24.9.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 912/2013

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 452/2008 ustanawia wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk europejskich z zakresu edukacji i uczenia się przez całe życie w trzech określonych dziedzinach w celu ich wdrożenia za pośrednictwem działań statystycznych.

(2)

Konieczne jest wprowadzenie środków w celu realizacji poszczególnych działań statystycznych na rzecz tworzenia statystyk z zakresu systemów kształcenia i szkolenia, objętych dziedziną 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 452/2008.

(3)

Przy tworzeniu i rozpowszechnianiu statystyk europejskich w dziedzinie systemów kształcenia i szkolenia krajowe i unijne organy statystyczne powinny uwzględniać zasady zawarte w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, zatwierdzonym przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego we wrześniu 2011 r.

(4)

Środki wykonawcze dotyczące tworzenia statystyk z zakresu systemów kształcenia i szkolenia powinny uwzględniać potencjalne obciążenie dla instytucji oświatowych oraz poszczególnych osób, a także najnowsze porozumienie między Instytutem Statystycznym UNESCO (UIS), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisją (Eurostat) w sprawie pojęć, definicji, przetwarzania danych, częstotliwości i terminów przekazywania wyników.

(5)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) wprowadziła zmiany do stosowanej dotychczas wersji ISCED – Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED 1997) w celu zagwarantowania spójności z kierunkami rozwoju polityk i struktur kształcenia i szkolenia.

(6)

W celu zagwarantowania międzynarodowej porównywalności statystyk w dziedzinie edukacji niezbędne jest stosowanie przez państwa członkowskie oraz instytucje Unii Europejskiej klasyfikacji w dziedzinie edukacji spójnej ze zmienioną Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia 2011 (zwaną dalej „ISCED 2011”), która została przyjęta przez państwa członkowskie UNESCO na 36. Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2011 r.

(7)

Aby umożliwić monitorowanie postępów, określanie wyzwań oraz kształtowanie polityki opartej na faktach, należy ulepszyć gromadzenie danych ze źródeł administracyjnych i innych dotyczących mobilności studentów we wszystkich cyklach studiów.

(8)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (2) należy uchylić.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 452/2008 w odniesieniu do gromadzenia, przekazywania i przetwarzania danych statystycznych w dziedzinie 1 dotyczącej systemów kształcenia i szkolenia.

Artykuł 2

Tematy i ich cechy

Wybór i wyszczególnienie tematów ujętych w dziedzinie 1 dotyczącej systemów kształcenia i szkolenia oraz szczegółowy wykaz ich cech i podziałów określono w załączniku I.

Artykuł 3

Okresy odniesienia i przekazywanie wyników

1.   Dane dotyczące naboru uczniów/studentów/słuchaczy, uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę i kadry nauczycielskiej odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego określonego na szczeblu krajowym (rok t/t + 1). Roczne dane dotyczące naboru uczniów/studentów/słuchaczy, uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę i kadry nauczycielskiej są przekazywane Komisji (Eurostatowi) corocznie do dnia 30 września w roku t + 2. Pierwsze przekazanie danych we wrześniu 2014 r. odnosi się do roku szkolnego/akademickiego 2012/2013 określonego na szczeblu krajowym.

2.   Dane dotyczące absolwentów odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego określonego na szczeblu krajowym (rok t/t + 1) lub do roku kalendarzowego (rok t + 1). Roczne dane dotyczące absolwentów są przekazywane Komisji (Eurostatowi) corocznie do dnia 30 listopada w roku t + 2.

3.   Pierwsze przekazanie danych dotyczących absolwentów (z wyjątkiem danych dotyczących absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów w danym cyklu studiów) ma miejsce w listopadzie 2014 r.; dane te odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego 2012/2013 określonego na szczeblu krajowym lub do roku kalendarzowego 2013.

4.   Pierwsze przekazanie danych dotyczących absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów w danym cyklu studiów, ma miejsce w listopadzie 2017 r.; dane te odnoszą się do roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 określonego na szczeblu krajowym lub do roku kalendarzowego 2016.

