25.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 344/2013

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

zmieniające załączniki II, III, V i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1 oraz 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 ma być stosowane od dnia 11 lipca 2013 r. i zastąpi ono dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (2). Jednak w celu zagwarantowania płynnego przejścia podmioty gospodarcze mogą wprowadzać do obrotu produkty kosmetyczne, które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, przed datą rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia.

(2)

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 odzwierciedlają postępy w nauce w momencie przyjęcia przez Komisję w dniu 5 lutego 2008 r. wniosku dotyczącego tego rozporządzenia. Od tamtej pory załączniki do dyrektywy 76/768/EWG były wielokrotnie zmieniane.

(3)

Kilka zmian wprowadzonych do załączników do dyrektywy 76/768/EWG miało na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i wprowadzenie koniecznych zmian w celu ochrony zdrowia publicznego. Zarówno ze względu na jasność prawa, jak i w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego należy także zmienić załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, gdyż przed dniem 11 lipca 2013 r. spełnianie wymogów tego rozporządzenia stanowi alternatywę dla spełniania wymogów dyrektywy 76/768/EWG.

(4)

Szereg zmian wprowadzonych do załączników do dyrektywy 76/768/EWG dostosowało te załączniki do postępu technicznego i naukowego, zapewniając jednocześnie ochronę zdrowia publicznego. W rezultacie załączniki do dyrektywy 76/768/EWG są obecnie lepiej dostosowane do postępu technicznego i naukowego niż załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Należy zatem wprowadzić te zmiany także do załączników do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(5)

W niektórych przypadkach substancjom nie nadano uznanego międzynarodowego nazewnictwa, takiego jak Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych (INCI). Są one jednak identyfikowane na podstawie nazwy perfum. W kolumnie c) załącznika III należy zatem wskazać nazwy perfum („Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników”).

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III, V i VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lipca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 167 otrzymuje brzmienie:

„167

Kwas 4-aminobenzoesowy i jego estry z wolną grupą aminową

150-13-0

205-753-0”

b)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 450 otrzymuje brzmienie:

„450

Eteryczne olejki werbenowe (Lippia citriodora Kunth.) i pochodne inne niż absolut, stosowane jako składnik zapachowy

8024-12-2

285-515-0”

c)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 1136 otrzymuje brzmienie:

„1136

Surowy balsam peruwiański Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch, stosowany jako składnik zapachowy

8007-00-9

232-352-8”

d)

dodaje się pozycje oznaczone następującymi numerami porządkowymi:

„1329

4-[(4-aminofenylo)(4-iminocykloheksa-2,5-dieno-1-ylideno)metylo]-o- toluidyna i jej chlorowodorek (Basic Violet 14; CI 42510), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

3248-93-9/632-99-5 (HCl)

221-832-2/211-189-6 (HCl)

1330

Kwas 4-(2,4-dihydroksyfenylazo)benzenosulfonowy i jego sól sodowa (Acid Orange 6; CI 14270), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

2050-34-2/547-57-9 (Na)

218-087-0/208-924-8 (Na)

1331

Kwas 3-hydroksy-4-(fenylazo)-2-naftoesowy i jego sól wapniowa (Pigment Red 64:1; CI 15800), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

27757-79-5/6371-76-2 (Ca)

248-638-0/228-899-7 (Ca)

1332

Kwas 2-(6-hydroksy-3-okso-(3H)-ksanten-9-ylo)benzoesowy; fluorosceina i jej sól disodowa (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

2321-07-5/518-47-8 (Na)

219-031-8/208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroksyspiro[izobenzofurano-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on; 4′,5′-dibromofluoresceina (Solvent Red 72) i jej sól disodowa (CI 45370), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

596-03-2/4372-02-5 (Na)

209-876-0/224-468-2 (Na)

1334

Kwas 2-(3,6-dihydroksy-2,4,5,7-tetrabromoksanten-9-ylo)benzoesowy; 2′,4′,5′,7′-tetrabromofluoresceina (Solvent Red 43), jego sól disodowa (Acid Red. 87; CI 45380) i jego sól glinu (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)

239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)

1335

9-(2-karboksyfenylo)-3-(2-metylofenylo)amino)-6-((2- metylo-4-sulfofenyl)amino)ksantylium, sól wewnętrzna i jego sól sodowa (Acid Violet 9; CI 45190), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

10213-95-3/6252-76-2 (Na)

-/228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-dihydroksy-4′,5′-dijodospiro(izobenzofurano-1(3H),9′- [9H]ksanten)-3-on (Solvent Red 73) i jego sól sodowa (Acid Red 95; CI 45425), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

