16.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 771/2014

z dnia 14 lipca 2014 r.

ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do modelu dla programów operacyjnych, struktury planów wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, wzoru przekazywania danych finansowych, treści sprawozdań z oceny ex ante oraz minimalnych wymogów dotyczących planu oceny, jakie należy przedłożyć w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 3, art. 72 ust. 3, art. 98 ust. 2 i art. 115 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (UE) nr 508/2014 należy przyjąć przepisy określające:

model prezentacji programów operacyjnych dotyczących środków, które mają być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR),

strukturę planów wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE (plany rekompensat),

model przekazywania przez państwa członkowskie danych finansowych dotyczących prognozowanych kwot, w odniesieniu do których zamierzają złożyć wnioski o płatność,

elementy, które mają być zawarte w sprawozdaniach z oceny ex ante programów operacyjnych, oraz

minimalne wymagania dotyczące planów w zakresie oceny programów operacyjnych przez cały okres programowania.

(2)

Przepisy te są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ dotyczą one różnych aspektów treści i formy programów operacyjnych oraz planów wyrównania, które państwa członkowskie mają przedłożyć w ramach EFMR. W celu zapewnienia niezbędnej spójności między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz w celu ułatwienia ich stosowania przez instytucję zarządzającą, wskazane jest zawarcie tych przepisów w niniejszym rozporządzeniu.

(3)

Model dla programów operacyjnych powinien ujednolicić prezentację danych w każdej sekcji programu operacyjnego. Jest to konieczne w celu zapewnienia, aby informacje te były spójne, porównywalne oraz aby mogły być w razie potrzeby agregowane.

(4)

Model dla programu operacyjnego będzie stanowić podstawę do opracowania systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2), w odniesieniu do treści i przedkładania programów operacyjnych. Należy zatem za pomocą modelu ustanowić sposób, w jaki dane dotyczące programów operacyjnych będą wprowadzane do systemu elektronicznej wymiany danych. Nie powinno to jednak wpływać na końcowy sposób przedstawiania programów operacyjnych, w tym na układ tekstu i tabel, ponieważ elektroniczny system wymiany danych ma umożliwić różnorodne strukturyzowanie wprowadzonych do niego danych oraz ich form prezentacji.

(5)

Model prezentacji programów operacyjnych powinien odzwierciedlać treść programu operacyjnego, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 i art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W celu zapewnienia jednolitych warunków wprowadzania danych w modelu tym powinny zostać określone parametry techniczne każdego pola w ramach systemu elektronicznej wymiany danych. Model powinien umożliwiać wprowadzenie zarówno ustrukturyzowanych danych, jak i nieustrukturyzowanych informacji w postaci obowiązkowych lub nieobowiązkowych załączników. Nie ma konieczności ustanawiania parametrów technicznych tych załączników.

(6)

W art. 72 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 określono, że zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji plan wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE.

(7)

Zgodnie z art. 73 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 programy te powinny również zawierać informacje na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie w postaci dodatkowych funduszy przeznaczonych na wdrażanie planów rekompensat.

(8)

Struktura planu rekompensat powinna zapewnić spójność i jakość informacji, minimalny poziomu szczegółowości i znormalizowany format. Należy ponadto umożliwić porównywalność między poszczególnymi regionami, jak również między latami realizacji.

(9)

Struktura planu rekompensat powinna obejmować w rozbiciu na regiony najbardziej oddalone wykaz kwalifikujących się produktów rybołówstwa i akwakultury oraz rodzaj podmiotów, o których mowa w art. 70 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(10)

Struktura planu rekompensat powinna obejmować również poziom rekompensaty obliczony zgodnie z art. 71 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(11)

W art. 98 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 określono, że państwa członkowskie przekazują Komisji prognozę kwot wniosków o płatność przewidzianych do złożenia w obecnym i kolejnym roku budżetowym.

(12)

Wzór do stosowania przez państwa członkowskie przy składaniu prognoz powinien zapewnić, że Komisja będzie w każdej chwili dysponować jednolitymi informacjami, tak aby możliwa była ochrona przez nią interesów finansowych Unii, zapewnienie środków do skutecznej realizacji programu oraz w celu ułatwienia zarządzania finansami.

