22.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/96


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 20 marca 2014 r.

zmieniająca decyzję 2006/594/WE w odniesieniu do dodatkowych przydziałów środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla niektórych państw członkowskich w ramach celu Konwergencja

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1707)

(2014/158/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2006/594/WE (2) Komisja ustaliła indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu Konwergencja na lata 2007–2013.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1298/2013 (3) w celu uwzględnienia konkretnych problemów bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, a także ubóstwa i wykluczenia społecznego przez dodanie ogólnej puli środków w wysokości 125 513 290 EUR, według cen z 2004 r., w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(3)

Art. 19 zmienionego rozporządzenia (UE) nr 1083/2006 zmienia zasoby dostępne na cel Konwergencja, aby zwiększyć środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przydzielone Francji o 13 959 768 EUR w 2013 r.

(4)

Należy skorygować indykatywny podział środków na zobowiązania dla regionów kwalifikujących się do pomocy z funduszy strukturalnych w ramach celu Konwergencja w 2013 r. w odniesieniu do tego państwa członkowskiego.

(5)

Decyzja 2006/594/WE nie została zmieniona w odniesieniu do dodatkowych środków finansowych dla Chorwacji w chwili jej przystąpienia do UE. W celu zapewnienia przejrzystości i kompletności należy również uwzględnić środki przydzielone Chorwacji.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/594/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i III do decyzji 2006/594/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

Johannes HAHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

(2)  Decyzja Komisji 2006/594/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu konwergencja w latach 2007–2013 (Dz.U. L 243 z 6.9.2006, s. 37).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1298/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do alokacji finansowej dla niektórych państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 256).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu Konwergencja w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(W EUR)

Państwa członkowskie

Tabela 1 – Kwota środków na zobowiązania (ceny z 2004 r.)

Regiony kwalifikujące się do objęcia celem Konwergencja

Dodatkowe fundusze określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, pkt:

10

14

20

24

26

28

30

32

Bulgaria

3 863 601 178

 

 

 

 

 

 

 

 

Česka Republika

15 111 066 754

197 709 105

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

 

166 582 500

 

Eesti

1 955 979 029

 

 

 

31 365 110

 

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

 

1 396 500 000

 

 

 

France

2 403 498 342

 

 

427 408 905

 

 

 

 

13 959 768

Hrvatska

241 320 219

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

 

825 930 000

 

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

 

53 886 609

 

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

 

79 933 567

 

 

 

 

Magyarország

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

359 874 111

880 349 050

 

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

 

58 206 001

 

 

 

 

 

România

11 115 420 983

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

110 544 803

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

172 961 897 609

668 128 019

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500

13 959 768


(W EUR)

Państwa członkowskie

Tabela 2 – Środki na zobowiązania w podziale rocznym (ceny z 2004 r.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373

Česka Republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 283 395 438

2 332 343 673

2 380 088 515

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

418 375 089

Hrvatska

0

0

0

0

0

0

241 320 219

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarország

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 679 612 617

5 699 319 089

5 720 664 721

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

România

782 254 110

1 123 289 385

1 498 844 810

1 773 286 696

1 875 412 911

1 979 406 577

2 082 926 494

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

845 313 158

910 570 647

1 121 961 613

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Ogółem

24 090 437 759

24 507 979 736

24 941 759 525

25 082 177 748

25 795 173 857

26 176 572 777

26 970 045 736”

„ZAŁĄCZNIK III

Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w ramach celu Konwergencja w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(W EUR)

Państwo członkowskie

TABELA 1 – Kwota środków na zobowiązania (ceny z 2004 r.)

 

Dodatkowe fundusze określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, pkt:

10

24

Bulgaria

2 009 650 238

 

 

Česka Republika

7 809 984 551

 

 

Eesti

1 000 465 639

 

16 157 785

Elláda

3 280 399 675

 

 

Hrvatska

125 345 939

 

 

Kýpros

193 005 267

 

 

Latvija

1 331 962 318

 

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

 

41 177 899

Magyarország

7 570 173 505

 

 

Malta

251 648 410

 

 

Polska

19 512 850 811

179 937 056

 

Portugal

2 715 031 963

 

 

România

5 754 788 708

 

 

Slovenija

1 235 595 457

 

 

Slovensko

3 424 078 134

 

 

Ogółem

58 202 673 877

179 937 056

85 095 451


(W EUR)

Państwo członkowskie

TABELA 2 – Środki na zobowiązania w podziale rocznym (ceny z 2004 r.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bulgaria

161 567 407

227 036 657

299 350 419

308 884 642

323 655 053

337 844 495

351 311 565

Česka Republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Elláda

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Hrvatska

0

0

0

0

0

0

125 345 939

Kýpros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarország

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 136 326 090

3 437 744 747

3 738 211 322

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

România

419 281 086

589 798 724

777 576 436

914 797 379

965 860 486

1 017 857 319

1 069 617 278

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Ogółem

5 501 583 345

6 667 239 402

7 900 400 418

8 778 501 102

9 380 053 907

9 896 276 293

10 343 651 917”