38577-97-8/33239-19-9 (Na)

254-010-7/251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajodofluoresceina, jej sól disodowa (Acid Red 51; CI 45430) i jej sól glinu (Pigment Red 172 Aluminium lake), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)

240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)

1338

1-hydroksy-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) i jego dichlorowodorek (2,4-Diaminophenol HCl), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

95-86-3/137-09-7 (HCl)

202-459-4/205-279-4 (HCl)

1339

1,4-dihydroksybenzen (Hydroquinone), z wyjątkiem pozycji 14 w załączniku III

123-31-9

204-617-8

1340

Chlorek [4-[[4-anilino-1-naftylo][4-(dimetyloamino)fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dimetyloamoniowy (Basic Blue 26; CI 44045), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

2580-56-5

219-943-6

1341

3-[(2,4-dimetylo-5-sulfonianofenylo)azo]-4-hydroksynaftaleno-1-sulfonian disodu (Ponceau SX; CI 14700), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

4548-53-2

224-909-9

1342

Tris[5,6-dihydro-5-(hydroksyimino)-6-oksonaftaleno-2-sulfoniano(2-)-N5, O6]żelazian(3-) trisodu (Acid Green 1; CI 10020), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(fenylazo)rezorcynol (Solvent Orange 1; CI 11920) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etoksyfenylo)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-chloro-4-nitrofenylo)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

2814-77-9

220-562-2

1346

3-hydroksy-N-(o-tolilo)-4-[(2,4,5-trichlorofenylo)azo]naftaleno-2- karboksamid (Pigment Red 112; CI 12370) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-chloro-2,4-dimetoksyfenylo)-4-[[5-[(dietyloamino)sulfonylo]-2-metoksyfenylo]azo]-3-hydroksynaftaleno-2-karboksamid (Pigment Red 5; CI 12490) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

6410-41-9

229-107-2

1348

4-[(5-chloro-4-metylo-2-sulfonianofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftoesan disodu (Pigment Red 48; CI 15865), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

3564-21-4

222-642-2

1349

3-hydroksy-4-[(1-sulfoniano-2-naftylo)azo]-2-naftoesan wapnia (Pigment Red 63:1; CI 15880), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

6417-83-0

229-142-3

1350

3-hydroksy-4-(4′-sulfonianonaftyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian trisodu (Acid Red 27; CI 16185), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-bifenylo]-4,4′-diylo)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylofenylo)-3-oksobutyramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[cykloheksylidenobis[(2-metylo-4,1-fenyleno)azo]]bis[4-cykloheksylofenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

6706-82-7

229-754-0

1353

1-(4-(fenylazo)fenylazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

85-86-9

201-638-4

1354

6-amino-4-hydroksy-3-[[7-sulfoniano-4-[(4-sulfonianofenylo)azo]-1-naftylo]azo]naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu (Food Black 2; CI 27755), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

2118-39-0

218-326-9

1355

N-(4-((4-(dietyloamino)fenylo)(2,4-disulfofenylo)metyleno)-2,5- cyckloheksadieno-1-ylideno)-N-etyloetanoamina, wodorotlenek, sól wewnętrzna, sól sodowa (Acid Blue 1; CI 42045), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

129-17-9

204-934-1

1356

N-(4-((4-(dietyloamino)fenylo)(5-hydroksy-2,4-disulfofenylo)metyleno)-2,5-cyckloheksadieno-1-ylideno)-N-etyloetanoamina, wodorotlenek, sól wewnętrzna, sól wapniowa (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

3536-49-0

222-573-8

1357

N-etylo-N-(4-((4-(etylo((3-sulfofenylo)metylo)amino)fenylo)(4- hydroksy-2-sulfofenylo)metyleno)-2,5-cyckloheksadieno-1-ylideno)-3-sulfobenzenometanoamina, wodorotlenek, sól wewnętrzna, sól disodowa (Fast Green FCF; CI 42053), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-izobenzofurandion, produkty reakcji z metylochinoliną i chinoliną (Solvent Yellow 33; CI 47000), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrozyna (CI 50420), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów

8005-03-6

1360

8,18-dichloro-5,15-dietylo-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioksazyna (Pigment Violet 23; CI 51319), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-dihydroksyantrachinon (Pigment Red 83; CI 58000), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

72-48-0

200-782-5

1362

8-hydroksypireno-1,3,6-trisulfonian trisodu (Solvent Green 7; CI 59040), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