(13)

Zgodnie z art. 55 rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania oceny ex ante w celu poprawy jakości projektowania każdego programu. W art. 55 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wymaga się, aby te oceny ex ante były przekazywane Komisji w tym samym czasie co program, wraz ze streszczeniem. Elementy, które mają być zawarte w sprawozdaniach z oceny ex ante zgodnie z art. 115 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, powinny umożliwić niezbędną harmonizację danych, aby Komisja mogła dokonać syntezy sprawozdań ex ante na poziomie Unii wymaganej na mocy art. 118 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(14)

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 instytucja zarządzająca ma sporządzić plan oceny programu operacyjnego w trakcie okresu programowania. Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 508/2014 plan oceny należy włączyć do programu operacyjnego. Minimalne wymogi dotyczące planu oceny powinny umożliwić Komisji sprawdzenie, czy oceny działań i zasobów przewidzianych w planie były realistyczne, i pozwoli państwom członkowskim spełnić wymogi zawarte w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(15)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Prezentacja treści programów operacyjnych

Treść programu operacyjnego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, należy podawać zgodnie z modelem przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Struktura planu wyrównania dla regionów najbardziej oddalonych

Struktura planu wyrównania dla regionów najbardziej oddalonych, o którym mowa w art. 72 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, została określona w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wzór przekazywania danych finansowych

Przy przekazywaniu Komisji danych finansowych zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 państwa członkowskie korzystają z wzoru określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Treść oceny ex ante

Ocenę ex ante, o której mowa w art. 55 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, załącza się do programu operacyjnego w formie sprawozdania zawierającego następujące elementy:

a)

streszczenie w języku angielskim;

b)

streszczenie w języku lub językach danego państwa członkowskiego;

c)

szczegółowe elementy określone w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Minimalne wymogi dotyczące planu oceny

Minimalne wymogi dotyczące planu oceny, o którym mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, są określone w pkt 10 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).


ZAŁĄCZNIK I

Model dla programów operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Tytuł

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Wersja

<0.3 type="N" input="G">

Pierwszy rok

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Ostatni rok

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Kwalifikowalny od

<0.6 type="D" input="G">

Kwalifikowalmy do

<0.7 type="D" input="G">

Numer decyzji KE

<0.8 type="S" input="G">

Data decyzji KE

<0.9 type="D" input="G">

1.   PRZYGOTOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO I ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW

1.1.   Przygotowanie programu operacyjnego i zaangażowanie partnerów (zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Wynik oceny ex ante (zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

1.2.1.   Opis procesu oceny ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Przegląd zaleceń autorów oceny ex ante i krótki opis sposobu ich uwzględnienia

Zagadnienie [wstępnie określone przez COM]

Zalecenie

Sposób uwzględnienia zalecenia lub powód, dla którego nie zostało wzięte pod uwagę

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ANALIZA SWOT I OKREŚLENIE POTRZEB (ZGODNIE Z ART. 18 UST 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

2.1.   Analiza SWOT i określenie potrzeb

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR

Priorytet Unii w ramach EFMR

Tytuł priorytetu Unii w ramach EFMR <2.1 type="S" input="S">]

Mocne strony

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Słabe strony

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Szanse

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Zagrożenia

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Określenie potrzeb na podstawie analizy SWOTs

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Spójność analizy SWOT z wieloletnim krajowym planem strategicznym dotyczącym akwakultury (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Spójność analizy SWOT z postępami w zakresie dochodzenia do dobrego stanu środowiska poprzez opracowanie i wdrażanie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Szczególne potrzeby w zakresie miejsc pracy, środowiska naturalnego, lagodzenia skuktów zmiany klimatu i dostosowania do niej oraz wspierania innowacji

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Wskaźniki kontekstowe ilustrujące sytuację wyjściową

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR

Priorytet Unii w ramach EFMR

Tytuł priorytetu Unii w ramach EFMR <2.2 type="S" input="S">

Wskaźniki kontekstowe obrazujące sytuację wyjściową

Rok bazowy

Wartość

Jednostka pomiaru

Źródło informacji

Uwagi/wyjaśnienia

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   OPIS STRATEGII W ODNIESIENIU DO WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W INTELIGENTNY, ZRÓWNOWAŻONY I ZAPOBIEGAJĄCY WYKLUCZENIU WZROST (ZGODNIE Z ART. 27 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)

3.1.   Opis strategii

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Cele szczegółowe i wskaźniki rezultatu

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR

Priorytet Unii

Tytuł priorytetu Unii <3.2 type="S" input="S">

Cel szczegółowy

Tytuł celu szczegółowego <3.2 type="S" input="S">

Wskaźnik rezultatu, tzn. cel, który państwo członkowskie zamierza osiągnąć z pomocą EFMR

Określenie wskaźnika rezultatu i jednostka jego pomiaru

Wartość docelowa na rok 2023

Jednostka pomiaru

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Odnośne środki i wskaźniki produktu

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego wcześniej wybranego celu szczegółowego odpowiedniego priorytetu Unii

Priorytet Unii

Tytuł priorytetu Unii <3.3 type="S" input="G">

Cel szczegółowy

Tytuł celu szczegółowego <3.3 type="S" input="G">

Nazwa wybranego środka pomocy

 

Wskaźniki produktu w odniesieniu do środków

Wyjaśnienie połączenia środków z EFMR (w oparciu o ocenę ex ante i analizę SWOT)

