30.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1223/2013

z dnia 29 listopada 2013 r.

przewidujące odliczenie od kwot połowowych łososia przyznanych Polsce w 2013 r. i kolejnych latach w podrejonach ICES 22-31 z powodu przełowienia w 2012 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 105 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (UE) nr 1256/2011 (2) przyznano Polsce na 2012 r. kwotę połowową na łososia atlantyckiego w wodach Unii podrejonów ICES 22-31.

(2)

Komisja wykryła niespójności w polskich danych dotyczących połowów łososia w 2012 r. poprzez kontrolę krzyżową danych zarejestrowanych i zgłoszonych podczas kontrolowanych i niekontrolowanych rejsów połowowych. Te niespójności w zakresie sporządzania raportów dotyczących składu połowów zostały następnie potwierdzone poprzez liczne audyty i wizyty kontrolne przeprowadzone w Polsce zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009. Zgromadzone dowody pozwalają Komisji stwierdzić, że przedmiotowe państwo członkowskie przekroczyło swoje kwoty na połowy łososia w 2012 r. o 1776 sztuk łososia.

(3)

Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.

(4)

Artykuł 105 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 przewiduje, że odliczeń od kwot połowowych należy dokonywać w roku następnym lub w latach następnych.

(5)

Należy dokonać odliczeń niezbędnych do przeniesienia tego przełowienia na kwotę przyznaną Polsce w odniesieniu do łososia atlantyckiego w 2013 r. Według Komisji wielkość przełowienia wynosi mniej niż 100 ton. Zgodnie z ostatnim zdaniem art. 105 ust. 2 do odliczenia nie należy zatem stosować współczynnika mnożenia.

(6)

Jednak jeżeli z powodu wykorzystania kwoty na 2013 r. w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonanie wszystkich należnych odliczeń nie będzie możliwe, trzeba będzie dokonać odliczenia pozostałych ilości od kwoty, która w 2014 r. będzie mogła zostać przyznana temu państwu członkowskiemu w odniesieniu do łososia atlantyckiego, zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi odliczania kwot na podstawie art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwotę połowową dla łososia atlantyckiego (Salmo salar) na wodach Unii podrejonów ICES 22-31, przyznaną Polsce w 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr 1256/2011, zmniejsza się w sposób wskazany w załączniku.

Artykuł 2

Jeżeli odliczenia, które należy zastosować na podstawie art. 1, są wyższe niż nadal dostępna kwota połowowa i nie mogą być w całości uwzględnione w 2013 r., pozostałe ilości odlicza się od kwoty połowowej na łososia atlantyckiego (Salmo salar) na wodach Unii podrejonów ICES 22-31, która może zostać przyznana Polsce w 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 320 z 3.12.2011, s. 3.

(3)  Dz.U. C 72 z 10.3.2012, s. 27.


ZAŁĄCZNIK

Stado

2012

Odliczenie w 2013 r.

Kwota początkowa

Kwota dostosowana

Stwierdzone połowy

Różnica pomiędzy kwotą a połowami

(przełowienie)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776