13.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 216/2013

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczy publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zwanym dalej „Dziennikiem Urzędowym”) oraz wejścia w życie aktów prawnych Unii.

(2)

Rozporządzenie nr 1/1958 (1) wraz z jego późniejszymi zmianami określa języki urzędowe instytucji Unii Europejskiej.

(3)

Wydanie drukowane Dziennika Urzędowego dostępne we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii jest obecnie jedyną prawnie wiążącą publikacją, mimo że jest ono również udostępniane w internecie.

(4)

Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (2) gwarantuje, że Urząd Publikacji będzie umożliwiał instytucjom wywiązanie się z obowiązku publikowania tekstów ustawodawczych.

(5)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-161/06 Skoma-Lux sro przeciwko Celní ředitelství Olomouc (3) stwierdził, że na akty prawne Unii, które nie zostały należycie opublikowane w Dzienniku Urzędowym, nie można się powoływać wobec osób fizycznych i prawnych, a udostępnienie tych aktów w internecie nie jest równoznaczne z ważną publikacją w Dzienniku Urzędowym wobec braku jakichkolwiek uregulowań w tej kwestii w prawie unijnym.

(6)

Gdyby publikacja w Dzienniku Urzędowym w formie elektronicznej miała wiążący prawnie charakter, umożliwiłoby to szybszy i oszczędniejszy dostęp do prawa unijnego. Urząd Publikacji powinien jednak w dalszym ciągu umożliwiać obywatelom uzyskanie drukowanej wersji Dziennika Urzędowego.

(7)

W swoim komunikacie zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa” Komisja podkreśla, że dostęp do aktów prawnych w internecie sprzyja rozwojowi cyfrowego rynku wewnętrznego, co przynosi korzyści społeczno-gospodarcze.

(8)

Należy zatem przyjąć przepisy zapewniające autentyczność, integralność i niezmienność elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno przewidzieć również przepisy mające zastosowanie w przypadkach, gdy ze względu na nieprzewidziane i wyjątkowe okoliczności nie jest możliwa publikacja i udostępnienie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego.

(10)

Dyrektywą 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (4) określono skutki prawne podpisu elektronicznego jako sposobu uwierzytelniania. Do celów zapewnienia autentyczności, integralności i niezmienności elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego bezpieczny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie i wygenerowany – zgodnie ze wspomnianą dyrektywą – przez bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego stanowi wystarczające zabezpieczenie dla obywateli. Weryfikacja podpisanego elektronicznie Dziennika Urzędowego powinna być możliwa przy użyciu łatwo dostępnych środków.

(11)

Dostęp do strony internetowej EUR-Lex powinien być zapewniony zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie ochrony osób niepełnosprawnych wynikającymi z decyzji Rady 2010/48/WE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (5).

(12)

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest umożliwienie wszystkim obywatelom europejskim powoływania się na publikację elektroniczną Dziennika Urzędowego, ponieważ zakres rozporządzenia jest ograniczony do zapewnienia autentycznego charakteru takiej publikacji, jak to jest obecnie w przypadku publikacji drukowanej.

(13)

W celu przyjęcia niniejszego rozporządzenia TFUE nie przewiduje innych kompetencji niż określone w art. 352,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem Dziennik Urzędowy jest publikowany w formie elektronicznej w językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej.

2.   Bez uszczerbku dla art. 3, jedynie Dziennik Urzędowy publikowany w formie elektronicznej (zwany dalej „elektronicznym wydaniem Dziennika Urzędowego”) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Artykuł 2

1.   Elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego jest opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie i wygenerowanym przez bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego zgodnie z dyrektywą 1999/93/WE. Kwalifikowany certyfikat i informacje o przedłużeniu jego ważności są publikowane na stronie internetowej EUR-Lex, tak aby umożliwić obywatelom zweryfikowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz autentyczności elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego.

2.   Elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego zawiera informację dotyczącą daty jego publikacji.

3.   Elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego jest udostępniane obywatelom na stronie internetowej EUR-Lex w aktualnej formie, przez nieograniczony czas. Zapoznawanie się z jego treścią jest nieodpłatne.

Artykuł 3

1.   W przypadku gdy opublikowanie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego jest niemożliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych zakłóceń działania systemu informatycznego Urzędu Publikacji, system ten musi zostać jak najszybciej ponownie uruchomiony.

Urząd Publikacji określa moment, w którym wystąpiły takie zakłócenia.

2.   Jeżeli zachodzi konieczność opublikowania Dziennika Urzędowego w przypadku, gdy system informatyczny Urzędu Publikacji nie działa ze względu na zakłócenia, o których mowa w ust. 1, jedynie wydanie drukowane Dziennika Urzędowego jest autentyczne i wywołuje skutki prawne.

Po przywróceniu działania systemu informatycznego Urzędu Publikacji wersję elektroniczną odpowiadającą wydaniu drukowanemu, o którym mowa w akapicie pierwszym, udostępnia się obywatelom jedynie do celów informacyjnych na stronie internetowej EUR-Lex, przy czym wersja ta zawiera stosowną informację na ten temat.

3.   Po przywróceniu działania systemu informatycznego Urzędu Publikacji na stronie internetowej EUR-Lex udostępniane są informacje na temat wszystkich wydań drukowanych wywołujących skutki prawne zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy.

Artykuł 4

1.   W odniesieniu do elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego Urząd Publikacji jest odpowiedzialny za:

a)

publikowanie elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego i gwarantowanie jego autentyczności;

b)

wdrożenie i konserwację systemu informatycznego wytwarzającego wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego, zarządzanie tym systemem i jego modernizowanie zgodnie z postępem technicznym;

c)

stosowanie i rozbudowywanie urządzeń technicznych w celu zapewnienia dostępności elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego dla wszystkich użytkowników;

d)

określenie zasad dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i dostępu w odniesieniu do systemu informatycznego wytwarzającego elektroniczne wydanie Dziennika Urzędowego;

e)

zachowywanie i archiwizowanie dokumentów elektronicznych oraz przetwarzanie ich zgodnie z postępem technicznym.

2.   Urząd Publikacji wykonuje zadania określone w ust. 1 zgodnie z decyzją 2009/496/WE, Euratom.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca kalendarzowego po jego przyjęciu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2013 r.

W imieniu Rady

A. SHATTER

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 017 z 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 41.

(3)  Zb.Orz. 2007, s. I-10841.

(4)  Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

(5)  Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35.