14.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/48


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 12 listopada 2013 r.

zmieniająca decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i pasm częstotliwości na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA)

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7491)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/654/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku do decyzji Komisji 2008/294/WE (2) ustanowiono warunki techniczne i operacyjne niezbędne, aby umożliwić korzystanie z systemów GSM na pokładach statków powietrznych.

(2)

Rozwój zaawansowanych środków komunikacji, możliwy dzięki postępowi technicznemu, może poprawić dostęp wszystkich obywateli do łączności, niezależnie od miejsca i czasu. Może się również przyczynić do realizacji celów Europejskiej agendy cyfrowej (3) oraz strategii „Europa 2020”.

(3)

W celu przygotowania gruntu do korzystania z najnowszych technologii oraz częstotliwości służących do świadczenia usług MCA w dniu 5 października 2011 r. Komisja – zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE – udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) mandatu do oceny kompatybilności technicznej między działaniem pokładowych systemów UMTS i innych możliwych technologii pokładowych, takich jak LTE lub WiMax, w takich pasmach częstotliwości, jak 2GHz i 2,6 GHz, a usługami radiowymi, na które te systemy mogą mieć wpływ.

(4)

Na mocy tego mandatu CEPT przedstawiła swój raport w dniu 8 marca 2013 r. W raporcie CEPT nr 48 stwierdzono, że wprowadzenie technologii UMTS i LTE odpowiednio w pasmach 2 100 MHz i 1 800 MHz jest możliwe, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich warunków technicznych. Opierając się na wynikach przedstawionych w raporcie CEPT nr 48, należy zatem zmienić załącznik do decyzji Komisji 2008/294/WE w celu uwzględnienia tych technologii i umożliwienia korzystania z nich na pokładach statków powietrznych.

(5)

Niniejsza decyzja powinna zacząć obowiązywać jak najszybciej ze względu na coraz częstsze przypadki korzystania z technologii LTE i UMTS w Unii.

(6)

Należy zapewnić właściwą ochronę istniejącym usługom radiowym, na które potencjalnie mogą mieć wpływ usługi MCA, poprzez ograniczenie mocy transmisji usług MCA. Jednakże z uwagi na fakt, iż wprowadzenie do użytku zmodernizowanej jednostki sterowania siecią (NCU) w paśmie 2,6 GHz ulegnie opóźnieniu do momentu uzgodnienia ograniczeń technicznych przez właściwe organy wydające świadectwa zdatności do lotu, co ma na celu umożliwienie rozpoczęcia produkcji jednostek sterowania siecią, oraz do momentu wydania świadectwa zdatności do lotu dla wszystkich typów statków powietrznych, stosowanie parametrów NCU w paśmie 2,6 GHz może zostać opóźnione do dnia 1 stycznia 2017 r.

(7)

Specyfikacje techniczne dotyczące MCA powinny być w dalszym ciągu dostosowywane do postępu technicznego.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/294/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Spektrum Radiowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2008/294/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wartości dla pasma 2 570–2 690 MHz określone w tabeli 3 w załączniku do niniejszej decyzji stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Artykuł 3

Tak szybko jak to tylko możliwe, lecz nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji, państwa członkowskie udostępniają zakresy częstotliwości wymienione w tabeli 1 załącznika, na zasadzie niepowodowania zakłóceń i braku ochrony przed zakłóceniami, na potrzeby usług MCA, pod warunkiem że usługi te spełniają warunki podane w załączniku.

Artykuł 4

Państwa członkowskie ustalają minimalną wysokość od ziemi dla wszelkich transmisji z systemu MCA działającego zgodnie z częścią 3 załącznika.

Państwa członkowskie mogą narzucić większe minimalne wysokości dla usług MCA w przypadkach uzasadnionych krajowymi względami topograficznymi i warunkami rozbudowy sieci na ziemi. Informacje te, wraz z odpowiednim uzasadnieniem, zgłasza się Komisji w ciągu czterech miesięcy od momentu przyjęcia niniejszej decyzji i opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1.

(2)  Decyzja Komisji 2008/294/WE z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (Dz.U. L 98 z 10.4.2008, s. 19).

(3)  COM(2010) 245 final.


