9.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/38


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 listopada 2013 r.

ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE toaletom spłukiwanym i pisuarom

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7317)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/641/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom, które mają ograniczony wpływ na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 66/2010 przewiduje się, że określone kryteria oznakowania ekologicznego UE należy ustanawiać w odniesieniu do grup produktów.

(3)

Jako że zużycie wody w znacznym stopniu przyczynia się do całkowitego wpływu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na środowisko naturalne, należy ustanowić oznakowanie ekologiczne UE dla grupy produktów „toalety spłukiwane i pisuary”. Kryteria powinny w szczególności promować produkty umożliwiające oszczędne gospodarowanie wodą, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia wody oraz do innych związanych z tym korzyści, na przykład zmniejszenia zużycia energii.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Grupa produktów „toalety spłukiwane i pisuary” obejmuje urządzenia toalety spłukiwanej oraz urządzenia pisuaru określone w art. 2. Przedmiotowa grupa produktów obejmuje produkty przeznaczone do zastosowania mieszkalnego i niemieszkalnego.

2.   Do grupy produktów „toalety spłukiwane i pisuary” nie należą następujące produkty:

a)

deski i pokrywy sedesowe, jedynie w przypadku gdy są one wprowadzane do obrotu lub sprzedawane osobno, bez urządzeń toalety spłukiwanej lub pisuaru;

b)

urządzenia toalety, które nie wykorzystują wody, wykorzystują substancje chemiczne i wodę do spłukiwania i toalet, których system spłukiwania musi być zasilany energią.

Artykuł 2

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„urządzenia toalety spłukiwanej” oznaczają zestaw w.c., muszlę klozetową lub system spłukiwania toalety;

2)

„zestaw w.c.” oznacza urządzenie sanitarne łączące w ramach działającej całości system spłukiwania oraz muszlę klozetową do przyjmowania i spłukiwania ludzkiego moczu i kału oraz odprowadzania ich do kanalizacji;

3)

„muszla klozetowa” oznacza urządzenie sanitarne do przyjmowania i spłukiwania ludzkiego moczu i kału oraz odprowadzania ich do kanalizacji;

4)

„urządzenia pisuaru” oznaczają zestaw pisuaru, pisuar, pisuar bezwodny lub system spłukiwania pisuaru;

5)

„urządzenia pisuaru spłukiwanego” oznaczają zestaw pisuaru, pisuar lub system spłukiwania pisuaru;

6)

„zestaw pisuaru” oznacza urządzenie sanitarne łączące w ramach działającego zespołu system spłukiwania oraz pisuar do przyjmowania i spłukiwania moczu oraz odprowadzania go do kanalizacji;

7)

„pisuar” oznacza urządzenie sanitarne do przyjmowania moczu i wody spłukującej oraz odprowadzania moczu i wody do kanalizacji;

8)

„pisuar rynienkowy” oznacza urządzenie sanitarne, z systemem spłukiwania lub bez niego, składające się z kanału podłogowego oraz płyty lub blachy umocowanej do ściany, służące do przyjmowania moczu i wody spłukującej oraz odprowadzania moczu i wody do kanalizacji;

9)

„pisuar bezwodny” oznacza urządzenie sanitarne do przyjmowania moczu i odprowadzania go do kanalizacji, które działa bez użycia wody;

10)

„system spłukiwania”, w odniesieniu do urządzeń toalety spłukiwanej i do urządzeń pisuaru spłukiwanego, oznacza zbiornik spłukujący z wbudowaną rurą przelewową, bądź urządzeniem uznanym za urządzenie o nie mniejszej skuteczności, oraz dopływem/odpływem lub ciśnieniowy zawór spłukujący;

11)

„mechanizm oszczędzający wodę” oznacza mechanizm spłukiwania umożliwiający, aby część całkowitej ilości spłukiwanej wody była spuszczana poprzez mechanizm podwójnego działania (przerywanego) lub mechanizm podwójnego uruchamiania (podwójnego spłukania).

12)

„całkowita ilość spłukiwanej wody” oznacza całkowitą ilość wody spuszczanej z systemu spłukiwania w czasie jednego cyklu spłukiwania;

13)

„zmniejszona ilość spłukiwanej wody” oznacza część całkowitej ilości spłukiwanej wody spuszczaną poprzez mechanizm oszczędzający wodę w czasie jednego cyklu spłukiwania, nieprzekraczającą dwóch trzecich całkowitej ilości spłukiwanej wody;

14)

„średnia ilość spłukiwanej wody” oznacza średnią arytmetyczną jednej miary całkowitej ilości spłukiwanej wody i trzech miar zmniejszonej ilości spłukiwanej wody obliczoną zgodnie z metodą określoną w dodatku 1 do załącznika;

15)

„włącznik spłukiwania na żądanie” oznacza mechanizm spłukiwania urządzenia sanitarnego, który może być uruchamiany ręcznie przez użytkownika za pomocą uchwytu, dźwigni, przycisku, pedału nożnego lub jakiegokolwiek równoważnego urządzenia uruchamiającego spłukiwanie lub poprzez czujnik użycia urządzenia sanitarnego;

16)

„mechanizm regulujący” oznacza urządzenie umożliwiające regulację pełnej ilości spłukiwanej wody oraz, w odpowiednich przypadkach, zmniejszonej ilości spłukiwanej wody systemu spłukiwania.

