7.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/43


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 5 lutego 2014 r.

przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 493)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/61/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2006/502/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz do zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów.

(2)

Decyzja 2006/502/WE została przyjęta zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, które ograniczają obowiązywanie decyzji do okresu nieprzekraczającego jednego roku, ale umożliwiają przedłużenie go o kolejne okresy, z których żaden nie może przekroczyć jednego roku.

(3)

Okres obowiązywania decyzji 2006/502/WE był przedłużany o kolejne okresy roczne, po raz pierwszy decyzją Komisji 2007/231/WE (3) do dnia 11 maja 2008 r., po raz drugi decyzją Komisji 2008/322/WE (4) do dnia 11 maja 2009 r., po raz trzeci decyzją Komisji 2009/298/WE (5) do dnia 11 maja 2010 r., po raz czwarty decyzją Komisji 2010/157/UE (6) do dnia 11 maja 2011 r., po raz piąty decyzją Komisji 2011/176/UE (7) do dnia 11 maja 2012 r., po raz szósty decyzją wykonawczą Komisji 2012/53/UE (8) do dnia 11 maja 2013 r., a po raz siódmy decyzją wykonawczą Komisji 2013/113/UE (9) do dnia 11 maja 2014 r.

(4)

Do obrotu nadal wprowadzane są zapalniczki niezabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci. Należy jeszcze bardziej zmniejszyć skalę ich występowania, podejmując wzmocnione działania w zakresie nadzoru: od ukierunkowanego pobierania próbek po skuteczne środki ograniczające.

(5)

Wobec braku innych zadowalających środków mających na celu zabezpieczenie zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci zachodzi konieczność przedłużenia okresu obowiązywania decyzji 2006/502/WE o kolejne 12 miesięcy.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/502/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 6 ust. 2 decyzji 2006/502/WE otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 11 maja 2015 r.”.

Artykuł 2

Najpóźniej do dnia 11 maja 2014 r. państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji i opublikują te środki. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

Neven MIMICA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 41.

(3)  Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 16.

(4)  Dz.U. L 109 z 19.4.2008, s. 40.

(5)  Dz.U. L 81 z 27.3.2009, s. 23.

(6)  Dz.U. L 67 z 17.3.2010, s. 9.

(7)  Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 99.

(8)  Dz.U. L 27 z 31.1.2012, s. 24.

(9)  Dz.U. L 61 z 5.3.2013, s. 11.