ZAŁĄCZNIK

1.   PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI I SYSTEMY DOPUSZCZONE DLA USŁUG MCA

Tabela 1

Rodzaj

Częstotliwość

System

GSM 1 800

1 710–1 785 MHz (łącze „w górę”) 1 805–1 880 MHz (łącze „w dół”)

GSM zgodny z normami GSM opublikowanymi przez ETSI, w szczególności EN 301 502, EN 301 511 i EN 302 480, lub równoważnymi specyfikacjami

UMTS 2 100

(FDD)

1 920–1 980 (łącze „w górę”) 2 110–2 170 MHz (łącze „w dół”)

UMTS zgodny z normami UMTS opublikowanymi przez ETSI, w szczególności EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 i EN 301 908-11, lub równoważnymi specyfikacjami

LTE 1 800

(FDD)

1 710–1 785 MHz (łącze „w górę”) 1 805–1 880 MHz (łącze „w dół”)

LTE zgodny z normami LTE opublikowanymi przez ETSI, w szczególności EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, i EN 301 908-15, lub równoważnymi specyfikacjami

2.   ZAPOBIEGANIE POŁĄCZENIOM RUCHOMYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH Z SIECIAMI NA ZIEMI

W czasie, gdy dopuszcza się świadczenie usług MCA na pokładzie statku powietrznego, ruchome urządzenia końcowe odbierające w zakresach częstotliwości wymienionych w tabeli 2 muszą być zabezpieczone przed próbą rejestracji w sieciach ruchomych na ziemi.

Tabela 2

Zakres (MHz)

Systemy na ziemi

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791–821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE i WiMAX

1 805–1 880

GSM, UMTS, LTE i WiMAX

2 110–2 170

UMTS, LTE

2 570–2 620

UMTS, LTE i WiMAX

2 620–2 690

UMTS, LTE

3.   PARAMETRY TECHNICZNE

a)   Zastępcza moc promieniowana izotropowo (e.i.r.p.), wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego, przez NCU/BTS statku powietrznego

Tabela 3

Całkowita zastępcza moc promieniowana izotropowo, wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego, przez NCU/BTS statku powietrznego/Node B statku powietrznego, nie może przekroczyć:

Wysokość od ziemi

(m)

Maksymalna gęstość e.i.r.p. wytwarzana przez NCU/BTS statku powietrznego/Node B statku powietrznego na zewnątrz statku powietrznego

460–470 MHz

791–821 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

2 570–2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Zastępcza moc promieniowana izotropowo (e.i.r.p.), wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego, z pokładowego urządzenia końcowego

Tabela 4

Całkowita zastępcza moc promieniowana izotropowo, wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego, z pokładowego urządzenia końcowego, nie może przekroczyć:

Wysokość od ziemi

(m)

Maksymalna e.i.r.p., na zewnątrz statku powietrznego, z urządzenia końcowego GSM w dBm/200 kHz

Maksymalna e.i.r.p., na zewnątrz statku powietrznego, z urządzenia końcowego LTE w dBm/5MHz

Maksymalna e.i.r.p., na zewnątrz statku powietrznego, z urządzenia końcowego UMTS w dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Wymogi techniczne

I.

Minimalna wysokość od ziemi dla każdej transmisji pracującego systemu MCA musi wynosić 3 000 metrów.

II.

BTS statku powietrznego w czasie pracy musi ograniczać moc nadawania wszystkich ruchomych urządzeń końcowych GSM nadających w paśmie 1 800 MHz do nominalnej wartości 0 dBm/200 kHz na wszystkich etapach połączenia, łącznie z początkowym dostępem.

III.

Node B statku powietrznego w czasie pracy musi ograniczać moc nadawania wszystkich ruchomych urządzeń końcowych LTE nadających w paśmie 1 800 MHz do nominalnej wartości 5 dBm/5 MHz na wszystkich etapach połączenia.

IV.

Node B statku powietrznego w czasie pracy musi ograniczać moc nadawania wszystkich ruchomych urządzeń końcowych UMTS nadających w paśmie 2 100 MHz do nominalnej wartości – 6 dBm/3,84 MHz na wszystkich etapach połączenia, a maksymalna liczba użytkowników nie powinna przekraczać 20.