6358-69-6

228-783-6

1363

1-hydroksy-4-(p-toluidyno)antrachinon (Solvent Violet 13; CI 60725), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-toliloamino)antrachinon (Solvent Green 3; CI 61565), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

128-80-3

204-909-5

1365

6-chloro-2-(6-chloro-4-metylo-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-ylideno)-4-metylobenzo[b]tiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-dihydrochino[2,3-b]akrydyno-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

1047-16-1

213-879-2

1367

(29H,31H-ftalocyjaniniano(2-)-N29, N30, N31, N32)miedź (Pigment Blue 15; CI 74160), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów

147-14-8

205-685-1

1368

[29H,31H-ftalocyjaninodisulfoniano(4-)-N29, N30, N31, N32]miedzian(2-) disodu (Direct Blue 86; CI 74180), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów

1330-38-7

215-537-8

1369

Polichloroftalocyjanina miedzi (Pigment Green 7; CI 74260), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylene glycol (DEG); (2,2′-oksydietanol, poziom zawartości śladowej – zob. załącznik III)

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadione [INCI]/Phytomenadione [INN]

84-80-0/81818-54-4

201-564-2/279-833-9

1372

2-aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520) i jego sole

95-55-6/67845-79-8/51-19-4

202-431-1/267-335-4”

2.

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje oznaczone numerami porządkowymi 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„8

N-podstawione pochodne p-fenylenodiaminy i ich sole; N-podstawione pochodne o-fenylenodiaminy (1), z wyjątkiem pochodnych wymienionych w pozostałej części niniejszego załącznika oraz pod numerami porządkowymi 1309, 1311 i 1312 w załączniku II

 

 

 

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Stosowanie ogólne

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs«

b)

Stosowanie profesjonalne

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 3 % w przeliczeniu na wolną zasadę

b)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy

Stosować rękawice ochronne«

8a

p-fenylenodiamina i jej sole

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3/624-18-0/16245-77-5

203-404-7/210-834-9/240-357-1

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Stosowanie ogólne

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs«

b)

Stosowanie profesjonalne

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2 % w przeliczeniu na wolną zasadę

b)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy

Stosować rękawice ochronne«

9

Metylofenyleno diaminy, ich N-podstawione pochodne i ich sole (1), z wyjątkiem substancji wymienionych pod numerem porządkowym 9a niniejszego załącznika oraz substancji wymienionych pod numerami porządkowymi 364, 1310 i 1313 w załączniku II

 

 

 

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Stosowanie ogólne

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy)

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs«

b)

Stosowanie profesjonalne

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 5 % w przeliczeniu na wolną zasadę

b)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy)

Stosować rękawice ochronne«

9a

Tolueno-2,5-diamina i jej sole

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95-70-5/615-50-9

202-442-1/210-431-8

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Stosowanie ogólne

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy)

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs«

b)

Stosowanie profesjonalne

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 4 % w przeliczeniu na wolną zasadę

b)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy)

Stosować rękawice ochronne«

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 12 otrzymuje brzmienie:

„12

Nadtlenek wodoru i inne związki lub ich mieszaniny uwalniające nadtlenek wodoru, w tym nadtlenek mocznika i nadtlenek cynku

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Produkty do włosów

a)

12 % H2O2 (40 objętości), obecny lub uwolniony

 

a)

Stosować rękawice ochronne

b)

Produkty do skóry

b)

4 % H2O2, obecny lub uwolniony

a), b), c), e):

Zawiera nadtlenek wodoru

Unikać kontaktu z oczami

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

c)

Produkty do utwardzania paznokci

c)

2 % H2O2, obecny lub uwolniony

d)

Produkty do jamy ustnej, w tym płyny do płukania jamy ustnej, pasty do zębów, produkty do wybielania zębów

d)

≤ 0,1 % H2O2, obecny lub uwolniony

e)

Produkty do wybielania zębów

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, obecny lub uwolniony

e)

Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom.

W każdym cyklu stosowania pierwsze zastosowanie przez lekarza dentystę (zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2005/36/WE (2)) lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewnia to równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie wyrób wydaje się konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania.

Nie stosować u osób poniżej 18. roku życia

e)

Stężenie procentowe H2O2 obecnego lub uwolnionego umieszcza się na etykiecie.

Nie stosować u osób poniżej 18. roku życia.

Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu stosowania pierwsze zastosowanie przez lekarza dentystę lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewnia to równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie wyrób wydaje się konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania

c)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 14 otrzymuje brzmienie:

„14

Hydrochinon

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Preparaty do sztucznych paznokci

0,02 % (po zmieszaniu do użycia)

Tylko do użytku profesjonalnego

Tylko do użytku profesjonalnego

Unikać kontaktu ze skórą

Proszę uważnie przeczytać sposób użycia”

d)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 16 otrzymuje brzmienie:

„16

1-naftol i jego sole

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1 % w przeliczeniu na wolną zasadę

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny« ”

e)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 22 otrzymuje brzmienie:

„22

Rezorcynol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

1.

Stosowanie ogólne

a)

1.

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Zawiera rezorcynę

Dobrze spłukać włosy po użyciu

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

2.

Stosowanie profesjonalne

Dla 1 i 2: Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,5 % obliczonych jako wolna zasada

2.

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

Zawiera rezorcynę

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Płyny i szampony do włosów

b)

0,5 %

b)

Zawiera rezorcynę”

f)

pozycje oznaczone numerami porządkowym 26–43 otrzymują brzmienie:

„26

Monofluorofosforanamonu

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5/66115-19-3

-/-

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera monofluorofosforan amonu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

27

Fluorofosforan disodu

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2/7631-97-2

233-433-0/231-552-2

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera monofluorofosforan sodu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

28

Fluorofosforan dipotasu

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera monofluorofosforan potasu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

29

Fluorofosforan wapnia

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera monofluorofosforan wapnia

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

30

Fluorek wapnia

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek wapnia

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

31

Fluorek sodu

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek sodu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

32

Fluorek potasu

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek potasu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

33

Fluorek amonu

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek amonu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

34

Fluorek glinu

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek glinu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

35

Difluorek cyny

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek cyny (II)

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

36

Fluorek heksadecyloamoniowy

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorowodorek cetylaminy

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

37

Difluorek 3-(N-heksadecylo-N-2-hydroksyetyloamono)propylobis(2-hydroksyetylo)amonu

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera difluorek 3-(N-heksadecylo-N-2-hydroksyetyloamono)propylobis(2-hydroksyetylo)amonu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

38

Difluorowodorek N,N′,N′-tris(polioksyetyleno)-N-heksadecylopropylenodiaminy

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera difluorowodorek N,N′,N′-tris(polioksyetyleno)-N-heksadecylopropylenodiaminy

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

39

Fluorowodorek 9-oktadeceno-1-aminy

Octadecenyl-Ammonium Fluoride

36505-83-6

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek oktadecenylo-amonowy

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

40

Heksafluorokrzemian disodu

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorokrzemian sodu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

41

Heksafluorokrzemian dipotasu

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorokrzemian potasu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

42

Heksafluorokrzemian amonu

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorokrzemian amonu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«

43

Heksafluorokrzemian magnezu

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorokrzemian magnezu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«”

g)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 45 otrzymuje brzmienie:

„45

Alkohol benzylowy (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

a)

Rozpuszczalniki

 

Do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie. Cel musi wynikać z prezentacji produktu

 

b)

Kompozycje zapachowe/kompozycje aromatyczne/surowce, z których je wytworzono

b)

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, określonym w art. 19 ust. 1 lit. g), gdy jej stężenie przekracza:

0,001 % w produkcie niespłukiwanym

0,01 % w produkcie spłukiwanym”

h)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 47 otrzymuje brzmienie:

„47

Fluorowodorek 3-pirydynometanolu

Nicomethanol Hydrofluoride

62756-44-9

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorowodorek nikometanolu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«”

i)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 56 otrzymuje brzmienie:

„56

Fluorek magnezu

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Produkty do jamy ustnej

0,15 % w przeliczeniu na fluor

W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi na mocy niniejszego załącznika całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15 %

 

Zawiera fluorek magnezu

W przypadku past do zębów zawierających związki fluoru o stężeniu 0,1–0,15 % w przeliczeniu na fluor, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące oznakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem«”

j)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 68 otrzymuje brzmienie:

„68”

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

pozycje oznaczone numerami porządkowym 72 i 73 otrzymują brzmienie:

„72

7- hydroksycytronellal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

a)

Produkty do jamy ustnej

 

a), b):

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, określonym w art. 19 ust. 1 lit. g), gdy jej stężenie przekracza:

0,001 % w produkcie niespłukiwanym,

0,01 % w produkcie spłukiwanym

 

b)

Inne produkty

b)

1,0 %

73

2-metoksy-4-(1-propenylo)fenol

Isoeugenol

97-54-1/5932-68-3

202-590-7/227-678-2

a)

Produkty do jamy ustnej

 

a), b):

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, określonym w art. 19 ust. 1 lit. g), gdy jej stężenie przekracza:

0,001 % w produkcie niespłukiwanym,

0,01 % w produkcie spłukiwanym”

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

l)

pozycje oznaczone numerami porządkowym 88 i 89 otrzymują brzmienie:

„88

d-Limonene(4R)-1-metylo-4-(1-metyloetenylo)cykloheksen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, określonym w art. 19 ust. 1 lit. g), gdy jej stężenie przekracza:

0,001 % w produkcie niespłukiwanym,

0,01 % w produkcie spłukiwanym

Liczba nadtlenkowa poniżej 20 mmoli/l (4)

 

89

Okt-2-ynonian metylu; węglan metyloheptynu

Methyl 2-Octynoate

111-12-6

203-836-6

a)

Produkty do jamy ustnej

 

a), b):

Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, określonym w art. 19 ust. 1 lit. g), gdy jej stężenie przekracza:

0,001 % w produkcie niespłukiwanym,

0,01 % w produkcie spłukiwanym

 

b)

Inne produkty

b)

0,01 %, jeśli stosowany samodzielnie

Jeśli jest obecny w połączeniu z węglanem metylooktyny, łączny poziom w produkcie końcowym nie może przekraczać 0,01 % (z czego węglan metylooktyny nie może wynosić więcej niż 0,002 %)

m)

dodaje się następujące pozycje oznaczone numerami porządkowymi 103–205:

„103

Olejek i ekstrakt z Abies alba

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Olejek i ekstrakt z Abies pectinata

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

106

Olejek i ekstrakt z Abies sibirica

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

107

Olejek i ekstrakt z Abies balsamea

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

108

Olejek i ekstrakt z Pinus mugo pumilio

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

109

Olejek i ekstrakt z Pinus mugo

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

110

Olejek i ekstrakt z Pinus sylvestris

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012-35-1

281-679-2

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

111

Olejek i ekstrakt z Pinus nigra

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

112

Olejek i ekstrakt z Pinus palustris

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435-14-8/8002-09-3

306-895-7/-

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

113

Olejek i ekstrakt z Pinus pinaster

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

114

Olejek i ekstrakt z Pinus pumila

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

115

Olejek i ekstrakt z gatunków Pinus

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

116

Olejek i ekstrakt z Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

117

Acetylowany ekstrakt z Pinus cembra

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

118

Olejek i ekstrakt z Picea mariana

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

119

Olejek i ekstrakt z Thuja occidentalis

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]hept-3-en (izodipren)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

122

Olejek i ekstrakt z Cedrus atlantica

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

123

Olejek i ekstrakt z Cupressus sempervirens

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

124

Terpentyna balsamiczna (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

125

Olejek terpentynowy i olejek rektyfikowany

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

126

Terpentyna, destylat z parą wodną (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

127

Terpene alcohols acetates

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

129

Terpenes and terpenoids z wyjątkiem limonenu (izomerów d-, l- i dl) wymienionego pod numerami porządkowymi 88, 167 i 168 niniejszego załącznika III

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

130

Terpeny i terpenoidy

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-menta-1,3-dien

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-menta-1,4-dien

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

133

Terpinolene; p-menta-1,4(8)-dien

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 10 mmoli/l (5)

 

134

Keton metylowo 1,1,2,3,3,6-heksametyloindan-5-ylowy

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

a)

Produkty niespłukiwane

b)

Produkty spłukiwane

a)

2 %

 

 

135

Allyl butyrate; butanonian 2- propenylu

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate; 3-fenylo-2-propenonian 2- propenylu

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate; cykloheksanoctan 2-propenylu

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate; 3- cykloheksanopropionian 2-propenylu

Allyl cyclohexylpropionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate; heptanonian 2- propenylu

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

140

Heksanonian allilu

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate; 3-metylobutanonian 2-propenylu

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

142

Allyl octanoate; kaprylan 2-allilu

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate; fenoksyoctan 2- propenylu

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate; benzenooctan 2- propenylu

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

147

Izoamyloksyoctanallilu

Isoamyl Allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w estrze ma być niższy niż 0,1 %

 

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

 

 

Poziom wolnego alkoholu allilowego w eterze ma być niższy niż 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate (okt-2-ynonian allilu)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Ten materiał nie może być używany w połączeniu z żadnym innym estrem kwaśnym 2-alkinowym (np. węglanem metyloheptynu)

 

153

Amylcyclopentenone; 2-pentylocyklopent-2-en-1-on

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; ekstrakty i destylaty; balsam peruwiański, olejek, absolut i bezwodny (Balsam Oil Peru)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde; aldehyd 3-(4-tert-butylofenylo)propionowy

