4.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/35


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8377)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/710/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (2) wprowadza wymóg, zgodnie z którym Europejska Agencja Kolejowa(„Agencja”) zapewnia dostosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności („TSI”) do postępu technicznego, trendów rynkowych i wymagań społecznych, a także proponuje Komisji niezbędne jej zdaniem zmiany w TSI.

(2)

Decyzją C(2007) 3371 z dnia 13 lipca 2007 r. Komisja udzieliła Agencji mandatu ramowego w celu przeprowadzenia pewnych działań na mocy dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (3) oraz dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (4). Zgodnie z warunkami wspomnianego mandatu ramowego Agencję poproszono o przeprowadzenie przeglądu TSI dotyczącej ruchu kolejowego.

(3)

Dodatek A do obecnej TSI „Ruch kolejowy” odnosi się do wersji 2 przepisów ruchowych europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), które opracowano na podstawie wersji 2.3.0.d specyfikacji wymagań systemowych (SRS) europejskiego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (ETCS).

(4)

Obecne wersje specyfikacji ERTMS/ETCS to „wzorzec 2” i „wzorzec 3”. Wersja 3 „przepisów ruchowych ERTMS” odpowiada „wzorcowi 3 ERTMS/ETCS”. Fakt ten musi zostać uwzględniony w TSI „Ruch kolejowy”.

(5)

W dniu 5 lipca 2012 r. Agencja wydała zalecenie (ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) w celu aktualizacji wersji „przepisów ruchowych ERTMS”, o których mowa w decyzji Komisji 2012/757/UE z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i zmieniającej decyzję 2007/756/WE (5).

(6)

Należy zatem zmienić decyzję 2012/757/UE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dodatek A do załącznika I do decyzji 2012/757/UE (TSI OPE) otrzymuje brzmienie:

„Dodatek A

Przepisy ruchowe ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R

Przepisy ruchowe dla ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R określono w dokumencie technicznym zatytułowanym „ERTMS operational principles and rules – version 3” („Przepisy i zasady ruchowe dotyczące ERTMS – wersja 3”) opublikowanym na stronie internetowej ERA (www.era.europa.eu).”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6.

(4)  Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 1.

(5)  Dz.U. L 345 z 15.12.2012, s. 1.