17.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/109


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2013 r.

zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2013, zmieniająca decyzję 2008/897/WE zatwierdzającą roczne i wieloletnie programy na 2009 rok i na lata następne i zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/761/UE w odniesieniu do wkładu finansowego Unii przeznaczonego na określone programy zatwierdzone tą decyzją

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8891)

(2013/766/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 27 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji 2009/470/WE ustanawia się procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(2)

Decyzja Komisji 2008/341/WE (2) stanowi, że aby uzyskać zatwierdzenie w ramach unijnego środka finansowego przewidzianego w art. 27 ust. 1 decyzji 2009/470/WE, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych w załączniku I do powyższej decyzji muszą spełniać co najmniej kryteria określone w załączniku do decyzji 2008/341/WE.

(3)

W decyzji Komisji 2008/897/WE (3) zatwierdzono na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. niemiecki program zwalczania zakażenia herpeswirusem koi.

(4)

W decyzji wykonawczej Komisji 2012/761/UE (4) zatwierdzono określone programy krajowe na 2013 r. i określono stawkę oraz maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii dla każdego programu przedłożonego przez państwa członkowskie.

(5)

Hiszpania i Grecja przedstawiły zmieniony program kontroli niektórych form salmonelli odzwierzęcej w populacjach drobiu. Niemcy przedstawiły zmieniony program zwalczania zakażenia herpeswirusem koi. Grecja przedstawiła zmieniony program zwalczania brucelozy owiec i kóz. Węgry i Rumunia przedstawiły zmieniony program zwalczania wścieklizny.

(6)

Komisja dokonała oceny tych zmienionych programów zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia. Są one zgodne z odpowiednim prawodawstwem unijnym w zakresie weterynarii, w szczególności z kryteriami określonymi w załączniku do decyzji 2008/341/WE. Należy zatem je zatwierdzić.

(7)

Ponadto Komisja dokonała oceny okresowych sprawozdań technicznych i finansowych przedstawionych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 27 ust. 7 decyzji 2009/470/WE, dotyczących wydatków poniesionych na finansowanie tych programów. Z oceny tej wynika, że niektóre państwa członkowskie nie wykorzystają w całości środków przyznanych im na 2013 r., podczas gdy inne przekroczą wysokość przyznanych im środków.

(8)

Należy zatem skorygować wkład finansowy Unii przeznaczony na niektóre z krajowych programów. Aby zoptymalizować wykorzystanie przewidzianych zasobów, właściwe jest ponowne rozdzielenie funduszy z tych programów krajowych, w przypadku których przyznane kwoty nie zostaną w pełni wykorzystane, na rzecz programów, w ramach których kwoty te zostaną prawdopodobnie przekroczone z uwagi na nieprzewidziane sytuacje dotyczące zdrowia zwierząt, które zaistniały w tych państwach członkowskich. Przeniesienie to powinno opierać się na najświeższych informacjach dotyczących wydatków rzeczywiście poniesionych przez zainteresowane państwa członkowskie.

(9)

Aby umożliwić to przeniesienie, należy w dużym stopniu skorygować określone wkłady finansowe Unii przewidziane w decyzji wykonawczej 2012/761/UE. W celu zagwarantowania przejrzystości należy określić całkowity zakres wkładów finansowych poniesionych przez Unię na rzecz przyjętych na 2013 r. programów, do których odnoszą się te korekty.

(10)

Ponadto z ostatnich doświadczeń wynika, że pełne wykonanie art. 13 ust. 3 decyzji wykonawczej 2012/761/UE mogłoby prowadzić do powstania nierówności. W związku z tym przepis ten powinien zostać skreślony.

(11)

Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2012/761/UE.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzenie zmienionych programów kontroli niektórych form salmonelli odzwierzęcej przedstawionych przez Hiszpanię i Grecję

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniony program kontroli niektórych form salmonelli odzwierzęcej w populacjach drobiu przedstawiony przez Hiszpanię w dniu 26 grudnia 2012 r.

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniony program kontroli niektórych form salmonelli odzwierzęcej w populacjach drobiu przedstawiony przez Grecję w dniu 24 października 2013 r.

Artykuł 2

Zatwierdzenie zmienionego programu zwalczania brucelozy owiec i kóz przedstawionego przez Grecję

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniony program zwalczania brucelozy owiec i kóz przedstawiony przez Grecję w dniu 29 lipca 2013 r.

