4.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 202/2014

z dnia 3 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 (2) ustanowiono unijny wykaz substancji, które mogą być używane do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych („unijny wykaz dozwolonych substancji”).

(2)

Dnia 24 lipca 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywne oceny naukowe dwóch dodatkowych substancji, mianowicie 2-fenylo-3,3-bis(4-hydroksyfenylo)ftalimidyny (3) i 1,3-bis(izocyjanianometylo)benzenu (4). Te dwie substancje należy dodać do unijnego wykazu dozwolonych substancji jako substancje będące materiałem przeznaczonym do kontaktu z żywnością (substancje FCM) o numerach 872 i 988.

(3)

Z naukowej oceny substancji FCM o numerze 988 wynika, że należy kontrolować migrację jej produktu hydrolizy, 1,3-benzenodimetanoaminy. 1,3-benzenodimetanoamina została już dopuszczona jako substancja FCM o numerze 421. Ponieważ migrację substancji FCM o numerach 421 i 988 kontroluje się na podstawie migracji substancji FCM o numerze 421, należy wprowadzić ograniczenie dla grupy obejmujące obie te substancje. Z tego względu należy zmienić zapis dotyczący dopuszczenia substancji FCM o numerze 421 oraz wprowadzić ograniczenie dla grupy w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011.

(4)

Substancja FCM o numerze 340 (dicyjanodiamid) jest dopuszczona w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 jako dodatek do tworzyw sztucznych bez limitu migracji specyficznej (SML). W opinii przedstawionej w 33. serii sprawozdań Komitetu Naukowego ds. Żywności (5) ustanowiono tolerowane dzienne pobranie (TDI) w wysokości 1 mg/kg masy ciała prowadzące do SML w wysokości 60 mg/kg żywności. Limit ten jest zbieżny z ogólnym limitem migracji specyficznej ustanowionym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 10/2011. Z uwagi na fakt, że SML w wysokości 60 mg/kg jest wywiedziony z progu toksykologicznego, takiego jak TDI, rzeczone SML należy jednak wyraźnie określić w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011.

(5)

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne podmiotów działających na rynku, materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 10/2011, a które są niezgodne z niniejszym rozporządzeniem, powinny móc być wprowadzane do obrotu do dnia 24 marca 2015 r. Powinny one móc pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 10/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 24 marca 2014 r., a które są niezgodne z niniejszym rozporządzeniem, powinny móc być wprowadzane do obrotu do dnia 24 marca 2015 r. Rzeczone materiały i wyroby z tworzyw sztucznych mogą pozostawać w obrocie po upływie tego terminu do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. L 12 z 15.1.2011, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2012; 10(7):2825.

(4)  Dziennik EFSA 2012; 10(7):2824.

(5)  Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria 33, s. 31, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 1995 r., ISBN 92-826-9275-2.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący substancji FCM o numerze 340 (dicyjanodiamidu) otrzymuje brzmienie:

„340

47440

0000461-58-5

dicyjanodiamid

Tak

Nie

Nie

60”

 

 

 

b)

wpis dotyczący substancji FCM o numerze 421 (1,3-benzenodimetanoaminy) otrzymuje brzmienie:

„421

13000

0001477-55-0

1,3-benzenodimetanoamina

Nie

Tak

Nie

 

(34)”

 

 

c)

dodaje się – zgodnie z porządkiem numerycznym – wpis w brzmieniu:

„872

 

0006607-41-6

2-fenylo-3,3-bis(4-hydroksyfenylo)ftalimidyna

Nie

Tak

Nie

0,05

 

Do stosowania wyłącznie jako komonomer w kopolimerach poliwęglanowych

(20)”

d)

dodaje się wpis w brzmieniu:

„988

 

3634-83-1

1,3-bis(izocyjanianometylo)benzen

Nie

Tak

Nie

 

(34)

SML(T) stosuje się w odniesieniu do migracji jego produktu hydrolizy, 1,3-benzenodimetanoaminy

Do stosowania wyłącznie jako komonomer w produkcji powłok środkowej warstwy folii polimerowych z poli(tereftalanu etylenu) w foliach wielowarstwowych”

 

2)

w tabeli 2 dodaje się wpis w brzmieniu:

„34

421

988

0,05

wyrażony jako 1,3-benzenodimetanoamina”

3)

w tabeli 3 dodaje się wpis w brzmieniu:

„(20)

Substancja jest zanieczyszczona aniliną; niezbędna jest weryfikacja zgodności z ustanowionym w załączniku II ust. 2 ograniczeniem odnoszącym się do pierwszorzędowych amin aromatycznych.”