5.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/25


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 255 z dnia 28 sierpnia 2014 r. )

Strona 86, art. 34 ust. 6:

zamiast:

„w ust. 3 akapit drugi”,

powinno być:

„w ust. 3 akapit trzeci”.

Strona 89, art. 40 ust. 1:

zamiast:

„w art. 34 ust. 3 akapit drugi”,

powinno być:

„w art. 34 ust. 3 akapit trzeci”.