Artykuł 3

Zatwierdzenie zmienionych programów zwalczania wścieklizny przedstawionych przez Węgry i Rumunię

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmienione programy zwalczania wścieklizny przedstawione przez Węgry dnia 1 października 2013 r. i przez Rumunię dnia 30 października 2013 r.

Artykuł 4

Zmiana decyzji 2008/897/WE

Art. 16 decyzji 2008/897/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Choroby zwierząt akwakultury

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wieloletni program zwalczania wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) przedstawiony przez Danię.

Niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wieloletni program zwalczania zakażenia herpeswirusem koi przedstawiony przez Niemcy.”.

Artykuł 5

Zmiany decyzji wykonawczej 2012/761/UE

W decyzji wykonawczej 2012/761/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

3 440 000 EUR dla Hiszpanii;

(ii)

100 000 EUR dla Chorwacji;

(iii)

2 000 000 EUR dla Włoch;

(iv)

940 000 EUR dla Portugalii;

(v)

800 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”;

2)

art. 2 ust. 2 lit. a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

0,5 EUR za zwierzę gospodarskie, od którego pobrano próbkę w celu wykonania testu wydzielania interferonu gamma w przypadku podejrzenia nosicielstwa w rzeźni;”;

3)

art. 2 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

12 000 000 EUR dla Irlandii;

(ii)

13 390 000 EUR dla Hiszpanii;

(iii)

400 000 EUR dla Chorwacji;

(iv)

4 000 000 EUR dla Włoch;

(v)

2 230 000 EUR dla Portugalii;

(vi)

31 900 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”;

4)

art. 3 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

8 200 000 EUR dla Hiszpanii;

(ii)

3 380 000 EUR dla Włoch;

(iii)

170 000 EUR dla Cypru;

(iv)

1 760 000 EUR dla Portugalii.”;

5)

art. 3 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

nie przekracza 1 740 000 EUR”;

6)

art. 4 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

9 000 EUR dla Belgii;

(ii)

11 000 EUR dla Bułgarii;

(iii)

5 000 EUR dla Republiki Czeskiej;

(iv)

86 000 EUR dla Niemiec;

(v)

10 000 EUR dla Irlandii;

(vi)

78 000 EUR dla Grecji;

(vii)

1 200 000 EUR dla Hiszpanii;

(viii)

650 000 EUR dla Włoch;

(ix)

10 000 EUR dla Łotwy;

(x)

10 000 EUR dla Litwy;

(xi)

2 000 EUR dla Luksemburga;

(xii)

3 000 EUR dla Węgier;

(xiii)

10 000 EUR dla Malty;

(xiv)

10 000 EUR dla Niderlandów;

(xv)

10 000 EUR dla Austrii;

(xvi)

50 000 EUR dla Polski;

(xvii)

145 000 EUR dla Portugalii;

(xviii)

130 000 EUR dla Rumunii;

(xix)

18 000 EUR dla Słowenii;

(xx)

40 000 EUR dla Słowacji;

(xxi)

10 000 EUR dla Finlandii;”;

7)

art. 5 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

910 000 EUR dla Belgii;

(ii)

30 000 EUR dla Bułgarii;

(iii)

810 000 EUR dla Republiki Czeskiej;

(iv)

90 000 EUR dla Danii;

(v)

790 000 EUR dla Niemiec;

(vi)

10 000 EUR dla Estonii;

(vii)

160 000 EUR dla Irlandii;

(viii)

970 000 EUR dla Grecji;

(ix)

1 760 000 EUR dla Hiszpanii;

(x)

1 210 000 EUR dla Francji;

(xi)

200 000 EUR dla Chorwacji;

(xii)

3 520 000 EUR dla Włoch;

(xiii)

60 000 EUR dla Cypru;

(xiv)

200 000 EUR dla Łotwy;

(xv)

10 000 EUR dla Luksemburga;

(xvi)

950 000 EUR dla Węgier;

(xvii)

40 000 EUR dla Malty;

(xviii)

2 940 000 EUR dla Niderlandów;

(xix)

640 000 EUR dla Austrii;

(xx)

2 900 000 EUR dla Polski;

(xxi)

25 000 EUR dla Portugalii;

(xxii)

460 000 EUR dla Rumunii;

(xxiii)

10 000 EUR dla Słowenii;

(xxiv)

450 000 EUR dla Słowacji;

(xxv)

60 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”;

8)

art. 6 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

200 000 EUR dla Bułgarii;

(ii)

950 000 EUR dla Niemiec;

(iii)

100 000 EUR dla Chorwacji;

(iv)

224 000 EUR dla Węgier;

(v)

