21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 253/2013

z dnia 15 stycznia 2013 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 odnośnie do dostosowań w następstwie zmiany Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia ISCED w zakresie przekazywanych zmiennych oraz podziałów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wprowadzenie uaktualnionego systemu klasyfikacji jest głównym elementem trwających starań Komisji na rzecz utrzymania adekwatności statystyki europejskiej poprzez uwzględnienie nowych rozwiązań i zmian w dziedzinie edukacji.

(2)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) wprowadziła zmiany do stosowanej dotychczas wersji Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) – ISCED 1997 w celu zagwarantowania spójności z kierunkami rozwoju polityk i struktur kształcenia i szkolenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 692/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 692/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych, wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”;

b)

w części B, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych, wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”;

c)

w części C pkt 3 wyrażenie „Poziom wykształcenia: niższe (ISCED 0, 1 lub 2), średnie (ISCED 3 lub 4), wyższe (ISCED 5 lub 6)” zastępuje się wyrażeniem „Poziom osiągniętego wykształcenia: maksymalnie wykształcenie gimnazjalne, ponadgimnazjalne i policealne (nie obejmujące wykształcenia wyższego), wyższe”;

2)

w sekcji 2, część A wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kolumnie „zmienne”, wiersz 23 „[nieobowiązkowo] Profil odwiedzającego: poziom wykształcenia” otrzymuje brzmienie „[nieobowiązkowo] Profil odwiedzającego: poziom osiągniętego wykształcenia”;

b)

w kolumnie „kategorie, które należy przekazywać”, wiersz 23, „a) niższe (ISCED 0, 1 lub 2)”, „b) średnie (ISCED 3 lub 4)” oraz „c) wyższe (ISCED 5 lub 6)”, otrzymuje brzmienie:

„a)

„maksymalnie wykształcenie gimnazjalne;

b)

ponadgimnazjalne i policealne (nie obejmujące wykształcenia wyższego);

c)

wyższe”;

3)

w sekcji 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych, wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”;

b)

w części B, podziały według kryteriów społeczno-demograficznych wyrażenie „3. [nieobowiązkowo] poziom wykształcenia” zastępuje się wyrażeniem „3. [nieobowiązkowo] poziom osiągniętego wykształcenia”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 17.