25.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/3


DECYZJA RADY 2014/162/UE

z dnia 11 marca 2014 r.

zmieniająca decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2004/162/WE (2) władze francuskie zostały uprawnione do stosowania zwolnień lub obniżek podatku od dokowania w odniesieniu do produktów wytwarzanych lokalnie we francuskich regionach najbardziej oddalonych, wymienionych w załączniku do tej decyzji. Takie zwolnienia lub obniżki podatku są szczególnymi środkami mającymi na celu zrekompensowanie szczególnych ograniczeń, które dotykają regiony najbardziej oddalone i które powodują, że koszty produkcji ponoszone przez przedsiębiorstwa lokalne rosną, a ich produkty z trudnością konkurują z takimi samymi produktami przywożonymi z Francji metropolitalnej i innych państw członkowskich. Majotta znajduje się w takiej samej sytuacji co pozostałe francuskie regiony najbardziej oddalone.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej 2012/419/UE (3), począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. Majotta zyskała status regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W związku z tym przepisy prawa unijnego powinny mieć zastosowanie do Majotty od tej daty.

(3)

Władze francuskie wystąpiły z wnioskiem, aby decyzja 2004/162/WE miała zastosowanie do Majotty, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., i przekazały wykaz produktów, wobec których chcą zastosować zróżnicowane opodatkowanie w zależności od tego, czy produkty są produkowane lokalnie czy nie.

(4)

Niniejsza decyzja powinna upoważnić władze francuskie do stosowania zróżnicowanych stawek opodatkowania w stosunku do produktów, co do których udowodniły: po pierwsze, że istnieje produkcja lokalna; po drugie, że przywóz produktów w dużych ilościach (w tym z Francji metropolitalnej i innych państw członkowskich) może stanowić zagrożenie dla kontynuowania lokalnej produkcji; i po trzecie, że występują dodatkowe koszty, które zwiększają cenę zakupu produkcji lokalnej w porównaniu z produktami wytwarzanymi gdzie indziej, negatywnie wpływając na konkurencyjność produktów wytwarzanych lokalnie. Dopuszczalne zróżnicowanie stawek opodatkowania nie powinno przekraczać udowodnionych dodatkowych kosztów. Stosowanie tych zasad i uwzględnienie szczególnej strukturalnej sytuacji społeczno-gospodarczej Majotty jako nowego regionu najbardziej oddalonego, którą pogarszają dokładnie takie same szczególne ograniczenia, jakie uzasadniały wprowadzenie odstępstwa w decyzji 2004/162/WE dla innych francuskich regionów najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 TFUE, uzasadnia proponowane szczególne środki dla Majotty bez pójścia dalej, niż jest to konieczne, i bez tworzenia nieuzasadnionej przewagi dla lokalnej produkcji w tym nowym najbardziej oddalonym regionie.

(5)

Produkty, w odniesieniu do których władze francuskie przedstawiły te trzy rodzaje dowodów, zostają wpisane w częściach A, B i C załącznika do decyzji 2004/162/WE. Odnośne produkty wymienione w części A tego załącznika (dopuszczalne zróżnicowanie stawki opodatkowania o 10 punktów procentowych) to: pieprz (produkty 0904 11 oraz 0904 12) (4), wanilia (produkt 0905), czekolada (produkt 1806), niektóre artykuły z tworzyw sztucznych (produkty 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 oraz 3926 90 97), cegły (produkty 6901 oraz 6902) oraz sztuczne zęby (produkty 9021 21 90).

(6)

Odnośne produkty wymienione w części B załącznika do decyzji 2004/162/WE (dopuszczalne zróżnicowanie stawki opodatkowania o 20 punktów procentowych) to: ryby (produkty 0301, 0302, 0303, 0304 oraz 0305), niektóre wyroby z drewna (produkty 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 oraz 4421), niektóre wyroby z papieru lub tektury (produkty 4819 oraz 4821), niektóre produkty sektora prasowo-wydawniczego (produkty 4902, 4909, 4910 oraz 4911), niektóre produkty ze szkła płaskiego (produkty 7003 oraz 7005), niektóre wyroby z żeliwa (produkty 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 oraz 9406 00 38), niektóre wyroby z aluminium (produkty 7606, 7610 10 oraz 8310), a także niektóre meble do siedzenia (produkty 9401 69, 9401 90 30 oraz 9403 40).

(7)

Odnośne produkty wymienione w części C załącznika do decyzji 2004/162/WE (dopuszczalne zróżnicowanie stawki opodatkowania o 30 punktów procentowych) to: mleko i produkty mleczarskie (produkty 0401, 0403 oraz 0406), niektóre przetworzone produkty mięsne (produkty 1601 oraz 1602), niektóre wyroby piekarnicze i cukiernicze (produkty 1901 oraz 1905), lody (produkt 2105), wody mineralne i wody gazowane (produkty 2201 oraz 2202), piwo (produkt 2203), ylang-ylang (produkty 3301 29 11 oraz 3301 29 31), mydło i detergenty (produkty 3401 oraz 3402), a także materace piankowe (produkt 9404 29 90).

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/162/WE.

(9)

Ze względu na pilną potrzebę umożliwienia Majotcie, jako nowemu regionowi najbardziej oddalonemu, korzystania z odstępstwa, wprowadzonego niniejszą decyzją jak najwcześniej, należy zastosować wyjątek od okresu ośmiu tygodni przewidzianego w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i TFEU.

(10)

Z uwagi na fakt, że Majotta stała się regionem najbardziej oddalonym w dniu 1 stycznia 2014 r., oraz w celu uniknięcia jakiegokolwiek braku pewności prawa, niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/162/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od art. 28, 30 i 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), niniejszym upoważnia się władze francuskie do stosowania do dnia 1 lipca 2014 r. zwolnień lub obniżek podatku od dokowania w stosunku do wymienionych w załączniku produktów, które wytwarzane są lokalnie w Gwadelupie, Gujanie, Martynice, Majotcie i Reunionie jako regionach najbardziej oddalonych w rozumieniu art. 349 TFUE.”;

2)

w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A dodaje się punkt w brzmieniu:

„5.

Majotta jako region najbardziej oddalony

0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.”;

b)

w części B dodaje się punkt w brzmieniu:

„5.

Majotta jako region najbardziej oddalony

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.”;

c)

w części C dodaje się punkt w brzmieniu:

„5.

Majotta jako region najbardziej oddalony

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r.

(2)  Decyzja Rady 2004/162/WE z dnia 10 lutego 2004 r. dotycząca systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich i przedłużająca okres ważności decyzji 89/688/EWG (Dz.U. L 52 z 21.2.2004, s. 64).

(3)  Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131).

(4)  Zgodnie z Nomenklaturą scaloną wspólnej taryfy celnej.