5.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/214


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 4 grudnia 2013 r.

potwierdzająca przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

(2013/707/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 13 i 15,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Środki tymczasowe

(1)

Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła rozporządzeniem (UE) nr 513/2013 (3) tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(2)

Decyzją 2013/423/UE (4) Komisja przyjęła zobowiązanie cenowe („zobowiązanie”) złożone przez grupę współpracujących producentów eksportujących wraz z Chińską Izbą Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products — CCCME) w odniesieniu do ceł tymczasowych. Rozporządzeniem (UE) nr 748/2013 (5) Komisja zmieniła rozporządzenie (UE) nr 513/2013 w celu wprowadzenia koniecznych zmian technicznych w związku z przyjęciem zobowiązania.

(3)

W dniu 8 listopada 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie antysubsydyjne w odniesieniu do przywozu do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (6).

2.   Dalsze postępowanie

(4)

Po przyjęciu tymczasowych środków antydumpingowych Komisja kontynuowała dochodzenie dotyczące dumpingu, szkody i interesu Unii, jak również równoległe postępowanie antysubsydyjne. Płytki wyłączono z zakresu obydwu postępowań, a tym samym — z zakresu środków ostatecznych.

(5)

W dochodzeniu antydumpingowym potwierdzono wstępne ustalenia dotyczące dumpingu wyrządzającego szkodę. Ostateczne ustalenia dochodzenia określono w rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 (7) nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Unii modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej.

(6)

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1239/2013 (8) Rada wprowadziła również ostateczne cło wyrównawcze na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej.

B.   ZMIENIONE ZOBOWIĄZANIE

1.   Zmieniona propozycja zobowiązania

(7)

Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń w ramach postępowania antydumpingowego i antysubsydyjnego producenci eksportujący wraz z CCCME złożyli zawiadomienie w celu dokonania zmiany swojej pierwotnej oferty zobowiązania.

(8)

Producenci eksportujący wraz z CCCME złożyli wniosek, w terminie określonym w art. 13 ust. 2 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, o przyjęcie przez Komisję warunków zobowiązania w celu wyeliminowania szkodliwych skutków także w odniesieniu do przywozu towarów subsydiowanych.

(9)

Ponadto szereg dodatkowych producentów eksportujących, w terminie przewidzianym w art. 8 ust. 2 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 13 ust. 2 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, złożyło wniosek o udział w zobowiązaniu.

(10)

CCCME oraz producenci eksportujący wnieśli również o dokonanie przeglądu zobowiązania, aby uwzględnić wyłączenie płytek z zakresu dochodzenia.

2.   Uwagi zainteresowanych stron

(11)

Zainteresowanym stronom przedstawiono zmienioną propozycję zobowiązania. Poniżej Komisja odnosi się do głównych uwag przedstawionych przez zainteresowane strony po otrzymaniu propozycji zobowiązania.

2.1.   Dostęp do informacji poufnych

(12)

Szereg stron zwróciło się z wnioskiem o udzielenie dostępu do informacji na temat minimalnych cen przywozu, rocznego poziomu lub ogólnie różnych warunków zobowiązania. Jedna ze stron złożyła skargę, że nie poinformowano jej odpowiednio wcześnie o pierwotnej propozycji zobowiązania. Komisja zauważa, że jawna wersja pierwotnej propozycji zobowiązania była włączona do akt udostępnionych do wglądu dla zainteresowanych stron bezpośrednio po jej otrzymaniu, jak przewidziano w art. 8 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego.

(13)

Minimalne ceny przywozu i poziom roczny są objęte tajemnicą zawodową na mocy art. 339 Traktatu i są poufne zgodnie z art. 19 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 29 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. W związku z tym, zgodnie z praktyką Komisji, informacje te nie są ujawniane osobom trzecim. W niniejszej sprawie, na wniosek stron, Komisja zwróciła się do CCCME z zapytaniem, czy możliwe byłoby ujawnienie dalszych informacji na temat minimalnych cen przywozu i rocznego poziomu. CCCME zgodziła się na ujawnienie przybliżonej wartości minimalnej ceny przywozu (określonej jako cena poniżej pewnej wartości). Zainteresowane strony mogły sprawdzić te informacje w aktach nieobjętych klauzulą poufności. Komisja stwierdza, że w tej szczególnej sprawie w przypadku tych informacji zachowano równowagę między wymogami dotyczącymi poufności a prawem do obrony.

(14)

Komisja rozpatrzyła także wnioski dotyczące różnych warunków zobowiązania. Doszła do wniosku, że poprzez ujawnienie żądanych informacji zwiększy ona ryzyko manipulowania cenami oraz spekulacji na rynku paneli słonecznych. Aby nie dopuścić do nienależytego zakłócenia funkcjonowania rynku paneli słonecznych, Komisja stwierdza, że wymaganych informacji nie należy udostępniać nabywcom i konkurentom z przedsiębiorstw, które przedstawiły zobowiązanie. Spostrzeżenia te dotyczą zarówno minimalnej ceny przywozu, jak i rocznego poziomu, których to informacji nie należy ujawniać w sposób bardziej szczegółowy.

2.2.   Okres przejściowy

(15)

Jedna z zainteresowanych stron zwróciła się do Komisji z wnioskiem o wyznaczenie okresu przejściowego (i zwolnienia z ceł antydumpingowych) w przypadku, jeśli towary zamówiono przed wejściem w życie zobowiązania, lecz przedstawiono je do odprawy celnej po tej dacie, nie przedstawiając faktury w ramach zobowiązania. Aby towary przedstawione do odprawy celnej mogły być zwolnione z cła antydumpingowego, muszą one spełniać warunki określone w rozporządzeniu (UE) nr 748/2013. Dlatego też argument ten należy odrzucić.

3.   Ocena zmienionej propozycji zobowiązania

(16)

Komisja dokonała oceny zmienionej propozycji zobowiązania. Po pierwsze, zauważyła, że konieczny jest przegląd techniczny zobowiązania w celu uwzględnienia ostatecznych ustaleń poczynionych w ramach dochodzenia antydumpingowego i dochodzenia antysubsydyjnego (tj. wyłączenie płytek z zakresu dochodzenia).

(17)

Po drugie, Komisja stwierdziła, że w oparciu o dane zebranie w trakcie dochodzenia udział obrotów dodatkowych przedsiębiorstw w całkowitym wywozie chińskim do UE jest bardzo ograniczony, a tym samym nie zmienia tymczasowej oceny Komisji, zgodnie z którą zobowiązanie likwiduje szkodliwe skutki dumpingu, przy zastosowaniu minimalnej ceny przywozu i w ramach rocznego poziomu zgodnie z pierwotną propozycją zobowiązania.

(18)

Komisja dokonała również oceny, czy istnieje prawdopodobieństwo, że włączenie dodatkowych producentów eksportujących mogłoby zagrozić skutecznemu monitorowaniu wypełniania zobowiązania lub zwiększyć ryzyko obchodzenia przepisów. W tym kontekście Komisja zauważyła, że CCCME odegrała aktywną rolę w praktycznej realizacji zobowiązania. Ponadto włączenie dodatkowych producentów eksportujących nie zmieni warunków zobowiązania. W związku z tym Komisja stwierdziła, że włączenie dodatkowych producentów nie wpływa na jej początkowe ustalenia dotyczące skutecznego monitorowania wypełniania zobowiązania i ograniczenia ryzyka obchodzenia przepisów.

(19)

Po trzecie, dochodzenie antysubsydyjne i antydumpingowe przeprowadzono równolegle z niniejszą sprawą. Zgodnie z zasadą niższego cła, stawkę ostatecznego cła wyrównawczego ustalono na poziomie marginesu subsydiowania, a stawkę ostatecznego cła antydumpingowego — na poziomie usuwającym szkodę. W związku z tym stawka połączonego cła antydumpingowego i wyrównawczego będzie równa poziomowi usuwającemu szkodę (cło wyrównawcze powiększone o cło antydumpingowe do poziomu usuwającego szkodę). Dlatego też Komisja stwierdziła, że zobowiązanie nadal likwiduje szkodliwe skutki dumpingu i subsydiowania, zmiana minimalnej ceny przywozu nie jest zatem konieczna.

