27.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/113


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 538/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1386/2013/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) przewiduje, że tempo bieżących postępów i niepewność co do prawdopodobnych tendencji w przyszłości wymagają dalszych kroków w celu zagwarantowania, że polityka Unii będzie nadal opierać się na dogłębnym zrozumieniu stanu środowiska, umożliwi reagowanie i jego konsekwencje. Należy stworzyć instrumenty w celu zapewnienia przygotowania kontrolowanych pod względem jakości danych i wskaźników oraz poprawienia ich dostępności. Ważne jest, by takie dane udostępniać w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie.

(2)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 (3) Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania tego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, wnioski dotyczące wprowadzenia nowych modułów rachunków ekonomicznych środowiska, takich jak wydatki i przychody związane z ochroną środowiska (EPER)/rachunki wydatków na ochronę środowiska (EPEA), sektor towarów i usług związanych z ochroną środowiska (EGSS) oraz rachunki fizycznych przepływów energii.

(3)

Nowe moduły przyczyniają się bezpośrednio do realizacji priorytetów politycznych Unii dotyczących zielonego wzrostu oraz efektywnego gospodarowania zasobami poprzez dostarczanie ważnych informacji na temat wskaźników takich jak produkcja globalna rynkowa i zatrudnienie w EGSS, krajowe wydatki na ochronę środowiska oraz zużycie energii według klasyfikacji NACE.

(4)

Komisja Statystyczna ONZ przyjęła ramy ogólne systemu rachunków ekonomicznych środowiska (SEEA) jako międzynarodowy standard statystyczny na swojej 43. sesji w lutym 2012 r. Nowe moduły wprowadzane na mocy niniejszego rozporządzenia są w pełni zgodne z SEEA.

(5)

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego.

(6)

W celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego i uzupełnienia przepisów dotyczących rachunków fizycznych przepływów energii należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do specyfikacji wykazu produktów energetycznych, o których mowa w sekcji 3 załącznika VI, zawartego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(7)

W celu ułatwienia jednolitego stosowania załącznika V, zawartego w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (4). W przypadku przyjmowania tych aktów wykonawczych należy stosować procedurę sprawdzającą.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 691/2011,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 691/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 dodaje się punkty w brzmieniu:

„4)

»wydatki na ochronę środowiska« oznaczają zasoby gospodarcze przeznaczane na ochronę środowiska przez jednostki będące rezydentami; ochrona środowiska obejmuje wszystkie rodzaje działalności i działania, których głównym celem jest ograniczanie i eliminacja zanieczyszczeń i wszelkich innych form degradacji środowiska, jak również zapobieganie tym zjawiskom. Te rodzaje działalności i działania obejmują wszystkie środki podejmowane w celu odnowy zdegradowanego środowiska. Działania, które będąc korzystnymi dla środowiska, mają przede wszystkim na celu spełnienie wymagań technicznych lub wymogów wewnętrznych z zakresu higieny lub bezpieczeństwa i ochrony w przedsiębiorstwie lub innej instytucji, są wyłączone z zakresu niniejszej definicji;

5)

»sektor towarów i usług związanych z ochroną środowiska« oznacza działalność produkcyjną w gospodarce narodowej, której rezultatem są produkty związane z ochroną środowiska (towary i usługi związane z ochroną środowiska). Produkty związane z ochroną środowiska to produkty wytworzone w celu ochrony środowiska, o której mowa w pkt 4 i gospodarowania zasobami. Gospodarka zasobami obejmuje ochronę, utrzymanie i poprawę stanu zasobów naturalnych, a tym samym zapobiegając ich wyczerpaniu;

6)

»rachunki fizycznych przepływów energii« oznaczają spójne zestawienia fizycznych przepływów energii do gospodarki narodowej, przepływów energii w obrębie gospodarki i przepływów energii, do innych gospodarek lub do środowiska.”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu:

„d)

moduł rachunków wydatków na ochronę środowiska, określony w załączniku IV;

e)

moduł rachunków sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska, określony w załączniku V;

f)

moduł rachunków fizycznych przepływów energii, określony w załączniku VI.”;

b)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w celu określenia produktów energetycznych, o których mowa w sekcji 3 załącznika VI, na podstawie wykazów określonych w załącznikach do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 (5).