Artykuł 3

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 dla produktów należących do grupy produktów „toalety spłukiwane i pisuary” określonej w art. 1 niniejszej decyzji oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji zostały określone w załączniku.

Artykuł 4

Kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji określone w załączniku obowiązują przez cztery lata od dnia 7 listopada 2013 r.

Artykuł 5

Do celów administracyjnych grupie produktów „toalety spłukiwane i pisuary” przypisuje się numer kodu 41.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

KRYTERIA PRZYZNAWANIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE ORAZ WYMOGI W ZAKRESIE OCENY

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE urządzeniom toalet spłukiwanych i pisuarów:

1)

oszczędne gospodarowanie wodą;

2)

działanie produktu;

3)

substancje i mieszaniny wyłączone bądź ograniczone;

4)

zrównoważone użytkowanie drewna jako surowca;

5)

trwałość produktu;

6)

ograniczone skutki po okresie użytkowania;

7)

instrukcje dotyczące instalacji i informacje dla użytkowników;

8)

informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE.

W tabeli 1 przedstawiono zastosowanie różnych kryteriów do każdej kategorii urządzeń toalety spłukiwanej i pisuaru.

Szczegółowe wymogi w zakresie oceny i weryfikacji zostały podano w odniesieniu do każdego kryterium.

Jeżeli od wnioskodawcy wymaga się dostarczenia deklaracji, dokumentacji, analiz, protokołów badań lub innych dowodów w celu wykazania zgodności z kryteriami, mogą one pochodzić od wnioskodawcy lub od jego dostawców lub od wnioskodawcy i dostawców.

W miarę możliwości badania należy przeprowadzać w laboratoriach spełniających wymogi ogólne europejskiej normy EN ISO 17025 lub normy równoważnej.

W stosownych przypadkach można stosować metody testowe inne niż te wskazane dla każdego z kryteriów, jeżeli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne.

W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać dokumentów potwierdzających, a także mogą przeprowadzać niezależne badania weryfikacyjne.

Wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia wymogi prawne państwa (państw), w którym(-ch) ma być wprowadzony do obrotu.

W normach testowych zestawy w.c., muszle klozetowe, pisuary i systemy spłukiwania rozróżnia się według klasy lub rodzaju bądź według obu tych kryteriów. Odpowiednie klasy lub rodzaje produktu są zgłaszane właściwemu organowi oceniającemu wniosek, a wszystkie badania, które należy przeprowadzić, są przeprowadzane w odniesieniu do wszystkich klas lub rodzajów zgłoszonych przez wnioskodawcę zgodnie ze stosowną normą.

Tabela 1

Zastosowanie różnych kryteriów do każdej kategorii urządzeń toalety spłukiwanej i pisuaru

Urządzenia toalety spłukiwanej i pisuaru

Kryteria

Zestawy w.c.

Muszle klozetowe

Systemy spłukiwania toalet

Zestawy pisuarów

Pisuary

Pisuary bezwodne

Systemy spłukiwania pisuarów

1a)

– Całkowita ilość spłukiwanej wody

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– Oszczędność wody

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– Średnia ilość spłukiwanej wody

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– Regulacja ilości spłukiwanej wody

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– Wymogi dotyczące systemów spłukiwania

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– Efektywność spłukiwania

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– Wymogi dotyczące pisuarów bezwodnych

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– Substancje i mieszaniny niebezpieczne

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Zrównoważone użytkowanie drewna jako surowca

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– Łatwość naprawy i dostępność części zamiennych

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– Gwarancja

x

x

x

x

x

x

x

6

– Ograniczone skutki po okresie użytkowania

x

x

x

x

x

x

x

7

– Instrukcje dotyczące instalacji i informacje dla użytkowników

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

x

x

x

x

x

x

x

Kryterium 1.   Oszczędne gospodarowanie wodą

a)   Całkowita ilość spłukiwanej wody

Całkowita ilość spłukiwanej wody, niezależnie od ciśnienia, urządzeń toalety spłukiwanej lub pisuaru spłukiwanego w momencie jego wprowadzenia do obrotu nie może przekraczać wartości określonej w tabeli 2.

Tabela 2

Maksymalna całkowita ilość spłukiwanej wody urządzenia toalety spłukiwanej lub pisuaru spłukiwanego

Produkt

Całkowita ilość spłukiwanej wody [l/spłukanie]

Urządzenia toalety spłukiwanej

6,0

Urządzenia pisuaru spłukiwanego

1,0

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz określa nominalną całkowitą ilość spłukiwanej wody (w l/spłukanie) dla produktu, wraz z wynikami badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w normach EN odpowiednich dla danego rodzaju produktu (zob. tabela 3). W przypadku pisuaru rynienkowego całkowita ilość spłukiwanej wody odnosi się do wody spłukiwanej po ścianie ciągłej o szerokości ponad 60 cm.

