość pomocy wyrażoną jako odsetek zdyskontowanej wartości kosztów kwalifikowalnych, obliczoną w momencie przyznania pomocy na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w tym dniu.

(14)  Zasady pomocy państwa obejmują przepisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. W tej kolumnie państwa członkowskie powinny podać całkowite koszty kwalifikowalne na podstawie zastosowanych zasad pomocy państwa.

(15)  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3).

(16)  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).

(17)  Zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(18)  Na podstawie art. 71 ust. 1 lit. a) lub ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(19)  Służby Komisji udzieliły państwom członkowskim wskazówek w celu ułatwienia oceny w sytuacji, gdy inwestycje w infrastrukturę mogą obejmować pomoc państwa. W szczególności służby Komisji przygotowały siatki analityczne. Obecnie opracowywany jest komunikat w sprawie pojęcia pomocy. Komisja zachęca państwa członkowskie do stosowania siatek analitycznych oraz przyszłego komunikatu na potrzeby wyjaśnienia, dlaczego uważają one, że wsparcie nie wiąże się z przyznaniem pomocy państwa.

(20)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK II

Wzór przekazywania danych finansowych (1)

Tabela 1

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego

[na podstawie tabeli 18a programu operacyjnego]

Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego

Oś priorytetowa

Fundusz (2)

Kategoria regionu (3)

Podstawa obliczenia wsparcia Unii*

(Całkowite koszty kwalifikowalne lub publiczne koszty kwalifikowalne)

Finansowanie ogółem

(EUR)

Stopa dofinansowania

(w %)

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)

Procentowy udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej

[kolumna 7/kolumna 5 x 100]

Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia

(EUR)

Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej

Procentowy udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej

[kolumna 10/kolumna 5 x100]

Liczba wybranych operacji

 

 

Obliczenia

 

 

Obliczenia

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa 2

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa 3

YEI (4)

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa 4

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEI (5)

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa 5

Fundusz Spójności

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

EFRR

Regiony słabiej rozwinięte

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

EFRR

Regiony przejściowe

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

EFRR

Regiony lepiej rozwinięte

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

EFRR

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

EFS (6)

Regiony słabiej rozwinięte

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

EFS (7)

Regiony przejściowe

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

EFS (8)

Regiony lepiej rozwinięte

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (9)

Nie dotyczy

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem

Fundusz Spójności

Nie dotyczy

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Suma całkowita

Wszystkie fundusze

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tabela 2

Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji w odniesieniu do danych przekazanych do dnia 31 stycznia

Oś priorytetowa

Charakterystyka wydatków

Rodzaje kategorii

Dane finansowe

 

Fundusz (10)

Kategoria regionu

1

Zakres interwencji

2

Forma finansowania

3

Wymiar terytorialny

4

Terytorialny mechanizm wdrażania

5

Cel tematyczny

EFRR/Fundusz Spójności

6

Temat uzupełniający EFS

7

Wymiar rodzajów działalności gospodarczej

8

Wymiar lokalizacji

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)

Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia

(w EUR)

Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzają-cen

Liczba wybranych operacji

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


Tabela 3

Prognoza dotycząca kwoty, w odniesieniu do której państwo członkowskie planuje złożyć wnioski o płatność okresową za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy

W odniesieniu do każdego programu, należy wypełnić, w stosownych przypadkach, z podziałem na fundusze i kategorie regionu


Fundusz

Kategoria regionu

Wkład Unii

[bieżący rok budżetowy]

[kolejny rok budżetowy]

Styczeń — październik

Listopad — grudzień

Styczeń — grudzień

EFRR

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Europejska współpraca terytorialna (EWT)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

EFS

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fundusz Spójności

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Legenda dla właściwości pól:

 

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

(2)  Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

(3)  Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS).

(4)  Ta oś priorytetowa obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(5)  Ta część osi priorytetowej obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(6)  Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

(7)  Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

(8)  Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

(9)  Obejmuje szczególną alokację dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(10)  Dane dotyczące YEI należy przedstawić osobno, bez podziału na szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(11)  Wartość ta powinna przedstawiać wyłącznie szczególną alokację na regiony najbardziej oddalone/północne regiony słabo zaludnione.

(12)  Obejmuje szczególną alokację dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.


ZAŁĄCZNIK III

Wzór opisu funkcji i procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej

1.   INFORMACJE OGÓLNE

1.1.   Informacje przedłożone przez:

Nazwa państwa członkowskiego;

Nazwa programu i numer CCI: (wszystkie programy operacyjne podlegające instytucji zarządzającej/instytucji certyfikującej w przypadku wspólnego systemu zarządzania i kontroli);

Nazwa głównego punktu kontaktowego, włącznie z adresem e-mail: (podmiot odpowiedzialny za opis).