Cel tematyczny, do którego osiągnięcia przyczynia się wybrany środek

Czy wskaźnik należy włączyć do ram skuteczności

Określenie wskaźnika produktu wraz z jednostką pomiaru

Wartość docelowa na rok 2023

Jednostka pomiaru

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Opis komplementarności programu z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi

3.4.1.   Umowy uzupełniające i w zakresie koordynacji z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz krajowymi instrumentami finansowania

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Główne działania planowane w celu uzyskania zmniejszenia obciążeń administracyjnych

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informacja na temat strategii makroregionalnych lub odnoszących się do basenu morskiego (jeśli dotyczy)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW EFMR

4.1.   Opis szczegółowych potrzeb obszarów Natura 2000 i wkład programu w utworzenie spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Opis planu działania na rzecz rozwoju, konkurencyjności i zrównoważenia łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego (zgodnie z art. 18 ust 1 lit. i) rozporządzenia(UE) nr 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Opis sposobu obliczania kosztów uproszczonych zgodnie z art. 67 ust 1 lit. b)–d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Opis sposobu obliczania kosztów dodatkowych lub utraconych dochodów zgodnie z art. 96 rozporządzenia (UE) nr 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Opis sposobu obliczania wyrównania kosztów zgodnie z odnośnymi kryteriami określonymi w odniesieniu do każdej formy działalności ujętej w art. 40 ust. 1, art. 53–55 i 67 rozporządzenia (UE) nr 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   W przypadku środków dotyczących trwałego zaprzestania działalności połowowej na mocy art. 34 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 taki opis zawiera cele i środki, które należy przyjąć, w zakresie zmniejszenia zdolności połowowej zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Konieczne jest także dodanie opisu metody obliczania premii przyznawanej na mocy art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 508/2014

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Fundusze wspólnego inwestowania w związku z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i incydentami środowiskowymi (zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Opis wykorzystania pomocy technicznej (zgodnie z art. 78 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

4.8.1.   Pomoc techniczna z inicjatywy państwa członkowskiego

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Utworzenie krajowych sieci powiązań

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZINTEGROWANEGO ROZWOJU TERYTORIALNEGO

5.1.   Informacje na temat wdrożenia lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (LSRKS)

Informacje powinny być skoncentrowane na roli LSRKS w planie operacyjnym w ramach EFMR, zgodnie z informacjami zawartymi w umowie o partnerstwie; należy unikać powielania informacji zawartych w tej umowie

5.1.1.   Opis strategii na rzecz LSRKS (zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Wykaz kryteriów stosowanych przy wyborze łowisk (zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Wykaz kryteriów stosowanych w odniesieniu do lokalnych strategii rozwoju (zgodnie z art. 18 ust 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Jasny opis ról rybackich lokalnych grup działania (RLGD), organu zarządzającego lub wyznaczonego organu w odniesieniu do wszystkich zadań związanych z wdrażaniem strategii (zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. m) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informacje na temat płatności zaliczkowych wypłacanych RLGD (zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

W odniesieniu do krajowych sieci współpracy na rzecz RLGD należy odwołać się do pkt. 4.8.2 (pomoc techniczna)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informacje na temat zintegrowanych inwestycji terytorialnych (zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy zintegrowana inwestycja terytorialna ustanowiona w ramach funduszy strukturalnych jest uzupełniona finansowaniem z EFMR, należy wypełnić poniższa tabelę:

Środki z EFMR objęte zakresem inwestycji [wybrać z rozwijanego menu]

Szacunkowy wkład finansowy z EFMR w euro

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   WYPEŁNIENIE WARUNKÓW WSTĘPNYCH OCENY EX ANTE (ZGODNIE Z ART. 55 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)

6.1.   Określenie warunków wstępnych oceny ex ante mających zastosowanie i ocena ich wypełnienia

6.1.1.   Tabela: Mające zastosowanie szczegółowe warunki wstępne oceny ex ante i ocena ich wypełnienia

Warunek wstępny oceny ex ante

Priorytet lub priorytety Unii, do których odnosi się dany warunek mający zastosowanie

Czy dany warunek mający zastosowanie został spełniony

TAK

/

NIE

/

CZĘŚCIOWO

Kryteria

Czy kryteria zostały spełnione

(Tak/Nie)

Ocena własna z objaśnieniem spełnienia każdego z kryteriów w ramach mających zastosowanie warunków wstępnych oceny ex ante

Odesłania

(do strategii, aktów prawnych lub innych istotnych dokumentów, ze wskazaniem odnośnych sekcji, artykułów lub punktów, z uwzględnieniem linków sieciowych lub stron umożliwiających dostęp do pełnych tekstów)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kryterium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kryterium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabela: Mające zastosowanie ogólne warunki wstępne oceny ex ante i ocena ich wypełnienia

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Opis działań, które należy podjąć, odpowiedzialne organy oraz harmonogram realizacji