Te akty delegowane nie nakładają znacznych dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów. Przy tworzeniu, a następnie aktualizowaniu wykazów, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja uzasadnia należycie podejmowane działania, wykorzystując w razie potrzeby opinie odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym ocenę obciążenia respondentów oraz kosztów produkcji.

5.   W celu ułatwienia jednolitego stosowania załącznika V Komisja stworzy do dnia 31 grudnia 2015 r. w drodze aktów wykonawczych indykatywne kompendium towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rodzajów działalności gospodarczej, objętych zakresem załącznika V na podstawie następujących kategorii: usługi swoiste związane z ochroną środowiska, produkty o celu wyłącznie środowiskowym (produkty powiązane), towary dostosowane oraz technologie związane z ochroną środowiska. W razie potrzeby Komisja aktualizuje kompendium.

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1).”;"

3)

art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W celu uzyskania odstępstwa na mocy ust. 1 w odniesieniu do załączników I, II i III, dane państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek do dnia 12 listopada 2011 r. W celu uzyskania odstępstwa na mocy ust. 1 w odniesieniu do załączników IV, V i VI, dane państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek do dnia 17 września 2014 r.”;

4)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Uprawnienia, do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 11 sierpnia 2011 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3 i 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.”;

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 i 4 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

5)

do rozporządzenia (UE) nr 691/2011 dodaje się załączniki IV, V i VI, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 kwietnia 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. KOURKOULAS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

MODUŁ RACHUNKÓW WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Sekcja 1

CELE

Na rachunkach wydatków na ochronę środowiska przedstawiane są dane, w sposób zgodny z danymi zgłaszanymi w ramach ESA, dotyczące wydatków na ochronę środowiska, tj. zasobów gospodarczych przeznaczanych na ochronę środowiska przez jednostki będące rezydentami. Rachunki takie umożliwiają zestawienie krajowych wydatków na ochronę środowiska, które definiuje się jako sumę wykorzystania usług związanych z ochroną środowiska przez jednostki będące rezydentami, nakładów brutto na środki trwałe przeznaczonych na działalność związaną z ochroną środowiska oraz transferów związanych z ochroną środowiska, które nie stanowią odpowiedników powyższych pozycji, pomniejszoną o finansowanie przez zagranicę.

Rachunki wydatków na ochronę środowiska powinny opierać się na już istniejących informacjach z rachunków narodowych (rachunków produkcji i tworzenia dochodów; nakładów brutto na środki trwałe wg NACE, tablic podaży i wykorzystania; danych opartych na klasyfikacji funkcji sektora instytucji rządowych i samorządowych), statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, rejestru przedsiębiorstw i innych źródeł.

W niniejszym załączniku określono dane, jakie państwa członkowskie mają gromadzić, zestawiać, przekazywać i poddawać ocenie w rachunkach wydatków na cele związane z ochroną środowiska.

Sekcja 2

ZAKRES

Rachunki wydatków na ochronę środowiska mają takie same granice systemowe jak ESA i przedstawiają wydatki na ochronę środowiska w odniesieniu do działalności podstawowej, drugorzędnej i pomocniczej. Obejmują one następujące sektory:

sektor instytucji rządowych i samorządowych (w tym instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych) oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako sektory instytucjonalne świadczące usługi związane z ochroną środowiska. Wyspecjalizowani producenci świadczą usługi związane z ochroną środowiska w ramach swojej działalności podstawowej,

gospodarstwa domowe, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako konsumenci usług związanych z ochroną środowiska,

zagranica jako beneficjent lub pochodzenie transferów związanych z ochroną środowiska.

