14.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/177


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 z dnia 30 kwietnia 2014 r. )

Strona 3, pkt 1, dodany art. 28a ust. 2 akapit trzeci:

zamiast:

„1 sierpnia 2014 r.”,

powinno być:

„1 września 2014 r.”.