10.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 323/2013

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

dodające do kwot połowowych na 2013 r. określone ilości zatrzymane w roku 2012 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania przydzielonej im kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty. Komisja dodaje wówczas zatrzymaną ilość do przyznanej kwoty.

(2)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalające na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych (2), rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na 2012 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na wodach Morza Bałtyckiego oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 1124/2010 (3), rozporządzenie Rady (UE) nr 5/2012 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (4), rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów dla statków UE na 2012 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (5) oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (6) określają kwoty połowowe obowiązujące w 2012 r. dla niektórych stad ryb oraz precyzują, które stada mogą być objęte środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(3)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1262/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalające na lata 2013 i 2014 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (7), rozporządzenie Rady (UE) nr 1088/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2013 rok w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim (8), rozporządzenie Rady (UE) nr 1261/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2013 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (9), rozporządzenie Rady (UE) nr 39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalające uprawnienia do połowów dla statków UE na 2013 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (10) oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2013 r. dostępne w wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (11) określają kwoty połowowe obowiązujące w 2013 r. dla niektórych stad ryb.

(4)

Na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły przed dniem 31 października 2012 r. z wnioskiem o zatrzymanie części kwot przyznanych im na 2012 r. i o przeniesienie ich na następny rok. Zatrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2013 rok, z zachowaniem ograniczeń wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty połowowe ustanowione na 2013 r. w rozporządzeniach (UE) nr 1262/2012, (UE) nr 1088/2012, (UE) nr 1261/2012, (UE) nr 39/2013 oraz (UE) nr 40/2013 zwiększa się zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

(2)  Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 1.

(3)  Dz.U. L 320 z 3.12.2011, s. 3.

(4)  Dz.U. L 3 z 6.1.2012, s. 1.

(5)  Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 1.

(6)  Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 55.

(7)  Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 22.

(8)  Dz.U. L 323 z 22.11.2012, s. 2.

(9)  Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 19.

(10)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 1.

(11)  Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 54.


ZAŁĄCZNIK

Kod państwa

Kod stada

Gatunek

Nazwa obszaru

Ostateczna kwota na rok 2012 (1)

(w tonach)

Połowy w 2012 r.

(w tonach)

Połowy na specjalnych warunkach w 2012 r.

(w tonach)

Ostateczna kwota

(%)

Przeniesione ilości

(w tonach)

BEL

ANF/07.

Żabnicowate

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Żabnicowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Żabnicowate

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Dorsz

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07 A.

Plamiak

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb oraz VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Plamiak

VII b-k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody UE obszarów IIa oraz IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Smuklice

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody UE obszarów IIa oraz IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Molwa

wody UE obszaru IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Homarzec

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody UE obszarów IIa oraz IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Gładzica

VIId oraz VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07 A.

Sola

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Sola

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Sola

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Sola

wody UE obszarów II oraz IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Sola

VIIf oraz VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Sola

VIIh, VIIj oraz VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Sola

VIIIa oraz VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Rajowate

wody UE obszaru VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Rajowate

wody UE obszarów VIII oraz IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07 A.

Witlinek

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7 A-C

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Żabnicowate

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Żabnicowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Żabnicowate

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Argentyna wielka

wody UE obszarów III oraz IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszaru III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów II i IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Dorsz

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb oraz VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Śledź

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody UE obszarów IIa oraz IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody UE obszarów IIa oraz IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Molwa

wody UE obszaru IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3 A/BCD

Molwa

IIIa; wody UE obszaru IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody UE obszarów IIa oraz IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3 A/BCD

Homarzec

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Czarniak

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszaru III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Dobijaki

wody UE obszarów IIa, IIIa oraz IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Sola

wody UE obszarów II oraz IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3 A/BCD

Sola

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Brosma

wody UE obszaru IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Brosma

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3 A/BCD

Brosma

IIIa, wody UE podrejonów 22-32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Żabnicowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Argentyna wielka

wody UE obszarów III oraz IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszaru III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów II i IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Dorsz

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

wody UE obszarów IIa oraz IV; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3 A/BCD

Morszczuk

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody UE obszarów IIa oraz IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Molwa

wody UE obszaru IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3 A/BCD

Molwa

IIIa; wody UE obszaru IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody UE obszarów IIa oraz IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3 A/BCD

Homarzec

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

wody UE obszarów IIa oraz IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszaru III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Dobijaki

wody UE obszarów IIa, IIIa oraz IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Sola

wody UE obszarów II oraz IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3 A/BCD

Sola

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03 A-C.

Rajowate

wody UE obszaru IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Brosma

wody UE obszaru IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3 A/BCD

Brosma

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Sardela

IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Żabnicowate

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Żabnicowate

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Żabnicowate

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Żabnicowate

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Molwa niebieska

wody międzynarodowe obszaru XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

wody UE obszarów IIa oraz IV; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Ostrobok i powiązane przyłowy

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Ostrobok i powiązane przyłowy

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Smuklice

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Smuklice

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Homarzec

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszaru IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszaru X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Rajowate

wody UE obszarów VIII oraz IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Błękitek

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Witlinek

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7 A-C

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Śledź

podrejon 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Śledź

podrejony 30–31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Beryksy

wody UE oraz wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Żabnicowate

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Żabnicowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Żabnicowate

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Żabnicowate

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Żabnicowate

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Argentyna wielka

wody UE obszarów III oraz IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Molwa niebieska

wody międzynarodowe obszaru XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów II i IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Dorsz

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII i IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

wody UE obszarów IIa oraz IV; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb oraz VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07 A.

