21.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/52


DYREKTYWA KOMISJI 2014/80/UE

z dnia 20 czerwca 2014 r.

zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (1), w szczególności jej art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie pierwszego przeglądu na mocy art. 10 dyrektywy 2006/118/WE nie ma wystarczających informacji, aby w załączniku I do tej dyrektywy określić nowe normy jakości wód podziemnych w stosunku do jakichkolwiek zanieczyszczeń, ale niezbędne są dostosowania techniczne w załączniku II zgodnie z art. 8 dyrektywy.

(2)

W celu polepszenia porównywalności wartości progowych konieczne jest stosowanie wspólnych zasad dotyczących ustalania wartości tła.

(3)

Azot i fosfor w wodach podziemnych mają znaczny potencjał powodowania ryzyka eutrofizacji powiązanych wód powierzchniowych oraz ekosystemów lądowych bezpośrednio od nich zależnych. Oprócz azotanów już włączonych do załącznika I do dyrektywy 2006/118/WE i amonu włączonego do załącznika II do tej dyrektywy, przy ustalaniu wartości progowych państwa członkowskie powinny także wziąć pod uwagę azotyny (przyczyniające się do azotu całkowitego) oraz fosfor całkowity (sam w sobie lub jako fosforany).

(4)

Należy uznać konieczność uzyskania nowych informacji dotyczących innych substancji stanowiących potencjalne zagrożenie oraz zareagowania na te informacje. Dlatego też na mocy wspólnej strategii wdrażania dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) należy ustanowić listę obserwacyjną zanieczyszczeń wód podziemnych, aby zwiększyć dostępność danych pochodzących z monitorowania substancji stwarzających zagrożenie lub potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych, a tym samym ułatwić identyfikację substancji, w tym nowych zanieczyszczeń, dla których powinny zostać ustalone normy jakości wód podziemnych lub wartości progowe.

(5)

Przedstawione przez państwa członkowskie w pierwszych planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy informacje dotyczące zanieczyszczeń i wskaźników, dla których ustalono wartości progowe, w szczególności w odniesieniu do metod w zakresie oceny stanu chemicznego wód podziemnych, okazały się niewystarczające dla prawidłowego zrozumienia i porównania wyników. Odpowiednie wymogi dotyczące informacji, które należy przedstawić, powinny zostać doprecyzowane i uzupełnione w celu zapewnienia przejrzystości oceny. Przedstawione informacje ułatwiłyby również porównanie wyników oceny stanu chemicznego w państwach członkowskich oraz przyczyniłyby się do ewentualnej harmonizacji metod ustalania wartości progowych wód podziemnych.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/118/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 9 dyrektywy 2006/118/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 2006/118/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 24 miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19.

(2)  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do dyrektywy 2006/118/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

W przypadkach gdy podwyższone poziomy tła substancji lub jonów lub ich wskaźników występują z naturalnych przyczyn hydrogeologicznych, te poziomy tła w danej jednolitej części wód podziemnych są uwzględniane przy ustalaniu wartości progowych. Następujące zasady powinny być wzięte pod uwagę przy określaniu poziomów tła:

a)

poziomy tła powinny być określane na podstawie charakterystyki jednolitych części wód podziemnych zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy 2000/60/WE oraz na podstawie wyników monitorowania wód podziemnych zgodnie z załącznikiem V do tej dyrektywy. Strategia monitorowania i interpretacja danych powinny uwzględnić fakt, że warunki przepływu i skład chemiczny wód gruntowych są zróżnicowane w pionie i w poziomie;

b)

jeżeli dostępne są tylko ograniczone dane z monitorowania wód podziemnych, konieczne jest zebranie większej ilości danych, a do tego czasu poziomy tła powinny być określane w oparciu o te ograniczone dane z monitorowania, w stosownych przypadkach za pomocą uproszczonego podejścia z wykorzystaniem podzbioru próbek, dla których wskaźniki wykazują brak wpływu działalności człowieka. Informacje dotyczące transferów i procesów geochemicznych również powinny być wzięte pod uwagę, jeżeli są one dostępne;

c)

jeżeli nie są dostępne wystarczające dane z monitorowania wód podziemnych, a informacje dotyczące transferów i procesów geochemicznych są niskiej jakości, konieczne jest zebranie większej ilości danych, a do tego czasu poziomy tła powinny być szacowane, w stosownych przypadkach na podstawie statystycznych wyników referencyjnych dla tego samego rodzaju warstw wodonośnych na innych obszarach, na których dane z monitorowania są wystarczające.”;

2)

w części B pkt 1 dodaje się wpisy w brzmieniu:

„azotyny

fosfor (całkowity)/fosforany (1)

(1)  państwa członkowskie mogą zdecydować o określeniu wartości progowych dla fosforu (całkowitego) albo dla fosforanów.”;"

3)

część C otrzymuje brzmienie:

„Część C

Informacje, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, dotyczące zanieczyszczeń i ich wskaźników, dla których ustalono wartości progowe

Państwa członkowskie zamieszczają w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które mają być przedstawiane zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/60/WE, informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia procedury określonej w części A niniejszego załącznika.

Państwa członkowskie przedstawiają w szczególności:

a)

informacje o każdej jednolitej części wód podziemnych lub grupie takich części uznanej za zagrożone, w tym o:

(i)

wielkości części wód podziemnych;

(ii)

każdym zanieczyszczeniu lub wskaźniku zanieczyszczenia, które powoduje, że części wód podziemnych uznaje się za zagrożone;

(iii)

celach dotyczących jakości środowiska, z którymi związane jest zagrożenie, w tym aktualnych lub potencjalnych uzasadnionych sposobach wykorzystania wód podziemnych lub ich funkcjach oraz związku między częściami wód podziemnych a wodami powierzchniowymi pozostającymi w związku hydraulicznym oraz ekosystemami lądowymi bezpośrednio od nich zależnymi;

(iv)

w przypadku naturalnie występujących substancji — naturalnych poziomach tła w częściach wód podziemnych;

(v)

zaistniałych przekroczeniach, w przypadku gdy wartości progowe zostały przekroczone;

b)

wartości progowe, niezależnie od tego czy mają zastosowanie na poziomie kraju, obszaru dorzecza czy części międzynarodowego dorzecza znajdującej się na terytorium danego państwa członkowskiego lub jednolitej części wód podziemnych lub grupy takich części;

c)

dane o współzależności między wartościami progowym a każdym z poniższych elementów:

(i)

w przypadku naturalnie występujących substancji — poziomami tła;

(ii)

wodami powierzchniowymi pozostającymi w związku hydraulicznym i zależnymi ekosystemami lądowymi;

(iii)

celami dotyczącymi jakości środowiska i innymi normami służącymi ochronie wód, obowiązującymi na poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym;

(iv)

wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi zanieczyszczeń w zakresie ich własności toksycznych, ekotoksycznych, trwałości, potencjału bioakumulacji i zdolności do dyspersji;

d)

metodykę ustalania poziomów tła na podstawie zasad określonych w części A pkt 3;

e)

przyczyny, dla których nie ustalono wartości progowe dla jakiegokolwiek z zanieczyszczeń i wskaźników określonych w części B;

f)

najważniejsze elementy oceny stanu chemicznego wód podziemnych, w tym poziom, metody i okres agregowania wyników monitorowania, określenie dopuszczalnego stopnia przekroczenia oraz metodę obliczania tego stopnia, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c) ppkt (i) oraz pkt 3 załącznika III.

W przypadku gdy którekolwiek z danych, o których mowa w lit. a)–f), nie są włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczu, państwa członkowskie przedstawiają powody takiej sytuacji w tych planach.”.