27.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/85


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 570/2014

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zakończenia częściowego wznowienia dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W drodze rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1138/2011 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”). Rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych zostało poprzedzone rozporządzeniem Komisji (UE) nr 446/2011 (3) nakładającym tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”). Ustalenia, które doprowadziły do nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych, będą określane w dalszej części dokumentu jako „ustalenia pierwotnego dochodzenia”.

(2)

W dniu 21 stycznia 2012 r. przedsiębiorstwo PT Ecogreen Oleochemicals, indonezyjski eksporter alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, przedsiębiorstwo Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd oraz przedsiębiorstwo Ecogreen Oleochemicals GmbH (zwane dalej łącznie „Ecogreen”) wniosły skargę (sprawa T-28/12) do Sądu o stwierdzenie nieważności rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych w zakresie, w jakim dotyczyło ono cła antydumpingowego w odniesieniu do Ecogreen. Ecogreen podważył dostosowanie dokonane na podstawie art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do jego ceny eksportowej do celów porównania ceny eksportowej z wartością normalną spółki.

(3)

W sprawie T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) i Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) przeciwko Radzie Unii Europejskiej) Sąd unieważnił art. 1 rozporządzenia (WE) nr 954/2006 w odniesieniu do Interpipe NTRP VAT m.in. ze względu na oczywisty błąd w ocenie związanej z dokonaniem dostosowania opartego na podstawie art. 2 ust. 10 lit. i), a w odniesieniu do Interpipe Niko Tube ZAT — z innych powodów. W dniu 16 lutego 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości odrzucił skargę wniesioną przez Radę i Komisję (sprawy połączone C-191/09 P i C-200/09 P).

(4)

Biorąc pod uwagę, że stan faktyczny w przypadku Ecogreen był podobny do stanu faktycznego w przypadku Interpipe NTRP VAT w odniesieniu do dostosowania dokonanego na podstawie art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego, uznano za stosowne ponowne obliczenie marginesu dumpingu dla Ecogreen bez dokonania dostosowania na podstawie art. 2 ust. 10 lit. i).

(5)

Dlatego też w dniu 21 grudnia 2012 r. opublikowano rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. (4) zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1138/2011 w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji, które obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 12 listopada 2011 r. („rozporządzenie zmieniające”).

(6)

Ustalony w nim margines dumpingu dla Ecogreen jest na poziomie de minimis zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie w odniesieniu do Ecogreen zostało zatem zakończone bez wprowadzenia środków. Następnie, w dniu 9 kwietnia 2013 r., Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie skargi wniesionej w sprawie T-28/12.

(7)

Choć cła antydumpingowe zostały utrzymane w odniesieniu do wszystkich innych producentów eksportujących w Indiach, Indonezji i Malezji, należy przeprowadzić ponowną ocenę ustaleń pierwotnego dochodzenia, a w szczególności zbadać szkodliwe skutki przywozu po cenach dumpingowych w świetle zmienionych ustaleń dotyczących dumpingu przedstawionych w rozporządzeniu zmieniającym.

B.   PONOWNA OCENA USTALEŃ PIERWOTNEGO DOCHODZENIA

1.   Ramy ponownej oceny

(8)

W dniu 28 lutego 2013 r. opublikowano zawiadomienie o częściowym wznowieniu dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji („państwa, których dotyczy postępowanie”) (5) („wznowienie”). W zawiadomieniu wspomniano, że zakres wznowienia został ograniczony do zbadania potencjalnego wpływu nowo ustanowionych marginesów dumpingu na przedstawione w pierwotnym dochodzeniu ustalenia odnoszące się w szczególności do szkody i związku przyczynowego („wznowione dochodzenie”).

(9)

Komisja oficjalnie powiadomiła znanych zainteresowanych producentów eksportujących, importerów i użytkowników oraz przedstawicieli przemysłu unijnego o częściowym wznowieniu dochodzenia. Zainteresowanym stronom umożliwiono wyrażenie opinii na piśmie i ustnie w terminie określonym w zawiadomieniu.

(10)

Szereg stron zwróciło uwagę na brak jasności w kwestii podstawy prawnej, w oparciu o którą Komisja podjęła decyzję o wznowieniu pierwotnego dochodzenia, a także danych, które Komisja zamierza zgromadzić w celu ustalenia stanu faktycznego i wyciągnięcia wniosków w ramach obecnego wznowionego dochodzenia.

(11)

Strony stwierdziły również, że nie jest jasne, jakiego rodzaju dochodzenie zostało wszczęte i jaki może być jego końcowy wpływ na poziom środków ostatecznych, jaki okres zostanie nim objęty oraz które aspekty pierwotnego dochodzenia zostaną ponownie zbadane.

(12)

Należy przypomnieć, że wznowienie dochodzenia było konieczne z uwagi na przyjęcie rozporządzenia zmieniającego, które z kolei zostało przyjęte w świetle ustaleń Sądu przedstawionych w wyroku w sprawie T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) i Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) przeciwko Radzie Unii Europejskiej).

(13)

Należy przypomnieć, że w ramach pierwotnego dochodzenia tzw. okres objęty dochodzeniem (OD) został wyznaczony od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Ocena szkody obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do końca OD — tzw. „okres badany”.

(14)

Przedmiotowe wznowione dochodzenie dotyczy tego samego OD i tego samego okresu badanego. Ustalenia pierwotnego dochodzenia odnoszące się do szkody i związku przyczynowego poczynione w tych okresach zostaną ponownie zbadane w świetle nowych marginesów dumpingu dla eksporterów indonezyjskich ustanowionych w rozporządzeniu zmieniającym.