Plamiak

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb oraz VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Śledź

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody UE obszarów IIa oraz IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Ostrobok i powiązane przyłowy

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Smuklice

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody UE obszarów IIa oraz IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Smuklice

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Smuklice

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Molwa

wody UE obszaru IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Homarzec

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Homarzec

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody UE obszarów IIa oraz IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Homarzec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Gładzica

VIId oraz VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Gładzica

VIIf oraz VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Czarniak

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07 A.

Sola

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Sola

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Sola

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Sola

wody UE obszarów II oraz IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Sola

VIIf oraz VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Sola

VIIh, VIIj oraz VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Sola

VIIIa oraz VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Rajowate

wody UE obszaru VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Rajowate

wody UE obszarów VIII oraz IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Brosma

wody UE obszaru IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Brosma

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Brosma

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07 A.

Witlinek

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Witlinek

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7 A-C

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Beryksy

wody UE oraz wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Żabnicowate

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Żabnicowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Żabnicowate

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Argentyna wielka

wody UE obszarów III oraz IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Molwa niebieska

wody międzynarodowe obszaru XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów II i IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Dorsz

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III oraz IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07 A.

Plamiak

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb oraz VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07 A/MM

Śledź

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody UE obszarów IIa oraz IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Smuklice

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody UE obszarów IIa oraz IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Smuklice

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Molwa

wody UE obszaru IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Homarzec

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody UE obszarów IIa oraz IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Gładzica

VIId oraz VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Gładzica

VIIh, VIIj oraz VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Czarniak

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

wody UE obszarów IIa oraz IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Dobijaki

wody UE obszarów IIa, IIIa oraz IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszaru X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07 A.

Sola

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Sola

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Sola

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Sola

wody UE obszarów II oraz IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Sola

VIIf oraz VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Sola

VIIh, VIIj oraz VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Rajowate

wody UE obszaru VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Rajowate

wody UE obszarów VIII oraz IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Brosma

wody UE obszaru IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Brosma

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II oraz XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Brosma

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07 A.

Witlinek

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7 A-C

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Beryksy

wody UE oraz wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Żabnicowate

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Żabnicowate

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Argentyna wielka

wody UE obszarów III oraz IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów II i IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Molwa niebieska

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07 A.

Dorsz

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07 A.

Plamiak

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6 A.

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb oraz VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Plamiak

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07 A/MM

Śledź

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Śledź

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Śledź

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Morszczuk

VI oraz VII; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Smuklice

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Smuklice

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Homarzec

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Homarzec

VII (Porcupine Bank – jednostka 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Czarniak

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07 A.

Sola

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Sola

VIIf oraz VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Sola

VIIh, VIIj oraz VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Brosma

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Witlinek

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7 A-C

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Molwa niebieska

wody międzynarodowe obszaru XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Żabnicowate

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Żabnicowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Żabnicowate

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII i XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów I oraz II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Argentyna wielka

wody UE obszarów III oraz IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Argentyna wielka

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Dorsz

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Dorsz

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07 A.

Plamiak

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Plamiak

VII b-k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Śledź

wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb oraz VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Śledź

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Śledź

VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Morszczuk

wody UE obszarów IIa oraz IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Morszczuk

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody UE obszarów IIa oraz IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Molwa

wody UE obszaru IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody UE obszarów IIa oraz IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Homarzec

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07 A.

Gładzica

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Gładzica

VIId oraz VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

wody UE obszarów IIa oraz IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Dobijaki

wody UE obszarów IIa, IIIa oraz IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Sola

wody UE obszarów II oraz IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3 A/BCD

Sola

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Sola

VIIh, VIIj oraz VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Rajowate

wody UE obszarów IIa oraz IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7 A-C

Witlinek

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Buławik czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Sardela

IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Żabnicowate

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Pałasz czarny

wody UE i wody międzynarodowe obszaru CECAF 34.1.2

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów X oraz XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Widlak biały

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII oraz IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Morszczuk

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Ostrobok i powiązane przyłowy

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Ostrobok i powiązane przyłowy

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Smuklice

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Molwa

wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Homarzec

IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszaru IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Bogar

wody UE i wody międzynarodowe obszaru X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Rajowate

wody UE obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Rajowate

wody UE obszarów VIII oraz IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Błękitek

VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Dorsz

wody UE podrejonów 25–32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Śledź

podrejony 30–31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3 A/BCD

Morszczuk

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2 A-14

Ostrobok i powiązane przyłowy

wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Molwa

wody UE obszaru IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3 A/BCD

Molwa

IIIa; wody UE obszaru IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3 A/BCD

Homarzec

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Krewetka północna

wody UE obszarów IIa oraz IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Dobijaki

wody UE obszarów IIa, IIIa oraz IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3 A/BCD

Sola

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Brosma

wody UE obszaru IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3 A/BCD

Brosma

IIIa; wody UE podrejonów 22–32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Kwoty przyznane państwom członkowskim zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami w sprawie uprawnień do połowów uwzględniające wymiany tych uprawnień zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59), przeniesienia kwot zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub ponowne przydziały i odliczenia tych uprawnień zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).