5.   Uczniów/studentów/słuchaczy/absolwentów mobilnych określa się w odniesieniu do ich kraju pochodzenia, niezależnie od obywatelstwa (w pierwszej kolejności uwzględnia się kraj wcześniejszego kształcenia, następnie kraj zamieszkania, następnie obywatelstwo). Do 2016 r. dane dotyczące uczniów/studentów/słuchaczy/absolwentów mobilnych przedkłada się z wykorzystaniem krajowej definicji „kraju pochodzenia”. Od 2016 r. kraj pochodzenia definiuje się jako kraj uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub dokonuje się możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.

6.   Dane dotyczące wydatków na edukację odnoszą się do roku budżetowego państwa członkowskiego określonego na szczeblu krajowym (rok t). Roczne dane dotyczące wydatków na edukację i liczby uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do statystyk wydatków na edukację są przekazywane Komisji (Eurostatowi) corocznie do dnia 30 listopada w roku t + 2. Pierwsze przekazanie danych w listopadzie 2014 r. odnosi się do roku budżetowego 2012.

Artykuł 4

Wymogi dotyczące jakości danych i ramy jakościowe w zakresie sprawozdawczości

1.   Wymogi dotyczące jakości danych i standardowe sprawozdania na temat jakości danych dotyczących systemów kształcenia i szkolenia określono w załączniku II.

2.   Państwa członkowskie corocznie przekazują Komisji (Eurostatowi) standardowe sprawozdanie dotyczące jakości zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II. Standardowe sprawozdania dotyczące jakości przekazuje się razem ze zintegrowanym modelem ISCED przedstawiającym programy i kwalifikacje krajowe, z wykorzystaniem wzoru dostarczonego przez Komisję (Eurostat).

Pierwsze sprawozdanie odnosi się do roku gromadzenia danych 2014 (roku szkolnego/akademickiego 2012/2013). Sprawozdania na temat jakości dotyczące okresów odniesienia ustanowionych w art. 3 są przekazywane Komisji do dnia 31 stycznia w roku t + 3.

3.   Państwa członkowskie uzyskują niezbędne dane, wykorzystując kombinację różnych źródeł, takich jak badania reprezentacyjne, administracyjne źródła danych i inne źródła danych.

4.   Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) informacje o metodach i jakości danych z wykorzystanych źródeł innych niż badania reprezentacyjne i administracyjne źródła danych, o których mowa w ust. 3.

Artykuł 5

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 88/2011 traci moc.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227.

(2)  Dz.U. L 29 z 3.2.2011, s. 5.


ZAŁĄCZNIK I

Tematy, szczegółowy wykaz cech i ich podział

Dane przekazywane z podziałem na poziomy ISCED odnoszą się do poziomów ISCED 2011. Rozróżnienie pomiędzy orientacją akademicką i zawodową (ISCED 6 i 7 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości), którego nie zdefiniowano dokładnie w ISCED 2011 przyjętym przez państwa członkowskie UNESCO na 36. Konferencji Generalnej w listopadzie 2011 r., przeprowadza się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w sprawie gromadzenia danych dotyczących systemów kształcenia przez UNESCO/OECD/Eurostat.

Przekazywane dane dotyczące „dziedzin kształcenia” odnoszą się do „Podręcznika szczegółowych dziedzin kształcenia i szkolenia, wersja z 1999 r.” oraz do klasyfikacji ISCED dotyczącej dziedzin kształcenia i szkolenia, począwszy od referencyjnego roku szkolnego/akademickiego następującego po przyjęciu ostatniej zmienionej wersji tej klasyfikacji.

Dane dotyczące naboru

Liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy ISCED 0–8 (ISCED 0 i 2: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 1: 1-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 3–7: 3-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), rodzaj instytucji (publiczna, prywatna), intensywność uczestnictwa (w pełnym wymiarze, niepełnym wymiarze, ekwiwalentach pełnego wymiaru) i płeć. Przekazanie danych dotyczących ISCED 01 jest nieobowiązkowe,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy ISCED 0–8 (ISCED 0 i 2–5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 1 i 6–8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i wiek. Przekazanie danych dotyczących ISCED 01 jest nieobowiązkowe. Przekazanie danych dotyczących ISCED 6 i 7 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy ISCED 3–8 (poziomy ISCED 3 i 4: tylko zawodowa; ISCED 5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; poziomy ISCED 6–8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości); dziedzina kształcenia (do 3. poziomu szczegółowości) i płeć. Przekazanie danych dotyczących ISCED 6 i 7 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy w programie łączącym naukę w szkole z praktyką, z podziałem na poziomy ISCED 3–5, tylko zawodowa, rodzaj instytucji (publiczna, prywatna), intensywność uczestnictwa (w pełnym wymiarze, niepełnym wymiarze, ekwiwalentach pełnego wymiaru) i płeć,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy ISCED 0–8 (ISCED 0 i 2–5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 1 i 6–8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), regiony NUTS 2 (1) i płeć. Przekazanie danych dotyczących ISCED 01 jest nieobowiązkowe,