(20)

Po czwarte, jedna z zainteresowanych stron zakwestionowała fakt, że w celu dokonania oceny, czy zobowiązanie zlikwidowało szkodliwe skutki dumpingu, zgodnie z art. 6 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 11 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, Komisja oparła się w decyzji 2013/423/UE na danych dotyczących okresu następującego po okresie objętym postępowaniem. Artykuł 6 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego przewiduje, że „informacje dotyczące okresu następującego po okresie objętym postępowaniem zwykle [podkreślenie dodano] nie są brane pod uwagę”. Podobne sformułowanie znajduje się w ostatnim zdaniu art. 11 ust. 1 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. W motywie 3 decyzji 2013/423/UE opisano okoliczności, które spowodowały, że w niniejszej sprawie Komisja oparła się na danych dotyczących okresu następującego po okresie objętym postępowaniem. Zainteresowana strona nie zakwestionowała prawidłowości tych okoliczności pod względem przedstawionych faktów. Argument ten zostaje zatem odrzucony.

(21)

Po piąte, zobowiązanie zapewnia stabilne dostawy do Unii na zrównoważonym poziomie cenowym. W związku z tym nie istnieją przyczyny wynikające z założeń polityki ogólnej, które mogłyby uzasadnić nieprzyjęcie zobowiązania.

(22)

Jedna z zainteresowanych stron uznała, że minimalną cenę przywozu określono na zbyt wysokim poziomie, inna z kolei stwierdziła, że cena ta jest za niska. Jak określono w motywie 7 decyzji 2013/423/UE, aby ocenić, czy zobowiązanie cenowe usuwa wyrządzające szkodę skutki dumpingu, Komisja przeanalizowała, między innymi, obecne ceny eksportowe oraz poziom cła tymczasowego. Po dokonaniu analizy dodatkowych informacji przedstawionych przez strony, dostępnych informacji dotyczących bieżących i przewidywanych zmian kosztów produkcji oraz kształtowania się cen od chwili przyjęcia decyzji 2013/423/UE, Komisja potwierdza ustalenie w motywie 7 decyzji 2013/423/UE.

(23)

Jako że nie przedstawiono dalszych uwag, potwierdza się ustalenia z motywów 3–9 decyzji 2013/423/UE uzupełnione ustaleniami zawartymi powyżej w motywach 16–22.

4.   Zmiany nazw przedsiębiorstw i zmiany wykazu przedsiębiorstw powiązanych w UE

(24)

Włączenie nowych przedsiębiorstw do zobowiązania powoduje zmiany w wykazie przedsiębiorstw powiązanych w UE w stosunku do wykazu przedstawionego w pierwotnym zobowiązaniu. Ponadto jeden producent eksportujący zwrócił się z wnioskiem o włączenie nowego przedsiębiorstwa powiązanego w UE, aby zastąpić nim inne przedsiębiorstwo.

(25)

Jedno przedsiębiorstwo zmieniło również nazwę.

C.   PRZYJĘCIE ZMIENIONEGO ZOBOWIĄZANIA

(26)

W świetle powyższego zmienione zobowiązanie jest możliwe do przyjęcia. Zainteresowane strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach, ustaleniach i obowiązkach, na których oparte jest przyjęcie zobowiązania. Komisja nie otrzymała żadnych uwag,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się zobowiązanie złożone przez producentów eksportujących wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji wraz z Chińską Izbą Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (CCCME), w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2013 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(3)  Dz.U. L 152 z 5.6.2013, s. 5.

(4)  Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 26

(5)  Dz.U. L 209 z 3.8.2013, s. 1.

(6)  Dz.U. C 340 z 8.11.2012, s. 13.

(7)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(8)  Zob. s. 66 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz przedsiębiorstw:

Nazwa przedsiębiorstwa

Dodatkowy kod TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923