Sekcja 3

WYKAZ ELEMENTÓW

Państwa członkowskie opracowują rachunki wydatków na ochronę środowiska według następujących elementów zdefiniowanych zgodnie z ESA:

produkcja globalna usług związanych z ochroną środowiska; rozróżnia się produkcję globalną rynkową, produkcję globalną nierynkową i produkcję globalną działalności pomocniczej,

zużycie pośrednie usług związanych z ochroną środowiska przez producentów wyspecjalizowanych,

import i eksport usług związanych z ochroną środowiska,

podatek od wartości dodanej (VAT) i inne podatki pomniejszone o dotacje do produktów związanych z ochroną środowiska,

nakłady brutto na środki trwałe oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych na rzecz produkcji usług związanych z ochroną środowiska,

spożycie usług związanych z ochroną środowiska,

transfery związane z ochroną środowiska (otrzymane/zapłacone).

Wszystkie dane zgłasza się w mln w walucie krajowej.

Sekcja 4

PIERWSZY ROK REFERENCYJNY. CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA DANYCH

1.

Statystyki zestawia się i przekazuje w cyklu rocznym.

2.

Statystyki przekazuje się w ciągu 24 miesięcy od końca roku referencyjnego.

3.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na kompletne i terminowe dane, Komisja (Eurostat) opracowuje szacunki wielkości sumarycznych dla UE-28 w zakresie głównych danych zagregowanych tego modułu, niezwłocznie po otrzymaniu wystarczających danych krajowych. W miarę możliwości Komisja (Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki w odniesieniu do danych, które nie zostały przekazane przez państwa członkowskie w terminie przewidzianym w pkt 2.

4.

Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2015.

5.

W ramach pierwszego przekazania danych państwa członkowskie uwzględniają dane roczne z okresu od 2014 r. do pierwszego roku referencyjnego.

6.

W ramach każdego kolejnego przekazywania danych do Komisji państwa członkowskie dostarczają dane roczne za lata n–2, n–1 oraz n, gdzie n jest rokiem referencyjnym. Państwa członkowskie mogą dostarczyć wszelkie dostępne dane z lat poprzedzajacych rok 2014.

Sekcja 5

TABELE SPRAWOZDAWCZE

1.

W odniesieniu do elementów wymienionych w sekcji 3 dane zgłasza się w podziale na:

rodzaje producentów/konsumentów usług związanych z ochroną środowiska zgodnie z definicją określoną w sekcji 2,

kategorie klasyfikacji działalności związanych z ochroną środowiska (CEPA) pogrupowane w następujący sposób:

w przypadku działalności sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz transferów związanych z ochroną środowiska:

CEPA 2

CEPA 3

suma CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5 i CEPA 7

CEPA 6

suma CEPA 8 i CEPA 9

w przypadku działalności pomocniczej przedsiębiorstw:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

suma CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 i CEPA 9

w przypadku przedsiębiorstw w ramach ich działalności drugorzędnej i jako producentów wyspecjalizowanych:

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

w przypadku gospodarstw domowych jako konsumentów:

CEPA 2

CEPA 3

następujące kody NACE dla produkcji pomocniczej usług związanych z ochroną środowiska: NACE Rev. 2 sekcje B, C, D, dział 36. Dane dla sekcji C przedstawia się wg działów. Działy 10–12, 13–15 oraz 31–32 grupuje się razem. Państwa członkowskie, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) (w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE Rev. 1.1 i NACE Rev. 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw) nie są zobowiązane do gromadzenia danych dotyczących wydatków na ochronę środowiska dla przynajmniej jednego z tych kodów NACE, nie muszą przedstawiać danych dla tych kodów NACE.

2.

Kategorie CEPA, o których mowa w pkt 1, są następujące:

CEPA 1 —

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

CEPA 2 —

Gospodarka ściekowa

CEPA 3 —

Gospodarka odpadami

CEPA 4 —

Ochrona i rekultywacja gleby, wód podziemnych i wód powierzchniowych

CEPA 5 —

Zmniejszanie hałasu i wibracji

CEPA 6 —

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

CEPA 7 —

Ochrona przed promieniowaniem

CEPA 8 —

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie ochrony środowiska

CEPA 9 —

Pozostała działalność związana z ochroną środowiska

Sekcja 6

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ OKRESÓW PRZEJŚCIOWYCH

Do celów wykonania przepisów zawartych w niniejszym załączniku okres przejściowy wynosi maksymalnie dwa lata od pierwszego terminu przekazania danych.