łączna liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy na poziomach ISCED 0–8, z podziałem na regiony NUTS 2 (1), płeć i wiek,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy ISCED 1–3 (ISCED 1 i 2: 1-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 3: 2-cyfrowy poziom szczegółowości) oraz studiowane języki obce nowożytne,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy ISCED 1–3 (ISCED 1 i 2: 1-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 3: 2-cyfrowy poziom szczegółowości) oraz liczba studiowanych nowożytnych języków obcych.

Dane dotyczące osób rozpoczynających naukę

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę z podziałem na poziomy ISCED 3–8 (ISCED 3–5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6–8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i wiek. Przekazanie danych dotyczących ISCED 6 i 7 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe,

liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę z podziałem na poziomy ISCED 3–8 (ISCED 3 i 4: tylko zawodowa; ISCED 5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6–8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i dziedzina kształcenia (do 2. poziomu szczegółowości). Przekazanie danych dotyczących ISCED 6 i 7 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe.

Dane dotyczące mobilności

Liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), dziedzina kształcenia (do 3. poziomu szczegółowości) i płeć,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), kraj pochodzenia i płeć,

liczba absolwentów mobilnych z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), kraj pochodzenia i płeć. Przekazanie danych dotyczących ISCED 5 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe,

liczba absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów trwający minimum trzy miesiące w danym cyklu studiów, z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości) oraz rodzaj programu mobilności (programy unijne, inne programy międzynarodowe/krajowe, inne programy). Przekazanie danych dotyczących ISCED 5 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe. Przekazanie danych obejmujących dalsze podziały na rodzaje mobilności (okres studiów, praktyka zawodowa), jest nieobowiązkowe,

liczba absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów trwający minimum trzy miesiące w danym cyklu studiów, z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości) oraz kraj przeznaczenia. Przekazanie danych dotyczących ISCED 5 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe. Przekazanie danych obejmujących dalsze podziały na rodzaje mobilności (okres studiów, praktyka zawodowa), jest nieobowiązkowe,

nieobowiązkowe przekazanie danych dotyczących liczby absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów trwający mniej niż trzy miesiące w danym cyklu studiów, z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (ISCED 5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6–8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), kraj przeznaczenia i rodzaj mobilności (okres studiów, praktyka zawodowa).

Dane dotyczące absolwentów

Liczba absolwentów z podziałem na poziomy ISCED 3–8 (ISCED 3–7: 3-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i wiek,

liczba absolwentów z podziałem na poziomy ISCED 3–8 (poziomy ISCED 3 i 4: tylko zawodowa; ISCED 5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6–8: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), dziedzina kształcenia (do 3. poziomu szczegółowości) i płeć. Przekazanie danych dotyczących ISCED 6 i 7 na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości jest nieobowiązkowe.

Dane dotyczące kadry nauczycielskiej

Dane dotyczące nauczycieli szkolnych podaje się według poziomów ISCED 0–4 z następującym podziałem: ISCED 0: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 1 i 2: 1-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 3 i 4: 2-cyfrowy poziom szczegółowości. Dane dotyczące nauczycieli akademickich podaje się łącznie dla poziomów ISCED 5–8. Przekazanie danych dotyczących ISCED 01 jest nieobowiązkowe. Przekazanie zbiorczych danych dotyczących nauczycieli akademickich na poziomach ISCED 5–8 i zbiorczych danych dotyczących nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomach ISCED 5–8 jest nieobowiązkowe:

liczba nauczycieli szkolnych (z podziałem na poziomy ISCED 0–4) i nauczycieli akademickich, z podziałem na płeć i grupę wiekową,

liczba nauczycieli szkolnych (z podziałem na poziomy ISCED 0-4) i nauczycieli akademickich, z podziałem na rodzaj instytucji (publiczna, prywatna), status zatrudnienia (w pełnym wymiarze, niepełnym wymiarze, ekwiwalentach pełnego wymiaru) i płeć,

liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy dostosowana do danych dotyczących kadry nauczycielskiej z podziałem na poziomy ISCED 0–8 (ISCED 0, 3 i 4: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 1 i 2: 1-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 5–8 łącznie), rodzaj instytucji (publiczna, prywatna) i intensywność uczestnictwa (w pełnym wymiarze, niepełnym wymiarze, ekwiwalentach pełnego wymiaru). Przekazanie danych dotyczących ISCED 01 jest nieobowiązkowe. Przekazanie zbiorczych danych dotyczących nauczycieli akademickich na poziomach ISCED 5–8 i zbiorczych danych dotyczących nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomach ISCED 5–8 jest nieobowiązkowe,

nieobowiązkowe przekazanie danych dotyczących liczby członków kadry zarządzającej w szkołach z podziałem na poziomy ISCED 0–3 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), status zatrudnienia (w pełnym wymiarze, niepełnym wymiarze, ekwiwalentach pełnego wymiaru) i płeć.

Dane dotyczące wydatków na edukację oraz liczby uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do wydatków na edukację

Dane dotyczące wydatków na edukację oraz liczby uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do statystyk wydatków na edukację przedkłada się według poziomów ISCED 0–8 z następującym podziałem: ISCED 0: 2-cyfrowy poziom szczegółowości (ISCED 01, nieobowiązkowe); ISCED 1 i ISCED 2: 1-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 3–4 łącznie 2-cyfrowy poziom szczegółowości (ogólna, zawodowa); ISCED 5: 1-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6–8 łącznie. Przekazanie zbiorczych danych dotyczących nauczycieli akademickich na poziomach ISCED 5–8 i zbiorczych danych dotyczących nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomach ISCED 5–8 jest nieobowiązkowe. W odniesieniu do wszystkich danych dotyczących wydatków na edukację instytucje prywatne można nieobowiązkowo podzielić na prywatne instytucje zależne od rządu i niezależne instytucje prywatne. Wydatki na badania i rozwój odnoszą się wyłącznie do szkolnictwa wyższego:

wydatki na edukację z podziałem na poziomy ISCED, źródło i rodzaj transakcji:

źródła wydatków: wydatki publiczne (na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym), fundusze z organizacji międzynarodowych i innych źródeł zagranicznych, wydatki gospodarstw domowych i wydatki innych podmiotów prywatnych,

rodzaje transakcji w odniesieniu do wydatków publicznych: wydatki bezpośrednie dla instytucji publicznych, wydatki bezpośrednie dla instytucji prywatnych, suma wydatków bezpośrednich dla instytucji edukacyjnych wszystkich rodzajów (w tym: wydatki bezpośrednie przeznaczone na kapitał, na usługi pomocnicze i na działania w zakresie badań i rozwoju), transfery do instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (netto), transfery do instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (netto), stypendia i inne dotacje dla uczniów/studentów/słuchaczy/gospodarstw domowych, pożyczki studenckie, transfery i płatności dla innych podmiotów prywatnych,

rodzaje transakcji w odniesieniu do funduszy z organizacji międzynarodowych i innych źródeł zagranicznych: międzynarodowe płatności bezpośrednio dla wszystkich rodzajów instytucji (w tym: płatności na wydatki związane z badaniami i rozwojem), transfery z międzynarodowych źródeł do instytucji rządowych i samorządowych na wszystkich szczeblach; nieobowiązkowe: międzynarodowe płatności bezpośrednio dla instytucji publicznych, międzynarodowe płatności bezpośrednio dla instytucji prywatnych, transfery ze źródeł międzynarodowych do instytucji rządowych na szczeblu centralnym, instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym i instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym,

rodzaje transakcji w odniesieniu do wydatków gospodarstw domowych: płatności dla instytucji publicznych (netto), płatności dla instytucji prywatnych (netto), płatności za towary i usługi edukacyjne inne niż dla instytucji edukacyjnych; nieobowiązkowo: opłaty dla instytucji za usługi pomocnicze, płatności za towary zamawiane bezpośrednio lub pośrednio przez instytucje edukacyjne, płatności za towary niepotrzebne bezpośrednio do uczestnictwa, płatności za nauczanie indywidualne,