1.2.   Dostarczone informacje przedstawiają stan faktyczny na dzień: (dd/mm/rr)

1.3.   Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli)

1.3.1.   Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej):

Proszę wskazać, czy instytucja zarządzająca dodatkowo pełni funkcję instytucji certyfikującej, zgodnie z art. 123 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

1.3.2.   Instytucja certyfikująca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji certyfikującej).

1.3.3.   Instytucje pośredniczące (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji pośredniczącej).

1.3.4.   Jeżeli art. 123 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ma zastosowanie, proszę wskazać, w jaki sposób zagwarantowany jest podział funkcji pomiędzy instytucją audytową a instytucją zarządzającą/certyfikującą.

2.   INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

2.1.   Instytucja zarządzająca i jej główne funkcje

2.1.1.   Status instytucji zarządzającej (krajowa, regionalna lub lokalna instytucja publiczna lub prywatna) oraz nazwa organu, w którego skład wchodzi (1).

2.1.2.   Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą.

Jeżeli instytucja zarządzająca dodatkowo pełni funkcje instytucji certyfikującej, proszę opisać, w jaki sposób zagwarantowany jest podział funkcji.

2.1.3.   Wyszczególnienie funkcji oficjalnie oddelegowanych przez instytucję zarządzającą, wskazanie instytucji pośredniczących oraz formy delegacji (z uwzględnieniem tego, że instytucja zarządzająca zachowuje pełną odpowiedzialność za oddelegowane funkcje), zgodnie z art. 123 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Odesłanie do odpowiednich dokumentów (aktów prawnych wraz z upoważnieniami, umów). W stosownych przypadkach, wyszczególnienie funkcji kontrolerów przewidzianych w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do programów europejskiej współpracy terytorialnej.

2.1.4.   Opis procedur zapewniających skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem rodzajów stwierdzonego ryzyka, w tym odniesienie do przeprowadzonej oceny ryzyka (art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

2.2.   Organizacja i procedury obowiązujące w instytucji zarządzającej

2.2.1.   Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (w tym plan przydziału odpowiednego personelu posiadającego niezbędne umiejętności). Informacje te odnoszą się również do instytucji pośredniczących, którym zostały oddelegowane niektóre funkcje.

2.2.2.   Ramy zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w przypadku istotnych zmian systemu zarządzania i kontroli.

2.2.3.   Opis następujących procedur (opis należy przedłożyć na piśmie pracownikom instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących; data i dane referencyjne):

2.2.3.1.

Procedury wspierające prace komitetu monitorującego.

2.2.3.2.

Procedury na potrzeby systemu elektronicznego gromadzenia, rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników i — o ile jest to wymagane — podział danych odnoszących się do wskaźników według płci.

2.2.3.3.

Procedury nadzorowania funkcji oficjalnie oddelegowanych przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 123 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.2.3.4.

Procedury oceny, wyboru i zatwierdzania operacji oraz procedury zapewniające ich zgodność, przez cały okres wdrażania, z obowiązującymi przepisami (art. 125 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w tym dotyczące instrukcji i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i rezultatów stosownych osi priorytetowych, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz procedury zapewniające, aby operacje nie były wybierane w sytuacji, gdy zostały one fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie (w tym procedury stosowane przez instytucje pośredniczące w przypadku delegowania zadań związanych z oceną, wyborem i zatwierdzeniem operacji).

2.2.3.5.

Procedury zapewniające przedłożenie beneficjentowi dokumentu określającego warunki wsparcia dla każdej operacji, w tym procedury zapewniające, aby beneficjenci prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

2.2.3.6.

Procedury weryfikacji operacji (zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 4–7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w tym procedury zapewniające zgodność operacji z obszarami polityki UE (na przykład polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych), oraz wskazanie instytucji lub organów przeprowadzających taką weryfikację. Opis obejmuje administracyjne kontrole zarządcze w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontrole zarządcze operacji na miejscu, które mogą być przeprowadzane metodą badania próby. Jeżeli kontrole zarządcze zostały oddelegowane instytucjom pośredniczącym, opis powinien obejmować procedury stosowane przez instytucje pośredniczące w kontekście tych kontroli oraz procedury stosowane przez instytucję zarządzającą w celu nadzorowania skuteczności funkcji oddelegowanych instytucjom pośredniczącym. Częstotliwość i zakres kontroli są proporcjonalne do kwoty wsparcia publicznego dla operacji oraz do poziomu ryzyka stwierdzonego w toku takich kontroli oraz audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową w odniesieniu do systemu zarządzania i kontroli jako całości.

2.2.3.7.

Opis procedur, zgodnie z którymi wnioski o refundację są otrzymywane od beneficjentów, weryfikowane i zatwierdzane oraz zgodnie z którymi zatwierdzane, wykonywane i księgowane są płatności na rzecz beneficjentów, zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, obowiązującymi od 2016 r. (w tym procedur stosowanych przez instytucje pośredniczące w przypadku delegacji rozpatrywania wniosków o refundację), w celu dotrzymania terminu wynoszącego 90 dni dla płatności na rzecz beneficjentów na podstawie art. 132 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.2.3.8.