ZAŁĄCZNIK V

MODUŁ RACHUNKÓW SEKTORA TOWARÓW I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Sekcja 1

CELE

Statystyki dotyczące towarów i usług związanych z ochroną środowiska rejestrują i przedstawiają dane dotyczące działalności produkcyjnej gospodarek narodowych, której rezultatem są produkty związane z ochroną środowiska, w sposób zgodny z danymi zgłaszanymi w ramach ESA.

Rachunki sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska powinny opierać się na już istniejących informacjach z rachunków narodowych, statystykach strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, rejestrze przedsiębiorstw i innych źródłach.

W niniejszym załączniku określono dane, jakie państwa członkowskie mają gromadzić, zestawiać, przekazywać i poddawać ocenie w odniesieniu do towarów i usług związanych z ochroną środowiska.

Sekcja 2

ZAKRES

Sektor towarów i usług związanych z ochroną środowiska ma takie same granice systemu jak ESA i obejmuje wszystkie towary i usługi związane z ochroną środowiska wytworzone w ramach przyjętych granic produkcji. Zgodnie z ESA produkcja oznacza działalność prowadzoną pod kontrolą i na odpowiedzialność jednostki instytucjonalnej celem wytworzenia towarów i usług, przy wykorzystaniu nakładów pracy, kapitału oraz zużyciu towarów i usług.

Towary i usługi związane z ochroną środowiska wchodzą w zakres następujących kategorii: usługi swoiste związane z ochroną środowiska, produkty o celu wyłącznie środowiskowym (produkty powiązane), towary dostosowane oraz technologie związane z ochroną środowiska.

Sekcja 3

WYKAZ ELEMENTÓW

Państwa członkowskie tworzą statystyki dotyczące sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska według następujących elementów:

produkcja globalna rynkowa, w tym:

eksport,

wartość dodana działalności rynkowej,

zatrudnienie w ramach działalności rynkowej.

Wszystkie dane zgłasza się w mln w walucie krajowej, z wyjątkiem elementu »zatrudnienie«, w przypadku którego jednostką sprawozdawczą jest »ekwiwalent pełnego czasu pracy«.

Sekcja 4

PIERWSZY ROK REFERENCYJNY. CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA DANYCH

1.

Statystyki zestawia się i przekazuje w cyklu rocznym.

2.

Statystyki przekazuje się w ciągu 24 miesięcy od końca roku referencyjnego.

3.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na kompletne i terminowe dane, Komisja (Eurostat) opracowuje szacunki wielkości sumarycznych dla UE-28 w zakresie głównych danych zagregowanych tego modułu, niezwłocznie po otrzymaniu wystarczających danych krajowych. W miarę możliwości Komisja (Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki w odniesieniu do danych, które nie zostały przekazane przez państwa członkowskie w terminie przewidzianym w pkt 2.

4.

Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2015.

5.

W ramach pierwszego przekazania danych państwa członkowskie uwzględniają dane roczne z okresu od 2014 r. do pierwszego roku referencyjnego.

6.

W ramach każdego kolejnego przekazywania danych do Komisji państwa członkowskie dostarczają dane roczne za lata n–2, n–1 oraz n, gdzie n jest rokiem referencyjnym. Państwa członkowskie mogą dostarczyć wszelkie dostępne dane z lat poprzedzających rok 2014.

Sekcja 5

TABELE SPRAWOZDAWCZE

1.

W odniesieniu do elementów wymienionych w sekcji 3 dane zgłasza się według następujących klasyfikacji:

klasyfikacji działalności gospodarczej, NACE Rev.2 (poziom agregacji A*21 zgodnie z ESA),

kategorii CEPA oraz klasyfikacji działalności związanych z gospodarką zasobami (CReMA) pogrupowanych w następujący sposób:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

suma CEPA 7, CEPA 8 i CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13 A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Suma CReMA 12, CReMA 15 i CReMA 16

2.

