8.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 196/2013

z dnia 7 marca 2013 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Japonii w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (2) ustanawia warunki sanitarne dotyczące przywozu żywych zwierząt oraz świeżego mięsa tych zwierząt. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 206/2010 świeże mięso przeznaczone do spożycia przez ludzi może być przywożone jedynie wtedy, gdy pochodzi z terytorium państwa trzeciego lub jego części wymienionych w części 1 załącznika II do wzmiankowanego rozporządzenia i spełnia odpowiednie wymogi.

(2)

Japonia wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie jej w wykazie dotyczącym przywozu świeżego mięsa wołowego do Unii, zaś audyt Komisji w odniesieniu do mięsa wołowego w Japonii w 2008 r. potwierdził, że spełnia ona wymogi. Wpisanie do wykazu zostało jednak odroczone, gdy w 2010 r. w Japonii wystąpiła pryszczyca.

(3)

Od tego czasu Japonia zwalczyła pryszczycę na swoim terytorium i została uznana przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) za kraj wolny od tej choroby bez szczepienia.

(4)

Japonia oferuje zatem wystarczające gwarancje w zakresie zdrowia zwierząt i ponownie zwróciła się o wpisanie jej do wykazu państw trzecich upoważnionych do przywozu świeżego mięsa wołowego do Unii.

(5)

Należy zatem zezwolić Japonii na przywóz świeżego mięsa wołowego do Unii.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, po wpisie dotyczącym Islandii, dodaje się wpis odnoszący się do Japonii w brzmieniu:

Kod ISO i nazwa kraju trzeciego

Kod terytorium

Opis kraju trzeciego, jego terytorium lub części

Świadectwo weterynaryjne

Warunki szczegółowe

Data zakończenia (3)

Data rozpoczęcia (4)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP – Japonia

JP

Cały kraj

BOV

 

 

 

28 marca 2013 r.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.

(3)  Mięso zwierząt poddanych ubojowi w dniu lub przed dniem określonym w kolumnie 7 może zostać przywiezione do Unii w ciągu 90 dni od tej daty. Przesyłki transportowane drogą morską na pełnym morzu mogą zostać przywiezione do Unii, jeśli towarzyszące im świadectwo zostało wystawione przed dniem określonym w kolumnie 7, w ciągu 40 dni od tej daty. (Uwaga: Brak daty w kolumnie 7 oznacza, że nie ma ograniczeń czasowych).

(4)  Jedynie mięso zwierząt poddanych ubojowi w dniu lub po dniu określonym w kolumnie 8 może zostać przywiezione do Unii (brak daty w kolumnie 8 oznacza, że nie ma ograniczeń czasowych).