(15)

Ściślej rzecz ujmując, i zgodnie z treścią zawiadomienia o wznowieniu dochodzenia, przedmiotowe wznowione dochodzenie ma na celu ustalenie, czy objęty zasadą de minimis margines dumpingu wyznaczony dla jednego producenta eksportującego w Indonezji oraz zmiana poziomu marginesów dumpingu ustanowionych w rozporządzeniu zmieniającym w odniesieniu do innych przedsiębiorstw indonezyjskich mogła wpłynąć na ustalenia pierwotnego dochodzenia odnoszące się do szkody i związku przyczynowego.

(16)

Wyniki wznowionego dochodzenia zostały przedstawione poniżej. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwotnego dochodzenia, niektóre dane i informacje zostały przedstawione w formie zindeksowanej, w szczególności w celu zapewnienia poufności pierwotnie przekazanych danych.

2.   Produkt objęty postępowaniem i produkt podobny

(17)

Należy przypomnieć, że produktem objętym postępowaniem jest produkt wskazany w pierwotnym dochodzeniu, mianowicie nasycone alkohole tłuszczowe o długości łańcucha węglowego C8, C10, C12, C14, C16 lub C18 (wyłączając izomery rozgałęzione), w tym nierozgałęzione nasycone alkohole tłuszczowe (zwane także „poszczególnymi frakcjami”) oraz mieszanki zawierające w przeważającej części kombinację długości łańcuchów węglowych C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (powszechnie kategoryzowanych jako C8-C10), mieszanki zawierające w przeważającej części kombinację długości łańcuchów węglowych C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (powszechnie kategoryzowanych jako C12-C14) oraz mieszanki zawierające w przeważającej części kombinację długości łańcuchów węglowych C16-C18, pochodzące z Indii, Indonezji i Malezji, objęte obecnie kodami CN ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 oraz ex 3823 70 00 („alkohole tłuszczowe”).

(18)

Ustalenia przedstawione w rozporządzeniu zmieniającym nie wywierają wpływu na ustalenia pierwotnego dochodzenia odnoszące się do produktu objętego postępowaniem i produktu podobnego.

3.   Dumping

(19)

Jak wspomniano w motywie 7 rozporządzenia zmieniającego, margines dumpingu dla wszystkich spółek w Indonezji, odmienny niż dla innego producenta eksportującego z indywidualnym marginesem, który został oparty na marginesie współpracującego indonezyjskiego producenta eksportującego z najwyższym marginesem dumpingu, został zmieniony w celu uwzględnienia ponownie obliczonego marginesu dumpingu Ecogreen.

(20)

Rozporządzenie zmieniające nie wywarło wpływu na marginesy dumpingu wyznaczone w odniesieniu do indyjskich producentów eksportujących w motywie 23 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych ani na marginesy wyznaczone w odniesieniu do malezyjskich producentów eksportujących w motywie 55.

(21)

Jak wspomniano w motywie 6 rozporządzenia zmieniającego, margines dumpingu ustalony dla Ecogreen wynosił mniej niż 2 %, dlatego też znajdował się poniżej progu de minimis przewidzianego w art. 9 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Towary przywożone do Unii przez tego producenta eksportującego należy zatem traktować w ramach ponownego dochodzenia jako towary przywożone po cenach niedumpingowych.

(22)

Zmiany ilości, ceny i udziału w rynku towarów przywożonych przez wspomnianego indonezyjskiego eksportera po cenach niedumpingowych w okresie badanym zostały przedstawione w poniższej tabeli. Jak wspomniano w motywie 16 powyżej, przekazane dane zostały przedstawione w formie zindeksowanej.

Przywóz

2007

2008

2009

OD

Tony

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

110

107

115

Roczny Δ %

 

9,6

– 2,3

7,5

Udział w rynku

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

107

110

113

Roczny Δ %

 

6,8

2,9

2,8

Średnia cena w EUR/tonę

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

110

91

91

Roczny Δ %

 

9,9

– 17,0

0,2

Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(23)

Jeżeli chodzi o informacje zawarte w tabeli przedstawionej w motywie 70 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, które znalazły potwierdzenie w informacjach przedstawionych w motywie 64 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych oraz w danych przedstawionych w powyższej tabeli, dochodzenie wykazało, że udział towarów przywożonych po cenach niedumpingowych w całkowitej ilości towarów przywożonych z państw, których dotyczy postępowanie, był niewielki oraz że w okresie badanym ich ilość zwiększała się w proporcjonalnie mniejszym stopniu niż ilość towarów przywożonych po cenach dumpingowych. Towary przywożone po cenach niedumpingowych stanowiły bowiem około 15–18 % łącznej wielkości przywozu z państw, których dotyczy postępowanie, w 2007 r. i zaledwie 10–13 % w OD.

(24)

Z ustaleń wznowionego dochodzenia wynika, że średnie ceny towarów przywożonych przez Ecogreen po cenach niedumpingowych zmniejszyły się o 9 % w okresie badanym, ale utrzymywały się na stałym poziomie pomiędzy 2009 r. a OD.

4.   Szkoda

4.1.   Produkcja unijna i przemysł unijny

(25)

Wynik wznowionego dochodzenia nie wywarł wpływu na ustalenia dotyczące produkcji unijnej i przemysłu unijnego przedstawione w motywach 57–61 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, które zostają niniejszym potwierdzone.