Tabela 3

Normy EN do celów pomiaru całkowitej ilości spłukiwanej wody w urządzeniach spłukiwanej toalety i pisuaru

Produkt

Norma

Tytuł normy

Zestawy w.c. i muszle klozetowe

EN 997

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

Zestawy pisuarów i pisuary

EN 13407

Pisuary wiszące – wymagania funkcjonalności i metody badania

Systemy spłukiwania złożone ze zbiornika spłukującego

EN 14055

Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

Systemy spłukiwania złożone z ręcznego ciśnieniowego zaworu spłukującego

EN 12541

Armatura sanitarna – ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące pisuarów PN 10

Systemy spłukiwania złożone z bezdotykowego ciśnieniowego zaworu spłukującego ciśnieniowego

EN 15091

Armatura sanitarna – armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie

b)   Oszczędność wody

Zestawy w.c., w przypadku których całkowita ilość spłukiwanej wody przekracza 4,0 litry, oraz systemy spłukiwania toalet muszą być wyposażone w mechanizm oszczędzający wodę. W momencie wprowadzenia do obrotu zmniejszona ilość spłukiwanej wody, niezależnie od ciśnienia wody, spuszczana przy działającym mechanizmie oszczędzającym wodę nie może przekraczać 3,0 l/spłukanie.

Muszle klozetowe muszą umożliwiać zastosowanie mechanizmu oszczędzającego wodę, w przypadku którego zmniejszona ilość spłukiwanej wody, niezależnie od ciśnienia wody, spuszczana przy działającym mechanizmie oszczędzającym wodę nie może przekraczać 3,0 l/spłukanie.

Zestawy pisuarów i systemy spłukiwania pisuarów musza być wyposażone w indywidualne włączniki spłukiwania na żądanie. Pisuary z systemem spłukiwania muszą być wyposażone w indywidualne włączniki spłukiwania na żądanie dla odcinków ściany ciągłej o szerokości nieprzekraczającej 60 cm.

Pisuary muszą umożliwiać zastosowanie indywidualnego włącznika spłukiwania na żądanie. W przypadku pisuarów rynienkowych bez systemu spłukiwania musi być możliwe umieszczenie indywidualnego włącznika spłukiwania na żądanie na odcinku ściany ciągłej o szerokości nieprzekraczającej 60 cm.

Włącznik spłukiwania z wbudowanym czujnikiem musi zapobiegać błędnemu uruchomieniu oraz gwarantować, że spłukiwanie jest uruchamiane jedynie po faktycznym użyciu produktu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz przedstawia dokumenty, w których opisuje się technologię i urządzenie zastosowane w produkcie. W przypadku urządzeń toalety spłukiwanej wnioskodawca określa zmniejszoną ilość spłukiwanej wody (w l/spłukanie) dla produktu, wraz z wynikami badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w normach EN właściwych dla danego rodzaju produktu (zob. tabela 4). W przypadku produktów wyposażonych we włącznik spłukiwania z wbudowanym czujnikiem wnioskodawca przedstawia krótki opis środków podjętych w czasie projektowania produktu w celu zapobiegania błędnemu uruchamianiu oraz zapewnienia uruchamiania spłukiwania jedynie po faktycznym użyciu produktu.

Tabela 4

Normy EN do celów pomiaru zmniejszonej ilości spłukiwanej wody w urządzeniach toalety spłukiwanej

Produkt

Norma

Tytuł normy

Zestawy w.c. i muszle klozetowe

EN 997

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

System spłukiwania toalety złożony ze zbiornika spłukującego

EN 14055

Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

c)   Średnia ilość spłukiwanej wody

Średnia ilość spłukiwanej wody urządzeń toalety spłukiwanej, w momencie wprowadzenia go do obrotu, obliczona zgodnie z metodą określoną w dodatku 1 nie może przekraczać 3,5 l/spłukanie. Zestawy w.c., w których całkowita ilość spłukiwanej wody nie przekracza 4,0 litrów, są wyłączone z tego wymogu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz określa obliczeniową średnią ilość spłukiwanej wody (w l/spłukanie) dla produktu, wraz z wynikami badań przeprowadzonych zgodnie z metodą określoną w dodatku 1.

d)   Regulacja ilości spłukiwanej wody

Systemy spłukiwania muszą być wyposażone w mechanizm regulujący, tak aby instalator mógł regulować ilość spłukiwanej wody, uwzględniając lokalne warunki systemu kanalizacji. Zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji całkowita ilość spłukiwanej wody po regulacji nie może przekraczać 6 l/spłukanie w przypadku urządzeń toalety spłukiwanej lub 4 l/spłukanie, jeżeli zestaw w.c. nie jest wyposażony w mechanizm oszczędzający wodę, a w przypadku urządzeń spłukiwanego pisuaru – 1 l/spłukanie. Zmniejszona ilość spłukiwanej wody po regulacji zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji nie może przekraczać 3 l/spłukanie w przypadku urządzeń toalety spłukiwanej.

