14.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/45


DECYZJA RADY

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Niemiec i jednego zastępcy członka z Niemiec

(2013/757/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

(2)

Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Martiny MICHELS.

(3)

Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Franka ZIMMERMANNA na członka Komitetu Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:

a)

na stanowisko członka:

Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

oraz

b)

na stanowisko zastępcy członka:

Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

A. PABEDINSKIENĖ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.

(2)  Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.