24.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 693/2014

z dnia 23 czerwca 2014 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2)

Należy zaktualizować informacje dotyczące jednej osoby umieszczonej w wykazie w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(3)

Zważywszy na powagę sytuacji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy dodać dwanaście osób.

(4)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2014 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.

Wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby zawarty w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 otrzymuje brzmienie:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„152.

Dr Qadri (

Image

) (alias Kadri) Jamil (

Image

) (alias Jameel)

 

Były wicepremier ds. gospodarczych, były minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako były minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

16.10.2012”

2.

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zawartego w sekcji A załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

180.

Ahmad al-Qadri

Data urodzenia: 1956 r.

Minister rolnictwa i reformy rolnej. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Data urodzenia: 1959 r.

Minister przemysłu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Data urodzenia: 1973 r.

Minister spraw społecznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Data urodzenia: 1964 r.

Minister pracy. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail lub Isma'Il Isma'il)

Data urodzenia: 1955 r.

Minister finansów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Data urodzenia: 1956 r.

Minister gospodarki i handlu zagranicznego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Data urodzenia: 1966 r.

Minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Data urodzenia: 1972 r.

Minister turystyki. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Data urodzenia: 1956 r.

Minister szkolnictwa wyższego. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Data urodzenia: 1953 r.

Minister robót publicznych. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Data urodzenia: 1957 r.

Sekretarz stanu. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

24.6.2014