W przypadku systemów spłukiwania złożonych ze zbiornika spłukującego maksymalną całkowitą ilość spłukiwanej wody po regulacji należy wskazać na zbiorniku spłukującym poprzez linię wody lub poziom wody.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz przedstawia dokumenty, w których opisuje się technologię i urządzenie zastosowane w produkcie.

Kryterium 2.   Działanie produktu

a)   Wymogi dotyczące systemów spłukiwania

Systemy spłukiwania muszą spełniać wymogi określone w odpowiednich normach EN wymienionych w tabeli 5. Sekcje odpowiednich norm EN wskazane w tabeli 5 poniżej dotyczące całkowitej ilości spłukiwanej wody i zmniejszonej ilości spłukiwanej wody są wyłączone z tego kryterium.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz podaje wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w odpowiednich normach EN dla danego rodzaju produktu (zob. tabela 5).

Tabela 5

Zgodność systemu spłukiwania z normami EN

System spłukiwania

Norma

Tytuł normy

Zbiorniki spłukujące toalet i pisuarów

EN 14055

Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

Ręczne ciśnieniowe zawory spłukujące toalet i pisuarów

EN 12541

Armatura sanitarna – ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące pisuarów PN 10

Bezdotykowe ciśnieniowe zawory spłukujące toalet i pisuarów

EN 15091

Armatura sanitarna – armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie

b)   Efektywność spłukiwania

Efektywność spłukiwania zestawów w.c., zestawów pisuarów, muszli klozetowych i pisuarów musi być zgodna z wymogami odpowiednich norm EN wymienionych w tabeli 6.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz podaje wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w odpowiednich normach EN dla danego rodzaju produktu (zob. tabela 6). Zestawy w.c. i muszle klozetowe nieobjęte żadną normą EN muszą wykazywać poziomy efektywności spłukiwania podobne do poziomów dla równoważnej klasy lub równoważnego rodzaju ujętych w normie EN 997. W takim przypadku wnioskodawca przedstawia wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w normie EN 997 dla produktów równoważnej klasy i równoważnego rodzaju. Zestawy pisuarów i pisuary nieobjęte żadną normą EN muszą wykazywać poziomy efektywności spłukiwania podobne do poziomów dla równoważnej klasy lub równoważnego rodzaju ujętych w normie EN 13407. W takim przypadku wnioskodawca musi przedstawić wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań wskazaną w normie EN 13407 dla produktów równoważnej klasy i równoważnego rodzaju.

Tabela 6

Zgodność efektywności spłukiwania produktu z normą EN

Produkt

Norma

Tytuł normy

Zestawy w.c. i muszle klozetowe

EN 997

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

Zestawy pisuarów i pisuary

EN 13407

Pisuary wiszące – wymagania funkcjonalności i metody badania

c)   Wymogi dotyczące pisuarów bezwodnych

Pisuary bezwodne muszą spełniać wymogi określone w dodatku 2.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz podaje wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą badań określoną w dodatku 2. Dopuszcza się również dowolną metodę równoważną wykazującą spełnienie wymogów określonych w dodatku 2.

Kryterium 3.   Substancje i mieszaniny wyłączone bądź ograniczone

a)   Substancje i mieszaniny niebezpieczne

Zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 oznakowania ekologicznego UE nie można przyznać produktom ani ich artykułom określonym w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ani ich jednorodnym częściom zawierającym substancje spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je poprzez zwroty określające zagrożenie lub zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia określone w tabeli 7 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2) lub dyrektywą Rady 67/548/EWG (3) lub substancje, o których mowa w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W przypadku gdy próg zaklasyfikowania substancji lub mieszaniny do klasy zagrożenia różni się od progu zwrotu R wskazującego rodzaj zagrożenia, obowiązuje pierwszy z wymienionych progów. Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia określone w tabeli 7 na ogół odnoszą się do substancji. Jeżeli jednak nie można uzyskać informacji dotyczących substancji, stosuje się zasady dotyczące klasyfikacji mieszanin. Z kryterium 3a) zwolnione są substancje bądź mieszaniny, które zmieniają swoje właściwości poprzez przetwarzanie i tym samym nie są już biodostępne lub przechodzą modyfikację chemiczną w sposób eliminujący uprzednio zidentyfikowane zagrożenie.

