29.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 821/2014

z dnia 28 lipca 2014 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 38 ust. 10, art. 46 ust. 3, art. 115 ust. 4 oraz art. 125 ust. 8 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 (2) ustanawia przepisy niezbędne do przygotowania programów. W celu zapewnienia realizacji programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych („EFSI”) konieczne jest ustanowienie dodatkowych przepisów dotyczących stosowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Aby ułatwić uzyskanie całościowego obrazu i dostępu do tych przepisów, należy je określić w jednym akcie wykonawczym.

(2)

W celu zwiększenia elastyczności uruchamiania wsparcia instrumentów finansowych z różnych źródeł, którymi zarządza instytucja zarządzająca, w jeden ze sposobów określonych w art. 38 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, niezbędne jest sprecyzowanie sposobu transferu wkładów z programów i zarządzania nimi. Konieczne jest zwłaszcza sprecyzowanie okoliczności, w których instrument finansowy może otrzymać wkłady z więcej niż jednego programu lub z więcej niż jednej osi priorytetowej lub więcej niż jednego środka tego samego programu, oraz warunków uwzględniania krajowych wkładów publicznych lub prywatnych do instrumentów finansowych, dokonywanych na poziomie ostatecznych odbiorców, jako krajowych środków współfinansowania.

(3)

Niezbędne jest ustanowienie modelu przekazywania Komisji sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych w celu zapewnienia przekazywania przez instytucje zarządzające informacji wymaganych art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w sposób spójny i porównywalny. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych jest również niezbędny do umożliwienia Komisji sporządzania zestawień danych dotyczących postępów w zakresie finansowania i wdrażania instrumentów finansowych.

(4)

W celu zapewnienia zharmonizowanego wizualnego oznaczenia działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji w obszarze polityki spójności Unii należy ustalić wytyczne dotyczące symbolu Unii i określić jego standardową kolorystykę, a także określić warunki techniczne umieszczania symbolu Unii oraz odniesienia do funduszu lub funduszy wspierających operację.

(5)

W celu zapewnienia zharmonizowanego wizualnego oznaczenia działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych w obszarze polityki spójności Unii konieczne jest określenie charakterystyki technicznej billboardów i stałych tablic w przypadku działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych o całkowitym wsparciu publicznym przekraczającym 500 000 EUR dla każdej operacji.

(6)

Do celów art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 konieczne jest określenie specyfikacji technicznych systemu elektronicznej rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu.

(7)

Do celów skutecznego wykonania art. 122 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest zapewnienie tego, aby specyfikacje techniczne systemu rejestracji i przechowywania danych gwarantowały pełną interoperacyjność z systemem, o którym mowa w art. 122 ust. 3 tego rozporządzenia, na poziomie strukturalnym, technicznym i semantycznym.

(8)

Szczegółowe specyfikacje techniczne systemu rejestracji i przechowywania danych powinny być wystarczająco udokumentowane, aby zapewnić ścieżkę audytu zgodności z wymogami prawnymi.

(9)

System rejestracji i przechowywania danych powinien również obejmować odpowiednie narzędzie służące do wyszukiwania oraz funkcje raportujące, aby umożliwić łatwe odzyskiwanie i łączenie przechowywanych w nim informacji do celów monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

SZCZEGÓŁOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE TRANSFERU WKŁADÓW Z PROGRAMÓW I ZARZĄDZANIA NIMI ORAZ PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Artykuł 1

Transfer wkładów z programów i zarządzanie nimi

(Art. 38 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

1.   Jeżeli wkładów do instrumentu finansowego dokonuje się z więcej niż jednego programu lub więcej niż jednej osi priorytetowej lub więcej niż jednego środka tego samego programu, podmiot wdrażający ten instrument finansowy prowadzi oddzielny rachunek lub zapewnia odpowiedni kod księgowy dla wkładu z każdego programu, z każdej osi priorytetowej lub każdego środka do celów sprawozdawczości lub audytu.

2.   Jeżeli krajowych wkładów publicznych i prywatnych do instrumentów finansowych dokonuje się na poziomie ostatecznych odbiorców, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, podmioty wdrażające te instrumenty finansowe zarządzają krajowymi wkładami publicznymi lub prywatnymi stanowiącymi współfinansowanie krajowe i dokonywanymi na poziomie ostatecznych odbiorców zgodnie z ust. 3–6.