Wskazanie instytucji lub organów odpowiedzialnych za każdy etap rozpatrywania wniosków o refundację, włącznie ze schematem wskazującym wszystkie zaangażowane organy.

2.2.3.9.

Opis sposobu przekazywania informacji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą, w tym informacji dotyczących stwierdzonych defektów lub nieprawidłowości (w tym podejrzeń nadużyć finansowych i stwierdzonych nadużyć) oraz działań następczych w zakresie kontroli zarządczych, audytów i kontroli przeprowadzanych przez organy unijne lub krajowe.

2.2.3.10.

Opis sposobu przekazywania informacji instytucji audytowej przez instytucję zarządzającą, w tym informacji dotyczących stwierdzonych defektów lub nieprawidłowości (w tym podejrzeń nadużyć finansowych i stwierdzonych nadużyć) oraz działań następczych w zakresie kontroli zarządczych, audytów i kontroli przeprowadzanych przez organy unijne lub krajowe.

2.2.3.11.

Odniesienie do krajowych zasad kwalifikowalności określonych przez państwo członkowskie i mających zastosowanie do programu operacyjnego.

2.2.3.12.

Procedury sporządzania i przedkładania Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania (art. 125 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w tym procedury gromadzenia i przekazywania wiarygodnych danych odnoszących się do wskaźników wykonania (art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

2.2.3.13.

Procedury sporządzania deklaracji zarządczej (art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

2.2.3.14.

Procedury sporządzania rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli, w tym analiza charakteru i zakresu błędów i słabości stwierdzonych w systemach, a także podjętych lub planowanych działań naprawczych (art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

2.2.3.15.

Procedury informowania pracowników o powyższych procedurach oraz wskazanie zorganizowanego/przewidzianego szkolenia i wszelkich wydanych wskazówek (data i odniesienie).

2.2.3.16.

W stosownych przypadkach, opis procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej odnoszących się do zakresu, zasad i procedur dotyczących skutecznych rozwiązań określonych przez państwo członkowskie (2) w odniesieniu do badania skarg dotyczących EFSI, na podstawie art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.3.   Ścieżka audytu

2.3.1.   Procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu i system archiwizacji, w tym w odniesieniu do bezpieczeństwa danych, z uwzględnieniem art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi poświadczania zgodności dokumentów (art. 125 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014).

2.3.2.   Instrukcje dotyczące zapewnienia przez beneficjentów/instytucje pośredniczące/instytucję zarządzającą dostępu do dokumentów potwierdzających (data i dane referencyjne):

2.3.2.1.

Wskazanie okresu przechowywania dokumentów.

2.3.2.2.

Format, w jakim dokumenty mają być przechowywane.

2.4.   Nieprawidłowości i kwoty odzyskane

2.4.1.   Opis procedur (opis należy przedłożyć na piśmie pracownikom instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących: data i dane referencyjne) dotyczących powiadamiania o nieprawidłowościach i ich korygowania (w tym nadużyć finansowych) oraz działań następczych, a także rejestrowania kwot wycofanych i odzyskanych, kwot, które mają zostać odzyskane, nieściągalnych należności i kwot odnoszących się do operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.

2.4.2.   Opis procedur (wraz ze schematem przedstawiającym struktury raportowania) mających na celu spełnienie obowiązku powiadomienia Komisji o nieprawidłowościach zgodnie z art. 122 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

3.   INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA

3.1.   Instytucja certyfikująca i jej główne funkcje

3.1.1.   Status instytucji certyfikującej (krajowy, regionalny lub lokalny podmiot publiczny) oraz nazwa organu, w którego skład wchodzi.

3.1.2.   Wyszczególnienie funkcji pełnionych przez instytucję certyfikującą. W przypadku gdy instytucja zarządzająca dodatkowo wykonuje zadania instytucji certyfikującej, opis, sposobu zapewnienia podziału funkcji (zob. 2.1.2).

3.1.3.   Funkcje oficjalnie oddelegowane przez instytucję certyfikującą, wskazanie instytucji pośredniczących oraz formy delegacji zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Odesłanie do odpowiednich dokumentów (aktów prawnych wraz z upoważnieniami, umów). Opis procedur stosowanych przez instytucje pośredniczące do wykonywania delegowanych zadań oraz procedur stosowanych przez instytucję certyfikującą w celu nadzorowania skuteczności zadań oddelegowanych instytucjom pośredniczącym.

3.2.   Organizacja instytucji certyfikującej

3.2.1.   Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (w tym plan przydziału odpowiedniego personelu posiadającego niezbędne umiejętności). Informacje te odnoszą się również do instytucji pośredniczących, którym zostały oddelegowane niektóre zadania.

3.2.2.   Opis procedur, który należy przedłożyć na piśmie pracownikom instytucji certyfikującej i instytucji pośredniczących (data i odniesienie):

3.2.2.1.

