27.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 251/2013

z dnia 22 marca 2013 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, bifenazatu, kaptanu, fluazynamu, fluopikolidu, folpetu, krezoksymu metylowego, pentiopiradu, proquinazydu, pirydatu i tembotrionu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla bifenazatu, kaptanu, dimetoatu, folpetu, iprodionu, krezoksymu metylowego, pimetrozyny i pirydatu zostały określone w załączniku II i w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla aminopyralidu, fluazynamu, fluopikolidu, proquinazydu i tembotrionu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. W odniesieniu do pentiopiradu w załączniku II i III nie określono NDP ani nie włączono tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, a zatem zastosowanie ma wartość wzorcowa wynosząca 0,01 mg/kg.

(2)

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną aminopyralid na powierzchni nasion rzepaku złożono wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w sprawie zmiany obowiązującego NDP.

(3)

Wniosek w tej samej sprawie dotyczący bifenazatu złożono w odniesieniu do owoców cytrusowych, owoców ziarnkowych, owoców pestkowych, winogron stołowych i winogron do produkcji wina, chmielu, truskawek, pomidorów, papryki, bakłażanów i dyniowatych (z niejadalną skórką). Wniosek w tej samej sprawie dotyczący kaptanu złożono w odniesieniu do pomidorów. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący dimetoatu złożono w odniesieniu do oliwek stołowych i oliwek do produkcji oliwy. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący fluazynamu złożono w odniesieniu do jabłek. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący fluopikolidu złożono w odniesieniu do sałaty i innych warzyw sałatowych, szpinaku i podobnych (liści) oraz świeżych ziół. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący folpetu złożono w odniesieniu do jeżyn, malin, porzeczek i agrestu. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący iprodionu złożono w odniesieniu do selera korzeniowego. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący krezoksymu metylowego złożono w odniesieniu do jęczmienia, żyta i pszenicy. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący proquinazydu złożono w odniesieniu do pomidorów, bakłażanów i dyniowatych (z jadalną skórką). Wniosek w tej samej sprawie dotyczący pimetrozyny złożono w odniesieniu do roszpunki warzywnej i fasoli w strąkach. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący pirydatu złożono w odniesieniu do kopru. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący tembotrionu złożono w odniesieniu do nerki i wątroby bydła i świń, biorąc pod uwagę poziomy pozostałości w paszy w wyniku stosowania tembotrionu na powierzchni kukurydzy.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wniosek dotyczący stosowania fluopikolidu na powierzchni marchwi, rzodkiewki i buraka cukrowego. Wnioskodawca twierdzi, że dozwolone stosowanie fluopikolidu na powierzchni tych upraw w Stanach Zjednoczonych skutkuje poziomami pozostałości przekraczającymi NDP dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(5)

W odniesieniu do pentiopiradu złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w celu ustanowienia NDP dla orzechów z drzew orzechowych (z wyjątkiem orzechów kokosowych i orzeszków sosnowych), owoców ziarnkowych, wiśni i czereśni, brzoskwiń, śliwek, truskawek, warzyw korzeniowych i bulwiastych, czosnku, cebuli, szalotki, dymki, pomidorów, papryki, bakłażanów, dyniowatych, kukurydzy cukrowej, kapustnych kwitnących, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, sałaty i innych warzyw sałatowych, w tym kapustnych, szpinaku i podobnych (liści), trybuli, naci pietruszki, fasoli (w strąkach lub bez), grochu (w strąkach lub bez), karczochów, selera, kopru włoskiego, rabarbaru, pora, suchych nasion roślin strączkowych, orzeszków ziemnych, ziaren słonecznika, nasion rzepaku, ziaren soi, nasion bawełny, jęczmienia, kukurydzy, owsa zwyczajnego, żyta, sorgo, pszenicy, buraka cukrowego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, biorąc pod uwagę poziomy pozostałości w paszy. Wnioskodawca twierdzi, że dozwolone stosowanie tej substancji na powierzchni takich produktów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie skutkuje poziomami pozostałości przekraczającymi NDP określone w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 oraz że wnioskowane NDP są niezbędne w celu dostosowania zamierzonego stosowania w Unii Europejskiej i dozwolonego stosowania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych produktów, konieczne jest podniesienie NDP.