3.   Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zapewniają dokumentację w zakresie:

a)

prawnie ważnej umowy z podmiotami prywatnymi lub publicznymi, dotyczących krajowych wkładów publicznych lub prywatnych stanowiących współfinansowanie krajowe, które podmioty te mają wnieść na poziomie ostatecznych odbiorców;

b)

faktycznego transferu środków stanowiących współfinansowanie krajowe dokonanego przez podmioty prywatne lub publiczne na rzecz ostatecznych odbiorców;

c)

krajowych wkładów publicznych lub prywatnych stanowiących współfinansowanie krajowe, dokonanych przez podmioty prywatne lub publiczne i zgłoszonych podmiotowi wdrażającemu instrument finansowy.

4.   Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zachowują ogólną odpowiedzialność za inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w tym za późniejsze monitorowanie wkładów z programów zgodnie z umowami o finansowaniu.

5.   Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zapewniają kwalifikowalność wydatków objętych krajowymi wkładami publicznymi lub prywatnymi stanowiącymi współfinansowanie krajowe przed zadeklarowaniem ich instytucji zarządzającej.

6.   Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zapewniają ścieżkę audytu krajowych wkładów publicznych lub prywatnych stanowiących współfinansowanie krajowe do poziomu ostatecznego odbiorcy.

Artykuł 2

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

(Art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku specjalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucje zarządzające stosują model określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH W ODNIESIENIU DO OPERACJI I WYTYCZNE DOTYCZĄCE SYMBOLU UNII ORAZ OKREŚLENIE STANDARDOWEJ KOLORYSTYKI

(Art. 115 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Artykuł 3

Wytyczne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki

Symbol Unii tworzy się zgodnie ze standardami graficznymi określonymi w załączniku II.

Artykuł 4

Warunki techniczne umieszczania symbolu Unii oraz odniesienia do funduszu lub funduszy wspierających operację

1.   Symbol Unii, o którym mowa w sekcji 2.2 pkt 1 lit. a) załącznika XII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, umieszcza się na stronie internetowej w kolorze. We wszystkich innych mediach w miarę możliwości stosuje się kolor, a wersję jednobarwną można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

2.   Symbol Unii musi być zawsze wyraźnie widoczny i umieszczony w widocznym miejscu. Jego miejsce oraz wielkość muszą być odpowiednie do skali stosowanego materiału lub dokumentu. W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.

3.   Jeżeli symbol Unii, odniesienie do Unii i odpowiedniego funduszu są umieszczone na stronie internetowej:

a)

symbol Unii oraz odniesienie do Unii muszą być widoczne w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, w obrębie obszaru widoku urządzenia cyfrowego bez konieczności przewijania strony w dół przez użytkownika;

b)

odniesienie do odpowiedniego funduszu musi być widoczne na tej samej stronie internetowej.

4.   Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy „Unia Europejska”. Nazwa instrumentu finansowego zawiera odniesienie do faktu, że dany instrument jest dofinansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W kroju pisma stosowanym w połączeniu z symbolem Unii można używać następujących czcionek: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nie stosuje się kursywy, odmian podkreślonych ani efektów czcionki. Położenie tekstu w stosunku do symbolu Unii nie może w żaden sposób ingerować w symbol Unii. Rozmiar zastosowanej czcionki musi być proporcjonalny do wielkości symbolu. Czcionka musi mieć kolor niebieski (Pantone reflex blue), czarny lub biały, w zależności od tła.

5.   Jeżeli oprócz symbolu Unii umieszczone są inne logo, symbol Unii musi mieć co najmniej taki sam rozmiar, mierzony wysokością lub szerokością, jak największe z pozostałych logo.

Artykuł 5

Charakterystyka techniczna stałych tablic i tymczasowych lub stałych billboardów

1.   Nazwa operacji, główny cel operacji, symbol Unii wraz z odniesieniem do Unii i odniesieniem do funduszu lub funduszy umieszczane na tymczasowym billboardzie, o którym mowa w sekcji 2.2 pkt 4 załącznika XII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni tego billboardu.

2.   Nazwa operacji oraz główny cel działania wspieranego przez operację, symbol Unii wraz z odniesieniem do Unii i odniesieniem do funduszu lub funduszy umieszczane na stałej tablicy lub stałym billboardzie, o których mowa w sekcji 2.2 pkt 5 załącznika XII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni tej tablicy lub tego billboardu.

