20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/69


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję 2002/757/WE w odniesieniu do wymogu świadectwa fitosanitarnego dotyczącego organizmu szkodliwego Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. w przypadku pozbawionego kory drewna przetartego Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9181)

(2013/782/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/757/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia środków w celu ich ochrony przed wprowadzaniem do Unii i rozprzestrzenianiem się w Unii szkodliwego organizmu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. niewymienionego w załączniku I ani załączniku II do dyrektywy 2000/29/WE.

(2)

Pozbawione kory przetarte drewno pozyskiwane z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. i pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nie może być wprowadzane na terytorium Unii, chyba że dołączono do niego świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy 2000/29/WE oraz w pkt 2 załącznika do decyzji 2002/757/WE.

(3)

Na podstawie informacji dostarczonych przez Stany Zjednoczone Ameryki Komisja stwierdziła, że Służba Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Health Inspection Service) Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zatwierdziła urzędowy program certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) i będzie on realizowany przez krajowe stowarzyszenie ds. budowlanego drewna pozyskiwanego z drzew liściastych (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(4)

Program certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych gwarantuje, że zatwierdzone zakłady w USA prowadzą działalność zgodnie z normą dotyczącą komorowego suszenia drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych. Norma ta gwarantuje, że całość budowlanego drewna przetartego eksportowanego w ramach wspomnianego programu jest suszona komorowo do osiągnięcia zawartości wilgotności poniżej 20 % na masę oraz zgodnie ze specyfikacją dotyczącą suszenia komorowego oraz jest pozbawiona kory.

(5)

Norma ta gwarantuje również, że wszystkie wiązki suszonego komorowo drewna pozyskiwanego z drzew liściastych zostają opatrzone stalowym klipsem identyfikacyjnym zawierającym oznakowanie „NHLA-KD” oraz nadany im zostaje niepowtarzalny numer. Każdy numer jest wymieniony w odpowiednim świadectwie potwierdzającym komorowe suszenie budowlanego drewna pozyskiwanego z drzew liściastych („świadectwo potwierdzające komorowe suszenie”).

(6)

Należy zatem przewidzieć odstępstwo pozwalające na wprowadzanie do Unii pozbawionego kory przetartego drewna pozyskiwanego z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeśli dołączono do niego świadectwo potwierdzające komorowe suszenie jako alternatywę dla świadectwa fitosanitarnego z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

(7)

Komisja zapewnia udostępnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki wszystkich informacji technicznych koniecznych do oceny funkcjonowania wspomnianego programu. Ponadto państwa członkowskie powinny stale kontrolować stosowanie klipsów identyfikacyjnych zawierających oznakowanie „NHLA” oraz związanych z nimi świadectw potwierdzających komorowe suszenie.

(8)

Odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 1 akapit drugi decyzji 2002/757/WE zmienionej niniejszą decyzją powinno stosować się do dnia 30 listopada 2016 r. w celu zapewnienia zgodności z wymogami decyzji wykonawczej Komisji 2013/780/UE (3).

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/757/WE.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/757/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Podatne rośliny i podatne drewno mogą być wprowadzane na terytorium Unii, jeżeli są zgodne z nadzwyczajnymi środkami fitosanitarnymi ustanowionymi w pkt 1a i 2 załącznika I do niniejszej decyzji, jeżeli dopełniono formalności, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE, oraz jeżeli w wyniku tych formalności w odniesieniu do obecności pozaeuropejskich izolatów szkodliwego organizmu podatne rośliny i podatne drewno zostaną uznane za wolne od szkodliwego organizmu.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego pozbawione kory przetarte drewno pozyskiwane z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być wprowadzane do Unii do 30 listopada 2016 r. bez zachowania zgodności z przepisami pkt 2 załącznika I do niniejszej decyzji z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w załączniku II do niniejszej decyzji.”;

2)

w art. 3 ust. 2 i 3 oraz w art. 5 ust. 1 wyrazy „załącznika do niniejszej decyzji” zastępuje się wyrazami „załącznika I do niniejszej decyzji” i dostosowuje się odpowiednio formy gramatyczne w związku z tym zastąpieniem;

3)

dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Artykuł 6a

1.   Państwa członkowskie informują Komisję i inne państwa członkowskie na piśmie, kiedy skorzystały z odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 1 akapit drugi.