6.2.1.   Tabela: Działania planowane w celu osiągnięcia stanu wypełnienia szczegółowych warunków wstępnych oceny ex ante w ramach EFMR

Warunek wstępny oceny ex ante

Kryteria niespełnione

Działania, które należy podjąć

Termin (data)

Organy odpowiedzialne za wypełnienie

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Działanie 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organ x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabela: Działania planowane w celu wypełnienia ogólnych warunków wstępnych oceny ex ante

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   OPIS RAM WYKONANIA (ZGODNIE Z ART. 22 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 I ZAŁĄCZNIKIEM II DO TEGO ROZPORZĄDZENIA)

7.1.   Tabela: Ramy wykonania

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR

Priorytet Unii

 

Wskaźnik i jednostka pomiaru w stosownych przypadkach [Wskaźniki produktu spośród wybranych wcześniej w sekcji 3.3 w ramach priorytetów Unii, które należy ująć w ramach wykonania]

Główne etapy na rok 2018

Cele na rok 2023

[generowane automatycznie z rozdziału PO dotyczącego strategii PO]

Wskaźnik finansowy

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Wskaźnik produktu 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Wskaźnik produktu 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabela: Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu, które należy włączyć do ram wykonania

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR

Priorytet Unii

 

Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu ujętych w ramach wykonania (4), w tym informacje dotyczące udziału procentowego środków finansowych przydzielonych dla poszczególnych operacji, które umożliwią osiągnięcie rezultatów, jak również metodę zastosowaną do obliczenia tego udziału, który musi przekraczać 50 % przydziału środków dla danego priorytetu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Dane lub dowody wykorzystywane do szacowania wartości głównych etapów i celów końcowych oraz metody ich obliczania, takie jak dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne, zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z oceny ex-ante

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacje na temat zgodności zastosowania metod i mechanizmów zapewniających spójność funkcjonowania ram wykonania z postanowieniami umów partnerskich

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PLAN FINANSOWY (ZGODNIE Z ART. 20 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 ORAZ Z AKTEM WYKONAWCZYM KOMISJI, O KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

8.1.   Łączny wkład z EFMR zaplanowany na kolejne lata, w EUR

Rok

Główny wkład z EFMR  (5)

Rezerwa na wykonanie z EMFF

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Ogółem

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Wkład z EFMR i wysokość współfinansowania na poszczególne priorytety Unii, pomoc techniczną oraz inne wsparcie (w EUR)

 

 

Wsparcie łącznie

Główna alokacja (całkowite finansowanie pomniejszone o rezerwę na wykonanie)

Rezerwa na wykonanie

Kwota rezerwy na wykonanie w stosunku do ogólnej kwoty wsparcia Unii

Priorytety Unii

Środek (środki) w ramach priorytetu Unii

Wkład z EFMR

(łącznie z rezerwą na wykonanie)

Wkład krajowy

(łącznie z rezerwą na wykonanie)

Współczynnik współfinansowania z EFMR

Wsparcie z EFMR

Wkład krajowy

Rezerwa na wykonanie z EFMR

Wkład krajowy (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Art. 33 i 34 oraz art. 41 ust. 2 (art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Środki finansowe na pozostałe aspekty 1. priorytetu Unii (art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maks. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maks. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Wspieranie wdrażania WPRyb

Poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi (art. 13 ust. 4 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego (art. 76 ust. 2 lit. a)–d) i f)–l)) (art. 13 ust. 3 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego (Art. 76 ust. 2 lit. e)) (art. 13 ust. 3 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maks. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Wspieranie obrotu i przetwarzania

Pomoc dla przechowalnictwa (art. 67) (art. 13 ust. 6 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Rekompensata dla regionów najbardziej oddalonych (art. 70) (art. 13 ust. 5 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Środki finansowe na pozostałe aspekty 5. priorytetu Unii (art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maks. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej (Art. 13 ust. 7 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maks. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Pomoc techniczna (Art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maks. 75 %,

min 20 %

 

 

0

0

0

Ogółeml [obliczane automatycznie]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nie dotyczy

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nie dotyczy

8.3.   Wkład EFMR w cele tematyczne europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Cel tematyczny

Wkład EFMR, w EUR

3)

wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);

<8.3 type="N" input="M">

4)

wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

<8.3 type="N" input="M">

6)

zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

<8.3 type="N" input="M">

8)

promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

<8.3 type="N" input="M">

9.   ZASADY HORYZONTALNE

9.1.   Opis działań, które należy podjąć w związku z zasadami określonymi w art. 5  (7) , 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

9.1.1.   Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Zrównoważony rozwój

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Określenie szacunkowej wysokości wsparcia przeznaczonego na cele związane ze zmianą klimatu (zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

Środki EFMR przyczyniające się do osiągnięcia celów związanych ze zmianą klimatu [odnośne środki z EFMR ujęte przez państwa członkowskie w rozdziale PO „Opis strategii”]

Współczynnik  (8)

Szacunkowa wysokość wkładu z EFMR, w EUR [kwota na środek po zsumowaniu]

Udział całego wkładu z EFMR we wkładzie z programu operacyjnego (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   PLAN OCENY (ZGODNIE Z ART. 56 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 I ART. 18 UST. 1 LIT. j) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

Założenia i cele planu oceny

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Analiza SWOT i ocena ex ante powinny dostarczyć oceny potrzeb w zakresie oceny za dany okres. W założeniach i celach należy uwzględnić te potrzeby w sposób zapewniający podjęcie wystarczających i odpowiednich potrzeb w zakresie oceny, w szczególności dostarczenie informacji niezbędnych do sterowania programem, na potrzeby rocznych sprawozdań z realizacji w 2017 r. i 2019 r. oraz na potrzeby ocen ex post, a także aby zapewnić dostępność danych na potrzeby oceny programów w ramach EFMR.

Zarządzanie i koordynacja

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Krótki opis ustaleń w zakresie monitorowania i oceny, dostarczających informacji na temat koordynacji z wdrażaniem PO EFMR. Określenie głównych zaangażowanych organów i zakresu ich obowiązków. Informacje na temat zarządzania procesem oceny, w tym elementów struktury organizacyjnej, takich jak jednostka ds. oceny lub grupy sterującej, kontroli jakości, uproszczenia itp.

Zagadnienia i czynności w zakresie oceny

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Orientacyjny opis tematów w ramach oceny oraz przewidywanych działań, co obejmuje miedzy innymi wypełnienie wymogów UE. Powinien obejmować czynności potrzebne do dokonania oceny wkładu każdego z priorytetów w osiągnięcie celów, ocenę wartości wskaźników rezultatu i oddziaływania, analizę efektu netto, kwestie tematyczne, kwestie horyzontalne, takie jak zrównoważony rozwój, zmiana klimatu oraz inne szczegółowe potrzeby w zakresie oceny.

Dane i informacje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Krótki opis systemu do rejestrowania, przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat wdrażania PO i zarządzania tymi informacjami oraz dostarczania danych dotyczących monitorowania na potrzeby oceny. Wskazanie źródeł danych, które zostaną wykorzystane, luk w danych, potencjalnych problemów o charakterze instytucjonalnym związanych z dostarczaniem danych, a także proponowanych rozwiązań. W niniejszej sekcji należy wykazać, że odpowiednie systemy zarządzania danymi zaczną funkcjonować we właściwym czasie.

Ramy czasowe

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Należy określić przybliżony harmonogram działań w celu zapewnienia dostępności wyników oceny, w szczególności w odniesieniu do obowiązkowych ocen przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, danych potrzebnych do pogłębionych sprawozdań częściowych w latach 2017 i 2019 oraz do sprawozdania z ocen ex post.

Szczegółowe wymagania dotyczące ocen LSRKS

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis wsparcia przewidzianego dla oceny na szczeblu RLGD, w szczególności odnośnie do wykorzystania sposobów samooceny, wytycznych dla RLGD umożliwiających wykazanie zagregowanych osiągnięć na poziomie PO EFMR.

Komunikacja

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis sposobów informowania zainteresowanych stron i decydentów o wynikach oceny, mechanizmy działań następczych w celu wykorzystania wyników oceny.

Zasoby

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis niezbędnych i przewidywanych zasobów służących realizacji planu, wraz ze wskazaniem zdolności administracyjnych, danych, środków finansowych oraz potrzeb w zakresie IT. Opis przewidywanych działań w dziedzinie budowania potencjału mających na celu umożliwienie pełnej realizacji planu oceny.

11.   WARUNKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA PROGRAMU (ZGODNIE Z ART. 18 UST. 1 LIT. m) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

11.1.   Określenie organów i instytucji pośredniczących

Organ/instytucja

Nazwa organu/instytucji

Instytucja zarządzająca (IZ)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Instytucja pośrednicząca IZ (jeśli dotyczy)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Instytucja certyfikująca (IC) (jeśli dotyczy)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Instytucja pośrednicząca IC (jeśli dotyczy)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Instytucja audytowa

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Opis systemów monitorowania i oceny

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Skład komitetu monitorującego

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Sumaryczny opis środków w zakresie informacji i promocji, które zostaną zrealizowane

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMACJA NA TEMAT ORGANÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDROŻENIE SYSTEMÓW KONTROLI, INSPEKCJI I EGZEKWOWANIA PRAWA (ZGODNIE Z ART. 18 UST. 1 LIT. o) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

12.1.   Organy wdrażające system kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa

Nazwa organu/istytucji

Organ nr x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ nr y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Krótki opis zasobów ludzkich i finansowych dostępnych do celów kontroli inspekcji i egzekwowania prawa w obszarze rybołówstwa