ROZDZIAŁ III

SYSTEM REJESTRACJI I PRZECHOWYWANIA DANYCH

(Art. 125 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Artykuł 6

Przepisy ogólne

System rejestracji i przechowywania danych dotyczących operacji, o którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi określonymi w art. 7–11.

Artykuł 7

Ochrona i zachowanie danych i dokumentów oraz ich integralność

1.   Dostęp do systemu opiera się na uprzednio określonych prawach przysługujących różnym rodzajom użytkowników i ulega cofnięciu, jeżeli nie jest już potrzebny.

2.   W systemie prowadzi się rejestry zapisów, zmian i usunięć dokumentów i danych.

3.   System nie umożliwia zmian w treści dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym. Generowany jest znacznik czasu, który poświadcza złożenie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, jest z tym dokumentem związany i nie podlega zmianom. Usunięcie takich dokumentów rejestruje się zgodnie z ust. 2.

4.   Regularnie wykonuje się kopie zapasowe danych. Kopie zapasowe wraz z repliką całej zawartości archiwum dokumentów elektronicznych muszą być gotowe do wykorzystania w razie sytuacji nadzwyczajnej.

5.   Magazyn elektroniczny musi być chroniony przed niebezpieczeństwem utraty lub zmiany jego integralności. Ochrona taka obejmuje fizyczną ochronę przed nieodpowiednią temperaturą i nieodpowiednimi poziomami wilgotności, systemy wykrywania pożaru i kradzieży, odpowiednie systemy ochrony przed atakami wirusów, hakerami i innym nieupoważnionym dostępem.

6.   System musi przewidywać migrację danych, formatu i środowiska komputerowego w odstępach czasowych wystarczających do zagwarantowania czytelności i dostępności dokumentów i danych do końca odpowiedniego okresu, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Artykuł 8

Interoperacyjność

1.   System musi być interoperacyjny z systemami elektronicznej wymiany danych z beneficjentami, o których mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

W stosownych przypadkach system ułatwia weryfikację prawdziwości oraz kompletności danych przekazanych przez beneficjentów przed ich bezpiecznym przechowywaniem.

2.   System musi być interoperacyjny z innymi odpowiednimi systemami komputerowymi, krajowymi ramami interoperacyjności i europejskimi ramami interoperacyjności (EIF) ustanowionymi na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE (3).

3.   System musi być interoperacyjny na poziomie technicznym i semantycznym. Specyfikacje muszą obejmować standardowe formaty wymiany danych oraz zapewniać rozpoznawalność i możliwość wymiany tych formatów między różnorodnymi systemami.

Artykuł 9

Funkcja wyszukiwania i funkcja raportująca

System obejmuje:

a)

stosowne narzędzia służące do wyszukiwania, umożliwiające łatwe odzyskiwanie dokumentów, danych i ich metadanych;

b)

funkcję raportującą umożliwiającą tworzenie raportów na podstawie uprzednio określonych kryteriów, zwłaszcza w przypadku danych określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 (4);

c)

możliwość zapisywania, eksportu lub wydruku raportów, o których mowa w lit. b), lub łącze do aplikacji zewnętrznej zapewniającej taką możliwość.

Artykuł 10

Dokumentacja systemu

Instytucja zarządzająca przedstawia szczegółową i zaktualizowaną funkcjonalną i techniczną dokumentację operacji i charakterystyki systemu, dostępną na wniosek podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie programem, Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Dokumentacja, o której mowa w akapicie pierwszym, przedstawia dowody wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w danym państwie członkowskim.

Artykuł 11

Bezpieczeństwo wymiany informacji

Stosowany system jest chroniony za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających poufność dokumentów, ochronę systemów informacyjnych i ochronę danych osobowych. Środki te są zgodne z normami międzynarodowymi i krajowymi wymogami prawnymi.

Środki bezpieczeństwa, o których mowa w akapicie pierwszym, chronią sieci i urządzenia służące do transmisji, w których system wchodzi w interakcje z innymi modułami i systemami.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65).

(3)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (Dz.U. L 260 z 3.10.2009, s. 20).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).


ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

Lp.

Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

I.   Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

1

Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI

2

Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka

3

Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego

4.

Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego

4.1

Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego

II.   Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

5

Nazwa instrumentu finansowego

6

Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)

7

Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI

7.1.1

Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

8

Rodzaj instrumentu finansowego

8.1

Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki

8.2

Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1

Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

9.1

Opis innego produktu finansowego

9.2

Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej

III.   Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

11

Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)

11.1.1

Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

11.1.2

Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy

12

Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura

12.1

Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

13

Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy

IV.   Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14

Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)

14.1

w tym wkłady z EFSI (w EUR)

15

Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)

15.1

w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)

15.1.1

w tym EFRR (w EUR)

15.1.2

w tym Fundusz Spójności (w EUR)

15.1.3

w tym EFS (w EUR)

15.1.4

w tym EFRROW (w EUR)

15.1.5

w tym EFMR (w EUR)

15.2

w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)

15.2.1

w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)

15.2.2

w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)

16

Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (1) (w EUR)

17

Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)

17.1

w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)

17.2

w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)

18

Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)

19

Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)

20

Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)

21

Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)

V.   Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

22

Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy

23

Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego

24

Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)

24.1

w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)

25.1

w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)

25.1.1

w tym EFRR (w EUR)

25.1.2

w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3

w tym EFS (w EUR)

25.1.4

w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5

w tym EFMR (w EUR)

25.2

w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)

25.3

w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)

26

Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)

27

Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów

28

Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów

29

Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego

29.1

w tym duże przedsiębiorstwa

29.2

w tym MŚP

29.2.1

w tym mikroprzedsiębiorstwa

29.3

w tym osoby fizyczne

29.4

w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1

opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

VI.   Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

30

Data ukończenia oceny ex ante

31

Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

31.1

liczba rozpoczętych już procedur wyboru

31.2

liczba podpisanych już umów o finansowaniu

32

Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego

32.1

Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji

33

Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki

34

Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR)

VII.   Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

35

Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)

36

Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)

36.1

w tym zwroty kapitału (w EUR)

36.2

w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)

37

Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)

37.2

w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)

VIII.   Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

38

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)

38.1

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)

38.2

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)

38.2.1

w tym wkłady publiczne (w EUR)

38.2.2

w tym wkłady prywatne (w EUR)

38.3

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)

38.3.1

w tym wkłady publiczne (w EUR)

38.3.2

w tym wkłady prywatne (w EUR)

39

Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu

39.1

Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów

39.2

Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

40

Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)

IX.   Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

41

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy

41.1

Wartość docelowa wskaźnika produktu

41.2

Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu


(1)  Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.


ZAŁĄCZNIK II

Standardy graficzne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki

OPIS SYMBOLICZNY

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazdek tworzy krąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.

OPIS HERALDYCZNY

W polu błękitnym — krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niestykających się ramionami.

OPIS GEOMETRYCZNY

Image

Symbol ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość jest równa 1,5 długości jej wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych jest w równych odstępach na niewidzialnym okręgu, którego środek znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda gwiazda ma pięć ramion, których końce tworzą niewidzialny okrąg o promieniu równym jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej — oznacza to, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

PRZEPISOWE KOLORY

Kolory symbolu są następujące:

kolorem powierzchni prostokąta jest niebieski (PANTONE REFLEX BLUE);

kolorem gwiazd jest żółty (PANTONE YELLOW).

DRUK CZTEROKOLOROWY

W druku czterokolorowym należy odtworzyć dwa standardowe kolory za pomocą czterech dostępnych kolorów.

Kolor żółty (PANTONE YELLOW) osiąga się dzięki użyciu koloru 100 % żółtego (Process Yellow).

Przez połączenie kolorów 100 % cyjanu (Process Cyan) i 80 % magenty (Process Magenta) uzyskuje się kolor niebieski (PANTONE REFLEX BLUE).

INTERNET

Niebieski (PANTONE REFLEX BLUE) odpowiada kolorowi RGB: 0/51/153 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): 003399) w palecie kolorów komputerowych, a żółty pantone (PANTONE YELLOW) odpowiada kolorowi RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCC00) w palecie kolorów komputerowych.

REPRODUKCJA JEDNOBARWNA

Jeżeli używa się koloru czarnego, prostokąt powinien mieć czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.

Image

Jeżeli używa się koloru niebieskiego (Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane z maksymalnym nasyceniem tym kolorem, a gwiazdy powinny być odtworzone w kolorze białym.

Image

REPRODUKCJA NA KOLOROWYM TLE

Jeśli nie ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, należy umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

Image