21.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/36


DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/730/WPZiB

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (1), w szczególności jej art. 30 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji, do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB należy dodać 16 osób i dwa podmioty.

(3)

Należy także zaktualizować informacje dotyczące trzech osób i jednego podmiotu zawarte w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(4)

W następstwie wyroku Sądu z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar przeciwko Radzie, Dr Mohammad Nidal Al-Shaar powinien zostać skreślony z wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 października 2014 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

(2)  Dotychczas nieopublikowany.


ZAŁĄCZNIK

I.

Następujące osoby i podmioty dodaje się do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów zawartego w załączniku I do decyzji 2013/355/WPZiB.

A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Houmam Jaza'iri

(alias Humam al-Jazaeri)

Data urodzenia: 1977

Minister gospodarki i handlu zagranicznego od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(alias Mohammad Amer Mardini)

Data urodzenia: 1959;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister szkolnictwa wyższego od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Data urodzenia: 1969;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister komunikacji i technologii od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(alias Kamal al-Sheikha)

Data urodzenia: 1961;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister ds. zasobów wodnych od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(alias Hassan al-Nouri)

Data urodzenia: 9.2.1960

Minister ds. rozwoju administracyjnego od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Data urodzenia: 1951;

miejsce urodzenia: Aleppo

Minister ds. mieszkalnictwa i rozwoju miejskiego od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Data urodzenia: 1960;

miejsce urodzenia: Deir Ezzor

Minister pracy od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Data urodzenia: 1961;

miejsce urodzenia: Damaszek

Minister zdrowia od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(alias Hassan Safiye)

Data urodzenia: 1949;

miejsce urodzenia: Latakia

Minister ds. handlu wewnętrznego i ochrony konsumentów od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Data urodzenia: 1965;

miejsce urodzenia: Banias

Minister kultury od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Data urodzenia: 1968;

miejsce urodzenia: Ariha (Idlib)

Sekretarz stanu od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Data urodzenia: 1961;

miejsce urodzenia: Latakia

Minister transportu od 27 sierpnia 2014 r. Jako minister rządu ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim wobec ludności cywilnej.

21.10.2014

13.

generał dywizji Ghassan Ahmed Ghannan

(alias generał dywizji Ghassan Ghannan, alias generał brygady Ghassan Ahmad Ghanem)

 

Jako dowódca 155. Brygady Rakietowej wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Jest odpowiedzialny za wystrzelenie co najmniej 25 rakiet Scud skierowanych w różne miejsca cywilne między styczniem a marcem 2013 r. Powiązany z Maherem al-Assadem.

21.10.2014

14.

pułkownik Mohammed Bilal

(alias podpułkownik Muhammad Bilal)

 

Jako członek ścisłego kierownictwa wywiadu Wojsk Lotniczych Syrii wspiera reżim syryjski i jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie Scientific Studies Research Centre (SSRC).

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(alias Muhammad Farahat)

 

Jako zastępca szefa działu finansowego i administracyjnego w przedsiębiorstwie Tri-Ocean Energy, które zostało przez Radę umieszczone w wykazie za czerpanie zysków dzięki reżimowi i wspieranie go, jest powiązany z podmiotem umieszczonym w wykazie.

W związku z jego wysokim stanowiskiem w Tri-Ocean Energy jest odpowiedzialny za działalność podmiotu w zakresie dostarczania ropy reżimowi.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah

alias Hamid Khamis

alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Prezes Overseas Petroleum Trading Company (OPT), które zostało przez Radę umieszczone w wykazie za czerpanie zysków dzięki reżimowi i wspieranie go. Koordynował wysyłki ropy dla reżimu syryjskiego poprzez umieszczone w wykazie państwowe przedsiębiorstwo paliwowe Sytrol. Czerpie zatem zyski dzięki reżimowi syryjskiemu i go wspiera.

W związku z zajmowaniem przez niego najwyższego stanowiska w tym podmiocie jest odpowiedzialny za jego działalność.

21.10.2014

B.   Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

1.

Pangates International Corp Ltd

(inna nazwa Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pangates działa jako pośrednik w dostarczaniu ropy reżimowi syryjskiemu. W związku z tym wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu zyski. Jest również powiązany z umieszczonym w wykazie syryjskim przedsiębiorstwem paliwowym Sytrol.

21.10.2014

2.

Abdulkarim Group

(inna nazwa Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damascus

Syria

Spółka dominująca Pangates sprawująca nad nią kontrolę operacyjną. Jako taka wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu zyski. Jest również powiązana z umieszczonym w wykazie syryjskim przedsiębiorstwem paliwowym Sytrol.

21.10.2014

II.

Wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej, zgodnie z załącznikiem I do decyzji 2013/255/WPZiB, zastępuje się następującymi wpisami.

A.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

6.

Muhammad (Image) Dib (Image) Zaytun (Image)

(alias Mohammed Dib Zeitoun)

Data urodzenia: 20 maja 1951 r.;

miejsce urodzenia: Damaszek;

paszport dyplomatyczny nr D000001300

Szef służby bezpieczeństwa ogólnego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów.

21.10.2014

33.

Ayman (Image) Jabir (Image)

(alias Jaber)

Miejsce urodzenia: Latakia

Powiązany z Mahirem al-Assadem w związku z bojówkami Shabiha. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynował działania bojówek Szabiha. Wspiera reżim również finansowo.

21.10.2014

50.

Tarif (Image) Akhras (Image,Image)

(alias Al Akhras)

Data urodzenia: 2 czerwca 1951 r.;

miejsce urodzenia: Hims, Syria;

paszport syryjski nr 0000092405

Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).

21.10.2014

B.   Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

17.

Souruh Company

(inna nazwa: SOROH Al Cham Company)

Adres: Adra Free Zone Area Damascus — Syria;

Tel: + 963-11-5327266;

Tel. komórkowy: + 963-933-526812;

+ 963-932-878282;

Faks: + 963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Strona internetowa: http://sites.google.com/site/sorohco

Większość udziałów spółki jest bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu Ramiego Makhloufa.

21.10.2014

III.

Osoba wymieniona poniżej zostaje skreślona z wykazu zamieszczonego w sekcji A załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB.

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar).