5.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2013

z dnia 4 listopada 2013 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do wniosków o licencje na przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 18 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych określonych w pkt 4.1–4.6 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 podlegają obowiązkowi posiadania licencji.

(2)

W art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 określono wykaz pozycji, które muszą zostać ujęte we wniosku o licencje. Poziom szczegółowości tego wykazu wymaga w praktyce odrębnej licencji dla każdego wywozu i przywozu.

(3)

W przypadku produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych określonych w pkt 4.1–4.6 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 obowiązek posiadania odrębnej licencji dla każdego wywozu i przywozu budzi wątpliwości ze względu na kwestie terminów specyficzne dla sektora lotnictwa, ponieważ w niektórych przypadkach licencje są potrzebne w bardzo krótkim czasie w celu uniknięcia wstrzymania lotów. W porównaniu z innymi sektorami krytycznych zastosowań halonów sektor lotnictwa, ze względu na swój charakter, dokonuje importu i eksportu częściej, a proces ten jest bardzo powtarzalny.

(4)

Przywóz i wywóz produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych określonych w pkt 4.1–4.6 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 nie podlegają limitom ilościowym, a zatem nie wymagają sprawdzania osobnych licencji w odniesieniu do każdego wywozu i przywozu z limitami ilościowymi.

(5)

Instalacje gaśnicze na pokładzie statku powietrznego są regulowane Konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, która określa wspólne minimalne normy w zakresie eksploatacji statków powietrznych i zdatności do lotu statków powietrznych w załączniku 6 i w załączniku 8, oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (2).

(6)

Dlatego też w szczególnym przypadku produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do krytycznych zastosowań w statkach powietrznych określonych w pkt 4.1–4.6 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 wykaz pozycji wymaganych we wniosku o licencję powinien zostać uproszczony w celu umożliwienia wydawania licencji ogólnych zamiast odrębnych licencji w odniesieniu do każdego przywozu i wywozu.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1005/2009.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 dodaje się lit. j) w brzmieniu:

„j)

na zasadzie odstępstwa od lit. a)–h), w przypadku przywozu i wywozu produktów i sprzętu zawierających halony lub od nich uzależnionych do zastosowań krytycznych w statkach powietrznych określonych w pkt 4.1–4.6 załącznika VI:

1)

cel i rodzaj przywożonych lub wywożonych produktów i sprzętu, jak opisano w pkt 4.1–4.6 załącznika VI;

2)

rodzaje halonów, które zawierają lub od których są uzależnione przywożone lub wywożone produkty i sprzęt;

3)

kod Nomenklatury scalonej przywożonych lub wywożonych produktów lub sprzętu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.