19.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 895/2014

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 58 i 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Formaldehyd, oligomeryczne produkty reakcji z aniliną (techniczny MDA), spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2), w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(2)

Kwas arsenowy spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1A) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(3)

Eter bis(2-metoksyetylowy) (diglym) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(4)

1,2-dwuchloroetan (EDC) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(5)

2,2′-dichloro-4,4′-metylenodianilina (MOCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(6)

Chromian chromu(III) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(7)

Chromian strontu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(8)

Dichromian(VI)-wodorotlenek dicynku i potasu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1 A) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(9)

Zasadowy chromian cynku spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1 A) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia.

(10)

Substancje te zostały zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Ponadto zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w zaleceniu z dnia 17 stycznia 2013 r. (3) Europejska Agencja Chemikaliów (zwana dalej „Agencją”) uznała za priorytet wpisanie tych substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Należy zatem wpisać te substancje do tego załącznika.

(11)

N,N-dimetyloacetamid (DMAC) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria wpisu do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia. Substancja ta została także zidentyfikowana i wpisana na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z 17 stycznia 2013 r. Agencja uznała za priorytetowe wpisanie tej substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. DMAC ma podobne właściwości swoiste do właściwości swoistych N-metylo-2-pirolidonu (NMP), a te dwie substancje można uznać za potencjalne zamienniki w przypadku niektórych najważniejszych zastosowań. Substancja chemiczna NMP jest obecnie objęta procedurą wprowadzania ograniczeń zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Wobec podobieństwa tych dwóch substancji, zarówno pod względem właściwości swoistych, jak i zastosowań przemysłowych, Komisja uważa, że aby zapewnić spójne podejście regulacyjne, należy odroczyć decyzję o wpisaniu DMAC do załącznika XIV do czasu.

(12)

Należy określić w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ostateczne terminy składania wniosków i daty ostateczne, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i) oraz (ii) tego rozporządzenia.

(13)

W zaleceniu Agencji z dnia 17 stycznia 2013 r. wskazano daty, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, do których muszą wpłynąć wnioski, jeżeli wnioskodawca chce nadal używać substancji lub wprowadzać ją do obrotu do pewnych zastosowań, w odniesieniu do każdej substancji wymienionej w załączniku do tego rozporządzenia. Daty te ustalono na podstawie szacowanego czasu wymaganego do przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia, uwzględniając dostępne informacje odnośnie do poszczególnych substancji oraz informacje uzyskane podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z art. 58 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 uwzględniono także możliwości rozpatrzenia przez Agencję wniosków w terminie przewidzianym w tym rozporządzeniu.

(14)

Co się tyczy chromianu chromu(III), chromianu strontu, dichromianu(VI)-wodorotlenku dicynku i potasu oraz zasadowego chromianu cynku — substancji będących związkami chromu(VI) — Agencja zaproponowała wyznaczenie ostatecznego terminu składania wniosków na 24 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja uważa jednak, że ostateczny termin składania wniosków powinien przypadać 35 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, tak jak w przypadku siedmiu związków chromu(VI) już wymienionych w pozycjach 16–22 załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(15)

W przypadku każdej z substancji wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia data, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, powinna przypadać 18 miesięcy po dacie, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) tego rozporządzenia.

(16)

W art. 58 ust. 1 lit. e) w związku z art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia dla określonych zastosowań lub kategorii zastosowań, pod warunkiem że ze szczegółowych przepisów unijnych ustalających minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego lub środowiska wynika, że ryzyko jest objęte właściwą kontrolą. Zgodnie z dostępnymi obecnie informacjami nie należy ustanawiać zwolnień w oparciu o te przepisy.

(17)

Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie należy ustanawiać zwolnień dotyczących działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji.

(18)

Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie należy wyznaczać okresów przeglądu określonych zastosowań.

(19)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

W tabeli w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Pozycja nr

Substancja

Swoista właściwość (swoiste właściwości) wymienione w art. 57

Procedury przejściowe

Wyłączone zastosowania (kategorie zastosowań)

Terminy przeglądów

Ostateczny termin składania wniosków (1)

Data ostateczna (2)

„23.

Formaldehyd, oligomeryczne produkty reakcji z aniliną (techniczny MDA)

Nr WE: 500-036-1

Nr CAS: 25214-70-4

Rakotwórcza

(kategorii 1B)

22 lutego 2016 r.

22 sierpnia 2017 r.

24.

Kwas arsenowy

Nr WE: 231-901-9

Nr CAS: 7778-39-4

Rakotwórcza

(kategorii 1A)

22 lutego 2016 r.

22 sierpnia 2017 r.

25.

Eter bis(2-metoksyetylowy) (diglym)

Nr WE: 203-924-4

Nr CAS: 111-96-6

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

22 lutego 2016 r.

22 sierpnia 2017 r.

26.

1,2-dwuchloroetan (EDC)

Nr WE: 203-458-1

Nr CAS: 107-06-2

Rakotwórcza

(kategorii 1B)

22 maja 2016 r.

22 listopada 2017 r.

27.

2,2′-dichloro-4,4′-metylenodianilina (MOCA)

Nr WE: 202-918-9

Nr CAS: 101-14-4

Rakotwórcza

(kategorii 1B)

22 maja 2016 r.

22 listopada 2017 r.

28.

Chromian chromu (III)

Nr WE: 246-356-2

Nr CAS: 24613-89-6

Rakotwórcza

(kategorii 1B)

22 lipca 2017 r.

22 stycznia 2019 r.

29.

Chromian strontu

Nr WE: 232-142-6

Nr CAS: 7789-06-2

Rakotwórcza

(kategorii 1B)

22 lipca 2017 r.

22 stycznia 2019 r.

30.

Dichromian(VI)-wodorotlenek dicynku i potasu

Nr WE: 234-329-8

Nr CAS: 11103-86-9

Rakotwórcza

(kategorii 1A)

22 lipca 2017 r.

22 stycznia 2019 r.

31.

Zasadowy chromian cynku

Nr WE: 256-418-0

Nr CAS: 49663-84-5

Rakotwórcza

(kategorii 1A)

22 lipca 2017 r.

22 stycznia 2019 r.

—”


(1)  Termin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(2)  Termin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.