4.2.   Konsumpcja w Unii

(26)

Ustalenia przedstawione w motywach 64–66 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, które zostały potwierdzone w motywie 62 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, pozostają niezmienione. Informacje przedstawione w poniższej tabeli potwierdzają, że poziom konsumpcji alkoholu tłuszczowego w Unii utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie i uległ zwiększeniu o zaledwie 2 % w okresie badanym. Jak wspomniano w motywie 64 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, informacje na temat konsumpcji zostały przekazane w formie zindeksowanej w celu zapewnienia ochrony poufności danych.

Konsumpcja

2007

2008

2009

OD

Indeks: 2007 = 100

100

102

97

102

Roczny Δ %

 

2,2

– 4,8

4,6

4.3.   Przywóz do Unii z państw, których dotyczy postępowanie, oraz podcięcie cenowe

4.3.1.   Łączna ocena skutków przywozu po cenach dumpingowych

(27)

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwotnego dochodzenia, zbadano, czy wyniki łącznej oceny skutków przywozu po cenach dumpingowych przeprowadzonej w odniesieniu do przedmiotowych trzech państw były w dalszym ciągu uzasadnione zgodnie z przepisami art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego w świetle zmiany marginesów dumpingu w odniesieniu do indonezyjskich producentów eksportujących, o której wspomniano w motywach 19 i 21 powyżej.

(28)

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego w przypadku gdy przedmiotem dochodzenia antydumpingowego jest jednocześnie przywóz produktów z więcej niż jednego kraju, skutki tego przywozu ocenia się w sposób łączny jedynie pod warunkiem, że: a) ustalony margines dumpingu w przywozie z każdego kraju przekracza poziom de minimis zdefiniowany w art. 9 ust. 3 tego rozporządzenia i wielkość przywozu z każdego z tych krajów nie jest nieznaczna; oraz b) łączna ocena skutków przywozu jest właściwa po uwzględnieniu warunków konkurencji między produktami przywożonymi oraz warunków konkurencji między produktami przywożonymi a unijnym produktem podobnym.

(29)

Ustalenia dotyczące ilości i ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych w okresie badanym w każdym z państw, których dotyczy postępowanie, zostały poddane ponownej ocenie. Informacje dotyczące wielkości przywozu wykorzystane w celu ustalenia wysokości średnich cen zawartych w tabeli przedstawionej w motywie 63 lit. b) rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych pozostają niezmienione w przypadku Malezji i Indii. Dane dotyczące Indonezji zostały zmienione w celu uwzględnienia faktu, że, jak wspomniano w motywie 21 powyżej, jeden producent eksportujący nie jest już uznawany za producenta wprowadzającego swoje towary na rynek Unii po cenach dumpingowych. Nowo ustanowione wielkości przywozu towarów po cenach dumpingowych zmieniały się zgodnie z informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli. Zgodnie z motywem 16 powyżej informacje dotyczące wielkości przywozu w każdym państwie, którego dotyczy postępowanie, zostały przedstawione w formie zindeksowanej.

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych

2007

2008

2009

OD

Malezja

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

161

141

137

Roczny Δ %

 

61,4

– 12,5

– 2,9

Indie

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

118

104

143

Roczny Δ %

 

18,2

– 11,8

37,5

Indonezja

 

 

 

 

Indeks: 2008 = 100

 

100

142

168

Roczny Δ %

 

 

42,1

17,9

(30)

Dochodzenie wykazało, że wielkość przywozu po cenach dumpingowych w każdym z państw, których dotyczy postępowanie, nie była nieznaczna w OD oraz że obecność towarów przywożonych na rynek Unii po cenach dumpingowych utrzymywała się na wysokim poziomie w badanym okresie, a w szczególności w OD. Fakt, że w rozporządzeniu zmieniającym stwierdzono, iż jeden z indonezyjskich producentów eksportujących nie przywoził towarów po cenach dumpingowych, nie wpływa na przedmiotowe ustalenie.

(31)

Ustalenia dotyczące ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych w okresie badanym poczynione w odniesieniu do każdego z państw, których dotyczy postępowanie, również zostały poddane ponownej ocenie, której wyniki zostały przedstawione w poniższej tabeli. Ceny wskazane w tabeli przedstawionej w motywie 63 lit. b) rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych pozostają niezmienione w przypadku Malezji i Indii. Dane dotyczące Indonezji zostały zmienione w celu uwzględnienia faktu, że, jak wspomniano w motywie 21 powyżej, jeden producent eksportujący nie został uznany za producenta wprowadzającego swoje towary na rynek Unii po cenach dumpingowych. Zgodnie z motywem 16 powyżej informacje dotyczące cen stosowanych przez indonezyjskiego eksportera, którego uznano za eksportera przywożącego swoje towary po cenach dumpingowych, zostały przedstawione w formie zindeksowanej.

