15.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 497/2014

z dnia 14 maja 2014 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 i art. 14,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 (3) ustanowiono specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(3)

Wykazy te mogą być aktualizowane z inicjatywy Komisji lub na wniosek, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4)

W maju 2010 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie adwantamu jako substancji słodzącej w kilku kategoriach żywności. Wniosek udostępniono państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(5)

Istnieje technologiczna potrzeba stosowania adwantamu jako substancji intensywnie słodzącej w różnych produktach spożywczych i stołowych, aby zastąpić kaloryczne cukry (sacharozę, glukozę, fruktozę itp.) i umożliwić w ten sposób obniżenie wartości energetycznej tych środków spożywczych. Dodanie adwantamu jako substancji słodzącej do tych kategorii żywności, w których substancje intensywnie słodzące są dopuszczone zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, da producentom większą swobodę przy opracowywaniu produktów spożywczych o obniżonej wartości energetycznej i podobnych właściwościach smakowych co ich pełnokaloryczne odpowiedniki. Właściwości smakowe i słodzące adwantamu, w połączeniu z wysoką trwałością, sprawiają, że adwantam stanowi alternatywę dla już dopuszczonych substancji intensywnie słodzących, dając konsumentom i przemysłowi spożywczemu możliwość wyboru z szerszej gamy substancji słodzących i ograniczając w ten sposób spożycie poszczególnych substancji słodzących.

(6)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał oceny bezpieczeństwa adwantamu stosowanego jako dodatek do żywności i sformułował opinię w dniu 31 lipca 2013 r. (4). Urząd ustalił dopuszczalne dzienne spożycie dla adwantamu wynoszące 5 mg/kg masy ciała dziennie. Ostrożne szacunki narażenia na adwantam u dorosłych i dzieci spożywających duże ilości produktów zawierających substancje słodzące wskazywały, że przy proponowanych poziomach stosowania narażenie było niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia. Po uwzględnieniu wszystkich danych dotyczących trwałości, produktów rozpadu, toksykologii i narażenia Urząd uznał, że adwantam nie rodzi obaw w zakresie bezpieczeństwa przy proponowanych zastosowaniach i poziomach stosowania jako substancja słodząca.

(7)

Należy zatem dopuścić stosowanie adwantamu jako substancji słodzącej w kategoriach żywności określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz przydzielić temu dodatkowi do żywności numer E 969.

(8)

Specyfikacje adwantamu należy włączyć do rozporządzenia (UE) nr 231/2012, gdy zostanie on po raz pierwszy włączony do unijnego wykazu dodatków do żywności ustanowionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 i (UE) nr 231/2012.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(4)  Dziennik EFSA 2013, 11(7):3301.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części B w tabeli 2 „Substancje słodzące” dodaje się następującą nową pozycję po pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 968 Erytrytol:

„E 969

Adwantam”

2)

w części E dodaje się w porządku liczbowym następujące pozycje dla E 969 w kategoriach żywności, o których mowa poniżej:

CZĘŚĆ E: DOPUSZCZONE DODATKI DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA W KATEGORIACH ŻYWNOŚCI

Numer kategorii

Numer E

Nazwa

Maksymalny poziom (odpowiednio mg/l lub mg/kg)

Przypisy

Ograniczenia/wyjątki

01.4

Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

03

Lody spożywcze

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

04.2.2

Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance

 

„E 969

Adwantam

3

 

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne”

04.2.3

Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

04.2.4.1

Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce termicznej

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej”

04.2.5.1

Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej”

04.2.5.2

Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej”

04.2.5.3

Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

05.1

Wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE

 

„E 969

Adwantam

20

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

05.2

Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech

 

„E 969

Adwantam

20

 

Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

10

 

Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

20

 

Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

10

 

Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

60

 

Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

20

 

Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru”

05.3

Guma do żucia

 

„E 969

Adwantam

200

 

Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku

 

E 969

Adwantam

400

 

Tylko bez dodatku cukru”

05.4

Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4

 

„E 969

Adwantam

20

 

Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

10

 

Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

20

 

Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

 

E 969

Adwantam

4

 

Tylko sosy”

06.3

Śniadaniowe przetwory zbożowe

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

07.2

Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko Essoblaten — cienkie wafle (oblaty)

 

E 969

Adwantam

17

 

Tylko pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie specjalnego przeznaczenia żywieniowego”

09.2

Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki

 

„E 969

Adwantam

3

 

Tylko słodko-kwaśne konserwy i prezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki”

11.4.1

Słodziki stołowe w postaci płynnej

 

„E 969

Adwantam

quantum satis”

 

 

11.4.2

Słodziki stołowe w postaci proszku

 

„E 969

Adwantam

quantum satis”

 

 

11.4.3

Słodziki stołowe w tabletkach

 

„E 969

Adwantam

quantum satis”

 

 

12.4

Musztarda

 

„E 969

Adwantam

4”

 

 

12.5

Zupy i buliony

 

„E 969

Adwantam

2

 

Tylko zupy o obniżonej wartości energetycznej”

12.6

Sosy

 

„E 969

Adwantam

4”

 

 

12.7

Sałatki i produkty smakowe do smarowania pieczywa

 

„E 969

Adwantam

4

 

Tylko Feinkostsalat

13.2

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów objętych kategorią 13.1.5)

 

„E 960

Adwantam

10”

 

 

13.3

Dietetyczne środki spożywcze stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała, całkowicie zastępujące dzienne posiłki lub poszczególne posiłki (całość lub część całkowitej dziennej diety)

 

„E 960

Adwantam

8”

 

 

14.1.3

Nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz nektary warzywne i produkty podobne

 

„E 969

Adwantam

6

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

14.1.4

Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi

 

„E 969

Adwantam

6

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

14.2.1

Piwo i napoje słodowe

 

„E 969

Adwantam

6

 

Tylko piwo bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu nieprzekraczającą 1,2 % obj.; »Bière de table/Tafelbier/Table beer« (pierwotna zawartość brzeczki poniżej 6 %), z wyjątkiem »Obergäriges Einfachbier«; piwa o kwasowości minimalnej 30 miliekwiwalentów podanej w przeliczeniu na NaOH; piwa ciemne typu »oud bruin«

 

E 969

Adwantam

0,5

 

Tylko piwo o obniżonej wartości energetycznej”

14.2.3

Cydr i perry

 

„E 969

Adwantam

6”

 

 

14.2.8

Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %

 

„E 969

Adwantam

6”

 

 

15.1

Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi

 

„E 969

Adwantam

5”

 

 

15.2

Przetworzone orzechy

 

„E 969

Adwantam

5”

 

 

16

Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4

 

„E 969

Adwantam

10

 

Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru”

17.1

Suplementy diety w postaci stałej, w tym w postaci kapsułek i tabletek, oraz w podobnych postaciach

 

„E 969

Adwantam

20”

 

 

17.2

Suplementy diety w postaci płynnej

 

„E 969

Adwantam

6”

 

 

17.3

Suplementy diety w postaci syropu lub do żucia

 

„E 969

Adwantam

55”

 

 


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 dodaje się następującą nową pozycję po pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 968:

„E 969 ADWANTAM

Nazwy synonimowe

 

Definicja

Adwantam (ANS9801) wytwarza się w drodze syntezy chemicznej w trzystopniowym procesie, który obejmuje wytworzenie głównego produktu pośredniego, aldehydu 3-hydroksy-4-metoksycynamonowego (HMCA), a następnie jego uwodornienie do postaci aldehydu 3-(3-hydroksy-4-metoksyfenylo)propionowego (HMPA). W końcowym etapie roztwór HMPA w metanolu (filtrat) łączy się z aspartamem, aby otrzymać iminę, która w drodze selektywnego uwodornienia tworzy adwantam. Roztwór pozostawia się do krystalizacji, a surowe kryształki się przemywa. Produkt podlega ponownej krystalizacji, a kryształki się oddziela, przemywa i suszy.

Nr CAS

714229-20-6

Nazwa chemiczna

Ester 1-metylowy N-[N-[3-(3-hydroksy-4-metoksyfenylo)propylo]-α-aspartylo]-L-fenyloalaniny, jednowodzian (IUPAC);

ester 2-metylowy N-[3-(3-hydroksy-4-metoksyfenylo)propylo]-L-alfa-aspartylo-L-fenyloalaniny, jednowodzian (CA)

Wzór cząsteczkowy

C24H30N2O7·H2O

Masa cząsteczkowa

476,52 g/mol (jednowodzian)

Oznaczenie zawartości

Nie mniej niż 97,0 % i nie więcej niż 102,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę

Opis

Proszek o barwie od białej do żółtej

Identyfikacja

 

Temperatura topnienia

101,5 °C

Czystość

 

N-[N-[3-(3-hydroksy-4-metoksyfenylo)propylo-α-aspartylo]-L-fenyloalanina (kwas ANS9801)

Nie więcej niż 1,0 %

Inne powiązane substancje ogółem

Nie więcej niż 1,5 %

Pozostałości rozpuszczalników

Octan izopropylu: Nie więcej niż 2 000 mg/kg

Octan metylu: Nie więcej niż 500 mg/kg

Metanol: Nie więcej niż 500 mg/kg

2-propanol: Nie więcej niż 500 mg/kg

Zawartość wody

Nie więcej niż 5,0 % (metoda Karla Fischera)

Pozostałości po prażeniu

Nie więcej niż 0,2 %

Arsen

Nie więcej niż 2 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 1 mg/kg

Pallad

Nie więcej niż 5,3 mg/kg

Platyna

Nie więcej niż 1,7 mg/kg”