5.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 206/2014

z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 601/2012 w odniesieniu do współczynników ocieplenia globalnego dla gazów innych niż CO2

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 (2) określono współczynniki ocieplenia globalnego (WOG) dla gazów innych niż CO2.

(2)

W decyzji 15/CP.17 (3) podjętej przez Konferencję Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) w celu wdrożenia stosowania Wytycznych IPCC dotyczących krajowych danych statystycznych odnoszących się do emisji gazów cieplarnianych wydanych w 2006 r. przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu określono, że od roku 2015 do czasu podjęcia kolejnej decyzji przez konferencję stron UNFCCC w celu obliczenia ekwiwalentu dwutlenku węgla antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze, strony powinny stosować współczynniki ocieplenia globalnego wymienione w załączniku III do decyzji 15/CP.17.

(3)

W celu zapewnienia spójności odnośnych przepisów unijnych z metodami stosowanymi w kontekście procesu UNFCCC należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 601/2012.

(4)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE uprawnienia wydawane począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. są ważne w odniesieniu do emisji w ośmioletnim okresie handlu uprawnieniami do emisji, który rozpoczyna się od tej daty. Dostosowanie liczby uprawnień, które należy wydać od dnia 1 stycznia 2013 r. zgodnie z art. 9a ust. 1 tej dyrektywy, jest określane z uwzględnieniem GWP wymienionych w załączniku III do decyzji 15/CP.17 konferencji stron UNFCCC. Ponieważ rozporządzenie (UE) nr 601/2012 stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty w celu zapewnienia spójności wszystkich danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgłoszonych w ramach całego ośmioletniego okresu rozliczeniowego.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, s. 23.


ZAŁĄCZNIK

Tabela 6 załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 601/2012 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 6:   Współczynniki ocieplenia globalnego

Gaz

Współczynnik ocieplenia globalnego

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6