6.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/44


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 4 listopada 2013 r.

zmieniające zalecenie 2006/576/WE w odniesieniu do toksyn T-2 i HT-2 w mieszankach paszowych dla kotów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/637/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Toksyny T-2 i HT-2 są mikotoksynami wytwarzanymi przez różne gatunki Fusarium. Toksyna T-2 jest szybko metabolizowana, w wyniku czego powstaje szereg produktów, z których najważniejszym metabolitem jest toksyna HT-2.

(2)

Panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (panel Contam) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął na wniosek Komisji opinię w sprawie zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego związanych z obecnością toksyn T-2 i HT-2 w żywności i paszy (1).

(3)

Jeśli chodzi o zagrożenie dla zdrowia zwierząt, panel CONTAM uznał, że obecne szacowane narażenie na toksyny T-2 i HT-2 najprawdopodobniej nie stanowi powodu do obaw związanych ze zdrowiem w odniesieniu do przeżuwaczy, królików oraz ryb. W przypadku świń, drobiu, koni oraz psów szacunkowe narażenie na toksyny T-2 i HT-2 wykazuje niskie ryzyko wystąpienia niepożądanego skutku dla zdrowia. Koty należą do najbardziej podatnych gatunków zwierząt. Ze względu na niewielką ilość danych oraz poważne niepożądane skutki dla zdrowia przy niskich dawkach nie ustalono poziomu dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian (NOAEL) ani najniższego poziomu, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany (LOAEL).

(4)

Biorąc pod uwagę wnioski z opinii naukowej, należy przeprowadzić badania w celu zgromadzenia informacji o czynnikach powodujących występowanie stosunkowo wysokich poziomów toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych oraz o skutkach przetwarzania paszy i żywności. Z tego względu przyjęto zalecenie Komisji 2013/165/UE (2) dotyczące przeprowadzenia takich badań.

(5)

Biorąc pod uwagę toksyczność toksyn T-2 i HT-2 dla kotów, należy dodatkowo ustanowić wartość orientacyjną dla sumy toksyn T-2 i HT-2 w paszy dla kotów, która to wartość będzie stosowana przy ocenie dopuszczalności paszy dla kotów pod względem obecności toksyn T-2 i HT-2. Należy zatem odpowiednio zmienić zalecenie Komisji 2006/576/WE (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

w załączniku do zalecenia 2006/576/WE po pozycji „Fumonizyny B1 + B2” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Mikotoksyna

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt

Wartość orientacyjna w mg/kg (ppm) dla paszy o zawartości wilgoci wynoszącej 12 %

Toksyny T-2 + HT-2

Mieszanki paszowe dla kotów

0,05”

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Panel EFSA ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (Contam); Opinia naukowa w sprawie zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego związanych z obecnością toksyn T-2 i HT-2 w żywności i paszy. Dziennik EFSA 2011; 9(12):2481. [187 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Dostępna na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  Zalecenie Komisji 2013/165/UE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obecności toksyn T-2 i HT-2 w zbożach i produktach zbożowych (Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 12).

(3)  Zalecenie Komisji 2006/576/WE z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (Dz.U. L 229 z 23.8.2006, s. 7).