Procedury sporządzania i składania wniosków o płatność:

Opis rozwiązań stosowanych przez instytucję certyfikującą w kontekście dostępu do informacji dotyczących operacji, niezbędnych w celu sporządzenia i przedłożenia wniosków o płatność, w tym do wyników kontroli zarządczych (zgodnie z art. 125 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) i wszystkich właściwych audytów.

Opis procedury, zgodnie z którą wnioski o płatność są sporządzane i przedkładane Komisji, w tym procedury zapewniającej przesłanie ostatecznego wniosku o płatność okresową do dnia 31 lipca po zakończeniu poprzedniego roku obrachunkowego.

3.2.2.2.

Opis systemu księgowego będącego podstawą poświadczania zestawienia wydatków przed Komisją (art. 126 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013):

uzgodnienia dotyczące przesyłania zagregowanych danych do instytucji certyfikującej w przypadku istnienia systemu zdecentralizowanego,

powiązania między systemem księgowym a systemem informacyjnym opisanym w pkt 4.1,

oznaczenie transakcji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w przypadku istnienia wspólnego systemu z innymi funduszami.

3.2.2.3.

Opis procedur sporządzania zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (art. 126 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). Uzgodnienia dotyczące poświadczania kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczania, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (art. 126 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), z uwzględnieniem wyników wszystkich kontroli i audytów.

3.2.2.4.

W stosownych przypadkach opis procedur obowiązujących instytucji certyfikującej odnoszących się do zakresu, zasad i procedur dotyczących skutecznych rozwiązań określonych przez państwo członkowskie (3) w odniesieniu do badania skarg dotyczących EFSI, na podstawie art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

3.3.   Odzyskane kwoty

3.3.1.   Opis systemu zapewniającego szybkie odzyskanie pomocy publicznej, w tym pomocy Unii.

3.3.2.   Procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu przez prowadzenie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących każdej operacji, w tym kwot odzyskanych, kwot podlegających odzyskaniu, kwot wycofanych z wniosku o płatność, należności nieściągalnych i kwot odnoszących się do operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, w tym kwot odzyskanych przez zastosowanie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego trwałości operacji.

3.3.3.   Uzgodnienia dotyczące potrącania kwot odzyskanych lub kwot, które mają zostać wycofane, z wydatków podlegających deklaracji.

4.   SYSTEM INFORMATYCZNY

4.1.   Opis systemów informatycznych włącznie ze schematem (system centralny lub wspólny system sieciowy lub system zdecentralizowany z połączeniami między systemami) w odniesieniu do:

4.1.1.

Elektronicznego gromadzenia, rejestrowania i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników i — o ile jest to wymagane — podziału danych odnoszących się do wskaźników według płci, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 24 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014.

4.1.2.

Zapewnienia, aby dane, o których mowa w poprzednim punkcie, były gromadzone, wprowadzane do systemu i tam przechowywane, a dane na temat wskaźników były podzielone według płci w przypadkach wymaganych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013, zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4.1.3.

Zapewnienia, aby istniał system, w którym rejestruje się i przechowuje, w formie elektronicznej, dokumentację księgową w odniesieniu do każdej operacji, zdolny do obsługi wszystkich danych wymaganych do sporządzenia wniosków o płatność i zestawienia wydatków, w tym rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych, należności nieściągalnych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji lub programu operacyjnego, zgodnie z art. 126 lit. d) i art. 137 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4.1.4.

Prowadzenia w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów, zgodnie z art. 126 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4.1.5.

Prowadzenia ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji, zgodnie z art. 126 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4.1.6.

Prowadzenia ewidencji kwot odnoszących się do operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.

4.1.7.

Informacji o gotowości systemów do działania i ich zdolności do zapewniania wiarygodnej rejestracji danych, o których mowa powyżej.

4.2.   Opis procedur weryfikujących bezpieczeństwo systemów informatycznych.

4.3.   Opis aktualnego stanu spełnienia wymogów określonych w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.


(1)  Zgodnie z art. 123 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jeżeli instytucja zarządzająca i instytucja certyfikująca wchodzą w skład tego samego organu, instytucja zarządzająca jest instytucją publiczną lub podmiotem publicznym.

(2)  Odniesienie do dokumentu lub przepisów krajowych, jeśli państwo członkowskie określiło takie skuteczne rozwiązania.

(3)  Odniesienie do dokumentu lub przepisów krajowych, gdzie państwo członkowskie określiło takie skuteczne rozwiązania.


ZAŁĄCZNIK IV

Wzór sprawozdania niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

1.   Wprowadzenie

1.1.   Proszę określić cel sprawozdania, tj. wyniki oceny spełnienia przez instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą kryteriów desygnacji odnoszących się do wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w celu wyrażenia opinii na temat spełnienia przez te instytucje kryteriów desygnacji.

1.2.   Proszę określić zakres sprawozdania, tj. objęte nim organy, mianowicie instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą (oraz, w stosownych przypadkach, delegowane funkcje tych instytucji), a także spełnienie przez nie kryteriów desygnacji odnoszących się do wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w odniesieniu do poszczególnych funduszy i odpowiednich programów.