(6)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(7)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(8)

W uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że w odniesieniu do stosowania dimetoatu na powierzchni oliwek stołowych i oliwek do produkcji oliwy ocenę ryzyka w ramach uzasadnionej opinii należy uznać za tymczasową oraz że ocena ta może w zbyt małym stopniu uwzględniać rzeczywiste ryzyko dla konsumenta, gdyż nie przedstawiono jeszcze ostatecznej oceny. W odniesieniu do stosowania iprodionu na powierzchni selera korzeniowego Urząd podkreślił niedociągnięcia badań nad metabolizmem roślin. W odniesieniu do stosowania pentiopiradu na powierzchni kapusty pekińskiej i endywii Urząd odradza ustanawianie proponowanego NDP, gdyż nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów. Ponadto badania pozostałości na powierzchni kukurydzy, nasion rzepaku i bawełny, ziaren słonecznika i soi przeprowadzono z wykorzystaniem uprawy zmodyfikowanej genetycznie. Wnioskodawca musi potwierdzić, że metabolizm pentiopiradu w uprawie zmodyfikowanej genetycznie przebiega tak jak w przypadku jej konwencjonalnego odpowiednika. W odniesieniu do stosowania pimetrozyny na powierzchni roszpunki warzywnej i fasoli w strąkach Urząd stwierdził, że przedstawione dane nie są wystarczające, by ustanowić nowy NDP. Obecne NDP powinny zatem pozostać niezmienione.

(9)

W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na wymienione substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych, które mogą je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku skrajnie dużej konsumpcji takich upraw i produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD).

(10)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP dla aminopyralidu w nasionach rzepaku). Dziennik EFSA 2012; 10(9):2894. [28 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP dla bifenazatu w owocach cytrusowych, owocach ziarnkowych, owocach pestkowych, winogronach, chmielu, truskawkach, pomidorach, papryce, bakłażanach, melonach i arbuzach). Dziennik EFSA 2012; 10(10):2920. [45 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Uzasadniona opinia EFSA: „Modification of the existing MRLs for captan in certain berries” (Zmiana obecnych NDP dla kaptanu w niektórych jagodach). Dziennik EFSA 2011; 9(11):2452. [31 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP dla dimetoatu w oliwkach do produkcji oliwy i oliwkach stołowych). Dziennik EFSA 2012; 10(5):2709. [31 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego NDP dla fluazynamu w jabłkach). Dziennik EFSA 2012; 10(5):2710. [27 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP dla fluopikolidu w różnych uprawach warzywnych). Dziennik EFSA 2012; 10(9):2895. [43 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Uzasadniona opinia EFSA: „Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes” (Zmiana obecnych NDP dla folpetu w winogronach do produkcji wina, czosnku i pomidorach). Dziennik EFSA 2011; 9(9):2391. [40 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego NDP dla iprodionu w selerze korzeniowym). Dziennik EFSA 2012; 10(10):2947. [29 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

„Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej krezoksym metylowy). Dziennik EFSA 2010; 8(11):1891. [88 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

„Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca ustanowienia nowych NDP dla pentiopiradu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2012; 10(10):2948. [96 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazid in tomatoes, aubergines and cucurbits with edible peel” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP dla proquinazydu w pomidorach, bakłażanach i dyniowatych z jadalną skórką). Dziennik EFSA 2012; 10(9):2896. [27 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods)” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP dla pimetrozyny w roszpunce warzywnej i fasoli w strąkach). Dziennik EFSA 2012; 10(10):2939. [20 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves)” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego NDP dla pirydatu w liściach selera (koprze)). Dziennik EFSA 2012; 10(9):2892. [25 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

„Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine” (Uzasadniona opinia dotycząca ustanowienia nowych NDP dla tembotrionu w nerkach i wątrobie bydła i świń). Dziennik EFSA 2012; 10(10):2932. [39 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumny dotyczące bifenazatu, kaptanu, folpetu, krezoksymu metylowego i pirydatu otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Bifenazat

Kaptan (R)

Folpet (R)

Krezoksym metylu (F) (R)

Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) i sprzężeń hydrolitycznych CL 9673 wyrażona jako pirydat)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna)

 

 

 

 

 

0110040

Limy (Limonki)

 

 

 

 

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Migdały

 

0,3

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Orzechy makadamia

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Orzeszki pekan

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistacje

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Pozostałe

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

 

 

 

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

 

 

 

 

 

0130030

Pigwy

 

 

 

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nieśplik japoński

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Morele

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)

 

5

2

 

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Pozostałe

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

 

 

 

 

0151000

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

10

 

 

0152000

b)

Truskawki

3

3

3

1

 

0153000

c)

Owoce leśne

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Jeżyny

 

10

10

 

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

 

10

10

 

 

0153990

Pozostałe

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

d)

Inne drobne owoce i jagody

 

 

 

 

 

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

0,7

15

15

1

 

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Róża dzika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też „poziomkowym drzewem”)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Pozostałe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

(vi)

Owoce różne

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

a)

Z jadalną skórką

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Daktyle

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Figi

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

0,2

 

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki (Szaron, persymon)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Pozostałe

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

b)

Z niejadalną skórką, małe

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)

 

 

 

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Caimito

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0163000

c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Awokado

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Mango

 

2

 

 

 

0163040

Papaja

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Granaty

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananasy

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian (Rościan)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Pozostałe

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

Ziemniaki

 

0,05

0,1

 

 

0212000

b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0213000

c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Buraki

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Marchew

 

0,1

 

 

 

0213030

Seler korzeniowy

 

0,1

 

 

 

0213040

Chrzan (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Pasternak

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Pietruszka zwyczajna – korzeń

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Brukiew

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Rzepa

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Pozostałe

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Czosnek

 

 

0,1

 

 

0220020

Cebula (Cebula srebrzysta)

 

 

0,1

 

 

0220030

Szalotka

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Pozostałe

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

Rośliny psiankowate

 

 

 

 

 

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Pozostałe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

b)

Dyniowate – z jadalną skórką

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

0232020

Korniszon

 

 

 

 

 

0232030

Cukinia (Kabaczek (patison))

 

 

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0233000

c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))

 

0,1

 

 

 

0233020

Dynia (Dynia olbrzymia)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Arbuz

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Pozostałe

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

d)

Kukurydza cukrowa

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Kapustne kwitnące

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)

 

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kapustne głowiaste

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Brukselka

 

 

 

 

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

 

 

 

 

 

0242990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0243000

c)

Kapustne liściowe

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)

 

 

 

 

0,2

0243990

Pozostałe

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

d)

Kalarepa

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Rzeżucha

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Gorycznik wiosenny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Pozostałe

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

b)

Szpinak i podobne (liście)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)

 

 

10

 

 

0252020

Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Pozostałe

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Liście winorośli

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Rukiew wodna

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

f)

Zioła

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Trybula

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))

 

 

 

 

0,3

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaryn

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Tymianek (Majeranek, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Liście laurowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Hizop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Pozostałe (Kwiaty jadalne)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

7

2

2

 

 

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

0,4

2

2

 

 

0260030

Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Soczewica

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Pozostałe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Szparagi

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Karczochy

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Seler

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Koper włoski

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Karczochy kuliste

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Por

 

2

 

5

1

0270070

Rabarbar

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Pędy bambusa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Rdzenie palmowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Pozostałe

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

(viii)

Grzyby

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)

 

 

 

 

 

0280020

Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)

 

 

 

 

 

0280990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)

0,3

 

 

 

 

0300020

Soczewica

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Łubin

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Pozostałe

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

(i)

Nasiona oleiste

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Siemię lnu

 

 

 

 

 

0401020

Orzeszki ziemne

 

 

 

 

 

0401030

Mak

 

 

 

 

 

0401040

Ziarna sezamu

 

 

 

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

 

 

 

0401060

Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

 

 

 

 

 

0401070

Ziarna soi

 

 

 

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

 

 

 

0401090

Nasiona bawełny

 

 

 

 

 

0401100

Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)

 

 

 

 

 

0401110

Rokosz barwierski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Ogórecznik

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Lnicznik właściwy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Konopie

 

 

 

 

 

0401150

Rącznik pospolity

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Olejowiec gwinejski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Drzewo kapokowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Pozostałe

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

ZBOŻA

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Jęczmień

 

 

2

0,1

 

0500020

Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Kukurydza

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Owies zwyczajny

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Ryż

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Żyto

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Sorgo

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

 

 

2

0,1

 

0500990

Pozostałe

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

(i)

Herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inaczej przygotowane Camelia sinensis)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

(ii)

Ziarna kawy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Kwiaty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kwiaty rumianku

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Kwiat malwy sudańskiej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Płatki róży

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa drobnoziarnista

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Liście

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Liście truskawki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Liście Rooibos (Liście miłorzębu)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Korzenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Korzeń waleriany

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Korzeń żeń-szenia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Pozostałe napary ziołowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Kakao (femetowane ziarna)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMIEL (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

PRZYPRAWY

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Nasiona

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anyż

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Czarnuszka siewna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Nasiona selera zwyczajnego (Lovage seed)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Kolendra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Kmin rzymski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Koper ogrodowy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Koper włoski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Kozieradka pospolita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Gałka muszkatałowa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Owoce i jagody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Ziele angielskie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Żółtodrzew pieprzowy (pieprz japoński) Zanthooxylum piperitum

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kminek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamon malabarski

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Jagody jałowca

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pieprz (czarny i biały) (Pieprz długi, pieprz różowy)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Wanilia płaskolistna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarynd

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Kora

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cynamon (Kasja)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lukrecja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Imbir

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Chrzan pospolity

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Pąki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Goździki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapary

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Szafran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muszkatołowiec korzenny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Burak cukrowy (korzeń)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Trzcina cukrowa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cykoria podróżnik korzenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Mięso, przetwory z mięsa, podrobów, krwi, tłuszczów zwierzęcych świeże, chłodzone, mrożone, konserwowane w solance, suszone lub wędzone lub przetwarzane na mąki lub mączki inne produkty przetworzone, takie jak wędliny i przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

a)

Świnie

 

 

 

 

 

1011010

Mięso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Tłuszcz z chudego mięsa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Wątroba

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Nerka

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Podroby jadalne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

b)

Bydło

 

 

 

 

 

1012010

Mięso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Tłuszcz

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Wątroba

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Nerka

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Podroby jadalne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

c)

Owce

 

 

 

 

 

1013010

Mięso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Tłuszcz

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Wątroba

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Nerka

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Podroby jadalne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

d)

Kozy

 

 

 

 

 

1014010

Mięso

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Tłuszcz

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Wątroba

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Nerka

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Podroby jadalne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Mięso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Tłuszcz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Wątroba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nerka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Podroby jadalne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Drób – kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Mięso

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Tłuszcz

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Wątroba

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Nerka

 

 

 

0,05

 

1016050

Podroby jadalne

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

g)

Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Mięso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Tłuszcz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Wątroba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nerka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Podroby jadalne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, masło i inne tłuszcze otrzymane z mleka, sery i twarogi

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Bydło

 

 

 

 

 

1020020

Owce

 

 

 

 

 

1020030

Kozy

 

 

 

 

 

1020040

Konie

 

 

 

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie, świeże, zakonserwowane lub gotowane Jaja ptasie, bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Kury

 

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gęsi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Przepiórki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Pozostałe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Ślimaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= Rozpuszczalny w tłuszczach

Kaptan (R)

Definicja pozostałości stosowana w odniesieniu do poniższych kodów brzmi „Suma kaptanu i folpetu”: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Folpet (R)

Definicja pozostałości stosowana w odniesieniu do poniższych kodów brzmi „Suma kaptanu i folpetu”: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Krezoksym metylu (F) (R)

(R)

=

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

 

Krezoksym metylowy - kod 1010000: 490M1 wyrażony jako krezoksym metylowy

 

Krezoksym metylowy - kod 1020000: 490M9 wyrażony jako krezoksym metylowy

 

Metabolitu 490M1 = 2-metoksymino-2-[2(o-tolioksymetyl (fenyl)]kwas octowy Metabolitu 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylofenoksy-metyl)fenyl]-2-metoksy-kwas imino octowy”

2)

w załączniku III część A wprowadza się następujące zmiany:

a)

kolumny dotyczące aminopyralidu, fluazynamu, fluopikolidu, proquinazydu i tembotrionu otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4)

Aminopyralid

Fluazinam (F)

Fluopikolid

Proquinazyd

Tembotrion (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli) ugli i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna)

 

 

 

 

 

0110040

Limy (Limonki)

 

 

 

 

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Migdały

 

 

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

 

 

 

 

 

0120070

Orzechy makadamia

 