Tabela 7

Zwroty określające zagrożenie i zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwrot określający zagrożenie

Zwrot R wskazujący rodzaj zagrożenia

H300 Połknięcie grozi śmiercią

R28

H301 Działa toksycznie po połknięciu

R25

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

R65

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

R27

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

R24

H330 Wdychanie grozi śmiercią

R23/26

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

R23

H340 Może powodować wady genetyczne

R46

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

R68

H350 Może powodować raka

R45

H350i Wdychanie może powodować raka

R49

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

R40

H360F Może działać szkodliwie na płodność

R60

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

R61

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

R60/61/60-61

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

R60/63

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

R61/62

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność

R62

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

R63

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

R62-63

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

R64

H370 Powoduje uszkodzenie narządów

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Może spowodować uszkodzenie narządów

R68/20/21/22

H372 Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia

R48/25/24/23

H373 Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia

R48/20/21/22

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

R50

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

R50-53

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

R51-53

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

R52-53

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych

R53

EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

R59

EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy

R29

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

R31

EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

R32

EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami

R39-41

Stężenia graniczne substancji i mieszanin, którym można przypisać lub przypisano zwroty określające zagrożenie lub zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia wymienione w tabeli 7, spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je do klas lub kategorii zagrożeń, oraz stężenia graniczne substancji spełniających kryteria określone w art. 57 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie mogą przekraczać ogólnych stężeń granicznych ani specyficznych stężeń granicznych ustalonych zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. W przypadku ustalenia specyficznych stężeń granicznych są one nadrzędne w stosunku do ogólnych stężeń granicznych.

Stężenia graniczne substancji spełniających kryteria określone w art. 57 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie mogą przekraczać 0,1 % wagowo.

Produkt końcowy nie jest oznaczony zwrotem określającym zagrożenie.

W przypadku urządzeń toalety spłukiwanej i urządzeń pisuaru substancje/komponenty określone w tabeli 8 podlegają odstępstwu od obowiązku określonego w art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 w następstwie zastosowania art. 6 ust. 7 tego rozporządzenia:

Tabela 8

Substancje/komponenty objęte odstępstwem

Substancje/komponenty

Zwroty określające zagrożenie i zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia

Artykuły o masie poniżej 25 g

Wszystkie zwroty określające zagrożenie i zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia

Jednorodne części złożonych artykułów o masie poniżej 25 g.

Wszystkie zwroty określające zagrożenie i zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia

Nikiel w stali nierdzewnej wszystkich rodzajów

H351, H372 i R40/48/23

Elementy elektroniczne urządzeń spłukiwanych toalet i pisuarów, które spełniają wymogi określone w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (4)

Wszystkie zwroty określające zagrożenie i zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia

Ocena i weryfikacja: w odniesieniu do produktu, jego artykułu lub jednorodnej części wnioskodawca przedstawia deklarację zgodności z kryterium 3a), wraz z powiązanymi dokumentami, na przykład deklaracjami zgodności podpisanymi przez ich dostawców, dotyczącymi niesklasyfikowania substancji lub materiałów do żadnej z klas zagrożenia związanych ze zwrotami określającymi zagrożenie określonymi w tabeli 7 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, o ile można to ustalić, co najmniej na podstawie informacji spełniających wymogi wymienione w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Deklaracji tej musi towarzyszyć streszczenie informacji dotyczących odpowiednich właściwości związanych ze zwrotami określającymi zagrożenie określonymi w tabeli 7, o poziomie szczegółowości określonym w sekcjach 10, 11 i 12 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Informacje na temat swoistych właściwości substancji mogą być generowane w inny sposób niż przez badania, na przykład poprzez wykorzystanie alternatywnych metod, takich jak metody in vitro, ilościowych modeli zależności struktura-aktywność lub grupowanie substancji i podejście przekrojowe zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Zdecydowanie zachęca się do wymiany odpowiednich danych.

Dostarczone informacje muszą się odnosić do form lub stanów fizycznych substancji lub mieszanin wykorzystywanych w produkcie końcowym.

W przypadku substancji wymienionych w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, które są wyłączone z obowiązków rejestracji na mocy art. 2 ust. 7 lit. a) i b) tego rozporządzenia, do spełnienia kryterium 3a) wystarcza deklaracja wnioskodawcy.

b)   Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Nie przyznaje się odstępstwa od wyłączenia przewidzianego w art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 w stosunku do substancji wskazanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i ujętych na liście, o której mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (5), znajdujących się w mieszaninach, artykule bądź jednorodnej części złożonego artykułu w stężeniu powyżej 0,1 %. W przypadkach stężenia poniżej 0,1 % zastosowanie mają specyficzne stężenia graniczne ustalone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Ocena i weryfikacja: w dniu składania wniosku należy wskazać listę substancji uznanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Wnioskodawca przedstawia deklarację zgodności z kryterium 3b), wraz z powiązanymi dokumentami, w tym deklaracjami zgodności podpisanymi przez dostawców materiałów i kopiami odpowiednich kart charakterystyki dotyczących substancji lub mieszanin zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w odniesieniu do substancji i mieszanin. Stężenia graniczne należy określić w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji i mieszanin.

