11.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1283/2013

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 865/2006 ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2, 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

We francuskiej wersji językowej załącznika VII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2) występuje błąd. Błąd ten, który nie wpływ na ważność zezwoleń i świadectw ani wniosków o zezwolenia i świadectwa, dotyczy kodu nadanego opisowi gatunku „kawioru”.

(2)

Należy więc odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 865/2006.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dotyczy tylko francuskiej wersji językowej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

(2)  Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1.