Przywóz na podstawie danych Eurostatu (dostosowany tak, aby dotyczył tylko produktu objętego postępowaniem oraz towarów przywożonych po cenach dumpingowych)

2007

2008

2009

OD

Średnia cena w EUR/tonę, Malezja

911

944

799

857

Indeks: 2007 = 100

100

104

88

94

Roczny Δ %

 

3,6

– 15,4

7,3

Średnia cena w EUR/tonę, Indie

997

1 141

897

915

Indeks: 2007 = 100

100

114

90

92

Roczny Δ %

 

14,4

– 21,4

2,1

Średnia cena w EUR/tonę, Indonezja

 

 

 

 

Indeks: 2008 = 100

 

100

70

72

Roczny Δ %

 

 

– 30,0

2,6

Źródło: Eurostat i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(32)

Dochodzenie wykazało, że poza 2007 r., kiedy nie odnotowano przywozu z Indonezji, ceny stosowane przez indonezyjskich producentów eksportujących utrzymywały się na takim samym poziomie jak w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem. W związku z tym można potwierdzić ustalenie przedstawione w motywie 63 lit. b) rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, z którego wynika, że ceny i praktyki cenowe stosowane w państwach, których dotyczy postępowanie, były zasadniczo zbliżone, w szczególności w OD. Fakt, że w rozporządzeniu zmieniającym stwierdzono, iż jeden z indonezyjskich producentów eksportujących nie przywoził towarów po cenach dumpingowych, nie wpływa na przedmiotowe ustalenie.

(33)

Ponadto ustalenia przedstawione w motywie 127 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, które zostały potwierdzone w motywie 122 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, a w szczególności ustalenia, z których wynika, że poziomy usuwające szkodę wyznaczone dla państw, których dotyczy postępowanie, znacznie przekraczały próg de minimis ustalony na poziomie 2 %, również zachowują ważność. Ponadto przeanalizowano kanały sprzedaży i tendencje cenowe dla każdego z państw, których dotyczy postępowanie, i stwierdzono, że były one podobne, co przedstawiono w powyższej tabeli. Ceny importowe państw, których dotyczy postępowanie, charakteryzowała tendencja spadkowa po osiągnięciu wartości szczytowej w 2008 r.; jak wykazało dochodzenie, ceny te były, ogólnie rzecz biorąc, szczególnie niskie w porównaniu ze średnimi cenami przemysłu unijnego.

(34)

W poniższej tabeli wskazano, że udział towarów przywożonych po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, zasadniczo zwiększał się w okresie badanym. Zgodnie z motywem 16 powyżej informacje zostały przedstawione w formie zindeksowanej.

Udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych

2007

2008

2009

OD

Malezja

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

157

145

135

Roczny Δ %

 

57

– 8

– 7

Indie

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

115

107

141

Roczny Δ %

 

15

– 7

31

Indonezja

 

 

 

 

Indeks: 2008 = 100

 

100

142

168

Roczny Δ %

 

 

50

13

(35)

Na podstawie przedstawionych powyżej faktów i rozważań we wznowionym dochodzeniu wykazano, że ustalenia dotyczące kumulacji poczynione w ramach pierwotnego dochodzenia pozostają niezmienione. Tym samym stwierdza się, że warunki dotyczące łącznej oceny skutków przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, przedstawione w art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego w dalszym ciągu pozostają spełnione. Wpływ przywozu towarów pochodzących z państw, których dotyczy postępowanie, po cenach dumpingowych może zatem zostać poddany łącznej ocenie do celów wznowionego dochodzenia w zakresie szkody i związku przyczynowego.

4.3.2.   Wielkość, cena oraz udział w rynku przywozu po cenach dumpingowych

(36)

Aby ustalić łączny poziom przywozu po cenach dumpingowych na rynek Unii w okresie badanym, należy wziąć pod uwagę fakt, że w rozporządzeniu zmieniającym potwierdzono ustalenia dotyczące stosowania dumpingu przez wszystkich producentów eksportujących w Indonezji z wyjątkiem Ecogreen. Towary wywożone przez tych producentów uznaje się za towary wywożone po cenach dumpingowych, dlatego też w dalszym ciągu podlegają one cłom antydumpingowym.

(37)

Podobnie w ramach wznowionego dochodzenia wzięto pod uwagę fakt, że marginesy dumpingu wyznaczone w pierwotnym dochodzeniu w odniesieniu do wszystkich producentów eksportujących w Indiach i Malezji pozostały niezmienione oraz że przywożone przez nich towary uznaje się za towary przywożone po cenach dumpingowych, dlatego też w dalszym ciągu podlegają one cłom antydumpingowym.

(38)

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, została dostosowana poprzez odjęcie wielkości przywozu towarów przez jednego indonezyjskiego producenta eksportującego po cenach niedumpingowych zgodnie z motywem 29 powyżej.

(39)

W świetle powyższego dane wskazane w motywie 70 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, które zostały potwierdzone w motywie 64 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, oraz ustalenia przedstawione w motywach 71–73 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych dotyczące oceny wielkości przywozu po cenach dumpingowych w okresie badanym potwierdzone w motywie 65 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, zostają zmienione zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej. Zgodnie z motywem 16 powyżej informacje dotyczące łącznej wielkości przywozu po cenach dumpingowych i udziału takiego przywozu w rynku zostały przedstawione w formie zindeksowanej.

Przywóz po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie

2007

2008

2009

OD

Tony

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

167

155

165

Roczny Δ %

 

67,0

– 7,3

6,5

Udział w rynku

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

163

159

162

Roczny Δ %

 

62,7

– 2,3

1,8

Średnia cena w EUR/tonę towarów przywożonych po cenach dumpingowych

931

1 007

827

878

Indeks: 2007 = 100

100

108

89

94

Roczny Δ %

 

8,2

– 17,9

6,1

Źródło: Eurostat i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(40)

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, ustalona w ramach przedmiotowego wznowionego dochodzenia wzrosła w znaczący sposób, tj. o 65 %, w okresie badanym. Największy wzrost odnotowano w latach 2007–2008, kiedy to przywóz zwiększył się o 67 %. Następnie przywóz zmniejszył się nieznacznie w 2009 r., aby zwiększyć się ponownie niemal do poziomu z 2008 r. w OD.