1.3.   Proszę wskazać organ, który sporządził sprawozdanie („niezależny organ audytowy”), oraz określić, czy jest to organ audytowy odpowiedzialny za objęte sprawozdaniem programy operacyjne.

1.4.   Proszę określić, w jaki sposób zapewniona jest funkcjonalna niezależność niezależnego organu audytowego od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej (zob. art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). W stosownych przypadkach proszę również określić, w jaki sposób zapewniona jest funkcjonalna niezależność niezależnego organu audytowego od wspólnego sekretariatu (o którym mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013).

2.   Metodyka i zakres pracy

2.1.   Proszę wskazać okres i ramy czasowe audytu (datę otrzymania ostatecznego opisu funkcji i procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej przez niezależny podmiot audytowy, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz przydzielone środki).

2.2.   Proszę określić zakres zastosowania poprzednich czynności audytowych w okresie programowania 2007–2013, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.3.   Proszę określić a) zakres zastosowania czynności audytowych przeprowadzonych przez inne organy oraz b) kontrolę jakości przeprowadzoną w odniesieniu do takich czynności audytowych pod kątem adekwatności pracy.

2.4.   Proszę opisać działania podjęte w celu dokonania oceny, zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, spełnienia przez instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą wyznaczane przez [państwo członkowskie] kryteriów dotyczących wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym takie działania jak:

2.4.1.

Analiza opisu funkcji i procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.4.2.

Analiza innych istotnych dokumentów dotyczących systemu; wskazanie przeglądu przepisów, aktów ministerialnych, okólników, wewnętrznych procedur/innych instrukcji, wytycznych lub list kontrolnych.

2.4.3.

Wywiady przeprowadzone z pracownikami głównych instytucji (w tym, w razie potrzeby, instytucji pośredniczących). Proszę opisać metodę i kryteria wyboru, jakie tematy zostały omówione, ile wywiadów zostało przeprowadzonych i z kim je przeprowadzono.

2.4.4.

Przegląd opisu i procedur związanych z systemami informatycznymi, w szczególności w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz sprawdzenie, czy systemy te działają i czy zostały ustanowione w celu zapewnienia: (i) właściwej ścieżki audytu; (ii) ochrony danych osobowych; (iii) integralności, dostępności i autentyczności danych; (iv) wiarygodnych, dokładnych i kompletnych informacji dotyczących realizacji programu operacyjnego (zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu (zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), oraz danych wymaganych do sporządzenia wniosków o płatność i zestawienia wydatków (zgodnie z art. 126 lit. d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

2.4.5.

Jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca oddelegowała te funkcje innym organom, proszę opisać czynności audytowe, które zostały podjęte w celu zweryfikowania, czy instytucja zarządzająca lub certyfikująca oceniły zdolności tych organów do wykonania delegowanych zadań i czy dysponują one dostatecznymi procedurami nadzoru instytucji pośredniczących oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami kontroli.

2.5.   Proszę określić, czy przed opublikowaniem tego sprawozdania zostały zastosowane procedury kontradyktoryjności, oraz wskazać właściwe organy/instytucje.

2.6.   Proszę potwierdzić, że prace zostały przeprowadzone z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu.

2.7.   Proszę określić, czy występuje jakiekolwiek ograniczenie zakresu (1), w szczególności takie, które wpływa na opinię niezależnego podmiotu audytowego.

3.   Wyniki oceny w odniesieniu do każdej instytucji/systemu

3.1.   Proszę wypełnić tabelę w odniesieniu do każdej instytucji/systemu:

CCI lub system (grupa CCI)

Właściwa instytucja (instytucja zarządzająca lub certyfikująca)

Kompletność i dokładność opisu (tak/nie)

Wnioski (bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, opinia negatywna)

Właściwe kryteria desygnacji

Opis właściwych funkcji i procedur

Braki

Właściwe osie priorytetowe

Zalecenia/środki naprawcze

Ramy czasowe wdrożenia środków naprawczych, uzgodnione z właściwym organem

CCI x

Instytucja zarządzająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucja certyfikująca

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemy

Instytucja zarządzająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucja certyfikująca

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Proszę przedstawić wyniki oceny w odniesieniu do aspektów, które nie zostały w pełni uwzględnione w powyższej tabeli, w tym między innymi:

3.2.1.

Procedur sporządzania zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 (2) (art. 126 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);

3.2.2.

Uzgodnień dotyczących poświadczania kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczania, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnie z obowiązującym prawem (art. 126 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);

3.2.3.

Procedur zapewniających skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem rodzajów stwierdzonego ryzyka (art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);

3.2.4.

Ram zapewniających przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w przypadku istotnych zmian systemu zarządzania i kontroli (pkt 2 załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);

3.2.5.