rodzaje transakcji w odniesieniu do wydatków innych podmiotów prywatnych: płatności dla instytucji publicznych, płatności dla instytucji prywatnych, płatności dla wszystkich rodzajów instytucji (w tym: płatności dla innych podmiotów prywatnych na wydatki związane z badaniami i rozwojem), stypendia i inne dotacje dla uczniów/studentów/słuchaczy/gospodarstw domowych, pożyczki studenckie; nieobowiązkowo: płatności przedsiębiorstw prywatnych na określone działania edukacyjne, opłaty dla instytucji za usługi pomocnicze,

wydatki na edukację z podziałem na poziomy ISCED, charakter i kategorię zasobów. Charakter wydatków: wydatki w instytucjach publicznych i wydatki w instytucjach prywatnych. Kategorie zasobów: bieżące wydatki na wynagrodzenia personelu, inne bieżące wydatki, wydatki kapitałowe, dostosowanie z uwzględnieniem zmian w bilansie funduszy, wydatki na usługi pomocnicze, wydatki na działania w zakresie badań i rozwoju. W odniesieniu do bieżących wydatków na wynagrodzenia personelu można wprowadzić nieobowiązkowy podział na następujące grupy: nauczyciele szkolni, inni członkowie kadry pedagogicznej, personelu administracyjnego, zawodowego i pomocniczego, pensje, wydatki z tytułu emerytury, inne wynagrodzenia niestanowiące pensji,

liczba uczniów/studentów/słuchaczy w zakresie dostosowanym do statystyk wydatków na edukację z podziałem na poziomy ISCED, rodzaj instytucji i intensywność uczestnictwa. Rodzaje instytucji: instytucje publiczne i instytucje prywatne. Intensywność uczestnictwa: pełny wymiar, niepełny wymiar, ekwiwalenty pełnego wymiaru.


(1)  Poziom NUTS 2 dla wszystkich państw z wyjątkiem Niemiec i Zjednoczonego Królestwa (poziom NUTS 1).


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące jakości danych i standardowe sprawozdania dotyczące jakości

Wymogi dotyczące jakości danych

Wymogi dotyczące jakości dla danych w zakresie systemów kształcenia i szkolenia odnoszą się do norm jakości ESS (1) obejmujących użyteczność, dokładność, terminowość i punktualność, dostępność i przejrzystość, porównywalność oraz spójność.

Dane powinny być w szczególności zgodne z definicjami i pojęciami określonymi w szczegółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych dotyczących systemów kształcenia przez UNESCO/OECD/Eurostat.

Standardowe sprawozdanie dotyczące jakości danych

Każdego roku, trzy miesiące przed upłynięciem terminu przekazania danych, o którym mowa w art. 4 ust. 2, Komisja (Eurostat) dostarcza państwom członkowskim standardowe roczne sprawozdanie dotyczące jakości danych, częściowo wypełnione informacjami dostępnymi Komisji (Eurostatowi). Państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) uzupełnione sprawozdanie dotyczące jakości danych, o którym mowa w art. 4 ust. 2.

Standardowe sprawozdanie dotyczące jakości danych dokumentuje zgodność z takimi aspektami jak użyteczność, dokładność, terminowość i punktualność, dostępność i przejrzystość, porównywalność oraz spójność.

Sprawozdanie dotyczące jakości danych w szczególności dokumentuje zgodność z definicjami i pojęciami określonymi w szczegółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych dotyczących systemów kształcenia przez UNESCO/OECD/Eurostat.

Odstępstwa od definicji i pojęć określonych w szczegółowych wytycznych w sprawie gromadzenia danych dotyczących systemów kształcenia przez UNESCO/OECD/Eurostat są dokumentowane i wyjaśniane oraz w miarę możliwości określane ilościowo.

W szczególności państwa członkowskie dostarczają opis źródeł wykorzystanych do zmiennych opisanych w załączniku I, a wykorzystanie danych szacunkowych i zmian jest jasno określone na poziomie tabel i podziałów.


(1)  Europejski System Statystyczny.