29.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/55


DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/238/WPZiB

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie wykonania decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji Rada stwierdza, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB, należy dodać kolejne osoby.

(3)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2014 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

D. KOURKOULAS


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1

 

Nazwisko i imię (transkrypcja angielska)

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

data urodzenia: 7.11.1958, Kirowohrad, Ukraińska SRR

Wicepremier. Odpowiedzialny za nadzór nad integracją anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

29.4.2014

2.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

data urodzenia: 15.9.1949, Moskwa

Pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w tzw. „Okręgu Federalnym Krymu”. Tymczasowy członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Odpowiedzialny za wdrożenie uprawnień konstytucyjnych rosyjskiego szefa państwa na terytorium anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

29.4.2014

3.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

data urodzenia: 27.10.1965, Leningrad

Minister ds. Krymu. Odpowiedzialny za integrację anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

29.4.2014

4.

Sergei Ivanovich MENYAILO

data urodzenia: 22.8.1960, Ałagir, Autonomiczna SRR Północnej Osetii, RSFRR

Pełniący obowiązki gubernatora anektowanego ukraińskiego miasta Sewastopol.

29.4.2014

5.

Olga Fedorovna KOVATIDI

data urodzenia: 7.5.1962, Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Rady Federacji Rosyjskiej ze strony anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

29.4.2014

6.

Ludmila Ivanovna SHVETSOVA

data urodzenia: 24.9.1949, Ałma-Ata, ZSRR

Wiceprzewodnicząca Dumy Państwowej, Jedna Rosja — Odpowiedzialna za inicjowanie przepisów przewidujących integrację anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

29.4.2014

7.

Sergei Ivanovich NEVEROV

data urodzenia: 21.12.1961 Tasztagoł, ZSRR

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej, Jedna Rosja. Odpowiedzialny za inicjowanie przepisów przewidujących integrację anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

29.4.2014

8.

Igor Dmitrievich SERGUN

data urodzenia: 28.3.1957

Dyrektor GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego), zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał broni. Odpowiedzialny za działania oficerów GRU na wschodniej Ukrainie.

29.4.2014

9.

Valery Vasilevich GERASIMOV

data urodzenia: 8.9.1955, Kazań

Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej, generał armii. Odpowiedzialny za masowe rozmieszczenie wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą i za brak deeskalacji sytuacji.

29.4.2014

10.

German PROKOPIV

 

Aktywny przywódca „Straży Ługańska”. Brał udział w zajęciu budynku regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku, z okupowanego budynku zarejestrował na wideo przesłanie do prezydenta Putina i Rosji. Ma ścisłe związki z „Armią Południowo-Wschodnią”.

29.4.2014

11.

Valeriy BOLOTOV

 

Jeden z przywódców separatystycznej grupy „Armia Południowo-Wschodnia”, która okupowała budynek Służby Bezpieczeństwa w regionie Ługańska. Oficer w stanie spoczynku. Przed zajęciem budynku wraz z innymi współsprawcami był w posiadaniu broni dostarczonej nielegalnie z Rosji i od lokalnych grup przestępczych.

29.4.2014

12.

Andriy PURGIN

 

Przywódca „Republiki Donieckiej”, aktywny uczestnik i organizator działań separatystycznych, koordynator działań „turystów rosyjskich” w Doniecku. Współzałożyciel „Inicjatywy obywatelskiej Donbasu na rzecz Unii Eurazjatyckiej”.

29.4.2014

13.

Denys PUSHYLIN

miejsce urodzenia: Makiejewka

Jeden z przywódców Donieckiej Republiki Ludowej. Uczestniczył w zajęciu i okupacji administracji regionalnej. Aktywny rzecznik separatystów.

29.4.2014

14.

Tsyplakov Sergey GENNADEVICH

 

Jeden z przywódców radykalnej ideowo organizacji Ludowa Milicja Donbasu. Brał czynny udział w zajęciu licznych budynków w regionie Doniecka.

29.4.2014

15.

Igor STRELKOV (Ihor Strielkov)

 

Uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Uczestniczył w incydentach w Słowiańsku. Jest asystentem ds. bezpieczeństwa Sergeya Aksionova, samozwańczego premiera Krymu.

29.4.2014