 

 

 

 

0120080

Orzeszki pekan

 

 

 

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

 

 

 

 

 

0120100

Pistacje

 

 

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

 

0,3

 

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Pigwy

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Nieśplik japoński

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Pozostałe

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Morele

 

 

 

 

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia)

 

 

 

 

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina)

 

 

 

 

 

0140990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

 

 

 

 

 

0151000

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

 

 

2

0,5

 

0151010

Winogrona stołowe

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

3

 

 

 

0152000

b)

Truskawki

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

c)

Owoce leśne

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Jeżyny

 

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, owoce Boysenberry oraz maliny moroszki)

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0154000

d)

Inne drobne owoce i jagody

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne)

 

 

 

 

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice (borówki czerwone))

 

 

 

 

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

 

 

 

 

 

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek)

 

 

 

 

 

0154050

Róża dzika

 

 

 

 

 

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też „poziomkowym drzewem”)

 

 

 

 

 

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

 

 

 

 

 

0154990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Owoce różne

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

a)

Z jadalną skórką

 

 

 

 

 

0161010

Daktyle

 

 

 

 

 

0161020

Figi

 

 

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

 

 

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Kaki (Szaron, persymon)

 

 

 

 

 

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0162000

b)

Z niejadalną skórką, małe

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi), mangostan)

 

 

 

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji (figa opuncjowa)

 

 

 

 

 

0162050

Caimito

 

 

 

 

 

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota)

 

 

 

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0163000

c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

 

0163010

Awokado

 

 

 

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

0163050

Granaty

 

 

 

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea)

 

 

 

 

 

0163070

Guajawa (Pitaja, smoczy owoc (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananasy

 

 

 

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

 

 

 

 

 

0163100

Durian (Rościan)

 

 

 

 

 

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

 

 

 

 

 

0163990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

a)

Ziemniaki

 

 

0,03

 

 

0212000

b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0213000

c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Marchew

 

 

0,15

 

 

0213030

Seler korzeniowy

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Chrzan (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Pasternak

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Pietruszka zwyczajna – korzeń

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

 

 

0,15

 

 

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty (skolimus hiszpański))

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Brukiew

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Rzepa

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Pozostałe

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

Czosnek

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Cebula (Cebula srebrzysta)

 

 

1

 

 

0220030

Szalotka

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany)

 

 

10

 

 

0220990

Pozostałe

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

 

 

 

 

0231000

a)

Rośliny psiankowate

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense))

 

 

 

0,15

 

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

Bakłażan (Oberżyna) (Psianka melonowa (pepino))

 

 

 

0,15

 

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

 

 

 

0,02 (5)

 

0231990

Pozostałe

 

 

 

0,02 (5)

 

0232000

b)

Dyniowate – z jadalną skórką

 

 

0,5

0,05

0,02 (5)

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

0232020

Korniszon

 

 

 

 

 

0232030

Cukinia (Kabaczek (patison))

 

 

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0233000

c)

Dyniowate – z niejadalną skórką

 

 

0,5

0,02 (5)

0,02 (5)

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))

 

 

 

 

 

0233020

Dynia (Dynia olbrzymia)

 

 

 

 

 

0233030

Arbuz

 

 

 

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0234000

d)

Kukurydza cukrowa

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,05

0239000

e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0241000

a)

Kapustne kwitnące

 

 

2

 

 

0241010

Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska)

 

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kapustne głowiaste

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka

 

 

0,2

 

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

 

 

0,2

 

 

0242990

Pozostałe

 

 

0,01 (5)

 

 

0243000

c)

Kapustne liściowe

 

 

 

 

 

0243010

Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta choysum, kapusta pekińska (pe-tsai))

 

 

0,1

 

 

0243020

Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)

 

 

2

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

0,1

 

 

0244000

d)

Kalarepa

 

 

0,03

 

 

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0251000

a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

 

 

 

 

 

0251010

Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)

 

 

9

 

 

0251020

Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))

 

 

9

 

 

0251030

Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia)

 

 

1,5

 

 

0251040

Rzeżucha

 

 

9

 

 

0251050

Gorycznik wiosenny

 

 

9

 

 

0251060

Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy)

 

 

9

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

9

 

 

0251080

Liście i pędy kapustnych (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka))

 

 