Państwa członkowskie, które skorzystały z odstępstwa, przedstawiają Komisji i innym państwom członkowskim przed dniem 15 lipca każdego roku informacje na temat liczby przesyłek objętych przywozem w poprzednim roku, zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi niniejszej decyzji, oraz szczegółowe sprawozdanie na temat wszystkich przypadków przechwycenia, jak określono w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie, nie później niż dwa dni robocze od dnia przechwycenia, o każdej przesyłce wprowadzonej na ich terytorium zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit drugi niespełniającej warunków określonych w załączniku II.

3.   Komisja zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o przekazanie informacji technicznych koniecznych do umożliwienia Komisji dokonania oceny funkcjonowania programu certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych.”;

4)

załącznik otrzymuje nazwę załącznik I;

5)

dodaje się załącznik II w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (Dz.U. L 252 z 20.9.2002, s. 37).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/780/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. przewidująca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do pozbawionego kory przetartego drewna pozyskiwanego z Quercus L., Platanus L. oraz Acer saccharum Marsh. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Zob. s. 61 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ I

Warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi

Pozbawione kory drewno przetarte pozyskiwane z Acer macrophyllum Pursh oraz Quercus spp. L. pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być wprowadzane na terytorium Unii bez zachowania zgodności z przepisami pkt 2 załącznika I z zastrzeżeniem następujących warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi:

1)

drewno jest produkowane w tartakach lub poddawane obróbce w odpowiednich pomieszczeniach zatwierdzonych oraz poddawanych audytowi przez amerykańskie krajowe stowarzyszenie ds. budowlanego drewna pozyskiwanego z drzew liściastych (NHLA) w celu udziału w programie certyfikacji w zakresie komorowego suszenia budowlanego drewna przetartego pozyskiwanego z drzew liściastych (»program«);

2)

drewno zostało wysuszone komorowo, osiągając poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy wynoszący poniżej 20 % poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej;

3)

po spełnieniu warunku określonego w pkt 2 wyznaczony urzędnik tartaku, o którym mowa w pkt 1, dołącza do każdej wiązki standardowy klips identyfikacyjny wykonany ze stali, lub czynność ta odbywa się pod jego nadzorem. Każdy klips identyfikacyjny zawiera oznakowanie »NHLA – KD« oraz niepowtarzalny numer przyporządkowany każdej wiązce;

4)

w celu zapewnienia, że warunki określone w pkt 2 i 3 są spełnione, drewno podlega systemowi kontroli, który został stworzony w ramach programu, i który obejmuje inspekcję przed wysyłką oraz monitorowanie w zatwierdzonych tartakach prowadzone przez niezależnych audytorów będących stronami trzecimi, wykwalifikowanych i upoważnionych do tego celu. Służba Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przeprowadza wyrywkowe inspekcje przed wysyłką oraz, co sześć miesięcy, przeprowadza audyty procedur i rejestrów NHLA związanych z programem, niezależnych audytorów będących stronami trzecimi oraz tartaków i innych odpowiednich pomieszczeń, które uczestniczą w programie;

5)

drewno zostaje opatrzone standardowym »świadectwem potwierdzającym komorowe suszenie«, które jest zgodne ze wzorem znajdującym się w części II niniejszego załącznika, i które zostało wystawione przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do udziału w programie i zatwierdzone przez inspektora NHLA. Świadectwo potwierdzające komorowe suszenie jest wypełnione i zawiera informacje na temat ilości pozbawionego kory przetartego drewna w stopach deskowych i metrach sześciennych. Świadectwo określa również całkowitą liczbę wiązek oraz każdy numer klipsa identyfikacyjnego przyporządkowany do tych wiązek.

CZĘŚĆ II

Wzór świadectwa potwierdzającego komorowe suszenie

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Faks 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK