28.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/81


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 320/2014

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 57a ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 57a ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 Chorwacja zgłosiła Komisji do dnia 31 stycznia 2014 r. powierzchnię gruntów, które zostały oczyszczone z min i przywrócone do działalności rolniczej w 2013 r. Zgłoszenie obejmowało także odpowiednią pulę środków budżetowych na rok zgłaszania wniosków 2014 i kolejne lata. Na podstawie harmonogramu przyrostów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, odpowiednie zmiany wprowadza się w załączniku VIII do tego rozporządzenia.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 2 w kolumnie dotyczącej roku 2014 wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie:

(tys. EUR)

 

2014

„Chorwacja

114 180”

2)

w tabeli 3 w kolumnie dotyczącej roku 2014 wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie:

(tys. EUR)

 

2014

„Chorwacja

114 180”