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Olejek i ekstrakt z Cuminum cyminum

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

a)

Produkty niespłukiwane

a)

0,4 % oleju kuminowego

 

 

b)

Produkty spłukiwane

 

157

cis-Rose ketone-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (cis-alfa-damaskon)

Alpha-Damascone

23726-94-5/43052-87-5

245-845-8/-

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (trans-beta-damaskon)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (izo-damaskon)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-trimetylocykloheksa-1,3-dien-1-ylo)-2-buten-1-on (damascenon)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (Delta-Damascone)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (cis-beta-damaskon)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetylo-2- cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (trans-alfa-damaskon)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on (trans-delta-damaskon)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-menta-1,8-dien

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 20 mmoli/l (5)

 

168

dl-Limonene (racemiczny); 1,8(9)-p-mentadien; p-menta-1,8-dien (dipenten)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

Liczba nadtlenkowa poniżej 20 mmoli/l (5)

 

169

p-menta-1,8-dien-7-al

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,1 %

170

Isobergamate; mrówczan mentadieno-7-metylu

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Metoksydicyklo-pentad ienokarboksyalde-hyd; oktahydro-5-metoksy-4,7-metano-1H-indeno-2-karboksyaldehyd

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; metylonon-2-ynonian

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,002 %, jeśli stosowany samodzielnie.

Jeśli jest obecny w połączeniu z węglanem metyloheptynu, łączny poziom w produkcie końcowym nie może przekraczać 0,01 % (z czego węglan metylooktyny nie może wynosić więcej niż 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate; octan 1-okten-3-ylu

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide; 3-propylidenoftalid

Propylidenephthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetylo-3-cyklohekseno-1-metanol

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-heksylidenocyklopentanon

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone; 6-metylo-3,5-heptadien-2-on

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

a)

Produkty do jamy ustnej

 

 

 

b)

Inne produkty

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde; aldehyd propionowo-krezylowy; aldehyd p-metylodihydrocynamonowy

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Olejek i ekstrakt z Liquidambar orientalis (styraks)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Olejek i ekstrakt z Liquidambar styraciflua (styraks)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7/1506-02-1

244-240-6/216-133-4

Wszystkie produkty kosmetyczne, z wyjątkiem produktów do jamy ustnej

a)

Produkty niespłukiwane: 0,1 %

z wyjątkiem:

 

produktów hydroalkoholowych: 1 %

 

czystej kompozycji zapachowej: 2,5 %

 

kremu zapachowego: 0,5 %

b)

Produkty spłukiwane 0,2 %

 

 

183

Ekstrakt i olejek z żywicy Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Żywica z Opopanax chironium

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Metylobenzen

Toluene

108-88-3

203-625-9

Produkty do paznokci

25 %

 

Chronić przed dziećmi

Do stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe

186

2,2′-oksydietanol

Glikol dietylenowy (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Jako śladowe ilości w składnikach

0,1 %

 

 

187

Eter monobutylowy glikolu dietylenowego (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Rozpuszczalnik w produktach do farbowania włosów

9 %

Nie stosować w produktach aerozolowych

 

188

Eter monobutylowy glikolu etylenowego (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a)

Rozpuszczalnik w utleniających produktach do farbowania włosów

a)

4,0 %

a), b):

Nie stosować w produktach aerozolowych

 

b)

Rozpuszczalnik w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

2,0 %

189

5-hydroksy-1-(4-sulfofenylo)-4-(4-sulfofenyloazo)pirazolo-3-karboksylan trisodu i jego lak glinu (7);

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0/12225-21-7

217-699-5/235-428-9

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5 %

 

 

190

N-etylo-N-[4-[[4-[etylo[(3-sulfofenylo)metylo]amino]fenylo][2-sulfofenylo)metyleno]-2,5-cykloheksadien-1-ylideno]-3-sulfobenzenometanoamina, sole wewnętrzne, sól disodu i jej sole amonu i glinu (7); (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6

223-339-8/220-168-0/272-939-6

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5 %

 

 

191

6-hydroksy-5-[(2-metoksy-4-sulfoniano-m-tolilo)azo]naftaleno-2-sulfonian disodu (7); (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,4 %

 

 

192

1-(1-naftyloazo)-2-hydroksynaftaleno-4′,6,8-trisulfonian trisodu i jego lak glinu (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611-82-7/12227-64-4

220-036-2/235-438-3

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5 %

 

 

193

Wodoro-3,6-bis(dietyloamino)-9-(2,4-disulfonianofenylo)ksantylium, sól sodu (7); (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,6 %