(41)

Zmienione średnie ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, ulegały poważnym wahaniom w okresie badanym, i ostatecznie zmniejszyły się o 6 %. Należy jednak podkreślić, że w okresie od 2008 r. do końca OD spadek cen wynosił nawet 14 %. W okresie badanym średnie ceny przywozu z tych państw były zawsze niższe od cen ustalonych przez resztę świata i podcinały ceny stosowane przez przemysł unijny, co doprowadziło do zwiększenia udziału towarów przywożonych po cenach dumpingowych w rynku.

(42)

W okresie badanym udział w rynku towarów przywożonych po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, uległ znacznemu zwiększeniu, tj. wzrósł o 62 %. Największy wzrost odnotowano w latach 2007–2008. W czasie kryzysu gospodarczego zaobserwowano nieznaczny spadek wielkości przywozu, co z kolei doprowadziło do nieznacznego zmniejszenia udziału państw, których dotyczy postępowanie, w rynku (o 4 %) w latach 2008–2009, jednak pod koniec okresu badanego państwa te odzyskały utracony udział w rynku.

(43)

Z tego względu wykluczenie towarów przywożonych przez Ecogreen po cenach niedumpingowych nie wywiera żadnego wpływu na ustalenia pierwotnego dochodzenia dotyczące wielkości, ceny i udziału w rynku przywozu po cenach dumpingowych, które zostają niniejszym potwierdzone.

4.3.3.   Podcięcie cenowe

(44)

Należy przypomnieć, że zakresy podcięcia cenowego ustalone w ramach pierwotnego dochodzenia zostały wyjaśnione w motywach 74 i 75 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych i potwierdzone w motywie 67 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych. Rozporządzenie zmieniające nie wywarło wpływu na indywidualne obliczenia dokonane w odniesieniu do wszystkich eksporterów, których dotyczy postępowanie. Dlatego też wspomniane ustalenia zostają niniejszym potwierdzone.

(45)

Średnia wysokość podcięcia cenowego ustalona w odniesieniu do objętego łączną oceną przywozu po cenach dumpingowych ze wszystkich trzech państw po wykluczeniu przywozu po cenach niedumpingowych wynosi 2 %. Tę pozornie niską wartość podcięcia cenowego należy postrzegać przez pryzmat faktu, że przemysł unijny został zmuszony do obniżenia cen z uwagi na obecność tanich towarów przywożonych na rynek UE. Wysokość wspomnianych cen była jednak niewystarczająca do pokrycia kosztów produkcji, w szczególności w OD. Średni margines sprzedaży po zaniżonych cenach wyznaczony dla przywozu po cenach dumpingowych poddanych łącznej ocenie po wykluczeniu Ecogreen wynosił 22 %.

(46)

Po ujawnieniu ustaleń poczynionych przez Komisję importer alkoholi tłuszczowych pochodzących z Indonezji stwierdził, że średnia cena towarów przywożonych po cenach niedumpingowych powinna być niższa niż średnia cena przywożonych towarów wytwarzanych przez indonezyjskiego producenta eksportującego, wobec którego utrzymano zastosowane środki. Twierdzenie to nie wywiera jednak wpływu na ustalenia dotyczące poziomu podcięcia cenowego wyznaczonego dla objętego łączną oceną przywozu po cenach dumpingowych.

4.4.   Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

(47)

Rozporządzenie zmieniające nie wywiera wpływu na ustalenia dotyczące sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego poczynione w motywach 76–91 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, które zostały potwierdzone w motywach 71–84 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, dlatego też ustalenia te zostają niniejszym potwierdzone.

(48)

Należy przypomnieć, że w ramach pierwotnego dochodzenia stwierdzono, iż większość wskaźników szkody wywierających wpływ na przemysł unijny, takich jak wskaźniki dotyczące produkcji (–17 %), wykorzystania mocy produkcyjnych (–15 %), wielkości sprzedaży (–18 %), udziału w rynku (–12 %) oraz zatrudnienia (–13 %) uległy pogorszeniu w okresie badanym. Wskaźniki szkody związane z wynikami finansowymi przemysłu unijnego, takie jak przepływ środków pieniężnych i rentowność, uległy szczególnie poważnemu pogorszeniu. Oznacza to, że zdolność przemysłu unijnego do pozyskania kapitału pogorszyła się, w szczególności w OD.

(49)

W świetle powyższych faktów ustalenie, iż przemysł unijny poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, zostaje niniejszym potwierdzone.

5.   Związek przyczynowy

(50)

Po potwierdzeniu poniesienia istotnej szkody przez przemysł unijny przeprowadzono ponowną ocenę służącą ustaleniu, czy w dalszym ciągu istnieje związek przyczynowy między wspomnianą szkodą, której wystąpienie ustalono w oparciu o zmienione ustalenia dotyczące dumpingu przedstawione w rozporządzeniu zmieniającym, a zmienioną wielkością przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie.

5.1.   Wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych

(51)

Zgodnie z motywem 26 powyżej konsumpcja w Unii utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie i wzrosła zaledwie o 2 % w okresie badanym.