Uzgodnień dotyczących sporządzania deklaracji zarządczej oraz rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli oraz wykrytych słabości (art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);

3.2.6.

Uzgodnień dotyczących elektronicznego gromadzenia, rejestrowania i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego i audytu, w tym danych dotyczących wskaźników i rezultatów (art. 125 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);

3.2.7.

Ramy służące zapewnieniu, w przypadku delegowania zadań instytucjom pośredniczącym, określenia ich odnośnych zadań i obowiązków, weryfikacji ich zdolności do wykonania delegowanych zadań oraz istnienia procedur sprawozdawczych (pkt 1 ppkt (ii) załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).


(1)  Ograniczenie zakresu pracy audytora może niekiedy nałożyć dana jednostka (na przykład, jeżeli na podstawie warunków zatrudnienia audytor nie przeprowadzi procedury audytu, którą uważa za niezbędną). Ograniczenie zakresu może zostać nałożone w zależności od okoliczności. Takie ograniczenie może zostać również nałożone w sytuacji, w której zdaniem audytora zapisy księgowe jednostki są nieodpowiednie lub gdy audytor nie jest w stanie przeprowadzić procedury audytu uważanej za pożądaną.]

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK V

Wzór opinii niezależnego podmiotu audytowego w sprawie spełnienia przez instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Do (instytucja/organ państwa członkowskiego)

WPROWADZENIE

Ja, niżej podpisany(-a), reprezentujący(-a) [nazwa niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013] jako podmiot funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania i wydanie opinii przedstawiającej wyniki oceny spełnienia przez instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do [nazwa programu operacyjnego (programów operacyjnych), kod(-y) CCI] (dalej zwanego „programem” lub „programami”), przeprowadziłem(-am) badanie zgodnie z art. 124 ust. 2 tego rozporządzenia.

ZAKRES BADANIA

Badaniu została poddana instytucja zarządzająca i instytucja certyfikująca (w stosownych przypadkach), a także delegowane funkcje tych instytucji, jak opisano w sekcji 1 załączonego sprawozdania [załącznik IV do niniejszego rozporządzenia].

Zasięg i zakres badania są szczegółowo opisane w sekcji 2 załączonego sprawozdania. Oprócz innych aspektów opisanych w niniejszym sprawozdaniu badanie przeprowadzono na podstawie opisu funkcji i procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej, sporządzonego przez [nazwa podmiotu lub podmiotów odpowiedzialnych za opis] na odpowiedzialność tego podmiotu (tych podmiotów). Opis ten został dostarczony w dniu [dd/mm/rrrr] przez [nazwa podmiotu lub podmiotów dostarczających opis].

W odniesieniu do części systemu zarządzania i kontroli (1) stosowanego przez [instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca] w odniesieniu do … niniejszym stwierdzam, że przedmiotowy system jest zasadniczo taki sam jak w poprzednim okresie programowania, i że — na podstawie czynności audytowych przeprowadzonych zgodnie ze stosownymi przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (2) lub rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 (3) — istnieją dowody na jego skuteczne funkcjonowanie w tym okresie. W związku z powyższym stwierdzam, że stosowne kryteria zostały spełnione bez prowadzenia dodatkowych czynności audytowych.

OPINIA

(Opinia bez zastrzeżeń)

Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, uważam, że instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca wyznaczane do realizacji przedmiotowego(-ych) programu(-ów) spełniają kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Lub

(Opinia z zastrzeżeniami)

Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, uważam, że instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca wyznaczane do realizacji przedmiotowego(-ych) programu(-ów) spełniają kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, z wyjątkiem następujących elementów: (4)

Przyczyny uznania, że dana instytucja (dane instytucje) nie spełnia(-ją) kryteriów desygnacji, oraz moja ocena wagi sytuacji są następujące: (5):

Lub

(Opinia negatywna)

Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca wyznaczane do realizacji przedmiotowego(-ych) programu(-ów) nie spełniają kryteriów desygnacji dotyczących wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Niniejsza negatywna opinia wynika

z: (6)

Objaśnienie uzupełniające (jeśli wymagane)

[Niezależny podmiot audytowy może również przedstawić objaśnienie uzupełniające, które nie wpływa na jego opinię, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu.]

Data

Podpis


(1)  Niniejszy ustęp stosuje się tylko w odpowiednich przypadkach, zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).

(4)  Proszę wskazać instytucję (instytucje) oraz niespełnione kryteria desygnacji.

(5)  Proszę wskazać powód(-ody) zastrzeżenia(-ń) w odniesieniu do każdej instytucji i każdego kryterium desygnacji.

(6)  Proszę wskazać powód(-ody) wydania negatywnej opinii w odniesieniu do każdej instytucji i każdego aspektu.


