15.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/24


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 13 lutego 2014 r.

zmieniająca decyzję 93/195/EWG w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni przeznaczonych do udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po ich wywozie czasowym do Meksyku i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Meksyku w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 692)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/86/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a),

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 12 ust. 1 i 4 oraz zdanie wprowadzające w art. 19, jak również art. 19 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2009/156/WE ustanowiono warunki zdrowotne zwierząt odnośnie do przywozu do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) jednym z warunków udzielenia zezwolenia na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do Unii jest, by dane państwo trzecie od dwóch lat było wolne od wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni.

(2)

W decyzji Komisji 93/195/EWG (3) zawarto wzory świadectw zdrowia przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych.

(3)

W decyzji Komisji 2004/211/WE (4) ustalono wykaz państw trzecich lub, w przypadku państw stosujących regionalizację, ich części, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji.

(4)

W decyzji wykonawczej Komisji 2013/167/UE (5) zmieniającej wykaz zawarty w załączniku I do decyzji 2004/211/WE przewiduje się, że obecnie nie zezwala się na odprawę czasową zarejestrowanych koni, ponowny przywóz zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym, przywóz zarejestrowanych koniowatych oraz koniowatych do hodowli i produkcji oraz przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków koni z Meksyku.

(5)

Komisja otrzymała ocenę ryzyka przeprowadzoną przez francuskie właściwe organy, dotyczącą powrotnego wwozu koni przeznaczonych do wywozu czasowego do miasta Meksyk (Meksyk). Ocena ta zawiera szczegółowe dane dotyczące środków bezpieczeństwa biologicznego stosowanych przez cyrk Théâtre équestre Zingaro w celu ochrony statusu zdrowotnego należących do niego koni podczas ich pobytu w mieście Meksyk oraz dane dotyczące środków kwarantanny nałożonych przez francuskie właściwe organy w odniesieniu do tych koni po ich powrocie.

(6)

Uwzględniając stopień nadzoru weterynaryjnego, uzgodnione rutynowe kontrole stanu zdrowia oraz oddzielenie od zwierząt z rodziny koniowatych o niższym statusie zdrowotnym, możliwe jest ustanowienie szczególnych wymogów dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych, odnoszących się do powrotnego wwozu wspomnianych koni po wywozie czasowym na okres krótszy niż 90 dni, dokonanym w celu uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach kulturalnych w zakresie jeździectwa odbywających się w mieście Meksyk.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 93/195/EWG.

(8)

Jako że środki przewidziane w niniejszej decyzji ograniczają się do jednego, wysoko położonego regionu i do okresu zimowego, który jest suchy i umiarkowany i który odznacza się zmniejszonym ryzykiem wektorowej transmisji pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej lub określonych podtypów wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni, należy zezwolić na powrotny wwóz zarejestrowanych koni przeznaczonych do udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym na okres krótszy niż 90 dni do Regionu Stołecznego Meksyku, w którym to regionie przez okres dłuższy niż 2 lata nie odnotowano przypadku wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni.

(9)

Należy zatem zmienić wpis dotyczący tego państwa trzeciego w załączniku I do decyzji 2004/211/WE.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/211/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 93/195/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

brały udział w konkretnych wydarzeniach kulturalnych w Regionie Stołecznym Meksyku oraz spełniają wymogi określone w świadectwie zdrowia sporządzonym zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia ustanowionym w załączniku X do niniejszej decyzji.”;

2)

dodaje się nowy załącznik X zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.

(3)  Decyzja Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (Dz.U. L 86 z 6.4.1993, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/167/UE z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Meksyku w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 19).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK X

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wpis dotyczący Meksyku otrzymuje brzmienie:

„MX

Meksyk

MX-0

Cały kraj

D

 

MX-1

Region Stołeczny Meksyku

D

X

Ważne do dnia 15 kwietnia 2014 r.”