(52)

Z tabeli przedstawionej w motywie 39 powyżej, w której nie uwzględniono towarów przywożonych przez indonezyjskiego eksportera, którego w rozporządzeniu zmieniającym uznano za eksportera niedokonującego przywozu towarów po cenach dumpingowych na rynek unijny, wynika, że zmieniona wielkość przywozu po cenach dumpingowych z trzech państw, których dotyczy postępowanie, utrzymała się na istotnym poziomie i uległa znacznemu zwiększeniu w okresie badanym, tj. wzrosła o ponad 60 000 ton w ujęciu bezwzględnym i o ponad 60 % w ujęciu względnym. Ponownie udział towarów przywożonych po cenach dumpingowych w rynku uległ istotnemu zwiększeniu i wzrósł o ponad 5 punktów procentowych w tym okresie.

(53)

Opisane tendencje są bardzo podobne do tendencji zaobserwowanych w ramach pierwotnego dochodzenia i pokrywają się w szczególności z ustaleniami przedstawionymi w motywach 86–94 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych. W oparciu o zmienione dane uznaje się, że wzrost udziału w rynku w okresie badanym, który w ramach pierwotnego dochodzenia został ustalony na poziomie 57 %, wynosi obecnie ponad 60 %.

(54)

Ustalenia poczynione w ramach wznowionego dochodzenia potwierdziły bowiem, że przywóz po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, wywierał wpływ na przemysł unijny, począwszy od 2008 r., kiedy wielkość tego przywozu wzrosła o 67 %. Jak wskazano w motywie 39, w 2008 r. ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych były znacznie niższe niż ceny stosowane przez przemysł unijny. Doprowadziło to do znacznego spadku wielkości sprzedaży (–15,4 %) i udziałów przemysłu unijnego w rynku, których nie udało się już odzyskać w pozostałej części okresu badanego. Jednocześnie udział w rynku towarów przywożonych po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, zwiększył się o ponad 9 punktów procentowych.

(55)

W motywie 72 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych wykazano, że aby odpowiednio zareagować na tę presję, przemysł unijny został zmuszony do znacznego obniżenia swoich cen sprzedaży, które w konsekwencji uległy zmniejszeniu o 16,9 % w 2009 r., a w OD dodatkowo o 5,3 %. Nawet przy założeniu, że takie praktyki cenowe pozwoliły przemysłowi unijnemu ograniczyć utratę udziału w rynku, doprowadziły one do poważnych strat, które skumulowały się w okresie badanym, co zostało wykazane w motywie 86 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych i potwierdzone w motywie 78 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych. Opisana sytuacja zbiegła się w czasie z wprowadzeniem znacznej ilości tanich towarów przywożonych na rynek Unii po cenach dumpingowych, w szczególności w OD.

(56)

W 2009 r., pomimo spadku bezwzględnej wielkości przywozu towarów po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, o 7,3 %, co zbiegło się z pogorszeniem koniunktury gospodarczej i recesją na rynku UE, odnotowano spadek średniej ceny towarów przywożonych po cenach dumpingowych o 17,9 %, co stanowiło większy spadek w porównaniu spadkiem ceny ustalonej przez przemysł unijny o 16,9 %. Przemysł unijny został zmuszony do obniżenia swoich cen w OD, co doprowadziło do nagromadzenia strat finansowych.

(57)

Powyższe ustalenia potwierdzają powagę wpływu, jaki obecność znacznej ilości tanich towarów przywiezionych na rynek Unii po cenach dumpingowych wywarła na praktyki cenowe przemysłu unijnego stosowane na jego głównym rynku oraz niekorzystne konsekwencje tego zjawiska dla sytuacji gospodarczej tego przemysłu, w szczególności w OD.

(58)

Wspomniany powyżej importer stwierdził, że w ramach analizy związku przyczynowego pozostałe indonezyjskie towary przywożone po cenach dumpingowych i towary przywożone z Indii i Malezji należy ocenić oddzielnie, uzasadniając to faktem, że towary przywożone z Indonezji charakteryzują się czynnikami takimi jak stabilny udział w rynku, wyższy poziom cen, brak podcięcia cenowego i niższy margines sprzedaży po zaniżonych cenach, oraz występowaniem równoległych zmian udziałów przemysłu indonezyjskiego i unijnego w rynku. Importer stwierdził również, że po objęciu indonezyjskich towarów przywożonych po cenach dumpingowych odrębną analizą, nie można stwierdzić istnienia związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem szkody a przywozem takich towarów.

(59)

Twierdzenie to zostało odrzucone z uwagi na fakt, że czynniki przywoływane przez importera, niekiedy w wybiórczy sposób, nie odpowiadają czynnikom uznanym za istotne przy ustalaniu, czy należy dokonać kumulacji, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, w szczególności jeżeli chodzi o warunki konkurencji między produktami przywożonymi a podobnymi produktami unijnymi. W ramach pierwotnego dochodzenia ustalono bowiem, że produkt objęty postępowaniem jest półproduktem wykorzystywanym głównie jako materiał początkowy w produkcji siarczanów, etoksylatów oraz eterosiarczanów alkoholi tłuszczowych, oraz że przywożony produkt konkuruje bezpośrednio z produktem wytwarzanym w Unii, niezależnie od jego państwa pochodzenia. Jednolita struktura konkurencji na rynku unijnym uzasadnia zatem przeprowadzenie łącznej oceny skutków przywozu w rozumieniu art. 3 ust. 4 lit. b) rozporządzenia podstawowego. Argumenty przedstawione przez importera nie odnoszą się do tego ustalenia, przy czym można byłoby uznać je za zasadne wyłącznie po przeprowadzeniu odrębnej oceny. Z uwagi na brak podstaw uzasadniających wprowadzenie zmian w ustaleniach pierwotnego dochodzenia dotyczących kumulacji niniejszym potwierdza się wyniki analizy skutków przywozu po cenach dumpingowych.

