20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1372/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2), w szczególności jego art. 92,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przedstawiły Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wnioski dotyczące zmiany załączników VIII i XI do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i załączników 1 i 5 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 w celu ich dostosowania do przepisów krajowych lub uproszczenia stosowania tych rozporządzeń.

(2)

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 mają na celu przedstawienie zestawienia państw członkowskich, które nie stosują ustalania proporcjonalnego do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego i systemu rent rodzinnych oraz przepisów szczególnych dotyczących stosowania przepisów prawnych państw członkowskich.

(3)

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 mają na celu przedstawienie zestawienia przepisów wykonawczych do umów dwustronnych, które pozostają w mocy lub wchodzą w życie, a także przedstawienie zestawienia państw członkowskich, które określają maksymalną kwotę zwrotu zasiłków dla bezrobotnych na podstawie średniej kwoty zasiłków dla bezrobotnych przewidzianych obowiązującymi przepisami w poprzednim roku kalendarzowym.

(4)

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wyraziła zgodę na wnioskowane poprawki i wystąpiła do Komisji z odpowiednimi wnioskami w sprawie dostosowania technicznego załączników do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 i rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

(5)

Komisja może zgodzić się na włączenie wniosków dotyczących dostosowania technicznego załączników wymienionych w motywie 4.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 2 załącznika VIII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pozycji „AUSTRIA” lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i renty rodzinne wynikające z tych świadczeń, w oparciu o indywidualne konto emerytalne na mocy ustawy ogólnej o emeryturach i rentach (APG) z dnia 18 listopada 2004 r.;”;

(b)

po sekcji „BUŁGARIA” dodaje się nową sekcję w brzmieniu:

„REPUBLIKA CZESKA

Emerytury wypłacane z systemu w drugim filarze określone w Ustawie Nr 426/2011 Sb. w sprawie oszczędności emerytalnych.”;

2)

w załączniku XI, w sekcji „NIDERLANDY”, po lit. f) dodaje się lit. fa) w brzmieniu:

„fa)

Każda osoba, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (Zorgverzekeringswet), która ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym ukończy 65 lat, otrzymuje świadczenie emerytalne lub zasiłek, który na podstawie pkt 1 ust. f) niniejszej sekcji jest traktowany jako świadczenie emerytalne płatne zgodnie z niderlandzkim ustawodawstwem, jest uważana za osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę zgodnie z art. 22 niniejszego rozporządzenia do czasu kiedy osoba ta osiągnie wiek emerytalny zgodnie z art. 7a ustawy ogólnej o ubezpieczeniu emerytalnym (Algemene Ouderdomswet).”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 987/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję „DANIA-FRANCJA”;

b)

skreśla się sekcję „DANIA-NIDERLANDY”;

c)

skreśla się sekcję „GRECJA-NIDERLANDY”;

d)

skreśla się sekcję „HISZPANIA-NIDERLANDY”;

e)

w sekcji „FRANCJA-LUKSEMBURG”:

(i)

skreśla się lit. a) i b);

(ii)

lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„a)

Umowa z dnia 2 czerwca 1976 r. o zrzeczeniu się zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich przewidzianych w art. 105 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r.

b)

Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 r. w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72”;

f)

w sekcji „FRANCJA-NIDERLANDY”:

(i)

skreśla się lit. b) i c);

(ii)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Umowa z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie rezygnacji ze zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich na podstawie art. 105 rozporządzenia (EWG) nr 574/72”;

g)

skreśla się sekcję „WŁOCHY-NIDERLANDY”;

h)

w sekcji „NIDERLANDY-ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO”:

(i)

skreśla się lit. b);

(ii)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Art. 3 zdanie drugie umowy administracyjnej z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie wykonania konwencji z dnia 11 sierpnia 1954 r.”;

2)

w załączniku 5 po sekcji „NIEMCY” dodaje się sekcję „NIDERLANDY”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.