194

Glioksal

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

1-amino-4-(cykloheksyloamino)-9,10-dihydro-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonian sodu (7); (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

196

Absolut werbenowy (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Chlorowodorek Ν-alfa-dodekanoilo-L-argininianu etylu (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

Mydło

b)

Szampony przeciwłupieżowe

c)

Dezodoranty inne niż w aerozolu

0,8 %

Do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie. Cel musi wynikać z prezentacji produktu

 

201

2-chloro-6-(etyloamino)-4-nitrofenol

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

3,0 %

a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

202

Zob. 226

 

 

 

 

 

 

 

203

Chlorowodorek 6- metoksy-N2-metylo-2,3-pirydynodiaminy i dichlorowodorek (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8/83732-72-3

-/280-622-9

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,68 % w przeliczeniu na wolną zasadę (1,0 % w przeliczeniu na dichlorowodorek)

Dla a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,68 % jako wolna zasada (1,0 % jako dichlorowodorek)

b)

Może powodować reakcję alergiczną

204

2,3-dihydro-1H-indolo-5,6-diol i jego bromowodorek (7)

Dihydroxyindoline

Dihydroxyindoline HBr

29539-03-5/138937-28-7

-/421-170-6

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2,0 %

 

Może powodować reakcję alergiczną

205

Zob. 219

 

 

 

 

 

 

 

n)

pozycje oznaczone numerami porządkowym 215–256 otrzymują brzmienie:

„215

4-amino-3-nitrofenol

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

b)

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

216

Naftaleno-2,7-diol

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

217

m-aminofenol i jego sole

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9

209-711-2/200-125-2/269-475-1

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,2 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

218

6-hydroksy-3,4-dimetylo-2-pirydyna

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

219

1-hydroksy-3-nitro-4-(3-hydroksypropyloamino)benzen (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,6 % w przeliczeniu na wolną zasadę

Dla a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

2,6 %

220

1-[(2′-metoksyetylo)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroksyetylo)amino]benzen (9)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2,0 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

221

1-metylo-3-nitro-4-(beta-hydroksyetylo)aminobenzen i jego sole

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

222

1-hydroksy-2-beta-hydroksyetyloamino-4,6-dinitrobenzen

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

Dla a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

2,0 %

223

p-metyloaminofenol i jego siarczan

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulfate

150-75-4/55-55-0/1936-57-8

205-768-2/200-237-1/217-706-1

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,68 % (w przeliczeniu na siarczan)

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

224

3-[[4-[bis(2-hydroksyetylo)amino]-2-nitrofenylo]amino]-1-propanol (9)

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2,0 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Może powodować reakcję alergiczną

225

1-(beta-hydroksyetylo)amino-2-nitro-4-N-etylo-N-(beta-hydroksyetylo)aminobenzen i jego chlorowodorek

HC Blue No 12

104516-93-0/132885-85-9 (HCl)

-/407-020-2

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,75 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

Dla a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,5 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

226

4,4′-[1,3-propanodiilobisoksy)]bis-benzeno-1,3-diamina i jej sól tetrachlorowodorkowa (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0/74918-21-1

279-845-4/278-022-7

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,2 % w przeliczeniu na wolną zasadę (1,8 % w przeliczeniu na sól tetrachlorowodorkową)

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,2 % w przeliczeniu na wolną zasadę (1,8 % w przeliczeniu na sól tetrachlorowodorkową)

b)

Może powodować reakcję alergiczną

227

3-amino-2,4-dichlorofenol i jego chlorowodorek

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3/61693-43-4

262-909-0/-

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,5 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

228

3-metylo-1-fenylo-5-pirazolon

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

229

5-[(2-hydroksyetylo)amino]-o-krezol

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

230

3,4-dihydro-2H-1,4-benzoksazyn-6-ol

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

231

1,5-di-(beta-hydroksyetyloamino)-2-nitro-4-chlorobenzen (9)

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,1 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

232

2,6-dimetoksy-3,5-pirydynodiamina i jej chlorowodorek

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5/85679-78-3

260-062-1/-

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

233

1-(beta-aminoetylo)amino-4-(beta-hydroksyetylo)oksy-2-nitrobenzen i jego sole

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

1,0 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

234

2-[(4-amino-2-metylo-5-nitrofenylo)amino]-etanol i jego sole

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 %

Dla a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,28 %

b)

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

235

2-[3-(metyloamino)-4-nitrofenoksy]etanol (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,15 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

236

2-[(2-metoksy-4-nitrofenylo)amino]etanol i jego sole

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,2 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