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Główne dostępne wyposażenie, w szczególności liczba statków, samolotów i śmigłowców

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Wykaz wybranych typów operacji

Typ operacji

Opis

Wybrany rodzaj operacji

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Link do priorytetów określonych przez Komisję zgodnie z art. 20 ust. 3 EFMR

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   GROMADZENIE DANYCH (ZGODNIE Z ART. 18 UST. 1 LIT. p) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

13.1.   Ogólny opis działań w zakresie gromadzenia danych przewidzianych na okres 2014–2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Opis metod przechowywania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Opis zapewnienia należytego zarządzania zgromadzonymi danymi pod względem finansowym i administracyjnym

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   INSTRUMENTY FINANSOWE (ZGODNIE Z TYTUŁEM IV CZĘŚCI DRUGIEJ ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)

14.1.   Opis planowanego wykorzystania instrumentów finansowych

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Wybór środków EFMR planowanych do wdrożenia za pomocą instrumentów finansowych

Środek EFMR [należy wybrać z rozwijanego menu określonego wstępnie przez COM]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Szacunkowa wysokość kwot planowanych do wykorzystania za pośrednictwem instrument finansowych

Kwota z EFMR ogółem w latach 2014–2020, w EUR

<14.3 type="N" input="M">

Załączniki do programu

Wykaz partnerów, z którymi przeprowadzono konsultacje,

sprawozdanie z oceny ex ante ze streszczeniem,

sprawozdanie ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA),

zbiorczy opis systemu zarządzania i kontroli (w zbiorczym opisie należy także wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zapewnione spełnienie wymogu rozdzielenia funkcji oraz funkcjonalnej niezależności),

plan rekompensat dla regionów najbardziej oddalonych,

mapy ilustrujące rozmiar i położenie łowisk oraz sektorów, położenie głównych portów rybackich i stanowisk akwakultury oraz położenie obszarów chronionych (zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi, morskie obszary chronione, obszary Natura 2000).


(1)  Legenda charakterystyki pól:

 

typ: N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna,

 

input (wprowadzanie danych): M = Ręczne, S = wybór, G = generowane przez system,

 

„maxlength” = maksymalna liczna znaków ze spacjami.

(2)  Stosuje się do priorytetu unijnego nr 2.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(4)  Wskaźniki produktu określa się przez wybór środków, ale zestaw wskaźników produktu zastosowanych w ramach wykonania należy uzasadnić.

(5)  Główna alokacja z EFMR = całkowite finansowanie ze środków UE pomniejszone o rezerwę wykonania.

(6)  Wkład krajowy dzieli się proporcjonalnie między główną alokację i rezerwę na wykonanie.

(7)  Art. 5 został opisany w sekcji 1 PO „Przygotowanie planu operacyjnego i zaangażowanie partnerów”

(8)  W przypadku niektórych środków państwo członkowskie może zmienić zaproponowane wielkości procentowe w granicach od 0 do 40 zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65).


ZAŁĄCZNIK II

STRUKTURA PLANU REKOMPENSAT

1.   Określenie kwalifikowalnych produktów rybołówstwa i akwakultury lub kategorie produktów  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorie  (2)

Oznaczenie handlowe

Nazwa systematyczna

Kod FAO

Postać  (3)

Kod CN

Ilość  (4)

1.

Skorupiaki

Krewetka niebiesko-czerwona

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

zamrożona

 

X ton /rok

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Określenie podmiotów  (5)

#

(1)

(2)

Podmioty lub ich stowarzyszenia

Kategorie produktów lub produkty

(zgodnie z kolumnami (1) lub (2) tabeli 1)

1.

Rybacy

Skorupiaki (jeśli w ujęciu kategorii)/Krewetka niebiesko-czerwona (jeśli w ujęciu produktu)

2.

Prowadzący hodowle wodne

 

 

3.   Poziom wyrównania kosztów dodatkowych obliczony w odniesieniu do produktów lub kategorii produktów

Produkt lub kategoria produktów  (6)

Kategorie i składniki kosztów

Przeciętny koszt (7)/rok

Uzasadniesnie kosztów dodatkowych

Koszty ponoszone przez podmiot w regionach najbardziej oddalonych

Koszt ponoszony przez podmiot w części kontynentalnej terytorium państwa członkowskiego

Koszt dodatkowy (8) (maksymalny poziom kompensacji)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategoria 1-A: Koszty wytwarzania produktów rybołówstwa

Paliwo

 

 

 

 

Smary

 

 

 

 

Części zamienne

 

 

 

 

Konserwacja

(w tym karenaż)

 

 

 

 

Wyposażenie rybackie, nawigacyjne i środki bezpieczeństwa

 

 

 

 

Przynęty

 

 

 

 

Lód do ładowni

 

