4.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1251/2013

z dnia 3 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych i rozporządzenie (WE) nr 436/2009 w odniesieniu do wpisywania tych praktyk do rejestrów prowadzonych w sektorze wina

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit trzeci i czwarty oraz art. 185c ust. 3 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 (2) dozwolone praktyki enologiczne są ustalone w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV) zmieniła warunki stosowania niektórych praktyk enologicznych, które są już dopuszczone w Unii. W celu uwzględnienia postępu technicznego i stworzenia unijnym producentom takich możliwości jak te, które oferuje się producentom z państw trzecich, należy zmienić w Unii warunki stosowania tych praktyk enologicznych zgodnie z warunkami stosowania określonymi przez OIV.

(2)

OIV przyjęła nowe praktyki enologiczne. W celu uwzględnienia postępu technicznego i stworzenia unijnym producentom nowych możliwości takich jak te, które oferuje się producentom z państw trzecich, należy zezwolić w Unii na stosowanie tych nowych praktyk enologicznych na warunkach stosowania określonych przez OIV.

(3)

Niektóre praktyki enologiczne są szczególnie narażone na ryzyko nadużyć i powinny zostać wskazane w rejestrach i dokumentach towarzyszących zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 436/2009 (3). Wymogi dotyczące praktyk takich jak procesy membranowe przewidują, że praktyki te należy wpisywać do rejestrów zgodnie z art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009. Należy dostosować przepisy dotyczące wpisów do rejestru przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 436/2009, tak aby uwzględnić nowe praktyki enologiczne dozwolone na mocy rozporządzenia (WE) nr 606/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 436/2009.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ustanowionego na mocy art. 195 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 606/2009

W załączniku I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 436/2009

W art. 41 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 436/2009 dodaje się lit. w) w brzmieniu:

„w)

zarządzanie gazem rozpuszczonym w winie przy użyciu kontaktorów membranowych.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 15).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu 6 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w kolumnie 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

dodawanie autolizatów drożdżowych”;

(ii)

w kolumnie 2 dodaje się tekst w brzmieniu:

„Wyłącznie w odniesieniu do świeżych winogron, moszczu gronowego, częściowo sfermentowanego moszczu gronowego, częściowo sfermentowanego moszczu gronowego uzyskanego z suszonych winogron, zagęszczonego moszczu gronowego, młodego wina w trakcie fermentacji.”;

b)

w wierszu 10 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

substancje białkowe pochodzenia roślinnego uzyskane z pszenicy, grochu i ziemniaków,”;

c)

dodaje się wiersze 51 i 52 w brzmieniu:

„51

Stosowanie drożdży dezaktywowanych

 

 

52

Zarządzanie gazem rozpuszczonym w winie przy użyciu kontaktorów membranowych

W przypadku produktów określonych w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 i 16 załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, z wyjątkiem dodawania dwutlenku węgla w przypadku produktów określonych w pkt 4, 5, 6 i 8 tego załącznika.”

 

2)

dodaje się dodatek 18 w brzmieniu:

„Dodatek 18

Wymogi dotyczące zarządzania gazem rozpuszczonym w winie przy użyciu kontaktorów membranowych

Zarządzanie gazem rozpuszczonym w winie przy użyciu kontaktorów membranowych to metoda fizyczna zarządzania stężeniami gazu rozpuszczonego w winie przy użyciu kontaktorów membranowych (membran hydrofobowych) i gazów stosowanych w enologii.

WYMOGI

1)

Technika ta może być stosowana na etapie od końca fermentacji alkoholowej do pakowania w celu zastąpienia urządzeń służących do barbotażu lub systemów typu płuczka Venturiego.

2)

Proces ten powinien być przeprowadzany przez enologa lub wykwalifikowanego technika.

3)

Fakt przeprowadzenia tego procesu należy wpisać do rejestru określonego w art. 185c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

4)

Wykorzystywane membrany muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 10/2011, jak również przepisów krajowych uchwalonych w ich zastosowaniu. Muszą spełniać wymogi Międzynarodowego kodeksu praktyk enologicznych opublikowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina.”.