Kategorie CEPA, o których mowa w pkt 1, są określone w załączniku IV. Kategorie CReMA, o których mowa w pkt 1, są następujące:

CReMA 10 —

Gospodarka wodna

CReMA 11 —

Gospodarka zasobami leśnymi

CReMA 12 —

Zarządzanie dziką fauną i florą

CReMA 13 —

Gospodarka zasobami energetycznymi

CReMA 13 A —

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

CReMA 13B —

Oszczędzanie ciepła/energii i zarządzanie nimi

CReMA 13C —

Ograniczanie stosowania paliw kopalnych jako surowców

CReMA 14 —

Gospodarka surowcami mineralnymi

CReMA 15 —

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie gospodarki zasobami

CReMA 16 —

Pozostała działalność w zakresie gospodarki zasobami

Sekcja 6

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ OKRESÓW PRZEJŚCIOWYCH

Do celów wykonania przepisów zawartych w niniejszym załączniku okres przejściowy wynosi maksymalnie dwa lata od pierwszego terminu przekazania danych.

ZAŁĄCZNIK VI

MODUŁ RACHUNKÓW FIZYCZNYCH PRZEPŁYWÓW ENERGII

Sekcja 1

CELE

Rachunki fizycznych przepływów energii przedstawiają dane dotyczące przepływów energii w ujęciu fizycznym, wyrażone w teradżulach, w sposób w pełni zgodny z ESA. Rachunki fizycznych przepływów energii rejestrują dane dotyczące energii w odniesieniu do działalności gospodarczej jednostek będących rezydentami gospodarek narodowych w podziale na rodzaje działalności gospodarczej. Przedstawiają one podaż i wykorzystanie przepływów zasobów naturalnych, produktów energetycznych oraz pozostałych przepływów. Działalność gospodarcza obejmuje produkcję, spożycie i akumulację.

W niniejszym załączniku określono dane, które państwa członkowskie mają gromadzić, zestawiać, przekazywać i poddawać ocenie w rachunkach fizycznych przepływów energii.

Sekcja 2

ZAKRES

Rachunki fizycznych przepływów energii mają takie same granice systemu jak ESA i także są oparte na zasadzie rezydencji.

Zgodnie z ESA o jednostce mówi się, że jest jednostką będącą rezydentem, jeżeli na obszarze gospodarczym danego kraju posiada swoje centrum interesów ekonomicznych, tzn. jeśli angażuje się w działalność gospodarczą na tym terytorium przez okres jednego roku lub dłuższy.

Na rachunkach fizycznych przepływów energii rejestruje się przepływy energii w ujęciu fizycznym wynikające z działalności wszystkich jednostek będących rezydentami, niezależnie od tego, gdzie w rzeczywistości mają miejsce te przepływy w sensie geograficznym.

Na rachunkach fizycznych przepływów energii rejestruje się przepływy energii w ujęciu fizycznym ze środowiska do gospodarki, w obrębie gospodarki oraz z gospodarki z powrotem do środowiska.

Sekcja 3

WYKAZ ELEMENTÓW

Państwa członkowskie opracowują rachunki fizycznych przepływów energii według następujących elementów:

fizyczne przepływy energii w podziale na trzy kategorie rodzajowe:

(i)

zasoby naturalne;

(ii)

produkty energetyczne;

(iii)

pozostałe przepływy,

pochodzenie fizycznych przepływów energii, w podziale na pięć kategorii: produkcja, spożycie, akumulacja, zagranica i środowisko,

przeznaczenie fizycznych przepływów energii w podziale na te same pięć kategorii, co w przypadku pochodzenia fizycznych przepływów energii.

Wszystkie dane zgłasza się w teradżulach.

Sekcja 4

PIERWSZY ROK REFERENCYJNY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMINY PRZEKAZYWANIA DANYCH

1.

Statystyki zestawia się i przekazuje w cyklu rocznym.

2.

Statystyki przekazuje się w ciągu 21 miesięcy od końca roku referencyjnego.

3.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na kompletne i terminowe dane, Komisja (Eurostat) opracowuje szacunki wielkości sumarycznych dla UE-28 w zakresie głównych danych zagregowanych tego modułu, niezwłocznie po otrzymaniu wystarczających danych krajowych. W miarę możliwości Komisja (Eurostat) opracowuje i publikuje szacunki w odniesieniu do danych, które nie zostały przekazane przez państwa członkowskie w terminie przewidzianym w pkt 2.

4.

Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2015.

5.

