20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/75


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca świadectwa zdrowia I, II i III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami rzeźnymi, przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, określone w załączniku E do dyrektywy Rady 91/68/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9208)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/784/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące wewnątrzunijny handel owcami i kozami. Przepisy tej dyrektywy przewidują między innymi, że podczas transportu do miejsca przeznaczenia owcom i kozom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem I, II lub III określonym w załączniku E do tej dyrektywy.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u bydła, owiec i kóz. W załączniku VII do tego rozporządzenia ustanowiono środki kontroli i zwalczania TSE. Oprócz tego w rozdziale A załącznika VIII do tego rozporządzenia ustanowiono warunki wewnątrzunijnego handlu żywymi zwierzętami, nasieniem i zarodkami. Rozdział A załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 został niedawno zmieniony rozporządzeniem Komisji (UE) nr 630/2013 (3).

(3)

Aby odzwierciedlić wymogi odnoszące się do wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, określone w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 630/2013, wzory świadectw zdrowia II i III określone w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG zostały niedawno zmienione decyzją wykonawczą Komisji 2013/445/UE (4).

(4)

W ramach dokonywania tej zmiany błędnie pominięto możliwość przemieszczania – pod pewnymi warunkami – owiec i kóz hodowlanych do państw członkowskich posiadających zatwierdzony program kontroli trzęsawki klasycznej. Z tego powodu należy zmienić część II pkt II.9 wzoru świadectwa zdrowia III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami hodowlanymi określonego w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG.

(5)

W celu usunięcia wszelkich dwuznaczności należy ponadto dokonać przeglądu niektórych odesłań do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zawartych we wzorze świadectwa zdrowia II w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami przeznaczonymi do tuczu oraz we wzorze świadectwa zdrowia III w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami hodowlanymi, które to wzory określono w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG.

(6)

Należy zatem zmienić wzory świadectw zdrowia II i III zawarte w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG w celu prawidłowego odzwierciedlenia wymogów, które odnoszą się do wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami przeznaczonymi do tuczu i hodowlanymi, a które określone są w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 630/2013.

(7)

Ponadto – aby zapewnić zgodność terminologii stosowanej we wszystkich wzorach świadectw zdrowia w handlu wewnątrzunijnym owcami i kozami określonych w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG – wzory te należy zmienić i zastąpić wzorami świadectw zdrowia I, II i III zawartymi w załączniku do niniejszej decyzji.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/68/EWG.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik E do dyrektywy 91/68/EWG zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 60).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/445/UE z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami oraz wymogów zdrowotnych w odniesieniu do trzęsawki (Dz.U. L 233 z 31.8.2013, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK E

WZÓR I

Image

Image

Image

WZÓR II

Image

Image

Image

Image

WZÓR III

Image

Image

Image

Image

Image