1 100 000 EUR dla Rumunii;

(vi)

25 000 EUR dla Słowenii;

(vii)

400 000 EUR dla Słowacji.”;

9)

art. 7 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

nie przekracza 1 060 000 EUR”;

10)

art. 8 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

nie przekracza 1 400 000 EUR”;

11)

art. 9 ust. 2 lit. a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

0,5 EUR za ptaka domowego, od którego pobrano próbkę;”;

12)

art. 9 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

24 000 EUR dla Belgii;

(ii)

9 000 EUR dla Bułgarii;

(iii)

14 000 EUR dla Republiki Czeskiej;

(iv)

53 000 EUR dla Danii;

(v)

135 000 EUR dla Niemiec;

(vi)

62 000 EUR dla Irlandii;

(vii)

8 000 EUR dla Grecji;

(viii)

67 000 EUR dla Hiszpanii;

(ix)

108 000 EUR dla Francji;

(x)

40 000 EUR dla Chorwacji;

(xi)

1 300 000 EUR dla Włoch;

(xii)

4 000 EUR dla Cypru;

(xiii)

13 000 EUR dla Łotwy;

(xiv)

5 000 EUR dla Litwy;

(xv)

6 000 EUR dla Luksemburga;

(xvi)

61 000 EUR dla Węgier;

(xvii)

8 000 EUR dla Malty;

(xviii)

154 000 EUR dla Niderlandów;

(xix)

30 000 EUR dla Austrii;

(xx)

70 000 EUR dla Polski;

(xxi)

14 000 EUR dla Portugalii;

(xxii)

350 000 EUR dla Rumunii;

(xxiii)

29 000 EUR dla Słowenii;

(xxiv)

16 000 EUR dla Słowacji;

(xxv)

25 000 EUR dla Finlandii;

(xxvi)

30 000 EUR dla Szwecji;

(xxvii)

100 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”;

13)

art. 10 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

290 000 EUR dla Belgii;

(ii)

360 000 EUR dla Bułgarii;

(iii)

380 000 EUR dla Republiki Czeskiej;

(iv)

300 000 EUR dla Danii;

(v)

4 700 000 EUR dla Niemiec;

(vi)

60 000 EUR dla Estonii;

(vii)

1 300 000 EUR dla Irlandii;

(viii)

1 700 000 EUR dla Grecji;

(ix)

3 000 000 EUR dla Hiszpanii;

(x)

10 900 000 EUR dla Francji;

(xi)

3 600 000 EUR dla Włoch;

(xii)

230 000 EUR dla Chorwacji;

(xiii)

950 000 EUR dla Cypru;

(xiv)

80 000 EUR dla Łotwy;

(xv)

435 000 EUR dla Litwy;

(xvi)

50 000 EUR dla Luksemburga;

(xvii)

790 000 EUR dla Węgier;

(xviii)

25 000 EUR dla Malty;

(xix)

1 000 000 EUR dla Niderlandów;

(xx)

500 000 EUR dla Austrii;

(xxi)

2 600 000 EUR dla Polski;

(xxii)

1 000 000 EUR dla Portugalii;

(xxiii)

1 400 000 EUR dla Rumunii;

(xxiv)

160 000 EUR dla Słowenii;

(xxv)

220 000 EUR dla Słowacji;

(xxvi)

160 000 EUR dla Finlandii;

(xxvii)

210 000 EUR dla Szwecji;

(xxviii)

2 520 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.”;

14)

art. 11 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

1 650 000 EUR dla Bułgarii;

(ii)

1 500 000 EUR dla Grecji;

(iii)

620 000 EUR dla Estonii;

(iv)

190 000 EUR dla Włoch;

(v)

2 200 000 EUR dla Litwy;

(vi)

1 080 000 EUR dla Węgier;

(vii)

7 240 000 EUR dla Polski;

(viii)

2 300 000 EUR dla Rumunii;

(ix)

810 000 EUR dla Słowenii;

(x)

380 000 EUR dla Słowacji.”;

15)

art. 12 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

nie przekracza następujących kwot:

(i)

1 500 000 EUR dla Łotwy;

(ii)

400 000 EUR dla Finlandii.”;

16)

w art. 13 skreśla się ust. 3.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2)  Decyzja Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 44).

(3)  Decyzja Komisji 2008/897/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2009 rok i na lata następne (Dz.U. L 322 z 2.12.2008, s. 39).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2012/761/UE z dnia 30 listopada 2012 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2013 r. (Dz.U. L 336 z 8.12.2012, s. 83).