31.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/32


DYREKTYWA KOMISJI 2014/101/UE

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zapewnić jakość i porównywalność metod wykorzystywanych do monitorowania parametrów typów opracowanych w ramach wypełniania przez państwa członkowskie obowiązku monitorowania stanu ekologicznego wód zgodnie z art. 8 dyrektywy 2000/60/WE.

(2)

W ppkt 1.3.6 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE ustanowiono wymóg, aby metody stosowane do monitorowania parametrów typów odpowiadały normom międzynarodowym wymienionym w tym załączniku lub takim normom krajowym lub międzynarodowym, które zapewnią zebranie danych o równoważnej jakości naukowej i porównywalności. Normy międzynarodowe wymienione w załączniku V są normami, które były dostępne w chwili przyjęcia wspomnianej dyrektywy.

(3)

Od czasu opublikowania dyrektywy 2000/60/WE Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikował szereg nowych norm — niektóre z nich wspólnie z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną — dotyczących pobierania próbek biologicznych fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu, bezkręgowców bentosowych, ryb oraz charakterystyk hydromorfologicznych. Normy te należy zatem dodać do ppkt 1.3.6 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE.

(4)

W związku z ciągłym procesem opracowywania nowych norm i aktualizacji norm istniejących niektóre normy wymienione w ppkt 1.3.6 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE nie są już publikowane przez organizacje członkowskie CEN, a zatem powinny zostać usunięte.

(5)

Dwie normy (EN ISO 8689-1:1999 i EN ISO 8689-2:1999 9) wymienione w ppkt 1.3.6 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE dotyczyły biologicznej klasyfikacji, a nie monitorowania; zostały one następnie uwzględnione przy opracowywaniu protokołów dotyczących ustalania granic klasyfikacji w ramach wspólnej strategii wdrażania mającej związek z dyrektywą i mogą obecnie zostać usunięte.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2000/60/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 21 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku V do dyrektywy 2000/60/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 20 maja 2016 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku V do dyrektywy 2000/60/WE ppkt 1.3.6 otrzymuje brzmienie:

„1.3.6.   Normy dla monitorowania elementów jakości

Metody stosowane w monitorowaniu parametrów typów odpowiadają niżej wymienionym normom międzynarodowym, o ile obejmują one monitorowanie, lub takim normom krajowym lub międzynarodowym, które zapewnią zebranie danych o równoważnej jakości naukowej i porównywalności.

Normy dla pobierania próbek biologicznych elementów jakości

Ogólne metody do stosowania ze szczególnymi metodami podanymi w normach dotyczących następujących biologicznych elementów jakości:

EN ISO 5667-3:2012

Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

Normy dla fitoplanktonu

EN 15204:2006

Jakość wody — Wytyczne do oznaczania ilościowego fitoplanktonu z użyciem odwróconego mikroskopu (metoda Utermöhla)

EN 15972:2011

Jakość wód — Przewodnik do ilościowego i jakościowego badania fitoplanktonu morskiego

ISO 10260:1992

Jakość wody — Pomiar parametrów biochemicznych — Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a

Normy dla makrofitów i fitobentosu

EN 15460:2007

Jakość wody — Wytyczne do badań makrofitów w jeziorach

EN 14184:2014

Jakość wody — Wytyczne do badania hydromakrofitów w wodach płynących

EN 15708:2009

Jakość wody — Wytyczne do badania, pobierania próbek i analizy laboratoryjnej fitobentosu w płytkich wodach płynących

EN 13946:2014

Jakość wody — Wytyczne do rutynowego pobierania próbek oraz wstępnego przygotowania do analiz okrzemek bentosowych z rzek i jezior

EN 14407:2014

Jakość wody — Wytyczne dotyczące identyfikacji i oznaczania ilościowego próbek okrzemek bentosowych z rzek i jezior

Normy dla bezkręgowców bentosowych

EN ISO 10870:2012

Jakość wody — Wytyczne wyboru metod i urządzeń do pobierania próbek makrobentosu w wodach słodkich

EN 15196:2006

Jakość wody — Wytyczne dotyczące pobierania i sposobu przygotowania próbek poczwarek Chironomidae (Rząd Diptera) do oceny ekologicznej

EN 16150:2012

Jakość wody — Wytyczne do proporcjonalnego wielośrodowiskowego pobierania makrobezkręgowców z płytkich rzek

EN ISO 19493:2007

Jakość wody — Przewodnik po morskich badaniach biologicznych zbiorowisk twardego podłoża

EN ISO 16665:2013

Jakość wody — Wytyczne do ilościowego pobierania próbek i obróbki próbek makrofauny z miękkiego dna morskiego

Normy dla ryb

EN 14962:2006

Jakość wody — Wytyczne dotyczące zakresu i wyboru metod pobierania próbek ryb

EN 14011:2003

Jakość wody — Pobieranie próbek ryb z zastosowaniem elektryczności

EN 15910:2014

Jakość wody — Wytyczne do oceny liczebności ryb mobilnymi metodami hydroakustycznymi

EN 14757:2005

Jakość wody — Pobieranie próbek ryb wielooczkowymi sieciami

Normy dla parametrów hydromorfologicznych

EN 14614:2004

Jakość wody — Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek

EN 16039:2011

Jakość wody — Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech jezior

Normy dla parametrów hydromorfologicznych

Wszelkie odpowiednie normy CEN/ISO”