9.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/67


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI 2014/12/UE

z dnia 18 października 2013 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia ołowiu w stopach lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych czujników oraz urządzeń rejestrujących dane w pozytonowych tomografach emisyjnych, zintegrowanych ze sprzętem do obrazowania rezonansem magnetycznym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE wprowadza zakaz stosowania ołowiu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonym do obrotu.

(2)

W pozytonowych tomografach emisyjnych zintegrowanych z obrazowaniem rezonansem magnetycznym występują silne wibracje. Badania wykazały, że bezołowiowe stopy lutownicze, które zostały przebadane pod względem podatności na wibracje, są w większym stopniu narażone na przedwczesne uszkodzenie w warunkach silnych wibracji niż spoiwa wytworzone za pomocą cynowo-ołowiowego stopu lutowniczego. Specyficzne warunki i ograniczenia geometryczne sprzętu uniemożliwiają zastosowanie mechanicznych rozwiązań, które pozwoliłyby na wyeliminowanie lub złagodzenie w wystarczającym stopniu skutków intensywnych wibracji.

(3)

Zastąpienie lub usunięcie ołowiu jest obecnie naukowo i technicznie niewykonalne. Konieczne jest wprowadzenie czasowego wyłączenia, aby zapewnić producentom wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie badań w celu znalezienia odpowiednich materiałów i konstrukcji pozbawionych ołowiu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do ostatniego dnia sześciomiesięcznego okresu od jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

„32.

Ołów w stopach lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych czujników oraz urządzeń rejestrujących dane w pozytonowych tomografach emisyjnych, zintegrowanych ze sprzętem do obrazowania rezonansem magnetycznym. Wygasa dnia 31 grudnia 2019 r.”.