W ramach pierwszego przekazania danych państwa członkowskie uwzględniają dane roczne z okresu od 2014 r. do pierwszego roku referencyjnego.

6.

W ramach każdego kolejnego przekazywania danych do Komisji państwa członkowskie dostarczają dane roczne za lata n–2, n–1 oraz n, gdzie n jest rokiem referencyjnym. Państwa członkowskie mogą dostarczyć wszelkie dostępne dane z lat poprzedzających rok 2014.

Sekcja 5

TABELE SPRAWOZDAWCZE

1.

W odniesieniu do elementów wymienionych w sekcji 3 zgłasza się następujące dane w jednostkach fizycznych:

tablicę podaży przepływów energii. W tablicy tej rejestruje się przepływy zasobów naturalnych, przepływy produktów energetycznych oraz pozostałe przepływy (w wierszach) według pochodzenia, tj. »dostawcy« (w kolumnach),

tablicę wykorzystania przepływów energii. W tablicy tej rejestruje się przepływy zasobów naturalnych, przepływy produktów energetycznych oraz pozostałe przepływy (w wierszach) według przeznaczenia, tj. »użytkownika« (w kolumnach);

tablicę wykorzystania przepływów energii istotnych pod względem emisji. W tablicy tej rejestruje się istotne pod względem emisji wykorzystanie przepływów zasobów naturalnych i produktów energetycznych (w wierszach) według użytkowników i jednostek emitujących (w kolumnach),

tablicę pomostową przedstawiającą różne elementy składające się na różnicę między rachunkami energii a bilansami energii.

2.

Tablice podaży i wykorzystania przepływów energii (w tym przepływów istotnych pod względem emisji) mają taki sam układ wierszy i kolumn.

3.

Kolumny oznaczają pochodzenie (podaż) lub przeznaczenie (wykorzystanie) fizycznych przepływów energii. Kolumny pogrupowane są w pięć kategorii:

»produkcja« dotyczy produkcji wyrobów i usług; działalność produkcyjna jest klasyfikowana według NACE Rev. 2, a dane są zgłaszane na poziomie agregacji A*64,

działalność związana ze »spożyciem« jest przedstawiona w ujęciu łącznym i w podziale na trzy podklasy (transport, ogrzewanie/chłodzenie, inne) w odniesieniu do spożycia indywidulanego gospodarstw domowych,

»akumulacja« dotyczy zmian stanu zapasów produktów energetycznych w gospodarce,

»zagranica« odnosi się do przepływów produktów importowanych i eksportowanych,

»środowisko« dotyczy pochodzenia przepływów zasobów naturalnych oraz przeznaczenia pozostałych przepływów.

4.

W wierszach opisane są rodzaje fizycznych przepływów zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w sekcji 3 tiret pierwsze.

5.

Klasyfikacja przepływów zasobów naturalnych, przepływów produktów energetycznych oraz pozostałych przepływów jest następująca:

zasoby naturalne dzielą się na zasoby naturalne ze źródeł nieodnawialnych oraz zasoby naturalne ze źródeł odnawialnych,

produkty energetyczne pogrupowane są zgodnie z klasyfikacją stosowaną w europejskich statystykach energii,

pozostałe przepływy obejmują odpady (bez wartości pieniężnej); straty podczas wydobywania/pozyskiwania, dystrybucji/transportu, transformacji/konwersji i przechowywania oraz pozycje bilansujące do tablic podaży i wykorzystania.

6.

»Pomost« między wskaźnikiem opartym na zasadzie rezydencji a wskaźnikiem opartym na zasadzie terytorialności jest przedstawiony dla całej gospodarki narodowej (bez podziału według działów) i oblicza się go następująco:

całkowite zużycie energii przez jednostki będące rezydentami

zużycie energii za granicą przez jednostki będące rezydentami

+

zużycie energii przez nierezydentów na terytorium kraju

+

różnice statystyczne

=

krajowe zużycie energii brutto (w oparciu o terytorium)

Sekcja 6

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ OKRESÓW PRZEJŚCIOWYCH

Do celów wykonania przepisów zawartych w niniejszym załączniku okres przejściowy wynosi maksymalnie dwa lata od pierwszego terminu przekazania danych.”


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13).