 

 

 

Opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej

 

 

 

 

Opłaty bankowe

 

 

 

 

Ubezpieczenie

 

 

 

 

Telekomunikacja (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Usługi doradcze

 

 

 

 

Koszty związane ze środkami dotyczącymi obrotu na mocy art. 68 EFMR

 

 

 

 

Dostawy żywności dla załogi

 

 

 

 

Koszty personelu

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

Łączna wysokość kosztów dodatkowych  (8) w kategorii 1A

 

 

 

 

Kategoria 1-B: Koszty wytwarzania produktów akwakultury

Młode osobniki

 

 

 

 

Pasza (zakup i przechowywania)

 

 

 

 

Energia i tlen

 

 

 

 

Konserwacja (w tym fitosanitarna)

 

 

 

 

Drobne zakupy materiałowe i części zamienne

 

 

 

 

Opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej

 

 

 

 

Opłaty bankowe

 

 

 

 

Ubezpieczenie

 

 

 

 

Telekomunikacja (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Usługi doradcze

 

 

 

 

Koszty związane ze środkami dotyczącymi obrotu na mocy art. 68 EFMR

 

 

 

 

Koszty personelu

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

Łączna wysokość  (8) kosztów dodatkowych w kategorii 1B

 

 

 

 

Kategoria 2: Koszty przetwarzania

Surowiec

 

 

 

 

Przetwarzanie odpadów

 

 

 

 

Sortowanie i neutralizacja gatunków toksycznych lub trujących

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Opłaty bankowe

 

 

 

 

Ubezpieczenie

 

 

 

 

Telekomunikacja (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Usługi doradcze

 

 

 

 

Koszty związane z odnośnymi środkami na mocy art. 69 EFMR

 

 

 

 

Koszty personelu

 

 

 

 

Pakowanie i opakowywanie

 

 

 

 

Schładzanie i mrożenie

 

 

 

 

Koszty związane ze środkami dotyczącymi obrotu na mocy art. 69 EFMR

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

Łączna wysokość kosztów dodatkowych  (8) w kategorii 2

 

 

 

 

Kategoria 3: Koszty związane z wprowadzeniem do obrotu

Pakowanie (w tym lód do świeżych produktów)

 

 

 

 

Przewóz (drogą lądowa, morska lub powietrzną), w tym wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem i odprawami celnymi

 

 

 

 

Opłaty bankowe

 

 

 

 

Ubezpieczenie

 

 

 

 

Telekomunikacja (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Usługi doradcze

 

 

 

 

Obciążenia finansowe wynikające z czasu dostawy

 

 

 

 

Koszty personelu

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

Łączna wysokość kosztów dodatkowych  (8) w kategorii 3

 

 

 

 

Koszty dodatkowe ogółem  (8) : suma kosztów dodatkowych z kolumny (c)

 

 

 

 

Łączna wysokość innych interwencji publicznych inny typ interwencji publicznej wpływającej na poziom kosztów dodatkowych  (9)

 

 

 

 

Poziom kompensacji ogółem (koszty dodatkowe ogółem + łączna wysokość interwencji publicznych)

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

Jeżeli poziom kompensacji jest niższy od kosztów dodatkowych, należy załączyć wyjaśnienie uzasadniające wybrany poziom kompensacji.

 

4.   Określenie właściwych organów

 

Nazwa instytucji

Instytucja zarządzająca

Nazwa instytucji, o której mowa w pkt 11.1 „Określenie organów i instytucji pośredniczących”

5.   Dodatkowe finansowanie wdrażania planu kompensacji (pomoc państwa)

Należy przedstawić informacje w odniesieniu do każdego przewidywanego programu/każdej przewidywanej pomocy ad hoc

Region

Nazwa regionu lub regionów (NUTS  (10))

Organ przyznający pomoc

Nazwa

Adres pocztowy

Adres internetowy

Nazwa środka pomocy

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego krajowego dziennika urzędowego)

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

 

Pomoc ad hoc

Nazwa beneficjenta i grupa (11), do której należy

Zmiana istniejącego programu pomocy lub pomocy ad hoc

 

Oznaczenie środka pomocy nadane przez Komisję

Przedłużenie

Zmiana

Czas trwania pomocy (12)

Program

dd/mm/rrrr do dd/mm/rrr

Data przyznania pomocy (13)

Pomoc ad hoc

dd/mm/rrr

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do uzyskania pomocy

 

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów (14)

Rodzaj beneficjenta

MŚP

 

Duże przedsiębiorstwo

 

Budżet

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy (15)

Waluta krajowa … (pełna kwota)

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu (16)

Waluta krajowa … (pełna kwota)

Przeznaczony na gwarancje (17)

Waluta krajowa … (pełna kwota)

Instrument pomocy

Dotacja/dotacja na spłatę odsetek

Pożyczka/zaliczki zwrotne

Gwarancja (w stosownych przypadkach ze wskazaniem decyzji Komisji (18))

Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe

Środki finansowania ryzyka

Inne (proszę określić)

Uzasadnienie

Należy wskazać, dlaczego ustanowiono program pomocy państwa lub przyznano pomoc ad hoc zamiast udzielenia wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR):

środek nieobjęty krajowym programem operacyjnym;

identyfikacja priorytetów w alokacji środków z funduszy w ramach krajowych programów operacyjnych;

finansowanie z EFMR nie jest już dostępne;

inne (proszę określić).


