11.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/1


DECYZJA RADY

z dnia 5 grudnia 2013 r.

dotycząca podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Gruzją dotyczącej zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych

(2014/7/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1), w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Gruzją dotyczącej zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych (zwanego dalej „Protokołem”).

(2)

Negocjacje zostały zakończone.

(3)

Protokół ma na celu ustanowienie przepisów finansowych i technicznych umożliwiających uczestnictwo Gruzji w pewnych programach unijnych. Horyzontalne ramy ustanowione Protokołem stanowią środek współpracy gospodarczej, finansowej i technicznej, dzięki któremu na podstawie programów unijnych możliwe będzie udzielenie przez Unię pomocy, zwłaszcza finansowej. Ramy te mają zastosowanie wyłącznie do programów unijnych, w przypadku których stosowne ustanawiające akty prawne przewidują możliwość uczestnictwa Gruzji. W związku z tym podpisanie i tymczasowe stosowanie Protokołu nie pociąga za sobą wykonywania – w ramach różnych polityk sektorowych realizowanych przez te programy – uprawnień wykonywanych w momencie ustanawiania tych programów.

(4)

Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Unii i powinien być tymczasowo stosowany w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych dla jego zawarcia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Gruzją dotyczącej zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych (zwanego dalej „Protokołem”), z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania tego Protokołu w imieniu Unii.

Artykuł 3

Protokół jest stosowany tymczasowo od dnia podpisania (2) w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jego zawarcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

D. A. BARAKAUSKAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 205 z 4.8.1999, s. 3.

(2)  Data podpisania Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.