30.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 826/2014

z dnia 30 lipca 2014 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji na Ukrainie Rada uważa, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, należy dodać kolejne osoby i podmioty.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

I. Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

ur.: 31.5.1960 r. w Zagorsku (Sergiew Posad)

Jako pierwszy zastępca szefa kancelarii prezydenckiej jest odpowiedzialny za wydawanie rosyjskim ośrodkom medialnym poleceń nakazujących przyjmowanie linii sprzyjającej separatystom na Ukrainie i aneksji Krymu, a tym samym za wspieranie destabilizacji wschodniej Ukrainy i aneksji Krymu.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Океана Чигрина

 

Rzecznik prasowy tzw. „rządu” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”; wypowiadała się i składała oświadczenia usprawiedliwiające m.in. zestrzelenie ukraińskiego samolotu wojskowego, branie zakładników i działania bojowe nielegalnych uzbrojonych grup prowadzące do podważania integralności terytorialnej, suwerenności i jedności Ukrainy.

30.7.2014

3.

Boris LITVÍNOV

Борис Литвинов

 

Od 22 lipca przewodniczący tzw. „Rady Najwyższej” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”; współtworzył założenia polityczne i brał udział w organizacji bezprawnego referendum, które doprowadziło do proklamowania tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, co stanowiło naruszenie integralności terytorialnej, suwerenności i jedności Ukrainy.

30.7.2014

4.

Serhey ABISOV

Image

ur.: 27.11.1967 r.

W dniu 5 maja 2014 r. przyjął z rąk prezydenta Rosji mianowanie na tzw. „ministra spraw wewnętrznych Republiki Krymu” (dekret nr 301); swoimi działaniami w charakterze tzw. „ministra spraw wewnętrznych” podważa integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

30.7.2014

5.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

ur.: 15.12.1951 r. w Leningradzie (Sankt Petersburg)

Arkady Romanovich ROTENBERG od dawna jest znajomym prezydenta Putina i byłym partnerem sparringowym w dżudo.

Dorobił się majątku w trakcie kadencji prezydenta Putina. Był traktowany w uprzywilejowany sposób przez rosyjskich decydentów przy przyznawaniu dużych kontraktów przez rosyjskie państwo lub przedsiębiorstwa państwowe. Jego przedsiębiorstwom przyznano w szczególności kilka wysoce lukratywnych kontraktów w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich w Soczi.

Jest jednym z głównych udziałowców Giprotransmostu, przedsiębiorstwa, które w drodze zamówienia publicznego otrzymało od rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego kontrakt na przeprowadzenie studium wykonalności budowy mostu z Rosji do bezprawnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu, umacniając tym samym jej integrację z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną Ukrainy.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

ur.: 03.7.1974 r. w miejscowości Puszkino

Wiadomym jest, że Konstantin Valerevich MALOFEEV jest ściśle powiązany z ukraińskimi separatystami we wschodniej Ukrainie i na Krymie. Jest byłym pracodawcą Aleksandra Borodaja, tzw. „premiera” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”; spotykał się z Siergiejem Aksjonowem, tzw. „premierem” tzw. „Republiki Krymu”, w trakcie procesu aneksji Krymu. Rząd Ukrainy wszczął dochodzenie karne w sprawie rzekomego wsparcia materialnego i finansowego na rzecz separatystów.

Ponadto wydał on kilka oświadczeń publicznych wspierających aneksję Krymu i włączenie Ukrainy do Rosji, w szczególności stwierdził w czerwcu 2014 r., że „nie można włączyć całej Ukrainy do Rosji. Być może wschodnią (Ukrainę).” .

A zatem Malofeev swoimi działaniami wspiera destabilizację wschodniej Ukrainy.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

ur. 25.7.1951 r. w Leningradzie (St Petersburg)

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK jest długoletnim znajomym prezydenta Władimira Putina. Jest współzałożycielem tzw. Ozero Dacha, spółdzielni skupiającej wokół prezydenta Putina grupę wpływowych osób.

Wykorzystuje powiązania z rosyjskimi decydentami. Jest przewodniczącym i największym akcjonariuszem Bank Rossiya (w 2013 r. należało do niego około 38 % akcji), który uznawany jest za osobisty bank najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu, Bank Rossiya otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację z Federacją Rosyjską.

Ponadto Bank Rossiya posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające politykę rządu rosyjskiego polegającą na destabilizowaniu Ukrainy.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

ur.: 24.1.1950 r.

Nikolay Terentievich SHAMALOV jest długoletnim znajomym prezydenta Władimira Putina. Jest współzałożycielem tzw. Ozero Dacha, spółdzielni skupiającej wokół prezydenta Putina grupę wpływowych osób.

Wykorzystuje powiązania z rosyjskimi decydentami. Jest drugim największym akcjonariuszem Bank Rossiya (w 2013 r. należało do niego około 10 % akcji), który uznawany jest za osobisty bank najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu, Bank Rossiya otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację z Federacją Rosyjską.

Ponadto Bank Rossiya posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające politykę rządu rosyjskiego polegającą na destabilizowaniu Ukrainy.

30.7.2014


Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

strona internetowa: almazantey.ru;

adres mailowy: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei jest rosyjskim przedsiębiorstwem państwowym. Produkuje broń przeciwlotniczą, w tym pociski ziemia-powietrze, które dostarcza armii rosyjskiej. Władze rosyjskie dostarczają broń ciężką separatystom we wschodniej Ukrainie, przyczyniając się do destabilizacji Ukrainy. Broń ta jest wykorzystywana przez separatystów, m.in. do zestrzeliwania statków powietrznych. Jako przedsiębiorstwo państwowe Almaz-Antei przyczynia się zatem do destabilizacji Ukrainy.

30.7.2014

2.

DOBROLET (alias DOBROLYOT)

Добролет/Добролет

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Strona internetowa: www.dobrolet.com

Dobrolet jest spółką zależną rosyjskiej państwowej linii lotniczej. Od czasu bezprawnej aneksji Krymu Dobrolet jest wyłącznym operatorem lotów między Moskwą a Symferopolem. Ułatwia w ten sposób integrację bezprawnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu z Fedracją Rosyjską i podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

License of the Central Bank of Russia No. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Po bezprawnej aneksji Krymu, Russian National Commercial Bank (RNCB) został w pełni przejęty przez tzw. „Republikę Krymu”. Stał się dominującym podmiotem na rynku, choć przed aneksją nie był obecny na Krymie. Skupując lub przejmując środki z oddziałów banków wycofujących się z Krymu, RNCB materialnie i finansowo wspierał działania rządu rosyjskiego służące integracji Krymu z Federacją Rosyjską, przez co podważał integralność terytorialną Ukrainy.

30.7.2014