(1)  Kategoria produktu to zbiór produktów, które mogą być traktowane w sposób zbiorczy do celów wyliczenia kosztów dodatkowych.

(2)  Opcjonalne w przypadku gdy kompensacje wylicza się na poziomie produktów.

(3)  Świeża, zamrożona, przetworzona, zakonserwowana.

(4)  W tomach żywej masy, jak określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(5)  Zgodnie z art. 70 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(6)  Tabelę należy opracować w odniesieniu do każdego produktu lub kategorii produktów.

(7)  Obliczone w oparciu o kryteria ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) …/2014.

(8)  Dodatkowe koszty należy określić w EUR na tonę żywej masy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009.

(9)  Zgodnie z art. 71 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(10)  NUTS — wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Zazwyczaj region określa się na poziomie 2. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

(11)  W rozumieniu reguł konkurencji określonych w Traktacie oraz w rozumieniu niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwem jest każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że podmioty kontrolowane (z mocy prawa lub faktycznie) przez ten sam podmiot należy uznać za jedno przedsiębiorstwo.

(12)  Okres, w którym organ przyznający pomoc może się zobowiązać do przyznania pomocy.

(13)  „Data przyznania pomocy” oznacza dzień, w którym beneficjent nabył prawo do otrzymania pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym.

(14)  NACE Rev. 2 jest statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Sektor określa się zwykle na poziomie grupy.

(15)  W przypadku programu pomocy proszę wskazać całkowitą kwotę rocznego budżetu planowanego na podstawie programu lub szacowaną roczną stratę podatkową w odniesieniu do wszystkich instrumentów pomocy objętych programem.

(16)  W przypadku przyznania pomocy ad hoc należy podać całkowitą kwotę pomocy/wysokość straty podatkowej.

(17)  W przypadku gwarancji należy wskazać (maksymalną) kwotę gwarantowanych pożyczek.

(18)  W stosownych przypadkach z odesłaniem do decyzji Komisji zatwierdzającej metodę obliczania ekwiwalentu dotacji brutto.


ZAŁĄCZNIK III

Prognoza dotycząca kwoty, na która państwo członkowskie zamierza złożyć wnioski o płatność za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy

 

Wkład Unii (w EUR)

[bieżący rok budżetowy]

[kolejny rok budżetowy]

styczeń–październik

listopad–grudzień

styczeń–grudzień

CCI Programu Operacyjnego

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ZAŁĄCZNIK IV

Elementy, które należy zawrzeć w sprawozdaniu z oceny ex ante

SEKCJA I: WPROWADZENIE

1.

Założenia i cele oceny ex ante

2.

Opis kroków w procesie oceny ex ante

3.

Wzajemne relacje między podmiotem dokonującym oceny ex ante, instytucją zarządzającą oraz autorem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

SEKCJA II: SPRAWOZDANIE Z OCENY EX ANTE

1.   Analiza SWOT i ocena potrzeb

2.   Strategia i struktura programu operacyjnego

2.1.

Wkład w realizację strategii „Europa 2020”

2.2.

Wkład we wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa

2.3.

Spójność ze wspólnymi ramami strategicznymi, umową o partnerstwie, zaleceniami krajowymi i innymi odnośnymi instrumentami

2.4.

Logika interwencji programu

2.5.

Proponowane formy wsparcia

2.6.

Spodziewany wkład wybranych środków w osiągnięcie celów

2.7.

Spójność alokacji budżetowych z celami

2.8.

Postanowienia dotyczące LSRKS

2.9.

Wykorzystanie pomocy technicznej

2.10.

Właściwość i spójność programu

3.   Ocena środków podjętych w celu monitorowania postępów i rezultatów PO

3.1.

Skwantyfikowane wartości docelowe wskaźników

3.2.

Odpowiedniość głównych etapów dla ram wykonania

3.3.

Proponowany system monitorowania i oceny

3.4.

Plan oceny

4.   Ocena podjętych ustaleń związanych z wdrażaniem PO

4.1.

Odpowiedniość zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego do zarządzania

4.2.

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych

5.   Ocena zagadnień horyzontalnych

5.1.

Promowanie równych szans i zapobieganie dyskryminacji

5.2.

Propagowanie zrównoważonego rozwoju