18.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/26


DECYZJA RADY 2014/801/WPZiB

z dnia 17 listopada 2014 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

Należy zmienić informacje dotyczące jednej z osób wymienionych w decyzji 2014/145/WPZiB.

(3)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2014 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Wpis dotyczący poniższej osoby zamieszczony w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB zastępuje się wpisem w brzmieniu:

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

 

„Władimir Wolfowicz ŻYRINOWSKI

Владимир Вольфович Жириновский

Urodzony 25 kwietnia 1946 r. w Ałmaty (dawniej także: Ałma-Ata) w Kazachstanie

Członek Rady Dumy Państwowej, przywódca Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Aktywnie wspierał wykorzystanie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu. Aktywnie nawoływał do podziału Ukrainy. Z ramienia LDPR, której przewodniczy, podpisał porozumienie z tzw. »Doniecką Republiką Ludową«.

12.9.2014”