(60)

Ponadto należy podkreślić, że pozostałe indonezyjskie towary były przywożone po cenach dumpingowych, znacznie zwiększyły swój udział w rynku w okresie badanym oraz były sprzedawane po zaniżonych cenach w stosunku do cen sprzedaży stosowanych przez przemysł unijny.

(61)

Importer wspomniał również, że Ecogreen sprzedawał swoje produkty po zaniżonych cenach w większym stopniu niż drugi z indonezyjskich producentów eksportujących i dlatego z uwagi na fakt, że wpływ towarów przywożonych przez Ecogreen został uznany za nieznaczny, wyciągnięcie analogicznego wniosku w odniesieniu do pozostałej części przywozu z Indonezji było tym bardziej uzasadnione.

(62)

Wniosek ten sformułowano na podstawie nieprawidłowego założenia. Na mocy wyroku Sądu metoda dokonywania obliczeń dotyczących dumpingu w odniesieniu do Ecogreen uległa zmianie, wskutek czego margines dumpingu został uznany za zgodny z progiem de minimis. Wpływ towarów przywożonych przez Ecogreen musiał zostać uznany za nieznaczny wyłącznie z tego powodu. Wniosek zostaje zatem odrzucony.

(63)

W oparciu o powyższe ustalenia należy stwierdzić, że przywóz towarów po cenach dumpingowych wyrządził istotną szkodę przemysłowi unijnemu.

5.2.   Wpływ innych czynników

(64)

W ramach badania związku przyczynowego ponownie zbadano również wpływ innych czynników na sytuację przemysłu unijnego.

5.2.1.   Przywóz towarów z Indonezji po cenach niedumpingowych

(65)

Jak wspomniano w motywie 23 powyżej, wielkość przywozu po cenach niedumpingowych zwiększała się w stosunkowo wolniejszym tempie niż wielkość przywozu po cenach dumpingowych, a udział takiego przywozu w całkowitej wielkości przywozu z państw, których dotyczy postępowanie, był niewielki w OD. Ponadto dochodzenie wykazało również, że udział tego przywozu w rynku w okresie badanym, a zwłaszcza w OD, był nieznaczny.

(66)

Wielkość przywozu po cenach dumpingowych zwiększyła się o 6,5 % od 2009 r. do końca OD, co oznacza, że była wyższa niż poziom poprawy sytuacji rynkowej obrazowany przez wzrost konsumpcji w Unii o 4,6 % — w konsekwencji doprowadziło to do zwiększenia udziału przywożonych towarów w rynku.

(67)

Z tego względu należy stwierdzić, że jakikolwiek korzystny wpływ wynikający z przywozu towarów na rynek Unii po cenach niedumpingowych w OD nie może zrównoważyć istotnego negatywnego wpływu wywieranego przez przywóz towarów po cenach dumpingowych opisany szczegółowo w motywach 51–57.

(68)

W oparciu o powyższe ustalenia uznaje się, że skala występowania towarów przywożonych na rynek Unii przez Ecogreen po cenach niedumpingowych w OD nie była wystarczająca do wyeliminowania związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych a szkodą poniesioną przez przemysł unijny w OD.

5.2.2.   Inne czynniki zbadane w ramach pierwotnego dochodzenia

(69)

Inne czynniki zbadane w ramach pierwotnego dochodzenia w celu zidentyfikowania potencjalnych przyczyn wyrządzenia istotnej szkody przemysłowi unijnemu obejmowały: przywóz do Unii z pozostałej części świata, wyniki wywozu przemysłu unijnego, wpływ kryzysu gospodarczego i wyniki sprzedaży izomerów rozgałęzionych, które nie wchodzą w zakres definicji produktu.

(70)

Biorąc pod uwagę fakt, że zmienione marginesy dumpingu wyznaczone w odniesieniu do indonezyjskich producentów eksportujących nie wywarły wpływu na te czynniki, niniejszym potwierdza się wniosek i ustalenia dotyczące tych wskaźników przedstawione w motywach 95–100 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych. Wpływ tych czynników należy uznać za niewystarczający do wyeliminowania związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych a poniesieniem szkody przez przemysł unijny.

5.3.   Wnioski w sprawie związku przyczynowego

(71)

Przedmiotowe wznowione dochodzenie potwierdziło dalsze istnienie wyraźnego i bezpośredniego związku między zwiększeniem wielkości i negatywnego oddziaływania przywozu po cenach dumpingowych na ogólny poziom cen a poniesieniem istotnej szkody przez przemysł unijny w OD.

(72)

Przeprowadzona powyżej analiza wykazała, że wielkość przywozu po cenach niedumpingowych była niewielka w porównaniu z ilością towarów przywożonych po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie. W świetle stosunkowo stabilnego poziomu konsumpcji ilość towarów przywożonych po cenach dumpingowych uległa znacznemu zwiększeniu zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w ujęciu względnym w okresie badanym, przy czym obecność tych towarów wywarła istotny, negatywny wpływ na rynek unijny. Stwierdzono bowiem, że z uwagi na zakłócenie sytuacji na rynku przemysł unijny został zmuszony do istotnego obniżenia cen o 22,2 %, począwszy od 2008 r. i w konsekwencji nie był w stanie pokryć ponoszonych kosztów ani osiągnąć rozsądnego zysku, w szczególności w OD.

(73)

Ustalenia wznowionego dochodzenia potwierdziły również, że wpływ czynników innych niż przywóz towarów po cenach dumpingowych nie był wystarczający do wyeliminowania związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych a poniesieniem szkody przez przemysł unijny.

(74)

W rezultacie wznowione dochodzenie wykazało istnienie związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych z Indii, Indonezji i Malezji a poniesieniem istotnej szkody przez przemysł unijny w OD. Niniejszym potwierdza się wnioski przedstawione w motywach 101 i 102 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych.

6.   Interes Unii

(75)

Ponieważ nie wykazano, że rozporządzenie zmieniające wywiera wpływ na wnioski dotyczące interesu Unii przedstawione w motywie 118 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych, wnioski te zostają niniejszym potwierdzone.

C.   PONOWNA OCENA ŚRODKÓW OSTATECZNYCH

(76)

Jak wskazano powyżej, ponowne przeanalizowanie istotnych faktów i ustaleń pierwotnego dochodzenia w świetle wyznaczenia nowych marginesów dumpingu w ramach rozporządzenia zmieniającego wykazało, że pozostały przywóz towarów z Indii, Indonezji i Malezji na rynek unijny po cenach dumpingowych wyrządził istotną szkodę przemysłowi unijnemu w OD.

(77)

Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące dumpingu, szkody, związku przyczynowego i interesu Unii przedstawione w ramach pierwotnego dochodzenia i biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe ponowne dochodzenie potwierdziło istnienie związku przyczynowego między poniesieniem istotnej szkody przez przemysł unijny a wpływem pozostałego przywozu towarów z państw, których dotyczy postępowanie, po cenach dumpingowych, należy potwierdzić zasadność wprowadzenia środków ostatecznych na mocy rozporządzenia zmieniającego w wysokości określonej w tym rozporządzeniu. W związku z powyższym należy zakończyć przedmiotowe ponowne dochodzenie bez wprowadzania zmian w wysokości środków ostatecznych wprowadzonych na mocy rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych.

(78)

Obowiązujące środki antydumpingowe wprowadzone na mocy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1138/2011 i zmienione rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1241/2012 zachowują ważność i powinny w związku z tym zostać utrzymane w mocy. Należy przypomnieć, że wprowadzone środki miały postać ceł specyficznych wyznaczonych osobno dla każdego producenta eksportującego zgodnie z informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Ostateczne specyficzne cło antydumpingowe

(w EUR za tonę netto)

Indie

VVF (India) Ltd

46,98

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

86,99

Indonezja

P.T.Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

45,63

Malezja

KL-Kepong Oleomas Sdn.Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd

51,07

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

61,01

(79)

Organy w państwach, których dotyczy postępowanie, eksporterzy i stowarzyszenia eksporterów, wszystkie zainteresowane strony w Unii, w szczególności przedstawiciele przemysłu unijnego, importerzy, stowarzyszenia użytkowników i handlowców zostali poinformowani o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano podjąć decyzję o zakończeniu częściowego wznowienia dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu alkoholu tłuszczowego z państw, których dotyczy postępowanie, przy czym wszystkim tym podmiotom umożliwiono wyrażenie opinii na piśmie i ustnie. Uwagi przekazane przez strony ustnie i na piśmie zostały wzięte pod uwagę, ale nie wywarły wpływu na wnioski przedstawione w niniejszym rozporządzeniu.

(80)

Jeden producent eksportujący wystąpił z ofertą podjęcia zobowiązania cenowego zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(81)

Stwierdzono w szczególności, że przedmiotowy producent eksportujący wytwarza szereg produktów poza produktem objętym postępowaniem i sprzedaje je tym samym klientom. Przyjęcie takiego zobowiązania wiązałoby się z poważnym ryzykiem kompensacji cen i bardzo istotnie utrudniłoby skuteczne monitorowanie działalności przedsiębiorstwa, osłabiając skuteczność podcięcia cenowego w przedmiotowej sprawie. Z tego względu Komisja postanowiła odrzucić ofertę złożoną przez to przedsiębiorstwo.

(82)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Częściowe wznowienie dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu nasyconych alkoholi tłuszczowych o długości łańcucha węglowego C8, C10, C12, C14, C16 lub C18 (wyłączając izomery rozgałęzione), w tym nierozgałęzionych nasyconych alkoholi tłuszczowych (zwanych także „poszczególnymi frakcjami”) oraz mieszanek zawierających w przeważającej części kombinację długości łańcuchów węglowych C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (powszechnie kategoryzowanych jako C8-C10), mieszanek zawierających w przeważającej części kombinację długości łańcuchów węglowych C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (powszechnie kategoryzowanych jako C12-C14) oraz mieszanek zawierających w przeważającej części kombinację długości łańcuchów węglowych C16-C18, objętych obecnie kodami CN ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 oraz ex 3823 70 00 (kody TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 oraz 3823700091) i pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji zostaje niniejszym zakończone bez wprowadzania zmian w obowiązujących stawkach.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 293 z 11.11.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 122 z 11.5.2011, s. 47.

(4)  Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 1.

(5)  Dz.U. C 58 z 28.2.2013, s. 24.