9

 

 

0251990

Pozostałe

 

 

9

 

 

0252000

b)

Szpinak i podobne (liście)

 

 

4

 

 

0252010

Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii)

 

 

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth, solanka sodowa (Salsola soda))

 

 

 

 

 

0252030

Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)

 

 

 

 

 

0252990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0253000

c)

Liście winorośli

 

 

0,01 (5)

 

 

0254000

d)

Rukiew wodna

 

 

0,01 (5)

 

 

0255000

e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

 

 

0,01 (5)

 

 

0256000

f)

Zioła

 

 

9

 

 

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

0256030

Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych))

 

 

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

0256050

Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy)

 

 

 

 

 

0256060

Rozmaryn

 

 

 

 

 

0256070

Tymianek (Majeranek, oregano)

 

 

 

 

 

0256080

Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa)

 

 

 

 

 

0256090

Liście laurowe

 

 

 

 

 

0256100

Estragon (Hizop)

 

 

 

 

 

0256990

Pozostałe (Kwiaty jadalne)

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0260010

Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa (french beans, snap beans), fasola wielokwiatowa, slicing bean, szparagi)

 

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, lima bean, cowpea)

 

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny (groszek cukrowy)

 

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)

 

 

 

 

 

0260050

Soczewica

 

 

 

 

 

0260990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0270010

Szparagi

 

 

0,01 (5)

 

 

0270020

Karczochy

 

 

0,01 (5)

 

 

0270030

Seler

 

 

0,01 (5)

 

 

0270040

Koper włoski

 

 

0,01 (5)

 

 

0270050

Karczochy kuliste

 

 

0,01 (5)

 

 

0270060

Por

 

 

1,5

 

 

0270070

Rabarbar

 

 

0,01 (5)

 

 

0270080

Pędy bambusa

 

 

0,01 (5)

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

 

0,01 (5)

 

 

0270990

Pozostałe

 

 

0,01 (5)

 

 

0280000

(viii)

Grzyby

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0280010

Uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak Shi-take)

 

 

 

 

 

0280020

Dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)

 

 

 

 

 

0280990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0300010

Fasola (Bób, navy beans, fasola jaś, lima bean, fasola polna, cowpeas)

 

 

 

 

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

 

0300030

Groch (Groch włoski, groch polny, chickling vetch)

 

 

 

 

 

0300040

Łubin

 

 

 

 

 

0300990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0401000

(i)

Nasiona oleiste

 

 

 

 

 

0401010

Siemię lnu

0,01 (5)

 

 

 

 

0401020

Orzeszki ziemne

0,01 (5)

 

 

 

 

0401030

Mak

0,01 (5)

 

 

 

 

0401040

Ziarna sezamu

0,01 (5)

 

 

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

0,01 (5)

 

 

 

 

0401060

Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

0,03

 

 

 

 

0401070

Ziarna soi

0,01 (5)

 

 

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

0,01 (5)

 

 

 

 

0401090

Nasiona bawełny

0,01 (5)

 

 

 

 

0401100

Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)

0,01 (5)

 

 

 

 

0401110

Rokosz barwierski

0,01 (5)

 

 

 

 

0401120

Ogórecznik

0,01 (5)

 

 

 

 

0401130

Lnicznik właściwy

0,01 (5)

 

 

 

 

0401140

Konopie

0,01 (5)

 

 

 

 

0401150

Rącznik pospolity

0,01 (5)

 

 

 

 

0401990

Pozostałe

0,01 (5)

 

 

 

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

0,01 (5)

 

 

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

 

 

0402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 

 

 

 

 

0402030

Olejowiec gwinejski

 

 

 

 

 

0402040

Drzewo kapokowe

 

 

 

 

 

0402990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0500000

5.

ZBOŻA

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0500010

Jęczmień

0,1

 

 

 

 

0500020

Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)

0,01 (5)

 

 

 

 

0500030

Kukurydza

0,01 (5)

 

 

 

 

0500040

Proso zwyczajne (Foxtail millet, teff)

0,01 (5)

 

 

 

 

0500050

Owies zwyczajny

0,1

 

 

 

 

0500060

Ryż

0,01 (5)

 

 

 

 

0500070

Żyto

0,1

 

 

 

 

0500080

Sorgo

0,01 (5)

 

 

 

 

0500090

Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

0,1