28.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/71


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 300/2013

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 605/2010 (3) ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych oraz wykaz państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz takich przesyłek do Unii Europejskiej.

(2)

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 ustanowiono wykaz państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych, oraz wskazano rodzaj obróbki cieplnej wymaganej dla takich towarów. Artykuł 4 rozporządzenia (UE) nr 605/2010 stanowi, że państwa członkowskie powinny zezwolić na przywóz przesyłek przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy, wymienionych w kolumnie C załącznika I, pod warunkiem że takie przetwory mleczne lub mleko surowe, z których zostały wyprodukowane, zostały poddane obróbce cieplnej, o której mowa w rzeczonym artykule.

(3)

Ryzyko wynikające z przywozu do Unii przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego wielbłądów gatunku Camelus dromedarius (wielbłąd jednogarbny) z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy, wymienionych w kolumnie C załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, nie jest większe od ryzyka związanego z przywozem przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów, pod warunkiem że takie przetwory mleczne lub mleko surowe, z których zostały wyprodukowane, zostały poddane obróbce cieplnej, o której mowa w art. 4 rzeczonego rozporządzenia. W związku z tym należy zmienić rzeczony artykuł tak, by obejmował przetwory mleczne uzyskane z mleka surowego wielbłąda jednogarbnego.

(4)

Emirat Dubaju Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będący państwem trzecim nieujętym w prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt wykazie państw wolnych od pryszczycy, wyraził zainteresowanie wywozem do Unii przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego wielbłądów jednogarbnych po uprzedniej obróbce fizycznej lub chemicznej zgodnej z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 605/2010 i przekazał informacje zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4).

(5)

Służba kontrolna Komisji przeprowadziła, z wynikiem pozytywnym, audyt obejmujący kontrole zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dotyczące produkcji mleka wielbłądów jednogarbnych w Emiracie Dubaju. Emirat Dubaju zastosował się następnie odpowiednio do zaleceń służby kontrolnej Komisji.

(6)

Na podstawie tych informacji można uznać, że Emirat Dubaju jest w stanie dać konieczne gwarancje w celu zapewnienia zgodności przetworów mlecznych wyprodukowanych w Emiracie Dubaju z mleka surowego wielbłądów jednogarbnych z wymogami w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego mającymi zastosowanie do przywozu do Unii przetworów mlecznych z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy, wymienionych w kolumnie C załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010.

(7)

Aby dozwolony był przywóz do Unii przetworów mlecznych uzyskanych z mleka wielbłądów jednogarbnych z określonych części terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, należy dodać Emirat Dubaju do wykazu państw trzecich lub ich części zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, podając jednocześnie, że zezwolenie zawarte w kolumnie C tego wykazu ma zastosowanie jedynie do przetworów mlecznych uzyskanych z mleka wielbłąda jednogarbnego.

(8)

Należy zmienić wzór świadectwa zdrowia „Mleko-HTC” w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w celu włączenia do tego świadectwa odniesienia do przetworów mlecznych uzyskanych z mleka wielbłąda jednogarbnego.

(9)

Niektóre przetwory mleczne wchodzące w zakres obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 605/2010 nie są objęte kodami towarów (kodami systemu zharmonizowanego) we wzorach świadectw zdrowia odnoszących się do przetworów mlecznych. Aby umożliwić bardziej precyzyjną identyfikację tych towarów we wzorach świadectw zdrowia, należy dodać brakujące kody Systemu zharmonizowanego 15.17 (margaryna) i 28.35 (fosforany) do odpowiednich wzorów świadectw zdrowia „Mleko-HTB”, „Mleko-HTC”, „Mleko-T/S” w załączniku II do rzeczonego rozporządzenia.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 605/2010.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 605/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz, bawołów lub, gdy jest to wyraźnie dopuszczone w załączniku I, wielbłądów gatunku Camelus dromedarius z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy, wymienionych w kolumnie C załącznika I, pod warunkiem że takie przetwory mleczne lub mleko surowe, z których zostały wyprodukowane, zostały poddane obróbce cieplnej obejmującej:”;

2)

w załącznikach I i II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(3)  Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1.

(4)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli zawartej w załączniku, po wpisie dotyczącym Andory dodaje się wpis w brzmieniu:

„AE

Emirat Dubaju Zjednoczonych Emiratów Arabskich (1)

0

0

+ (2)”

b)

w tabeli zawartej w rzeczonym załączniku dodaje się przypisy w brzmieniu:

„(1)

Tylko przetwory mleczne wyprodukowane z mleka wielbłądów gatunku Camelus dromedarius.

(2)

Przetwory mleczne wyprodukowane z mleka wielbłądów gatunku Camelus dromedarius są dozwolone.”;

2)

w załączniku II część 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pole I.19 we wzorze „Wzór Mleko-HTB” uwagi część I otrzymuje brzmienie:

„—

Rubryka I.19: użyć właściwego kodu Systemu zharmonizowanego (HS) w ramach następujących pozycji: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 albo 35.04.”;

b)

„Wzór Mleko-HTC” otrzymuje brzmienie:

Wzór Mleko-HTC

Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną C załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Unii Europejskiej

Image

Image

Image

c)

pole I.19 we wzorze „Wzór Mleko-T/S” uwagi część I otrzymuje brzmienie:

„—

Rubryka I.19: użyć właściwego kodu Systemu zharmonizowanego (HS) w ramach następujących pozycji: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 albo 35.04.”.