ZAŁĄCZNIK VI

Wzór wniosku o płatność zawierający dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

KOMISJA EUROPEJSKA

Przedmiotowy fundusz  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Numer referencyjny Komisji (CCI):

<type='S' input='S'>

Nazwa programu operacyjnego:

<type='S' input='G'>

Decyzja Komisji:

<type='S' input='G'>

Data decyzji Komisji:

<type='D' input='G'>

Numer wniosku o płatność

<type='N' input='G'>

Data złożenia wniosku o płatność

<type='D' input='G'>

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Proszę określić rodzaj wniosku o płatność:

Wniosek o płatność okresową, zgodnie z art. 131 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<radio button>

Ostateczny wniosek o płatność okresową, zgodnie z art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<radio button>

Zgodnie z art. 135 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niniejszy wniosek o płatność dotyczy okresu sprawozdawczego:

Od: (3)

<type='D' input='G'>

do:

<type='D' input='G'>

Wydatki w podziale na osie priorytetowe i kategorie regionów, zaksięgowane przez instytucję certyfikującą

(w tym wkłady w ramach programu wpłacone do instrumentów finansowych (art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa (art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013))

Priorytet

Podstawa obliczania (publiczne lub ogółem)

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ogółem

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Podstawa obliczania (publiczne lub ogółem) (6)

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Suma całkowita

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

POŚWIADCZENIE

Zatwierdzając niniejszy wniosek o płatność, instytucja certyfikująca poświadcza, że obowiązki przewidziane w art. 126 lit. a), d), e), f), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 zostały spełnione, oraz wnioskuje o wypłacenie poniżej określonych kwot.

Przedstawiciel instytucji certyfikującej:

<type='S' input='G'>

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

FUNDUSZ

KWOTY

Regiony słabiej rozwinięte

Regiony przejściowe

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (7)

<type='Cu' input='G'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

FUNDUSZ

KWOTA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Płatność zostanie dokonana na następujący rachunek bankowy:

Wyznaczony organ

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bank

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Numer rachunku bankowego IBAN

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Posiadacz rachunku (jeżeli nie jest nim wyznaczony organ)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, wniosek o płatność należy przesłać oddzielnie dla każdego z nich. Niezależnie od sposobu wdrożenia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (odrębny program operacyjny, konkretna oś priorytetowa lub część osi priorytetowej) wydatki dotyczące działań w ramach tej inicjatywy będą zawsze deklarowane w ramach wniosku o płatność z EFS i w związku z tym będą obejmować zarówno szczególną alokację na tę inicjatywę, jak i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(2)  Legenda:

 

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

(3)  Pierwszy dzień roku sprawozdawczego, automatycznie zakodowany przez system informatyczny.

(4)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(5)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(6)  W przypadku środków EFMR współfinansowanie dotyczy wyłącznie „całkowitych kwalifikowalnych wydatków publicznych”. W takim przypadku podstawa obliczania zastosowana w tym wzorze zostanie zatem automatycznie dostosowana do wydatków „publicznych”.

(7)  Obejmuje szczególną alokację YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

Dodatek 1

Informacje dotyczące wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz ujętych we wnioskach o płatność (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) (1)

 

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we wnioskach o płatność

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Oś priorytetowa (5)

Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentu finansowego

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu faktycznie zapłaconych lub, w przypadku gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (2)

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

 

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we wnioskach o płatność

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentu finansowego

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu faktycznie zapłaconych lub, w przypadku gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (8)

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  W przypadku EFRROW wkłady są ujęte w kwartalnej deklaracji wydatków.

(2)  W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(3)  Należy zauważyć, że ze względu na specyfikę EFRROW wartości w kolumnach (B) i (D) są takie same jak wartości, odpowiednio, w kolumnach (A) i (C).

(4)  Należy zauważyć, że ze względu na specyfikę EFRROW wartości w kolumnach (B) i (D) są takie same jak wartości, odpowiednio, w kolumnach (A) i (C).

(5)  Dla kodu pomiarowego EFRROW.

(6)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(7)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(8)  W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Dodatek 2

Zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa (art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz ujęte we wnioskach o płatność (kumulatywnie od rozpoczęcia programu)

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego jako zaliczki (1)

Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w terminie trzech lat od daty wypłacenia zaliczki

Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w przypadku której nie upłynął jeszcze termin trzech lat

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego jako zaliczki (4)

Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w terminie trzech lat od daty wypłacenia zaliczki

Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w przypadku której nie upłynął jeszcze termin trzech lat

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Kwota ta jest uwzględniona w całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji, jak wskazano we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.

(2)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(3)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(4)  Kwota ta jest uwzględniona w całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji, jak wskazano we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.


ZAŁĄCZNIK VII

Wzór zestawienia wydatków

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W OKRESIE OBRACHUNKOWYM

<type='D' – type='D' input='S'>

KOMISJA EUROPEJSKA

Fundusz  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Numer referencyjny Komisji (CCI):

<type='S' input='S'>

Nazwa programu operacyjnego:

<type='S' input='G'>

Decyzja Komisji:

<type='S' input='G'>

Data decyzji Komisji:

<type='D' input='G'>

Wersja zestawienia wydatków:

<type='S' input='G'>

Data przedłożenia zestawienia wydatków:

<type='D' input='G'>

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

POŚWIADCZENIE

Instytucja certyfikująca niniejszym poświadcza, że:

1)

zestawienie wydatków jest kompletne, rzetelne i prawdziwe oraz że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa;

2)

przestrzegane są przepisy określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, w art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 126 lit. d) i f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

3)

przestrzegane są przepisy określone w art. 140 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do dostępności dokumentów.