Kryterium 4.   Zrównoważone użytkowanie drewna jako surowca

Drewno lub części drewnopodobne stosowane w toaletach spłukiwanych i pisuarach mogą pochodzić z recyklingu lub być materiałem pierwotnym.

Drewno pierwotne musi posiadać ważne certyfikaty dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu wydane w ramach niezależnego systemu certyfikacji prowadzonego przez osoby trzecie, takiego jak FSC, PEFC lub równoważny.

Jednak w sytuacjach, gdy systemy certyfikacji umożliwiają mieszanie materiałów posiadających certyfikaty i nieposiadających certyfikatów w produkcie lub serii produktów, zawartość materiałów nieposiadających certyfikatów nie może przekraczać 50 %. Takie materiały nieposiadające certyfikatów podlegają systemowi certyfikacji zapewniającemu ich pozyskiwanie zgodnie z przepisami prawa i spełnienie wszelkich pozostałych wymogów systemu certyfikacji odnośnie do materiałów nieposiadających certyfikatów.

Organy certyfikacji wydające certyfikaty zrównoważonej gospodarki leśnej lub kontroli pochodzenia produktu są akredytowane/uznane przez ten system certyfikacji.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca przedstawia odpowiednie dokumenty wskazujące rodzaje, ilości i źródła pochodzenia drewna lub części drewnopodobnych stosowanych w toaletach spłukiwanych i pisuarach.

W sytuacjach, gdy stosuje się drewno pierwotne produkt musi posiadać ważne certyfikaty dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu wydane w ramach niezależnego systemu certyfikacji prowadzonego przez osoby trzecie, takiego jak FSC, PEFC lub równoważny. Jeżeli w skład produktu lub serii produktów wchodzą materiały nieposiadające certyfikatów, należy przedstawić dowody potwierdzające, że zawartość materiałów nieposiadających certyfikatów jest mniejsza niż 50 % i że podlegają one systemowi weryfikacji zapewniającemu ich pozyskiwanie zgodnie z przepisami prawa i spełnienie wszelkich pozostałych wymogów systemu certyfikacji odnośnie do materiałów nieposiadających certyfikatów.

Kryterium 5.   Trwałość produktu

a)   Łatwość naprawy i dostępność części zamiennych

Produkt musi być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą wymianę części zamiennych przez użytkownika lub przez profesjonalnego pracownika obsługi, w zależności od sytuacji. Informacje o tym, które elementy można wymienić, należy w wyraźny sposób podać w broszurze informacyjnej przekazanej w wersji drukowanej lub w formacie elektronicznym bądź w obu tych formach. Wnioskodawca podaje również jasne instrukcje umożliwiające, w zależności od sytuacji, użytkownikowi lub wyszkolonym specjalistom przeprowadzenie podstawowych napraw.

Wnioskodawca ponadto gwarantuje, że oryginalne części zamienne lub ich odpowiedniki są dostępne przez co najmniej dziesięć lat od daty zakupu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz przedstawia przykładową broszurę z informacjami o produkcie w wersji drukowanej lub w formacie elektronicznym bądź w obu tych formach.

b)   Gwarancja

Produkt musi być objęty gwarancją z tytułu napraw bądź wymiany przez co najmniej pięć lat.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz przedstawia przykładowe warunki gwarancji.

Kryterium 6.   Ograniczone skutki po okresie użytkowania

Części z tworzyw sztucznych o masie co najmniej 25 g należy oznaczyć zgodnie z wymogami normy EN ISO 11469, tak aby możliwa była identyfikacja materiałów do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia w fazie końca okresu użytkowania.

W pisuarach bezwodnych należy stosować płyn ulegający biodegradacji lub muszą one działać zupełnie bez płynu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi. Dodatkowo w przypadku pisuarów bezwodnych wnioskodawca przedstawia dokumentację opisującą zastosowaną technologię oraz, w przypadku zastosowania płynu, sprawozdanie z badań wykazujące szybką biodegradowalność płynu zgodnie z definicją i metodami badań zawartymi w „Wytycznych w sprawie stosowania kryteriów określonych w rozporządzeniu CLP” (6) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

Kryterium 7.   Instrukcje dotyczące instalacji i informacje dla użytkowników

Do produktu dołącza się odpowiednie instrukcje dotyczące uruchomienia i informacje dla użytkowników, zawierające szczegóły techniczne konieczne do prawidłowej instalacji oraz porady dotyczące odpowiedniego i przyjaznego środowisku użycia produktu, jak również jego konserwacji. Instrukcje dotyczące instalacji i informacje dla użytkowników zawierają przynajmniej instrukcje i informacje w odniesieniu do poniższych kwestii umieszczone na opakowaniu lub w dołączonej do produktu dokumentacji w wersji drukowanej lub w formacie elektronicznym:

a)

instrukcje dotyczące prawidłowej instalacji, w tym:

w przypadku muszli klozetowych, pisuarów i systemów spłukiwania wprowadzanych do obrotu osobno informacje o tym, z jakimi produktami należy je łączyć w celu stworzenia kompletnej działającej jednostki umożliwiającej oszczędne gospodarowanie wodą,

informacje o klasach, rodzajach lub obu tych kategoriach, pod kątem których przetestowano produkt,

informacje o konkretnych wartościach ciśnienia roboczego, do których produkt jest dostosowany,

informacje o tym, do jakich rodzajów systemów kanalizacji określonych w normie EN 12056 produkt jest dostosowany,

informacje zawierające opis, jak regulować ilości spłukiwanej wody oraz konsekwencje w zakresie poziomu pozostającej wody i poziomu napełnienia,

uwaga o konieczności sprawdzenia stosownych przepisów krajowych i lokalnych przed instalacją produktów;

b)

informacja o tym, że wpływ na środowisko naturalne wiąże się przede wszystkim ze zużyciem wody oraz wskazanie, jak dzięki racjonalnemu gospodarowaniu można minimalizować wpływ na środowisko naturalne, w szczególności informacje o właściwym użytkowaniu produktu w celu jak najmniejszego zużycia wody;

c)

informacja o tym, że produktowi przyznano oznakowanie ekologiczne UE, wraz ze zwięzłym, konkretnym wyjaśnieniem, co to oznacza, oprócz ogólnej informacji umieszczonej przy logo oznakowania ekologicznego UE;

d)

całkowita ilość spłukiwanej wody w l/spłukanie (przetestowana zgodnie z kryterium 1a));

e)

w przypadku urządzeń toalety spłukiwanej wyposażonych w mechanizm oszczędzający wodę lub umożliwiających użycie takiego mechanizmu zmniejszona i średnia ilość spłukiwanej wody w l/spłukanie (przetestowana zgodnie z, odpowiednio, kryterium 1b) i 1c));

f)

w przypadku muszli klozetowych i pisuarów wprowadzanych do obrotu osobno należy podać informację o tym, że produkt należy połączyć z odpowiednim systemem spłukiwania, posiadającym oznakowanie ekologiczne, w celu stworzenia kompletnej działającej jednostki umożliwiającej oszczędne gospodarowanie wodą, w szczególności należy wskazać całkowitą ilość spłukiwanej wody oraz, w odpowiednich przypadkach, zmniejszoną i średnią ilość spłukiwanej wody systemu spłukiwania, który ma być podłączony;

g)

w przypadku systemów spłukiwania wprowadzanych do obrotu osobno należy podać informację o tym, że produkt należy połączyć z odpowiednią muszlą klozetową lub odpowiednim pisuarem, posiadającymi oznakowanie ekologiczne, w celu stworzenia kompletnej działającej jednostki umożliwiającej oszczędne gospodarowanie wodą, w szczególności należy wskazać całkowitą ilość spłukiwanej wody oraz, w odpowiednich przypadkach, zmniejszoną i średnią ilość spłukiwanej wody muszli klozetowej lub pisuaru, które mają być podłączone;

h)

zalecenia dotyczące odpowiedniego użytkowania i konserwacji produktu, zawierające wszystkie odpowiednie instrukcje, w szczególności:

porady dotyczące konserwacji i użytkowania produktów,

informacje o tym, które części zamienne można wymienić,

instrukcje dotyczące wymiany uszczelek i innych elementów instalacji w przypadku wycieku z produktu,

porady dotyczące czyszczenia produktu odpowiednimi narzędziami i środkami czyszczącymi, tak aby zapobiegać uszkodzeniu powierzchni produktu;

i)

w przypadku pisuarów bezwodnych instrukcje dotyczące sposobu konserwacji, w tym w odpowiednich przypadkach informacje o tym, jak chronić i konserwować wymienny wkład oraz jak i kiedy go wymieniać, jak również wykaz podmiotów usługowych zajmujących się stałą konserwacją;

j)

w przypadku pisuarów bezwodnych należy podać odpowiednie zalecenia dotyczące unieszkodliwiania wymiennych wkładów, w szczególności szczegółowe informacje o wszelkich funkcjonujących systemach zwrotu;

k)

zalecenia dotyczące odpowiedniego unieszkodliwiania po okresie użytkowania produktu.

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz przedstawia przykładowe informacje dla użytkowników lub adres strony internetowej producenta zawierającej takie informacje bądź oba te źródła.

Kryterium 8.   Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE

Nieobowiązkowa etykieta z polem tekstowym zawiera następujący tekst:

bardzo oszczędne gospodarowanie wodą i zmniejszona ilość ścieków,

dzięki temu produktowi z oznakowaniem ekologicznym oszczędzasz wodę i pieniądze,

ograniczone skutki po okresie użytkowania.

Wytyczne dotyczące stosowania nieobowiązkowego oznakowania zawierającego pole tekstowe można znaleźć w dokumencie „Guidelines for the use of the EU Ecolabel Logo” („Wytyczne dotyczące stosowania logo oznakowania ekologicznego UE”) zamieszczonym na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ocena i weryfikacja: wnioskodawca oświadcza, że produkt spełnia powyższe wymogi, oraz przedstawia przykładowe oznakowanie.


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.

(4)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf.

Dodatek 1

Metody pomiaru i obliczania średniej ilości spłukiwanej wody

1.   Metody badawcze

Złożyć toaletę spłukiwaną lub urządzenie zgodnie z instrukcją montażu przekazaną przez producenta. W przypadku muszli klozetowej urządzenie należy złożyć wraz z testowym systemem spłukiwania, zgodnie z odpowiednimi normami EN.

Zainstalować złożone urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni, odpowiednio, poziomej lub pionowej.

Przyłączyć zawór dopływowy do dopływu wody o statycznym ciśnieniu wody 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) i otworzyć zawór dopływu wody. Dopływ wody musi pozostać otwarty w czasie wszystkich badań.

Uruchomić mechanizm całkowitej ilości spłukiwanej wody, zebrać dostarczoną wodę i spuścić ją.

1.1.   Oszacowanie całkowitej ilości spłukiwanej wody

Uruchomić mechanizm całkowitej ilości spłukiwanej wody i zebrać dostarczoną wodę.

Dokonać pomiaru ilości przy użyciu wyskalowanego zbiornika.

Zapisać zmierzoną ilość.

Przeprowadzić badanie trzykrotnie.

W przypadku różnic w uzyskanych pojemnościach obliczyć całkowitą ilość spłukiwanej wody (Vf) jako średnią arytmetyczną trzech zmierzonych wartości pojemności.

1.2.   Oszacowanie zmniejszonej ilości spłukiwanej wody

Uruchom mechanizm zmniejszonej ilości spłukiwanej wody i zbierz dostarczoną wodę.

Dokonaj pomiaru pojemności przy użyciu wyskalowanego zbiornika.

Zarejestruj zmierzoną pojemność.

Przeprowadź badanie trzykrotnie.

W przypadku różnic w uzyskanych pojemnościach oblicz zmniejszoną ilość spłukiwanej wody (Vr) jako średnią arytmetyczną trzech zmierzonych wartości pojemności.

2.   Obliczenie średniej ilości spłukiwanej wody

Obliczyć średnią ilość spłukiwanej wody (Va) według następującego wzoru:

Formula

Dodatek 2

Wymogi w odniesieniu do pisuarów bezwodnych i metody badawcze

1.   Wymogi dotyczące pisuarów bezwodnych

Pisuary bezwodne muszą przejść następujące badania:

badanie odporności na obciążenie,

badanie odpływu,

badanie szczelności, oraz

badanie zapobiegania cofaniu się nieprzyjemnych zapachów i ścieków.

2.   Metody badania pisuarów bezwodnych

2.1.   Badanie odporności na obciążenie

Uznaje się, że pisuary bezwodne spełniają wymogi badania odporności na obciążenie, jeżeli spełniają wymogi w zakresie odporności na obciążenie zgodnej z testem obciążenia statycznego podobne do wymogów określonych w normie EN 13407. Dopuszcza się każdą równoważną metodę.

2.2.   Badanie odpływu

Uznaje się, że pisuary bezwodne spełniają wymogi badania odpływu, jeżeli spełniają wymogi w zakresie odpływu wody poprzez przejście testu odpływu wody podobne do wymogów określonych w normie EN 14688. Biorąc pod uwagę, że badanie określone w normie EN 14688 odnosi się do umywalek, dopuszcza się wszelkie dostosowania badania do celów badania pisuarów bezwodnych. Dopuszcza się każdą równoważną metodę.

2.3.   Badanie szczelności

Uznaje się, że pisuary bezwodne spełniają wymogi badania szczelności, jeżeli gwarantują one, że cała wlana w nie ciecz jest odprowadzana jedynie poprzez odpływ. W celu łatwiejszego wykrycia potencjalnego przecieku do badania tego stosuje się wodę barwioną. Dopuszcza się każdą równoważną metodę.

Ewentualnie uznaje się, że pisuary bezwodne spełniają wymogi badania szczelności, jeżeli spełniają wymogi w zakresie nasiąkliwości wodą poprzez przejście testu oznaczenia nasiąkliwości wodą podobne do wymogów określonych w normie EN 13407. Dopuszcza się każdą równoważną metodę.

2.4.   Badanie zapobiegania cofaniu się nieprzyjemnych zapachów i ścieków

Uznaje się, że pisuary bezwodne spełniają wymogi badania zapobiegania cofaniu się nieprzyjemnych zapachów i ścieków, jeżeli spełniają wymogi w zakresie nieprzepuszczalności zapachów i wytrzymałości uszczelnienia wodnego na ciśnienie podobne do wymogów określonych w normie EN 1253-1 poprzez przejście, odpowiednio, testu nieprzepuszczalności zapachów i testu wytrzymałości uszczelnienia wodnego na ciśnienie podobnych do testów określonych w normie EN 1253-2. Dopuszcza się każdą równoważną metodę.