28.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/30


DYREKTYWA RADY 2013/13/UE

z dnia 13 maja 2013 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 Aktu przystąpienia Chorwacji, w przypadku gdy akty instytucji przyjęte przed dniem przystąpienia wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w tym akcie przystąpienia lub załącznikach do niego, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje w tym celu niezbędne akty, jeśli pierwotny akt nie został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano i przyjęto Traktat o przystąpieniu Chorwacji, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań do aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 83/182/EWG (1), 2003/49/WE (2), 2008/7/WE (3), 2009/133/WE (4) i 2011/96/UE (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywach 83/182/EWG, 2003/49/EWG, 2008/7/WE, 2009/133/WE i 2011/96/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, nie później niż do dnia przystąpienia Chorwacji do Unii, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia przystąpienia Chorwacji do Unii.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego (Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 59).

(2)  Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz.U. L 157 z 26.6.2003, s. 49).

(3)  Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 11).

(4)  Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.U. L 310 z 25.11.2009, s. 34).

(5)  Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.U. L 345 z 29.12.2011, s. 8).


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku do dyrektywy 83/182/EWG dodaje się, co następuje:

„CHORWACJA

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))”.

2.

W dyrektywie 2003/49/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 3 lit. a) ppkt (iii), po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

porez na dobit w Chorwacji,”;

b)

w załączniku dodaje się literę w brzmieniu:

„z)

spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: »dioničko društvo«, »društvo s ograničenom odgovornošću«, jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym”.

3.

W załączniku I do dyrektywy 2008/7/WE dodaje się punkt w brzmieniu:

„11a)

spółki prawa chorwackiego określane jako:

(i)

dioničko društvo;

(ii)

društvo s ograničenom odgovornošću;”.

4.

W załączniku I do dyrektywy 2009/133/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A dodaje się literę w brzmieniu:

„ka)

spółki utworzone według prawa chorwackiego, określane jako »dioničko društvo«, »društvo s ograničenom odgovornošću«, jak również inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym;”;

b)

w części B, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

porez na dobit w Chorwacji,”.

5.

W załączniku I do dyrektywy 2011/96/UE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A dodaje się literę w brzmieniu:

„ka)

spółki utworzone według prawa chorwackiego, określane jako: »dioničko društvo«, »društvo s ograničenom odgovornošću«, jak również inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym;”;

b)

w części B, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

porez na dobit w Chorwacji,”.