Przedstawiciel instytucji certyfikującej:

<type='S' input='G'>


(1)  Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, zestawienie wydatków należy przesłać oddzielnie dla każdego z nich. W przypadku Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych roczne zestawienie wydatków będzie obejmować zarówno szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(2)  Legenda:

 

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

Dodatek 1

Kwoty wprowadzone do systemu księgowego instytucji certyfikującej — art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji

Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota odpowiadających płatności na rzecz beneficjentów na podstawie art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji

Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota odpowiadających płatności na rzecz beneficjentów na mocy art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Płatności obejmują szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS w kolumnie (C).

(2)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Płatności obejmują szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS w kolumnie (C).

Dodatek 2

Kwoty wycofane i odzyskane w roku obrachunkowym — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

KWOTY WYCOFANE

KWOTY ODZYSKANE (1)

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność

Odpowiadające wydatki publiczne

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność

Odpowiadające wydatki publiczne

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Poodział kwot wycofanych i odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca... r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

KWOTY WYCOFANE

KWOTY ODZYSKANE (4)

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność

Odpowiadające wydatki publiczne

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność

Odpowiadające wydatki publiczne

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podział kwot wycofanych i odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Z wyłączeniem kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (zob. dodatek 4).

(2)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(3)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(4)  Z wyłączeniem kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (zob. dodatek 4).

Dodatek 3

Kwoty, które zostaną odzyskane do końca roku obrachunkowego — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych (1)

Odpowiadające wydatki publiczne

(A)

(B)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Ogółem

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podział kwot, które zostaną odzyskane na koniec roku obrachunkowego, według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych (4)

Odpowiadające wydatki publiczne

(A)

(B)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podział kwot, które zostaną odzyskane na koniec roku obrachunkowego, według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  W tym wydatki, które zostaną odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(3)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(4)  W tym wydatki, które zostaną odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Dodatek 4

Kwoty odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w roku obrachunkowym — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

KWOTY ODZYSKANE

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych

Odpowiadające wydatki publiczne

(A)

(B)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Ogółem

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Podział kwot odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

KWOTY ODZYSKANE

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych

Odpowiadające wydatki publiczne

(A)

(B)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podział kwot odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytów operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(2)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Dodatek 5

Należności nieściągalne na koniec roku obrachunkowego — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych (1)

Odpowiadające wydatki publiczne

Uwagi (obowiązkowe)

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych (4)

Odpowiadające wydatki publiczne

Uwagi (obowiązkowe)

(A)

(B)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  W tym nieściągalne wydatki publiczne na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(3)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(4)  W tym nieściągalne wydatki publiczne na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Dodatek 6

Kwoty wkładów z programu wpłacone do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) — art. 137 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

 

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we wnioskach o płatność

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentu finansowego

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu faktycznie zapłaconych lub, w przypadku gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (2)

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

 

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we wnioskach o płatność

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentu finansowego

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu faktycznie zapłaconych lub, w przypadku gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (5)

Kwota odpowiadających wydatków publicznych

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2)  W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(3)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(4)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(5)  W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Dodatek 7

Zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa (art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) — art. 137 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego jako zaliczki (1)

Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w terminie trzech lat od daty wypłacenia zaliczki

Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w przypadku której nie upłynął jeszcze termin trzech lat

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 4

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wypłacona z programu operacyjnego jako zaliczki (4)

Kwota, która została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów w terminie trzech lat od daty wypłacenia zaliczki

Kwota, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjentów i w przypadku której nie upłynął jeszcze termin trzech lat

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Kwota ta jest uwzględniona w całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji, jak wskazano we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.

(2)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(3)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(4)  Kwota ta jest ujęta w całkowitej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji, jak zaznaczono we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.

Dodatek 8

Wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami — art. 137 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji  (1)

Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  (2)

Różnica  (3)

Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)

Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji

Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Oś priorytetowa 1

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Oś priorytetowa 3

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji  (6)

Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  (7)

Różnica  (8)

Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)

Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji

Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Wpisywane automatycznie na podstawie ostatecznego wniosku o płatność okresową przedłożonego na podstawie art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(2)  Wpisywane automatycznie na podstawie dodatku 1.

(3)  Obliczana automatycznie

(4)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(5)  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(6)  Wpisywane automatycznie na podstawie ostatecznego wniosku o płatność okresową przedłożonego na podstawie art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(7)  Wpisywane automatycznie na podstawie dodatku 1.

(8)  Obliczana automatycznie