11.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/8


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 124/2014

z dnia 10 lutego 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających wobec Syrii (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 (2) nadało skuteczność większości środków przewidzianych w decyzji Rady 2013/255/WPZiB.

(2)

W dniu 10 lutego 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/74/WPZiB (3) zmieniającą decyzję 2013/255/WPZiB.

(3)

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 należy ustanowić kolejne odstępstwo od zamrażania aktywów, by umożliwić uwolnienie funduszy lub zasobów gospodarczych syryjskich podmiotów państwowych lub Centralnego Banku Syrii w celu dokonywania płatności w imieniu Syryjskiej Republiki Arabskiej na rzecz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) przeznaczonych na działania związane z misją weryfikacyjną OPCW oraz niszczeniem syryjskiej broni chemicznej.

(4)

Środek ten wchodzi w zakres Traktatu, zatem do jego wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, mające na celu jego wdrożenie, w szczególności zagwarantowanie jednolitego stosowania tego środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 dodaje się punkt w brzmieniu:

„i)

przeznaczone wyłącznie na płatności dokonywane przez syryjskie podmioty państwowe lub Centralny Bank Syrii, wymienione w załączniku II i IIa, w imieniu Syryjskiej Republiki Arabskiej na rzecz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w celu finansowania działań weryfikacyjnych OPCW oraz niszczenia syryjskiej broni chemicznej, w tym w szczególności płatności na rzecz specjalnego funduszu powierniczego OPCW na działania związane ze zniszczeniem syryjskiej broni chemicznej poza terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lutego 2014 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1).

(3)  Zob. s. 63 niniejszego Dziennika Urzędowego.