237

2,2′-[(4-amino-3-nitrofenylo)imino]bisetanol i jego chlorowodorek

HC Red No 13

29705-39-3/94158-13-1

-/303-083-4

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,25 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

2,5 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

238

Naftaleno-1,5-diol

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

239

Hydroksypropylobis(N-hydroksyetylo-p-fenylenodiamina) i jej tetrachlorowodorek

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

128729-30-6/128729-28-2

-/416-320-2

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,4 % (w przeliczeniu na tetrachlorowodorek)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

240

 

 

 

 

 

 

 

 

241

5-amino-o-krezol

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

242

2,4-diaminofenoksyetanol, jego chlorowodorek i jego siarczan

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8

-/266-357-1/274-713-2

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

243

2-metylo-1,3-benzenodiol

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,8 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,8 %

244

4-amino-m-krezol

4-Amino-m-cresol

2835-99-6

220-621-2

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

245

2-[(3-amino-4-metoksyfenylo)amino]etanol i jego siarczan

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7/83763-48-8

280-733-2/280-734-8

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 % (w przeliczeniu na siarczan)

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

246

Hydroksyetylo-3,4-metylenodioksyanilina i jej chlorowodorek

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl

94158-14-2

303-085-5

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

247

2,2′-[[4-[(2-hydroksyetylo)amino]-3-nitrofenylo]imino]bisetanol (9)

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2,8 %

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Może powodować reakcję alergiczną

248

4-[(2-hydroksyetylo)amino]-3-nitrofenol

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

65235-31-6

265-648-0

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 3,0 %

Dla a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,85 %

b)

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

249

1-(beta-ureidoetylo)amino-4-nitrobenzen

4-Nitrophenyl aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 %

Dla a) i b):

Nie używać z czynnikami nitrozującymi

Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,5 %

250

1-amino-2-nitro-4-(2′,3′-dihydroksypropylo)amino-5-chlorobenzen i 1,4-bis-(2′,3′-dihydroksypropylo)amino-2-nitro-5-chlorobenzen i jego sole

HC Red No 10 and HC Red No 11

95576-89-9/95576-92-4

-/-

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

251

 

 

 

 

 

 

 

 

252

2-amino-6-chloro-4-nitrofenol

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

6358-09-4

228-762-1

a)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 %

a)

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

b)

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

2,0 %

b)

»Image Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny«

253

 

 

 

 

 

 

 

 

254

5-amino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu (9); (CI 17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5 %

 

 

255

 

 

 

 

 

 

 

 

256

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 34 otrzymuje brzmienie:

„34

Alkohol benzylowy (10)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

 

1,0 %

 

 

b)

dodaje się pozycję w brzmieniu:

„58

Chlorowodorek Ν-alfa-dodekanoilo-L-argininianu etylu (11)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

 

0,4 %

Nie stosować w produktach do warg, produktach do jamy ustnej i produktach aerozolowych

 

4)

w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 1 otrzymuje brzmienie:

„1”

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

pozycja oznaczona numerem porządkowym 28 otrzymuje brzmienie:

„28

Ester heksylowy kwasu 2-[4-(dietyloamino)-2-hydroksybenzoilo] benzoesowego

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

302776-68-7

443-860-6

 

10 %”

 

 


(1)  Te substancje stosuje się pojedynczo lub w połączeniach, pod warunkiem że suma współczynników zawartości każdego z nich w danym produkcie kosmetycznym, wyrażona w odniesieniu do maksymalnej dopuszczalnej zawartości każdego z nich, nie przekroczy 1.”

(2)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.”

(3)  W przypadku stosowania jako środek konserwujący, zob. załącznik V, nr 34.”

(4)  To ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do końcowego produktu kosmetycznego.”

(5)  To ograniczenie stosuje się do substancji, a nie do końcowego produktu kosmetycznego.

(6)  Suma tych substancji stosowanych w połączeniu nie powinna przekraczać limitów podanych jako »Maksymalne stężęnie w preparacie gotowym do użycia«.

(7)  Dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tego składnika do farbowania włosów, chyba że zakazane jest to na mocy załącznika II.

(8)  W przypadku stosowania jako środek konserwujący, zob. załącznik V, nr 58.”

(9)  Dozwolone jest stosowanie wolnej zasady i soli tego składnika do farbowania włosów, chyba że zakazane jest to na mocy załącznika II.”

(10)  W przypadku zastosowań innych niż jako środek konserwujący, zob. załącznik III, nr 45.”

(11)  W przypadku zastosowań innych niż jako środek konserwujący, zob. załącznik III, nr 197.”