21.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/30


DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/151/WPZiB

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie wykonania decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji Rada stwierdza, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB, należy dodać kolejne osoby.

(3)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2014 r.

W imieniu Rady

D. KOURKOULAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1

 

Nazwisko i imię (transkrypcja angielska)

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

data urodzenia: 21.12.1963; Moskwa

Wicepremier Federacji Rosyjskiej.

Publicznie wzywał do aneksji Krymu.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

data urodzenia: 1.1.1961, Zaporoże, (Ukraińska SRR)

Doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Publicznie wzywał do aneksji Krymu.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

data urodzenia: 7.4.1949, Szepetówka, obwód chmielnicki (Ukraińska SRR)

Przewodnicząca Rady Federacji. 1 marca 2014 r. publicznie poparła w Radzie Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

data urodzenia: 27.10.1954,

Sankt Petersburg (dawniej: Leningrad)

Przewodniczący Dumy Państwowej. Publicznie popierał rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. Publicznie popierał umowę o zjednoczeniu Rosji z Krymem oraz odnośną konstytucyjną ustawę federalną.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

data urodzenia: 26.4.1954

Dekretem prezydenckim z dnia 9 grudnia 2013 r. mianowany szefem rosyjskiej federalnej państwowej agencji prasowej „Rossija Siegodnia”.

Centralna postać rządowej propagandy wspierającej rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

data urodzenia: 27.3.1963 Sewastopol, (Ukraińska SRR)

Zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał

odpowiedzialny za dowodzenie siłami rosyjskimi okupującymi suwerenne terytorium Ukrainy.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

data urodzenia: 1.9.1956, Zaporoże, (Ukraińska SRR)

Zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał

odpowiedzialny za dowodzenie siłami rosyjskimi okupującymi suwerenne terytorium Ukrainy.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

data urodzenia: 21.9.1964, Sołncewo, Lipieck

Doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej. Organizator działań na Krymie, w wyniku których lokalne społeczności krymskie zostały zmobiliowane do aktów podważających władzę ukraińską na Krymie.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Przewodniczący Krymskiej Komisji Wyborczej

Odpowiedzialny za administrowanie referendum na Krymie. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Przewodniczący Sewastopolskiej Komisji Wyborczej

Odpowiedzialny za administrowanie referendum na Krymie. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

21.3.2014

11.

Generał broni Igor Turchenyuk

Dowódca sił rosyjskich na Krymie

Faktyczny dowódca wojsk rosyjskich rozmieszczonych na terytorium Krymu (w stosunku do których Rosja nadal oficjalnie używa nazwy „lokalne siły samoobrony”).

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Deputowana do Dumy Państwowej

Inicjatorka i współautorka niedawnych wniosków ustawodawczych w Rosji, w wyniku których regiony innych krajów mogłyby przyłączać się do Rosji bez uprzedniej zgody ich władz centralnych.

21.3.2014